Jaar

Print this page

2022

 

IEPT20220303, HvJEU, Acacia v BMW

Gemeenschapsrechter van lidstaat waar (dreigende) inbreuk plaatsvindt door in reclame te koop aanbieden en leveren (niet-grensoverschrijdend) bevoegd (artikel 82(5) GMoV): Tegen dergelijke handelingen kan namelijk een vordering wegens inbreuk worden ingesteld die overeenkomstig artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 het grondgebied van één enkele lidstaat betreft. Dat de verweerder de beslissingen en maatregelen heeft genomen om deze handelingen in een andere lidstaat te verrichten, staat niet in de weg aan een dergelijke vordering (zie naar analogie arrest van 5 september 2019, AMS Neve e.a., C‑172/18, EU:C:2019:674, punt 65). Toepasselijk recht nevenvorderingen: Recht van lidstaat waar (dreigende) inbreuk plaatsvindt (“lex loci delicti”) van toepassing op vorderingen tot vernietiging inbreukmakende producten (“andere passende sanctie”, artikel 89(1)(5) GMoV). Recht van die lidstaat van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding en tot verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten (“lex fori”)(“zaken niet in de verordening geregeld”, artikel 88(2) GMoV). Indien (dreigende) inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van één lidstaat is het recht van die lidstaat het conform artikel 8(2) Rome II toepasselijke recht

 

IEPT20220301, Hof Den Haag, LONGi v Hanwha
Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding. Nietigheidsverweer tast bevoegdheid inzake grensoverschrijdende verbodsvorderingen niet aan. Artikel 24(4) Brussel I bis staat er niet aan in de weg dat de voorzieningenrechter, die op basis van de woonplaats bevoegd is om kennis te nemen van een op inbreuk op een Europees octrooi gebaseerd grensoverschrijdend verbod, een voorlopig oordeel geeft over de nietigheidsverweren met betrekking tot die buitenlandse delen. Handhavingsgerechtigheid Hanwha aangenomen voor die landen waar zij als rechthebbende in het register is ingeschreven.

 

2021

 

IEPT20210604, Rb Den Haag, Idemia v Vision-Box

Niet bevoegd ten aanzien van Vision-Box SA: geen sprake van zodanig nauwe band met vorderingen met medegedaagde. Geen spoedeisend belang bij (neven)voorzieningen: onvoldoende voortvarend opgetreden door Idemia.

 

2020

 

IEPT20200417, HR, Spinmaster v High5

In het belang der wet ingesteld cassatieberoep tegen een vonnis waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zich bevoegd achtte kennis te nemen van op een gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen, verworpen: het HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20191121) dat artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van rechtbanken in kort geding inzake Uniemerken: hierover kan gelet op de gelijkluidende artikelen redelijkerwijs geen twijfel meer bestaan.

 

IEPT20200325, Rb Amsterdam, Synthon v Teva

Rechtbank onbevoegd jegens Teva B.V. ten aanzien van gestelde onrechtmatige daad wegens handhaving van nadien ingetrokken octrooien: alle rechtshandelingen in kader van handhaving octrooien uitsluitend op naam van Teva Ltd genomen, onvoldoende feiten gesteld dat handelen Teva werknemers aan Teva B.V. kan worden toegerekend, Teva B.V. is 100% dochtervennootschap van Teva Ltd en heeft dus geen formele zeggenschap over handelen Teva Ltd. Rechtbank onbevoegd jegens Teva Ltd ten aanzien van gestelde onrechtmatige daad: door kennelijke ondeugdelijkheid vorderingen jegens Teva B.V. geen samenhang (artikel 7(1) Rv), geen forum necessitatis (artikel 9 Rv), nu rechters in Tsjechië, Kroatië, Slovenië, Letland, Slowakije en Estland bevoegd zijn ten aanzien van in ieder geval hetgeen op hun grondgebied heeft plaatsgevonden. Rechtbank op grond van artikel 4 Brussel I bis-Vo bevoegd om van vorderingen inzake gestelde ongerechtvaardigde verrijking door Teva B.V. kennis te nemen. Nederlands recht van toepassing op grond van artikel 10(3) Rome II: gestelde ongerechtvaardigde verrijking heeft zich in Nederland voorgedaan. Door onbevoegdheid rechtbank jegens Teva Ltd inzake onrechtmatige-daadsvordering niet vast te stellen of Teva Ltd onrechtmatig heeft gehandeld. Indien wordt aangenomen dat Teva Ltd onrechtmatig heeft gehandeld kan ongerechtvaardigde verrijking door Teva B.V. niet worden aangenomen: enkel profiteren van wanprestatie niet onrechtmatig, geen bijkomende omstandigheden, verkoop van producten met wetenschap van handhavingsacties Teva Ltd maakt verkregen omzet niet ongerechtvaardigd. Rechtbank onbevoegd jegens Teva Ltd ten aanzien van gestelde ongerechtvaardigde verrijking: door kennelijke ondeugdelijkheid vorderingen jegens Teva B.V. geen samenhang (artikel 7(1) Rv).

 

2019

 

IEPT20191223, Rb Midden-Nederland, MCM v HFM

Rechtbank bevoegd op grond van artikel 4 EEX Vo: statutaire zetel verweerster in Nederland. Vraag of MCM rechthebbende is geworden van de rechten op de track “Get Get down” op grond van een overeenkomst, die is gesloten in de Verenigde Staten tussen twee Amerikaanse partijen wordt naar Amerikaans recht beoordeeld. Alle rechten op “Get Get Down” naar Amerikaans recht exclusief en wereldwijd in 1998 overgedragen aan MCM, waardoor door [A] aan verweerster verleende licentie niet rechtsgeldig is geweest. HFM maakt inbreuk op rechten MCM door zonder toestemming reproducties te exploiteren. Verwijzing naar schadestaat.

 

IEPT20191121, HvJEU, Spin Master

Artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel: gebruik van de uitdrukking “met inbegrip van” bevestigt dat het niet noodzakelijkerwijs hoeft te gaan om een gespecialiseerde rechterlijke instantie, wetgever heeft dwingende vereisten van nabijheid en doeltreffendheid laten prevaleren op de specialisatiedoelstelling.

 

IEPT20191106, Rb Amsterdam, Dataprovider v Kapitol

Procedure aangehouden tot gerecht Brussel zich in later aanhangig gemaakte procedure heeft uitgelaten over bevoegdheid op grond van forumkeuzebeding in algemene voorwaarden Kapitol: litispendentieregel - procedures zien immers beide op vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen bij scrapen website - leidt er in beginsel toe dat de eerst aangezochte rechter eerst over haar bevoegdheid beslist, nu procedure in Brussel aanhangig is gemaakt op grond van forumkeuzebeding is uitzondering op litispendentieregel uit artikel 31 lid 2 Brussel I-bis van toepassing.

 

IEPT20190925, Rb Den Haag, Hikvision v LITB

Rechtbank gaat vooralsnog voorbij aan betoog dat verzettermijn tegen verstekvonnis is versteken: nu exploot door de deurwaarder in gesloten envelop is achtergelaten op het in de inleidende dagvaarding genoemde adres is niet voldaan aan  voldaan dat de betekening moet zijn geschied aan gedaagde in persoon ex artikel 143 lid 2 Rv. Rechtbank niet grensoverschrijdend bevoegd met betrekking tot de vorderingen van Hikvision China jegens LITB HK: bevoegdheid kan niet worden gebaseerd op artikel 125 lid 2 UMVo gelet op onbestreden betoog dat Hikvision China geen werkelijke en stabiele aanwezigheid heeft in Nederland van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht in de zin van HvJEU Hummel/Nike (IEPT20170518), bevoegdheid kan niet worden gebaseerd op artikel 125 lid 1 UMVo omdat LITB HK eveneens geen werkelijke en stabiele aanwezigheid heeft in Nederland. Executie verstekvonnis geschorst voor zover die betrekking heeft op het grensoverschrijdende deel van de veroordelingen van LITB HK jegens Hikvision China: executie verstekvonnis niet redelijk gelet op beslissing over grensoverschrijdende bevoegdheid. Zekerheidsstelling afgewezen: dat recht van China met aanzienlijk minder waarborgen is omkleed is geen feit van algemene bekendheid ex artikel 149 Rv.

 

IEPT20190807, Rb Den Haag, Shoebaloo v Invert

Vraag of Belgische winkel inbreuk maakt op auteursrecht Nederlandse partij beantwoord naar communautair recht: lex loci protectionis is Belgisch recht, werk- en inbreukbegrip zijn geharmoniseerd. Wandinrichting Shoebaloo auteursrechtelijk beschermd: wandinrichting kan objectief worden geïdentificeerd en afgebakend, voor zover al kan worden gesproken van een bepaalde stijl heeft MVSA hieraan met de combinatie van de specifieke vormgeving van de (i) uit lagen opgebouwde, golvende wandpanelen (ii) in  wandpanelen geïntegreerde golvende displays (iii) in translucent materiaal uitgevoerde displays met geïntegreerde ledverlichting en (iv) ellipsvormige uitsnijding uit de wandpanelen, op voldoende eigen wijze uiting gegeven. Interieur van Invert maakt hierop inbreuk: vertoont onmiskenbaar de meest kenmerkende elementen van het ontwerp van Shoebaloo. Geen sprake van slaafse nabootsing van het interieur: Shoebaloo brengt het product waarvoor zij bescherming beoogt te krijgen niet op de markt.

 

IEPT20190730, Hof Den Haag, Roche v Celltrion

Geschil geschorst in afwachting van beslissing oppositieafdeling m.b.t. EP 304: er wordt gelet op onbestreden verzoek van Biogen wel oordeel gegeven over beroep op het recht van voorrang. Zowel wanneer het recht van voorrang als octrooirechtelijke kwestie wordt gezien als wanneer het recht als vermogensrecht wordt gezien is het lex loci protectionis (in casu het EOV) van toepassing op vraag wie recht van voorrang kan inroepen. Indien in verschillende landen vervolgaanvragen worden ingediend moet per land worden bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden beroep op voorrang kan worden gedaan. Recht van voorrang kan niet als ‘vordering’ ten opzichte van een ‘schuldenaar’ worden aangemerkt ex artikel 12 EVO-Verdrag en artikel 14 Rome I-Vo. Vraag wie beroep kan doen op recht van voorrang dient op grond van verdragsautonome uitleg te worden beantwoord: regel dat Europees octrooi is onderworpen aan zelfde bepalingen als nationaal octrooi geldt ex artikel 138 EOV niet voor nietigheidgronden (waaronder het gesteld gebrek aan nieuwheid in deze procedure). Hof neemt aan dat met ‘rechtsopvolger’ uit artikel 87 EOV wordt gedoeld op persoon op wie recht op voorrang is overgegaan in plaats van de persoon op wie prioriteitsaanvraag is overgegaan. Recht van voorrang is ex artikel 87 EOV – goederenrechtelijk gezien – vatbaar voor overdracht. Geen vormvereisten voor overdracht recht van voorrang onder bijzondere titel. Overeenkomst tussen [naam 1] en Biogen op grond van EVO-Verdrag beheerst door recht van Massachusetts, waardoor overeenkomst volgens letterlijke tekst moet worden uitgelegd, tenzij bepalingen onduidelijk zijn. Uit tekst overeenkomst blijkt ondubbelzinnig dat recht van voorrang behoort tot de rechten met betrekking tot Proprietary Information die krachtens artikel 5 van de overeenkomst worden overgedragen. Ten overvloede geoordeeld dat gegeven uitleg in overeenstemming met strekking van de Overeenkomst en de intenties van de contractspartijen is: het bewerkstelligen dat alle rechten bij de werkgever komen te rusten.

 

IEPT20190529, Rb Den Haag, Online Publisher v Netmedia

Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden niet van toepassing: algemene voorwaarden hebben enkel betrekking op afwikkeling van facturen en niet op geschillen die in deze zaak aan de orde zijn. Rechtbank Den Haag ten aanzien van Netmedia en Sparta Solutions bevoegd, aangezien handelen o.m. via op Nederland gerichte website plaatsvindt: bevoegdheid voor merkinbreuk beperkt tot Benelux, ten aanzien van vorderingen op grond van onrechtmatige daad is bevoegdheid beperkt tot Nederland. Rechtbank niet bevoegd ten aanzien van LMB en [gedaagde sub 3]: niet gesteld dat het onrechtmatig handelen zich heeft voorgedaan in het arrondissement Den Haag. Vordering tot aanhouding wegens Belgische procedure afgewezen: geen sprake van hetzelfde onderwerp en procedures berusten niet op dezelfde oorzaak als onderhavige procedure. 

 

IEPT20190510, HR, Simiramida v Diageo

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190509, Rb Amsterdam, Monster v Bang

Vzgr enkel bevoegd jegens Bang B.V.: overige vennootschappen richten zich niet op Europese markt, dat VPX aandeelhouder is van Bang B.V. onvoldoende voor aannemen betrokkenheid bij verhandeling producten door Bang B.V.. Geen samenhang ex artikel 7 Rv, nu Europese en Amerikaanse markt van Bang strikt gescheiden zijn. Prominente vermelding ingrediënt L-Arginine op Bang producten misleidend (artikel 6:194(1)(a)): zorgt voor indruk consument dat ingrediënt in relevante mate in product is verwerkt en positief effect heeft op lichaam consument, terwijl hoeveelheid L-Arginine per product Bang daarvoor veel te laag is. Vermeldingen “potent brain and body fuel” en “performance enhancement beverages” niet misleidend/oneerlijke handelspraktijk: in reclame gebruikelijke overdrijving. Gebruik pictogram van gespierde arm is oneerlijke handelspraktijk (artikel 6:193c(1)(b) BW: suggereert dat L-Arginine spiermassa bevordert, terwijl dat niet wetenschappelijk is aangetoond. Vergelijking met energy drinks geen ongeoorloofde vergelijkende reclame: Bang B.V. mag vergelijking maken tussen haar suikervrije drank en andere energiedranken die wel suiker bevatten, sprake van gebruikelijke overdrijving in reclame voor energiedranken. Veroordelingen uitgesproken voor gehele EU: regels m.b.t. misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken in EU geharmoniseerd.

 

IEPT20190508, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro

Inbreukvordering inzake Benelux-merk “Van Ruysdael” afgewezen: in strijd met afspraken door B aan NBG Monuglass overgedragen. N/NBG/NBG Monuglass hebben geprofiteerd van wanprestatie c.q. handelen onrechtmatig door merk over te nemen en tegen T c.s. in te zetten door inbreukverbod te vorderen. Inbreukvordering inzake handelsnaam afgewezen, Miro heeft oudste handelsnaamrechten: T voerde naam “Van Ruysdael” sinds 2003, handelsnaam ingebracht in VRI en door curator aan Miro overgedragen. Geen bestuurdersaansprakelijkheid, geen persoonlijk ernstig verwijt: NBG Monuglass had gelet op bij KvK ingediende jaarstukken op de hoogte moeten zijn van mogelijke financiële problemen VRI. Auteursrecht op foto’s, video’s, logo, handleidingen en (overige) teksten (op 8 foto’s na) ligt bij  Miro: door curator overgedragen aan Miro. Mededelingen in persbericht dat NBG Monuglass producent van originele van Ruysdael glas is misleidend. NBG Monuglass moet domeinnamen overdragen aan Miro, gelet op toegewezen inbreukverbod en onrechtmatig profiteren van niet nakomen afspraken door Stichting.

 

IEPT20190508, Rb Den Haag, Pfizer v Roche

Rechtbank op grond van artikel 5(3) EVEX-Verdrag bevoegd indien Pfizer biosimilar die onder EP (NL) octrooi van Roche valt in Nederland op de markt brengt: schadebrengend feit in Nederland. Rechtbank ook bevoegd zolang nog slechts sprake is van octrooi-aanvrage: hypothetische situatie staat niet in de weg van aannemen bevoegdheid, op grond van artikel 72 ROW kan Roche (met terugwerkende kracht) op basis van octrooiaanvragen aanspraak maken op redelijke vergoeding voor handelingen Pfizer voor octrooiverlening, waardoor Pfizer al belang heeft bij rechtszekerheid negatieve verklaring voor recht. Voldoende concrete aanknopingspunten met Nederland: octrooiaanvrage in Nederland brengt band met Nederland mee, voldoende aannemelijk dat Pfizer marktintroductie in Nederland zal doen. Bevoegdheid strekt zich uit tot toekomstige afsplitsingen EP 509 of EP 558: hypothetische situatie sluit  bevoegdheid ex artikel 5(3) EVEX-Verdrag niet uit, voldoende aanknopingspunten met Nederland o.a. door octrooiaanvragen strategie die erop gericht lijkt telkens verdere afsplitsingen te kunnen aanvragen.

 

IEPT20190327, Rb Den Haag, McCain v Simplot

Rechtbank zowel in conventie als reconventie internationaal bevoegd kennis te nemen van geschil over gestelde inbreuk op model voor Rustic Twist-friet: rechtbank in conventie bevoegd ex artikel 82 lid 4 onder b GModVo omdat Simplot is verschenen en bevoegdheid niet heeft bestreden, GModVo kent geen bijzondere regeling van bevoegdheid voor reconventionele vorderingen zodat de rechtbank in een geschil over inbreuk op een Gemeenschapsmodel internationale bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 8 lid 3 Brussel I bis-Vo. Procedure in reconventie ambtshalve geschorst in afwachting van beslissing door McCain ingestelde nietigheidsprocedure bij het EUIPO. Beoordeling geschil in conventie aangehouden.

 

IEPT20190301, Rb Den Haag, De Bondt v Hobbii

Vzgr bevoegd op grond van artikel 131 UMeV 2017 (Voorlopige en beschermende maatregelen): bevoegdheid territoriaal beperkt tot Nederland. Spoedeisend belang bij vorderingen De Bondt: voldoende voortvarend gehandeld door nadat De Bondt via verkoopleider vragen van klanten kreeg Hobbii aan te schrijven. Teken “Twirl(s)” maakt geen inbreuk op Benelux/Uniewoordmerk “WHIRL”: aannemelijk dat Twirl als soortaanduiding wordt gezien voor specifiek soort garen en productieproces om dit garen te creëren door draden om elkaar heen te draaien, door stelling De Bondt dat WHIRL en Twirls synoniemen zijn is het de vraag of WHIRL niet ook beschrijvend is.

 

IEPT20190208, Rb Den Haag, Fast & Fluid v Santint

Vzgr op grond van artikel 4/35 Brussel I bis-Vo en 80(2) ROW grensoverschrijdend bevoegd jegens Nederlandse gedaagde Santint: voldoende gesteld over dreigend onrechtmatig handelen voor aannemen bevoegdheid. Vzgr bevoegd op grond van artikel 7(1) Rv jegens Chinese Sanhua: eenzelfde  situatie feitelijk en rechtens. Gerede, serieuze niet te verwaarlozen kans dat octrooi EP 970 ongeldig wordt verklaard wegens gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor dispenser die precisiedosering en snelle dosering moet verschaffen de draaibare klep uit US 248 voorzien van extra kanaal voor precisiedosering. 

 

IEPT20190115, Hof Arnhem-Leeuwarden, Marecon v Robusta

Nederlands recht van toepassing op rechtsverhouding tussen Marecon en Robusta: ook als Australisch recht van toepassing is op onderhavige overeenkomsten was Robusta niet betrokken bij totstandkoming van deze overeenkomsten, indien rechtsverhouding tussen CSR en Robusta als overeenkomst kwalificeerde is gelet op EVO-verdrag Nederlands recht van toepassing, rechtsverhouding kwalificeert naar Nederlands recht als lastgeving. CAT na 1998 geen licentievergoedingen verschuldigd geworden, nu zij vanaf die datum geen technologie van CSR meer heeft gebruikt: levering lusjesdoek door Robusta brengt niet noodzakelijk mee dat daarmee vervaardigde betonblokken matten zijn ontworpen en berekend met behulp van technologie CSR/Marecon. Robusta niet verplicht om licentievergoeding aan CSR/Marecon af te dragen: CAT als licensee schuldenaar van verplichting om licentievergoeding te betalen, dat betaling via Robusta is geschied maakt Robusta geen schuldenaar van de verbintenis, Robusta niet betrokken bij totstandkoming licentieovereenkomst, lastgevingsovereenkomst tussen CSR/Marecon en Robusta moet los van Licentieovereenkomst worden gezien, Robusta en CSR in 1998 overeengekomen dat Robusta niet langer als doorgeefluik zou fungeren voor de inning van de licentievergoeding, lastgeving in 1998 door Robusta opgezegd.

 

IEPT20190102, Rb Amsterdam, MN v Illuminata

Bevoegdheidsincident in vrijwaringszaak afgewezen: forumkeuze voor Ierse gerechten niet exclusief, Nederlandse rechter bevoegd ex artikel 8 lid 2 Brussel I bis-Vo nu hoofdzaak bij rechtbank Amsterdam aanhangig is, voldoende aangetoond dat procedure tussen dezelfde partijen over dezelfde vorderingen in Ierland niet meer aanhangig is.

 

2018

 

IEPT20181221, Rb Amsterdam, Tommy Hilfiger v Facebook

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) inzake Uniemodellen-verordening onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de Uniemerken-verordening. Voorzieningenrechter bevoegd ten aanzien van zowel Facebook Nederland als Facebook Ierland: nu Facebook Nederland is gevestigd in Amsterdam is de voorzieningenrechter in beginsel ex artikel 7 lid 1 Rv (samenhang vorderingen) ook ten aanzien van Facebook Ierland bevoegd, in kader van argument Facebook dat het betrekken van Facebook Nederland gekunstelde wijze is om bevoegdheid Nederlandse rechter te construeren wordt overwogen dat bevoegdheid afgezien van artikel 7 lid 1 kan worden aangenomen ex artikel  6 onder e Rv en 7 lid 2 EEX (plaats schadebrengende feit). Facebook Ierland en Facebook Nederland ieder afzonderlijk bevolen om het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram voor namaak Hilfiger-producten te staken en gestaakt te houden: voldoende aannemelijk gemaakt dat stelselmatig advertenties verschijnen waarin namaakproducten worden aangeboden en waardoor inbreuk wordt gemaakt op (in elk geval) het Benelux-woordmerk Tommy Hilfiger, nu Facebook geen ‘neutrale’ tussenpersoon/hostingdienst is mag worden vereist dat zij passende maatregelen treft om stelselmatige IE-inbreuken te voorkomen, tot dusver getroffen maatregelen zijn onvoldoende effectief. Facebook dient NAW-gegevens van adverteerders te verstrekken: aannemelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen, Tommy Hilfiger heeft belang bij verkrijgen gegevens, voldoende aannemelijk dat geen minder ingrijpende wegen mogelijk openstaan om gegevens inbreukmakers te identificeren, privacybelangen en AVG staan niet aan verstrekken gegevens in de weg.

 

IEPT20181211, Hof Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie

Nederlandse rechter onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [appellanten] voor zover deze zien op ge- en verboden alsmede op de vergoeding van schade geleden buiten het Nederlands grondgebied: geïntimeerde had ten tijde van de inleidende dagvaarding geen woonplaats in Nederland. Geen stilzwijgende forumkeuze voor de Nederlandse rechter: geen bijzondere bevoegdheid Nederlandse rechter ex artikel 7 aanhef en lid 2 Brussel I-bis (rechterlijke bevoegdheid bij verbintenissen uit onrechtmatige daad). Nederland is niet centrum van belangen van appellanten. Appellanten hebben onrechtmatig gehandeld jegens [geïntimeerde] door, onder verwijzing naar het verstekvonnis, zijn publicaties van het internet te laten verwijderen: van hen had gevergd kunnen worden om geïntimeerde middels de hen bekende contactgegevens op de hoogte te stellen van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding.

 

IEPT20181102, HR, Spin Master v High5

Cassatie in het belang der wet. Prejudiciële vraag: moet artikel 90 GMoV zo worden uitgelegd dat het een dwingende toekenning van bevoegdheid inhoudt aan alle rechtelijke instanties van een lidstaat om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen of laat het lidstaten vrij om deze bevoegdheid exclusief aan rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel toe wijzen?

 

IEPT20180919, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp Plein

Voor zover vorderingen op een koopovereenkomst zijn gebaseerd is Duits recht van toepassing: in algemene voorwaarde Philipp Plein rechtskeuze voor Duits recht gemaakt. Op de gestelde distributieovereenkomst is Nederlands recht gelet op artikels 4 en 10 Rome I-Vo van toepassing: Pour Toi is gestelde distributeur en in Nederland gevestigd. Geen sprake van distributieovereenkomst: geen gebied toegewezen aan Pour Toi, geen minimum omzetplicht en geen verplichte promotieactiviteiten, dat het Pour Toi niet was toegestaan om PP producten aan anderen dan consumenten te verkopen leidt niet tot distributeurschap Pour Toi of selectief distributiestelsel Philipp Plein waarbij zij is betrokken. Geen misbruik van machtspositie: machtspositie niet aannemelijk. Verbod tot wederverkoop aan ondernemers of verplichting tot verkoop aan consumenten niet onrechtmatig: geen bijkomende omstandigheden. Geen onrechtmatige daad door niet toelaten van bestellingen pre-collecties: na enige strubbelingen 60% geleverd gekregen, niet gesteld dat niet leveren overgebleven 40% onrechtmatig is. Niet accepteren bestellingen na 1 april 2015 niet onrechtmatig: hoewel Philipp Plein eerder had moeten reageren was voor Pour Toi duidelijk dat Philipp Plein betaling verwachtte voordat zij tot verdere verkopen over zou gaan. Handelingen van Fashion Club 70 inzake opzetten monobrandstore kunnen niet aan Philipp Plein worden toegerekend: sprake van niet meer dan middellijke vertegenwoordiging, geen bijkomende omstandigheden die handelen Fashion Club 70 aan Philipp Plein kunnen toerekenen. Betrokkenheid Philipp Plein bij opzetten monobrandstore met gebruik van opgebouwd verkoopdebiet in en om Rotterdam niet onrechtmatig: Pour Toi heeft niet als enige of in aanmerkelijke mate verkoopdebiet Philipp Plein opgebouwd. Geen contractuele aansprakelijkheid: door enkele bestaan van niet meer dan een handelsrelatie kon deze eenzijdig worden beëindigd door geen nieuwe koopovereenkomsten te sluiten, doordat Pour Toi betalingsverplichting niet heeft weggenomen geen verplichting tot wederom aanvaarden van bestellingen ontstaan. Reconventie: Pour Toi veroordeeld tot betaling € 49.303,44 aan openstaande facturen.  

 

IEPT20180703, Rb Den Haag, Digital Revolution v S-Printing

Nederlandse rechter op grond van artikel 24 sub 5 Brussel I bis-Verordening bevoegd ten aanzien van Zuid-Koreaanse partij S-Printing in procedure die ziet op gevorderde zekerheidstelling voor tenuitvoerlegging van in Nederland gewezen en te wijzen vonnis. Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag relatief bevoegd: vorderingen vallen binnen exclusieve bevoegdheid rechtbank Den Haag ex artikel 80 lid 2 jo. 70 ROW nu vorderingen ertoe strekken dat voorwaarde wordt verbonden aan handhaving octrooirechten. Zekerheid voor proceskosten Digital Revolution afgewezen: artikel 224 Rv niet van toepassing. Zekerheid voor proceskostenveroordeling afgewezen: belang bij zekerheid in de zin van artikel 483 lid 2 Rv weegt onvoldoende zwaar. Zekerheid voor executieschade afgewezen: belang bij zekerheid in de zin van artikel 483 lid 2 Rv weegt onvoldoende zwaar nu onvoldoende aannemelijk is dat S-Printing geen verhaal biedt, risico als gevolg van omstandigheid dat dat S-Printing transportvehikel in overdracht octrooiportefeuille van Samsung naar HP voldoende ondervangen door verklaring waarin HP aansprakelijkheid heeft aanvaard. Proceskosten ex indicatietarief voor normaal kort beding begroot op € 15.000: geen sprake van (technische) discussie over geldigheid van of inbreuk op octrooi.

 

IEPT20180718, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 003 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. Conclusies 1 en 5 EP 003 niet nieuw: alle deelkenmerken bevinden zich in octrooiaanvrage EPA2 188, gesteld impliciet kenmerk dat de sensor, de wafer en de wafertafel zich op hoofdzakelijk dezelfde hoogte bevinden (dat expliciet in conclusie 5 is opgenomen) gelet op algemene vakkennis te lezen in  EPA2 188, omdat andere lezing EPA2 188 niet logisch is, Conclusie 5 voegt niets toe aan conclusie 1. Conclusies 6 en 10 geopenbaard in EPA2 188. Handhavingsverbod Nikon afgewezen: niet in strijd met redelijkheid en billijkheid, o.a. omdat geen sprake is van standard essential patents (SEP’s), geen misbruik van bevoegdheid door onevenredigheid belangen, belangenafweging inzake Europeesrechtelijke proportionaliteitstoets in voordeel van Nikon. Beroep op dwanglicentie (artikel 57 ROW) faalt: daargelaten of rechtbank dwanglicentie kan verlenen voordat Minister hierop heeft beslist is onvoldoende gesteld dat weigering van licentie concurrentiebeperkend is. Geen rechtsverwerking: onvoldoende onderbouwd dat Nikon na aflopen CLA gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij octrooi niet geldend zou maken. Dat aan handhavingsverbod voorwaarde is toegevoegd dat ASML vergoeding aan Nikon betaalt maakt dit niet anders: het staat niet vast dat voorgestelde vergoeding voor Nikon aanvaardbaar is. Geen misbruik machtspositie: geen gedegen marktafbakening en analyse overgelegd.

 

IEPT20180627, Rb Den Haag, Novomatic v Betsoft

Rechtbank Den Haag internationaal en relatief bevoegd ten aanzien van vorderingen jegens Curaçaose en Costa Ricaanse rechtspersonen: voor auteursrecht ex artikel 6 onder e Rv nu vermeend inbreukmakende spellen via websites in Nederland raadpleegbaar waren, voor Uniemerken ex artikel 125 lid 2 UMVo, voor Beneluxmerken ex artikel 4.6 lid 1 BVIE.  Fronts van fysieke gokkasten ‘Hot Shot’, ‘Random Runner’, ‘Revolution’ en ‘Hell Raiser’ auteursrechtelijk beschermd: spelconcepten weliswaar niet beschermd, ruimte voor creatieve keuzes in vormgeving van de afzonderlijke elementen. De fronts van de gewraakte digitale versies van de spellen maken hierop inbreuk: zelfde totaalindruk nu vormgeving vrijwel één op één is overgenomen. Inbreukverbod beperkt tot Nederland: geen enkele nadere invulling gegeven aan stelling dat inbreuk is gemaakt in andere landen op basis van daar geldende auteurswetten. Merkinbreuk door overnemen als merk ingeschreven namen van de spellen: gelijke tekens gebruikt voor soortgelijke waren zodat verwarringsgevaar bestaat. Proceskosten begroot conform het liquidatietarief: kosten onvoldoende gespecificeerd.

 

IEPT20180606, Rb Den Haag, Nikon v ASML

Dat buitenlandse rechters bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over buitenlandse delen EP 480 leidt niet tot onbevoegdheid Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende vordering inzake onrechtmatige daad door (kort gezegd) het betrokken zijn bij octrooi-inbreuk buiten Nederland: Rb moet wel oordeel buitenlandse rechters afwachten. EP 480 niet inventief in licht van EP 470 gecombineerd met EP 541. Maatregel 1.b (afbuigelement) geen verschilmaatregel: als al sprake is van een aperture stop, zou vakman uit octrooi begrijpen dat zowel aperture stop als DOE in terminologie van octrooi als afbuigelement kan fungeren. Technisch effect verschilkenmerk 1.c: tegelijkertijd afbeelden van verschillende patronen met hoge resolutie. Oplossing technisch probleem te vinden in EP 541, waarin te lezen is dat  twee verschillende verlichtingen in één exposure kunnen worden gecombineerd. Indien lichtverdeling in centrale gebied rond de as als duidelijker ringvorm wordt opgevat is EP 480 niet inventief in licht van EP 067 gecombineerd met algemene vakkennis of JP 120: verschilkenmerk 1.e (gebruik van polarisatie-instelelement) dat zorgt voor verbeterd contrast  behoorde tot algemene vakkennis vakman. Zaak wordt aangehouden voor zover het gevorderde in de hoofdzaak verband houdt met inbreuk op andere nationale delen.

 

IEPT20180228, Rb Den Haag, Easygroup v Carrefour

Rechtbank Den Haag onbevoegd ten aanzien van Carrefour Belgium in hoofdzaak over gestelde merkinbreuk: bevoegdheid ten aanzien van Carrefour S.A. leidt niet tot bevoegdheid ten aanzien van Carrefour Belgium, bevoegdheid kan ook niet worden ontleend aan artikel 4.6 lid 5 BVIE. Onbevoegdheid heeft echter niet tot gevolg dat de rechtbank ook ten aanzien van Carrefour S.A. onbevoegd is.

 

IEPT20180227, Rb Den Haag, Ono v Pfizer

Vzgr Rb Den Haag onbevoegd. Van zowel primaire (opheffing schorsing verleningsprocedure EP 517) als subsidiaire vordering (beëindiging in Duitsland aanhangige opeisingsprocedure) ligt schadeveroorzakend feit buiten Nederland. Schade die Ono c.s. in Nederland stelt te lijden door niet kunnen handhaven EP 517 ten aanzien waarvan NL rechter mogelijk bevoegd is staat in te ver verwijderd verband van specifieke vorderingen Ono c.s.: vorderingen zien enkel op acties die in buitenland moeten worden ondernomen, wens Ono c.s. om EP 517 na verlening in Nederland zo nodig te kunnen handhaven schept geen bijzonder nauwe band die bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de ingestelde vorderingen rechtvaardigt.

 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Silife v Roka

Exclusieve licentieovereenkomst van 6 april 2013 tussen Liquistone en Roka geldig: gestelde feiten kunnen niet leiden tot nietigheid naar Nederlands recht, dat krachtens artikel 10 Rome-I Vo van toepassing is. Liquistone heeft de licentieovereenkomst niet buitengerechtelijk vernietigd: geen naar Nederlands recht geldende vernietigingsgronden van toepassing. Ook als eerdere exclusieve licentieovereenkomst tussen Liquistone en Silife nog steeds geldt, maakt dit exclusieve licentieovereenkomst tussen Liquistone en Roka niet ongeldig: enkele gegeven dat er nu mogelijk twee exclusieve licentieovereenkomsten naast elkaar bestaan doet niet af aan geldigheid licentieovereenkomst van 6 april 2013, dat met sluiten licentieovereenkomst van 6 april 2013 inbreuk wordt gemaakt op eerdere licentieovereenkomst is aan Liquistone zelf te wijten.

 

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook

Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument kan geen collectieve actie starten bij het forum actoris op grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet zelf partij is bij de betrokken consumentenovereenkomst.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Premium Distribution

Rb voor EU bevoegd als rechter van woonplaats Tommy Hilfiger Europe B.V. tegen Amerikaanse gedaagde (artikel 125(2) UmeV 2017). Rb voor Nederland bevoegd als rechter van plaats van dreigende inbreuk t.a.v. vorderingen van Amerikaanse Tommy Hilfiger Licensing LLC tegen Amerikaanse gedaagde. Rechtbank bevoegd inzake Benelux wegens (voorwaardelijke) forumkeuze, afhankelijk van bevoegdheid rechtbank inzake Uniemerken: Rb hierdoor bevoegd ten aanzien van vorderingen van Tommy Hilfiger Europe. Rb ten aanzien van Tommy Hilfiger Licensing LLC enkel bevoegd ten aanzien van Nederland, maar door verknochtheid vorderingen ook ten aanzien van België en Luxemburg. Provisioneel verbod ten aanzien van gestelde parallelimport afgewezen. Provisioneel verbod ten aanzien van merkgebruik in zakelijke stukken en reclame en verstrekken samples toegewezen. Inzage ex artikel 843a jo 1019a Rv toegewezen: rechtsbetrekking door redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk, verkrijgen van aanvullende bewijsmiddelen om een inbreuk op een IE-recht vast te stellen is rechtmatig belang. Inzage beperkt: inzage die ziet op alle bestanden en documenten van gedaagde “met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk” onvoldoende bepaald. Door gedaagde gevorderde inzage afgewezen: geen rechtsbetrekking waarbij gedaagde partij is. Tussenkomst Tommy Hilfiger Licensing B.V. toegewezen.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, PR Aviation v Ryanair

Website Ryanair werkte in relevante periode van 2004-2010 met “browse-wrapping”. Vraag of gebruiksvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen door browse-wrapping beoordeeld op grond van het EVO en de Rome I-Vo. Vraag of geldige rechtskeuze overeen is gekomen gelet op EVO en Rome I en rechtskeuze partijen bij pleidooi beoordeel naar Iers recht. Geen geldige rechtskeuze overeengekomen naar Iers recht: geen sprake van acceptance (aanvaarding), nu redelijk persoon niet zal denken dat PR Aviation, louter door de website te bezoeken en/of de gegevens te verzamelen zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verboden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken, noch aan de daarin opgenomen rechtskeuze. Door gebrek aan geldige rechtskeuze is volgens artikel 8 EVO en 10 Rome I-VO Iers recht van toepassing. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet tussen partijen overeengekomen. Dit zou ook naar Nederlands recht zo zijn.

 

2017

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Hennessy

Geen bevoegdheid jegens gedaagde sub 5 op grond van UMeV 2017: bewerkstelligen c.q. niet voorkomen inbreukmakende handelingen is een zelfstandige onrechtmatige daad, waarop de ‘inbreuk-bevoegdheid’ artikel 124 UMeV 2017 niet van toepassing is. Rb op grond van artikel 8 aanhef en onder 1 Brussel I bis bevoegd m.b.t. vorderingen die zien op het bewerkstelligen van merkinbreuk door de Loendersloot-vennootschappen: Rb is op grond van exclusieve bevoegdheid onder Uniemerkenverordening “gerecht van de woonplaats” van medegedaagden, sprake van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als juridisch. Rb onbevoegd m.b.t. overige vorderingen jegens gedaagde sub 5, omdat mede-gedaagden geen woonplaats hebben in arrondissement Den Haag zoals op grond van artikel 8(1) EEX II-Vo vereist is: geen Uniemerkinbreuk aan de orde, zodat rechtbank niet op grond van exclusieve bevoegdheid “gerecht van de woonplaats” van een van de mede-gedaagden is. Geen bevoegdheid op grond van artikel 7 EEX II-Vo: schadebrengend handelen gedaagde sub 5 niet in arrondissement Den Haag. 

 

IEPT20171108, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler

Rechtbank verklaart zich in incident onbevoegd om kennis te nemen van hoofdzaak over vermeende auteursrechtinbreuk: Landgericht Stuttgart heeft vastgesteld dat forumkeuze voor haar rechtbank rechtsgeldig is en zich exclusief bevoegd verklaard kennis te nemen van het geschil. Proceskosten aan de hand van indicatietarieven voor incidenten in IE-bodemzaken begroot op € 1.000 in plaats van gevorderd bedrag van € 30.000: gaat om eenvoudig incident.

 

IEPT20171103, Rb Amsterdam, Roxtec v Wallmax

Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van geschil ondanks omstandigheid dat Roxtec en Wallmax partij zijn in  bodemprocedure voor Italiaanse rechter over gelijke vorderingen en dezelfde producten: art. 29 Brussel 1 bis-Verordening staat er weliswaar in beginsel aan in de weg dat de Nederlandse rechter kennis neemt van het geschil, voorzieningenrechter heeft op grond van art. 35 echter wel rechtsmacht om voorlopige of bezwarende maatregelen te treffen. Geen inbreuk op “bulls-eye ontwerp” op voor- en achterzijde van afdichtingsmodules  voor kabels of pijpen: nu het octrooi op de afdichtingsmodules is geëxpireerd mag het eerder beschermde object in beginsel vrij worden gekopieerd, voldoende beargumenteerd dat het ontwerp technisch bepaald is en voort vloeit uit het octrooi. Ook geen inbreuk op Uniebeeldmerken waarop het ontwerp is afgebeeld: merk en teken niet geheel identiek ex art. 9 lid 2 sub a UMeV, verwarringsgevaar ex art. 9 lid 2 sub b UMeV op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt en niet voor de hand liggend nu alleen specialisten de producten gebruiken.

 

IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck

Slechts sprake van “dezelfde handelingen” ex artikel 109 lid 1 sub a Uniemerkenverordening indien vorderingen betrekking hebben op vermeende inbreuk op nationaal merk en gelijk Uniemerk op het grondgebied van dezelfde lidstaten. Indien voor rechterlijke instanties van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen inbreukvorderingen worden ingesteld - waarbij de eerste is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking heeft op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op het gehele grondgebied van de Unie - dient de rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren voor het deel van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet.  De laatst aangezochte instantie hoeft zich echter niet onbevoegd te verklaren indien de betrokken vorderingen niet langer het grondgebied van dezelfde lidstaten betreffen of indien de merken niet voor dezelfde waren of diensten gelden.

 

IEPT20171017, Hof Amsterdam, Simiramida v Diageo

Vorderen schadevergoeding op grond van in gezag van gewijsde gegaan Bulgaars vonnis waarvan Simiramida erkent dat dit onjuist is leidt niet tot misbruik van recht: zou nuttige werking van oordeel HvJEU (IEPT20150716) ondergraven door via omweg alsnog te bewerkstelligen dat vonnis niet wordt geëxecuteerd wegens strijd met artikel 5(3) Merkenrichtlijn. Geen schadevergoeding op grond van gestelde schadeposten i (niet gerealiseerde verkopen) en iii ( terugtrekken afnemers): Simiramida beoogde handelingen te verrichten die noodzakelijkerwijs impliceren dat de [merk whisky] in de EER in de handel werd gebracht, wat inbreukmakend is, onvoldoende weersproken dat handelspartners Simiramida containers niet binnen EER zouden brengen. Geen schadevergoeding op grond van schadepost ii ( opgezegde bankfaciliteit): onvoldoende onderbouwd dat Simiramida bankfaciliteit zou hebben aangewend voor andere doeleinden dan invoer [merk whisky] in de EER. Wel schadevergoeding schadepost iv (schade wegens beslagen partij whisky waar geen winst op is gemaakt): erkenning Bulgaars vonnis brengt mee dat het om partij [merk whisky] ging waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Schadevergoeding van € 10.000 + wettelijke rente over dat bedrag en geïnvesteerd bedrag van € 76.608: nettowinstmarge van 13% over geïnvesteerd bedrag komt hof niet onaannemelijk voor. Grotere schade door “turnaround” van een maand afgewezen: ten aanzien van opvolgende partijen whisky onvoldoende onderbouwd dat het gaat om handel in whisky waartegen Diageo zich niet had kunnen verzetten. Verklaring voor recht van onrechtmatig handelen Diageo afgewezen: in gedeeltelijk toewijzen schadevergoeding ligt al onrechtmatigheidsoordeel besloten, verklaring steunt op vonnis dat volgens beide partijen in strijd is met Unierecht waardoor Simiramida belang bij verklaring voor recht nader had moeten onderbouwen. Erkenning Bulgaarse vonnis toegewezen.

 

IEPT20171011, Rb Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie

Verstekvonnis waarin in Panama woonachtige journalist is veroordeeld voor online publicaties over in Israël wonend echtpaar vernietigd: op artikel 6 sub e Rv gestoelde bevoegdheid van Nederlandse rechter is beperkt tot schade die in Nederland is ontstaan en ge-of verboden met betrekking tot Nederlands grondgebied, verstekrechter heeft zich hiertoe niet beperkt. Vorderingen eisers in verzet alsnog afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van in Nederland geleden schade, hierdoor ontbreekt tevens belang bij ge- of verboden voor Nederlands grondgebied. Eisers hebben onrechtmatig gehandeld door onder verwijzing naar verstekvonnis publicaties te laten verwijderen: verstekvonnis op onrechtmatige wijze uitgelokt door dagvaarding openbaar te betekenen terwijl eisers op de hoogte waren van contactgegevens gedaagde.

 

IEPT20171017, HvJEU, Bolagsupplysningen v Svensk Handel

Rechtspersoon kan beroep tot rectificatie van online publicatie, verwijdering reacties en schadevergoeding instellen bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. Centrum van belangen betreft plaats waar merendeel economische activiteiten worden verricht: plaats van statutaire zetel niet doorslaggevend. Persoon kan geen beroep instellen tot rectificatie en verwijdering reacties bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan de informatie toegankelijk is of was: deze vordering is – in tegenstelling tot vordering tot vergoeding schade – niet splitsbaar zodat zij slechts kan worden ingesteld bij een rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de gehele vordering.

 

IEPT20171005, HvJEU, Hanssen Beleggingen

Artikel 22 punt 4 Brussel 1 Vo inzake de registratie of de geldigheid van een intellectuele-eigendomstitel is niet van toepassing op geschillen over of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd

 

IEPT20170927, HvJEU, Nintendo v BigBen

Rechtbank voor Gemeenschapsmodel kan indien bevoegdheid jegens een eerste verweerder is gebaseerd op artikel 82(1) GModVo en bevoegdheid jegens in andere lidstaat is gevestigde tweede verweerder is gebaseerd op artikel 6 Brussel 1 Vo en 79(1) GModVo, omdat deze tweede verweerder producten vervaardigt en levert aan de eerste verweerder, maatregelen gelasten op grond van artikel 88(1) en 89(2) GModVo die ook betrekking hebben op gedragingen van de tweede verweerder die geen verband houden met deze toeleveringsketen en die gelden voor de gehele Unie. Begrip “land waar de inbreuk is gepleegd” uit artikel 8(2) Rome II Vo ziet op land van de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen worden verweten die in verschillende lidstaten zijn verricht, dient voor de vaststelling van de schadebrengende gebeurtenis niet aan elke verweten inbreukmakende handeling worden gerefereerd, maar moet het gedrag van die verweerder in zijn totaliteit worden beoordeeld om de plaats van de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag dat door die verweerder is verricht of dreigt te worden verricht vast te stellen. Zonder toestemming modelhouder gebruik maken van afbeeldingen van producten die overeenstemmen met een gemeenschapsmodel in kader van de rechtmatige verkoop van accessoires voor specifieke producten van de modelhouder om het gezamenlijke gebruik van deze accessoires en de specifieke producten van de modelhouder uit te leggen en te tonen betreft toegestane “reproductie ter illustratie” ex artikel 20(1) onder c GModVo, voor zover aan cumulatieve voorwaarden van die bepalingen is voldaan, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.

 

IEPT20170906, Rb Den Haag, Synthon v Yeda

Gevorderde verklaring voor recht door Synthon dat door haar gehanteerde doseringsregime vóór prioriteitsdatum EP 749 niet nieuw en inventief was (Gillette-verklaring) heeft in opvatting van Synthon grensoverschrijdend effect, waardoor Rb internationale bevoegdheid ambtshalve toetst. Beoordeling gevorderde Gillette-verklaring in casu nauw verweven met die van een geldigheidsverweer: Rb moet dus zaak aanhouden in afwachting buitenlandse beslissingen of grensoverschrijdende vorderingen afwijzen en grensoverschrijdende vordering door keuze Synthon afgewezen. Synthon heeft geen belang (artikel 3:303 BW) bij gevorderde verklaring voor recht: thans geen in Nederland geldende octrooien meer m.b.t. doseringsregime GA uit verklaring voor recht en deze zullen ook niet meer komen, Yeda zal proceskosten Synthon vergoeden.

 

IEPT20170816, Rb Zeeland-West-Brabant, Livreria

Vordering tot erkenning en tenuitvoerlegging van door Moldavische rechter gewezen verstekvonnis afgewezen nu niet is voldaan aan in jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden voor toepassing art. 431 lid 2 Rv: niet voldaan aan eisen behoorlijke gerechtelijk procedure nu vonnis pas is betekend nadat het onherroepelijk was geworden en bovendien is gewijzigd zonder dat gedaagde daarvan op de hoogte is gesteld, verstekvonnis vermeldt bovendien niet dat het uitvoerbaar bij voorraad is en het alsnog toegestane hoger beroep is nog aanhangig. Eiser veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv: Quasi-exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissing in het kader van een procedure tot handhaving van een IE-recht valt onder bereik art. 1019h Rv, proceskosten gelet op geringe financiële belang en beperkte complexiteit ingeschat op € 6.000,-.

 

IEPT20170712, Rb Den Haag, Scotch & Soda v Esprit

Rechtbank internationaal bevoegd om van geschil kennis te nemen op grond van art 4 jo. 8 onder 1 EEX II-Vo: Esprit Europe gevestigd in Nederland, sprake van dezelfde feitelijke situatie nu beweerdelijke inbreuken dezelfde jassen betreffen en in alle landen op dezelfde wijze worden gepleegd en lex loci protectionis voor belangrijk deel identiek zodat bij gescheiden behandeling gevaar voor onverenigbare uitspraken bestaat. Scotch-jas is een naar Nederlands recht beschermd werk: genoemde elementen zijn afzonderlijk weliswaar niet bijzonder en voor een deel zelfs triviaal, de combinatie van elementen geeft de jas echter toch een eigen gezicht, met name door de fluoriserende binnenzijde, de doorlopende bies langs de rits en de onderzijde en de vlakverdeling. Esprit-jas maakt in Nederland auteursrechtinbreuk op Scotch-jas: zelfde totaalindruk nu genoemde elementen éen op éen zijn overgenomen. Geen inbreuk naar Frans recht: weliswaar is ook hier sprake van werk en inbreuk nu werkbegrip en beschermingsomvang zijn geharmoniseerd, geen harmonisatie wat betreft makerschap en eigendom rechten waardoor afzonderlijke beoordeling vereist is, onvoldoende onderbouwd dat moet worden afgeweken van Frans uitgangspunt dat arbeidsovereenkomst niet afdoet aan het absolute recht van de maker. Ditzelfde geldt voor Duits recht: auteursrecht komt ondanks dienstbetrekking toe aan maker. Onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of auteursrecht in de overige Europese landen wel aan Scotch & Soda toekomt.

 

IEPT20170607, Rb Den Haag, Carl Zeiss v VSY

Rechtbank bevoegd kennis te nemen  van alle vorderingen in conventie: beoordeling in hoofdzaak aangehouden voor zover geldigheid buitenlandse delen EP 493 aan de orde komt, totdat hierover is beslist door buitenlandse rechters. Bezwaar tegen Gerlach rapport I gepasseerd: VSY kan metingen aan Tri-ED 611 lens doen om ruwe data te verzamelen waarmee tests Carl Zeiss kunnen worden herhaald. Voldoende onderbouwd dat  Tri-ED 611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van conclusie 5 van EP 493 (NL). Geen technische reden dat vakman de term ‘reliëf’ beperkt zou achten tot een structuur met scherpe pieken: beschrijving bevat die beperking niet. Nawerkbaarheidsverweren falen. EP 493 (NL) nieuw: US 234 bevat niet alle kenmerken EP 493 (NL) en EP 992 ziet op een lens van ander materiaal dan EP 493 (NL), waardoor het een ander voortbrengsel dan de in EP 493 (NL) geclaimde lens is. EP 493 (NL) is inventief: onvoldoende gemotiveerd waarom US 234 en EP 993 promising springboard zouden vormen om tot EP 493 (NL) te komen. VSY B.V. heeft inbreuk gemaakt in Nederland. VSY Biyoteknoloji, VSY Turkije en VSY Iberica hebben geen voorbehouden handelingen in Nederland verricht. In afwachting van beslissingen buitenlandse rechters over geldigheid buitenlandse delen wordt iedere beslissing in hoofdzaak aangehouden. Geen onrechtmatig uitlokken of profiteren van inbreuk. Provisioneel inbreukverbod ten aanzien van Nederland. Provisioneel inbreukverbod voor gedesigneerde landen: geen serieuze, niet te verwaarloze kans dat EP 493 in de gedesigneerde landen nietig zal worden verklaard.


IEPT20170518, Hof van Justitie EU, Hummel v Nike
Een in een lidstaat gevestigde juridisch onafhankelijke dochtervennootschap van een niet in EU gezetelde moedermaatschappij is een “vestiging” van deze moedermaatschappij (artikel 97(1) UmeV), wanneer deze dochter een centrum van werkzaamheid is dat, in de lidstaat waar zij is gelegen, beschikt over een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht, en zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van de moedermaatschappij.

IEPT20170517, Rb Den Haag, FKP v Spirits

Geen ruimte voor heroverweging oordeel bevoegdheidsincident (IEPT20140514) over bevoegdheid rechtbank: kan alleen in hoger beroep worden bestreden. Beslissingen tot en met tussenarrest Hoge Raad in Rotterdamse procedure hebben kracht van gewijsde tussen FKP en Spirits International. Geen gezag van gewijsde tussen andere partijen in deze procedure. USSR was rechthebbende (eigenaar) van de merken, terwijl de VVO bevoegd was te handelen als ware zij eigenaar was van het aan haar toegewezen staatseigendom. VVO omgezet in FGUP en FGUP verkreeg de aan VVO verleende rechten tot beheer staatseigendommen. Geen transformatie van VVO naar VAO. Geen nietigheid overeenkomst tot verkoop merken tussen ZAO en Spirits International: sluiten overeenkomst met beschikkingsonbevoegde onvoldoende voor nietigheid. Beoordeling of verkrijging merken door ZAO en Spirits te goeder trouw was beoordeeld aan de hand van lex loci protectionis (per land waar bescherming merk wordt ingeroepen). Partijen mogen zich per land uit te laten over rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van nationale merken. FKP mag zich uitlaten over grondslag per land voor gevorderde gebod om mee te werken aan wijziging tenaamstelling. Partijen mogen zich per land uitlaten over recht dat geldt voor verjaring gebod om mee te werken aan wijziging tenaamstelling. Spirits IntPro mag zich per betrokken land uitlaten over of zij zich op rechtsverwerking beroept t.a.v. gebod om mee te werken aan wijziging tenaamstelling en wat toepasselijk recht is. Partijen mogen zich uitlaten over nationaal recht m.b.t. verjaring en rechtsverwerking inbreukvorderingen en schadevorderingen. Partijen mogen zich uitlaten over nationaal recht m.b.t. verjaring en rechtsverwerking inbreukvorderingen en schadevorderingen. Regeling m.b.t. verkrijging te goeder trouw van Gemeenschapsmerk toegepast op verkrijging te goeder trouw Beneluxmerk. Vraag of Sprits International VO-Beneluxmerken te goeder trouw heeft verkregen beheerst door Nederlands recht.

 

IEPT20170425, Hof Amsterdam, Biolatte v Winclove

Nederlandse rechter bevoegd tot kennisneming vorderingen Winclove: schade doet zich in Nederland voor. Teksten website Winclove niet onrechtmatig jegens appellant: Winclove loochent de verdiensten van het onderzoek van appellant niet omdat onweersproken is gesteld dat appellant niet de uitvinder van probiotica is en het is niet aannemelijk dat doelgroep van Winclove - gespecialiseerde beroepsgenoten - door de teksten wordt misleid. Uitlatingen website Biolatte waarop zij doet voorkomen dat product Ecologic van Winclove door haar is ontwikkeld en op NL markt is gebracht wel onrechtmatig jegens Winclove: Winclove onweersproken gesteld dat Ecologic door haar doorontwikkeld is en Winclove sinds 1989 BNL merkhouder van ECOLOGIC. E-mails van Biolatte naar contacten Winclove waarin zij in scherpere bewoordingen doet voorkomen dat Ecologic producten door haar ontwikkeld zijn eveneens onrechtmatig: uitlatingen berusten niet op juistheid en hebben schadelijk karakter.


IEPT20170112, Rb Den Haag, Google
Rechtbank Den Haag bevoegd: zaak voldoende met Nederlandse rechtssfeer verbonden door o.a. strafzaak in Nederland, berichten Nederlandse media en zoekresultaten die mogelijk voortkomen uit zoekopdrachten Nederlandse Google search. Verwijdering 5 URL’s afgewezen: niet vast komen te staan dat URL’s betrekking hebben op zoekopdrachten uitsluitend op naam verzoeker die vallen onder Wbp. Verwijdering drie overige URL’s afgewezen: betreffen geen verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp. Beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513) faalt: onvoldoende aangetoond dat weergave URL’s onjuist, irrelevant of bovenmatig is en dat privacybelang verweerder zwaarder weegt dan publiek belang van vindbaarheid webpagina’s en belang Google om webpagina’s vindbaar te blijven houden


IEPT20170106, Rb Den Haag, DSM v Novozymes

Rb op basis van artikel 4 EEX II-Vo internationaal bevoegd kennis te nemen m.b.t. (grensoverschrijdende) vorderingen jegens in Nederland gevestigde Univar. Rb op grond van artikel 7(2) EEX II-Vo bevoegd m.b.t. vorderingen jegens Novozymes die zien op Nederland. Rb op grond van artikel 8(1) EEX II-Vo bevoegd m.b.t. grensoverschrijdende vorderingen jegens Novozymes. DSM heeft spoedeisend belang bij vorderingen: geen sprake van te lang stilzitten. Argumenten die “herhaald en ingelast” zijn uit Grounds of Appeal bij de beroepsprocedure EOB worden buiten beschouwing gelaten. Geen openbaar voorgebruik werkwijze volgens conclusie 1 EP 808: onvoldoende aannemelijk dat productieproces in Pokka-fabriek openbaar toegankelijk is geweest. EP 808 inventief: OD heeft terecht D47 en D52 niet als closest prior art bestempeld en vakman komt closest prior art Mittal niet tot uitvinding volgens EP 808. Voor zover oude Amano-product (waarvoor Novozymes licentie heeft) en Lactozym Pure het zelfde product betreffen zijn gewijzigde conclusies EP 808 nieuw en inventief ten op zichte van het oude Amano-product. Verweer dat Lactozym Pure zelfde product is als oude Amano-product en uitzondering artikel 73(2) ROW van toepassing is faalt: uitzondering geldt niet als degene aan wie wordt geleverd wordt aangezet tot verrichten voorbehouden handelingen hetgeen het geval is.

IEPT20170104, Rb Amsterdam, Gobrowski Formats v TBWA
NL rechter op grond van artikel 7(2) herschikte EEX-Vo bevoegd jegens TBWA \ Helsink en TBWA \ Worldwide: onvoldoende onderbouwd dat Buy this!-format niet in Nederland zal worden geëxploiteerd en schadebrengend feit in Nederland. NL rechter onbevoegd voor vorderingen m.b.t. schade buiten Nederlands grondgebied.

 

2016
 

IEPT20161130, Rb Noord-Holland, Bioworld Merchandising v Sunset

Rechtbank Den Haag niet exclusief bevoegd te oordelen over geschil: geen van partijen beschikt over Uniemerk voor teken BIOWORLD en tegen aanvragen door beide partijen oppositie gevoerd. Rb Noord-Holland internationaal en relatief bevoegd op grond van zowel herschikte EEX-Vo als BVIE. Aanhouding zaak afgewezen: niet in te zien dat eerst moet worden beslecht of Sunset geldig Uniemerk heeft en oppositieprocedures EUIPO aangehouden.


IEPT20161130, Rb Den Haag, Bacardi

Bacardi niet bevoegd m.b.t. gestelde inbreuk wegens leveringen aan niet in NL gevestigde partijen. Bacardi bevoegd jegens Shannon Brands m.b.t. levering aan Van Caem in Leiden. Bacardi niet bevoegd jegens aantal gedaagden: niet voorzienbaar dat zij samen met Kamstra Export voor NL rechter zouden worden gedaagd. Bacardi niet bevoegd jegens Corrig: gevestigd in Ierland en geen handelingen of schade plaatsgevonden in arrondissement Den Haag. Bacardi niet bevoegd jegens Hellwege: Rb Den Haag niet bevoegd gesteld inbreukmakende verkoop in Duitsland te onderzoeken. Bacardi bevoegd jegens Kritzky: ten aanzien van inbreuk Uniemerk op grond van artikel 97(5) UmeV en ten aanzien van inbreuk Beneluxmerk wegens verknochtheid met gestelde inbreuk op Uniemerk. Bacardi moet zekerheid stellen voor € 40.000 jegens Buitenlandse vennootschappen: niet gebleken dat Bacardi aan de hand van artikel 60 EVEX-verdrag in Zwitserland is gevestigd. te verwachten dat maximale bedrag volgens IE-indicatietarieven niet toereikend zal blijken. Bacardi moet zekerheid stellen jegens [B], [C] en [D] voor € 20.000: sluit aan bij IE-indicatietarieven. Vooralsnog aanhouding zaak i.v.m. vragen hof Arnhem-Leeuwarden aan Hoge Raad: deels beantwoord door Hoge Raad in IEPT20161118 en IEPT20151113, waarover buitenlandse vennootschappen zich kunnen uitlaten.

IEPT20161123, Rb Den Haag, MVSA v Invert

NL rechter bevoegd jegens bestuurder [A]: woonachtig in Nederland, zodat Nederlandse rechter bevoegd is op grond van artikel 4(2) EEX II-Vo. NL rechter bevoegd jegens Invert voor zover dit niet reeds het geval is op grond van artikel 63(1) sub b EEX II-Vo: nauwe band tussen vorderingen die gelijktijdige behandeling vereist (artikel 8 EEX II-Vo).

 

IEPT20161019, Rb Den Haag, Boekscout v ASB

Nederlands recht van toepassing op onderhavige vorderingen: uitzondering artikel 8(1) Rome II Vo niet van toepassing, nu vorderingen op onrechtmatige daad zijn gebaseerd en op op basis van recht van land waar schade zich voordoet Nederlands recht van toepassing. Auteurs van Boekscout die gedurende looptijd standaardcontract met een derde in zee gaan voor vertalen en uitgeven boek in de VS schieten te kort in nakoming standaardcontract. Geen bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat ASB onrechtmatig handelt door op de hoogte te zijn van deze wanprestatie en geen profiteren van wanprestatie. Geen bijkomende omstandigheden die benaderen auteurs van Boekscout om contract te beëindigen onrechtmatig maken: onjuiste mededeling in e-mail naar auteur Boekscout ASB dat Boekscout niet de rechten op de vertaling bezit onvoldoende doordat ook wordt gewezen op mogelijkheid tot opzegging met opzegtermijn en auteur Boekscout keuze wordt geboden.

IEPT20160720, Rb Den Haag, Tata Steel v Arcelormittal

Artikel 24(4) EEX II-Vo niet van toepassing: geldigheid octrooi staat niet ter discussie. Rb bevoegd t.a.v. Nederlandse deel EP 044 op grond van artikel 7(2) EEX II Vo: (vermeende) schadebrengende feiten in Nederland. Concrete dreiging van inbreuk geen vereiste voor bevoegdheid op grond van artikel 7(2) EEX II-Vo: schept ook bij negatieve verklaring voor recht die ziet op toekomstige onrechtmatige daad bevoegdheid. Geen concreet product vereist voor toepassing artikel 7(2) EEX II-Vo: vordering voldoende concreet om te beoordelen door Rb. Rb niet bevoegd ten aanzien van buitenlandse delen EP 044: niet in te zien dat Nederland plaats van schadebrengende feit is. Tata Steel heeft concreet belang bij verklaringen voor recht voldoende gemotiveerd: betoogd dat sprake is van grote investeringen en belang bij duidelijkheid over of zij inbreuk maakt op octrooi. Verklaringen voor recht voldoende concreet, ondanks dat exacte boorgehalte en gewichtspercentages producten Tata Steel nog niet bekend zijn: hebben betrekking op staalproducten die mogelijk beantwoorden aan alle kenmerken octrooi, maar lager boorgehalte dan 4,5ppm hebben. Verklaringen voor recht van geen inbreuk afgewezen: niet vast komen te staan staalproduct met boorgehalte van minder dan 4,5 ppm niet onder beschermingsomvang conclusie 1 valt.

IEPT20160714, HvJEU, Brite Strike

Bevoegdheidsregel artikel 4.6 BVIE (rechter van de plaats van het register) als bijzondere bevoegdheidsregel toegestaan onder artikel 71 Brussel 1-Vo als onmisbaar voor de goede werking van het Benelux-stelsel (artikel 350 VWEU). 


IEPT20160708, HR, Diageo v Simiramida
Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Zelfs indien schending artikel 5(3) Merkenrichtlijn door rechtbank in Sofia kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo niet alle beschikbare rechtsmiddelen aangewend om schending ongedaan te doen maken. Klachten over uitleg Bulgaars recht falen op grond van artikel 79 (1)(b) Ro. Principaal beroep faalt. 


IEPT20160616, HvJEU, Universal Music

Plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan is niet de plaats in een lidstaat waar de schade is ingetreden wanneer die schade uitsluitend bestaat uit financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op bankrekening verzoeker en rechtstreekse gevolg is van onrechtmatige gedraging die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. Gerecht waar geschil aanhangig is gemaakt moet bij toetsing bevoegdheid krachtens Brussel 1bis Vo alle ter beschikking staande gegevens in aanmerking nemen, inclusief betwistingen verweerder.


IEPT20160603, HR, Dahabshiil
Cassatie verworpen. ‘Het land waar de schade zich voordoet’ (art. 4 lid 1 Vo Rome II jo art. 10:159 BW) is correct uitgelegd als ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ (art. 5 aanhef en onder 3, EEX-Vo). Toepasselijk recht is het recht van het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt. Engels recht van toepassing.

IEPT20160504, Rb Den Haag, Basic Holdings v Ruby Décor
Nietigheid onvoldoende gemotiveerd: door gedaagde gestelde technische effect van onderscheidende maatregel en probleemstellingen EP 941 onjuist geacht. Inbreuk aangenomen: imitatiehoutblokken aan te merken als openingenbed in de zin van conclusie 1, nog daargelaten dat openingenbed ook één opening kan hebben gelet op paragraaf in beschrijving. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi-inbreuk Nederlandse voorzieningenrechter tegen Nederlandse gedaagden op grond van artikel 35 EEX II-Vo.

IEPT20160421, HvJEU, Austro-Mechana v Amazon
Alle vorderingen die een verweerder aansprakelijk stellen en geen verband houden met een overeenkomst zijn verbintenissen uit onrechtmatige daad. Vordering tot betaling van billijke compensatie op grond van nationale regeling is “verbintenis uit onrechtmatige daad” ex artikel 5(3) Brussel 1 Vo.

IEPT20160406, Rb Amsterdam, Bsur v Daimler
Zaak aangehouden: oordeel over of forumkeuze voor Duitse rechter is overeengekomen en ook ziet op geschil in de hoofdzaak krachtens artikel 31 (2) jo. 25 herschikte EEX-Vo voorbehouden aan Duitse rechter. Beroep op misbruik van recht onvoldoende onderbouwd


IEPT20160406, Hof Den Haag, TSS v Recom
Eisvermeerdering in hoger beroep toegestaan: geen strijd met twee-conclusie-regel nu Recom niet aan bodemvonnis heeft voldaan. Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag: betreft een voorlopige of bezwarende maatregel ex artikel 31 EVEX-verdrag 2007. Niet relevant dat vordering inmiddels is ingetrokken  nu bevoegdheid in beginsel moet worden beoordeeld op het moment waarop de procedure in eerste aanleg aanhangig is gemaakt. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. vordering tot verwijdering RECOM merken van zonnepanelen: zodanige onomkeerbare aantasting van de zonnepanelen dat geen sprake is van voorlopige of bezwarende maatregel. Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd t.a.v. geldvordering: onvoldoende zeker of vereiste garantie voor terugbetaling bestaat. In het kader van proceskostenveroordeling relevant of Kingstone belang had bij ingetrokken vordering tot opheffing douanebeslag en of deze terecht is afgewezen. Door afstemming op bodemvonnis IEPT20151125 gaat hof ervan uit dat Kingstone belang had bij vordering en dat deze toewijsbaar was. Proceskostenveroordeling hoger beroep volgens indicatietarieven vastgesteld op € 15.000 en kosten eerste aanleg gematigd tot € 25.000: gevorderde proceskosten niet redelijk en evenredig.

IEPT20160322, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M BV: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 96 aanhef en sub a en 97(1) GMeV en voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 2 Brussel I Vo c.q. artikel 4.6(1) BVIE als Brussel I-Vo niet prevaleert. Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. vorderingen tegen H&M AB: voor inbreuk Gemeenschapsmerken op grond van artikel 6(1) Brussel I-Vo jo. 94 (1) GMeV door nauwe band met vorderingen tegen H&M BV, voor inbreuk Beneluxmerken op grond van artikel 6 sub 1 en 5 sub 3 Brussel I-Vo en voor vorderingen t.a.v. onrechtmatig aanhaken op grond van artikel 24 of 6 sub 1 Brussel I-Vo. Verwarringsgevaar tussen Artwork H&M en Gemeenschapsmerk RAW: visuele overeenstemming door dominante plaats RAW in artwork en auditieve overeenstemming doordat RAW het eerste element is van RAW BEAT EXPERIENCE, begripsmatige overeenstemming doordat element RAW zelfde betekenis oproept als Gemeenschapsmerk RAW, identieke waren, Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen, sprake van onderscheidend vermogen door intensief gebruik door G-Star van merk RAW voor kleding dat teruggaat tot 1996, daadwerkelijk onderscheidend vermogen Gemeenschapsmerk RAW bevestigd door marktonderzoeken G-Star en overige omstandigheden nemen verwarringsgevaar niet weg. Ten overvloede:  marktonderzoeken partijen bevestigen verwarringsgevaar. Procesgedrag G-Star leidt tot  buiten beschouwing houden van aantal afbeeldingen.

IEPT20160120, Rb Rotterdam, Esveco Specialties
Internationaal Privaatrecht. Rechter bevoegd op grond van artikel 24 EEX-Vo en lex protectionis van toepassing door artikel 5 Berner Conventie.

 

2015
 

IEPT20151223, Rb Den Haag, Ice World
Rechtbank bevoegd ten aanzien van model-, merken- en auteursrechtelijke vorderingen: schadebrengende feiten doen zich voor in Nederland. Vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond: geboden tot opheffing inbreuk toegewezen voor Nederland.

IEPT20151216, Rb Den Haag, Converse v Carmika
Verstekvonnis. Nederlandse rechter bevoegd t.a.v. Tsjechische gedaagde. EEX-Vo prevaleert boven BVIE. Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond: toegewezen voor Nederland c.q. Benelux.


IEPT20151210, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset 
Bevoegdheid voorzieningenrechter in conventie niet in geschil. Voorzieningenrechter bevoegd m.b.t. reconventionele vorderingen: voldoende samenhang tussen vordering in conventie en reconventie, zodat NL rechter ook in reconventie rechtsmacht heeft. Geen dwangsom verbeurd ten aanzien van gebeurtenissen vóór betekening van kort geding vonnis. Onvoldoende aannemelijk dat mededelingen in  strijd met r.o. 6.5.  van het vonnis zijn gedaan. Geen dwangsommen verbeurd door gebruik merk-, handels- of domeinnamen met “BWI” of “BWIMERCH”: termen verschillen te veel van “Bioworld (Merchandising)”. Reconventionele vorderingen die feitelijk zelfde verboden als in kort geding vonnis vorderen c.q. verklaringen voor recht afgewezen.
 

IEPT20151127, Rb Den Haag, I4F v Unilin
Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverbod wegens geen inbreuk versus Nederlandse gedaagde. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverbod bij voorlopige maatregel wegens nietigheid octrooien versus Nederrlandse gedaagde.Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inzake ant-suit injunction versus Nederlandse gedaagde. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverboden en anti-suit-injunction voor Liechtenstein versus Nederlandse gedaagde. Geen spoedeisend belang bij wapperverboden en anti-suit-injunction voor Nederland: geen Nederlandse producenten die technologie niet implementeren en geen plannen voor verhandeling vloerpanelen in Nederland op korte termijn. Geen spoedeisend belang bij wapperverboden en anti-suit-injunction voor handelingen buiten Nederland wegens niet instellingen buitenlandse nietigheidsacties na medio 2014. Geen spoedeisend belang bij exhibitie wegens onduidelijkheid relevante rechtsbetrekking: in bodemprocedure is onrechtmatige octrooi-handhaving geen grondslag vorderingen.

 

IEPT20151124, Hof Den Haag, Rhodia v Jiaxing
Relevant moment internationale bevoegdheid: De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter moet worden beoordeeld op het moment van het aanhangig maken van de zaak in eerste aanleg.Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen van Rhodia tegen Jiaxing en Wanglong wegens dreiging van octrooi-inbreuk in Nederland. Nederlandse rechter ook grensoverschrijdend bevoegd ex artikel 7 Rv door samenhang met grensoverschrijdende vorderingen tegen in Nederland gevestigde aanvankelijk mede-gedaagde [B].

IEPT20151012, Rb Rotterdam, Dow v Organik
Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen slechts terzake van 2 van de 90 producten onderbouwd. Voor een veroordeling tot afgifte of inzage van in bewijsbeslag genomen materiaal ontbreekt te veel relevante informatie - fishing expedition. Bewijsbeslag mogelijk in strijd met verlof extraterritoriaal niet beperkt tot uit Nederland direct toegankelijke gegevens, al dan niet in de cloud. Samenhang vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden.


IEPT20151005, Rb Den Haag, Brein v Google
Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t. landen binnen EU: niet bestreden door Google. Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t landen buiten de EU: schadebrengende feit doet of kan zich in Nederland voordoen. Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: uit te gaan van inbreuk op auteursrechten van bij Brein aangeslotenen in Nederland. Geen beperking artikel 28(9) Aw dat bevel om informatie af te geven slechts mogelijk is indien inbreukmaker partij is in procedure. Voldoende aannemelijk dat afgifte noodzakelijk en evenredig is: belangen Brein wegen zwaarder dan belangen Flȃmanca Hollanda en Google. Onvoldoende onderbouwd dat afgifte persoonsgegevens in strijd met buitenlandse privacywetgeving kan komen. Tussenvonnis: voorwaarde gesteld dat betrokkene niet binnen 14 dagen na datum van dit vonnis bij Google verzet aantekent om verstrekking gegevens te voorkomen.

IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi I
Dat [A] zekerheidsincident niet tegelijk met bevoegdheidsincident heeft ingediend zorgt voor proceskostenveroordeling, maar niet voor niet-ontvankelijkheid [A]. Zekerheidsstelling Bacardi toegewezen: uitzondering art. 224 (2) sub b Rv niet van toepassing en geen verhaal in Nederland (art. 224(2) sub c Rv). Zekerheidsstelling van €  20.000 voor 1019h Rv proceskosten inzake vorderingen waarvoor Rb zich onbevoegd heeft verklaard (IEPT20150318). Geen schorsing totdat over bevoegdheid Rb jegens gedaagden [B], [C] en [D] c.s. is geoordeeld: vonnis gewezen in IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi II.

IEPT20150930, Rb Den Haag, Bacardi II

Rb onbevoegd jegens in buitenland wonende [D] c.s., behoudens voor zover zij op grond van art. 6(1) EEX-Vo (oud) aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk door Nederlandse mede-gedaagden op BACARDI-Gemeenschapsmerken. Rb op grond van artikel 107 Rv bevoegd kennis te nemen van vorderingen jegens [B] en [C] door samenhang met vorderingen jegens Nederlandse vennootschappen.

 

IEPT20150922, Rb Amsterdam, Squadra Italia v Lotto Sport Italia
Zwitsers recht van toepassing: uit tekst licentieovereenkomst blijkt slechts dat partijen ter zake van spoedeisende procedures een afwijkende bepaling zijn overeengekomen wat betreft de bevoegde rechter, niet ook wat betreft toepasselijk recht. Onvoldoende aannemelijk dat bodemrechter tot oordeel zal komen dat sprake is van drie materiële inbreuken op de overeenkomst. Ook onduidelijk of opzegging tot gevolg heeft dat overeenkomst eindigt of dat daarvoor bekrachtiging door WIPO-arbiters noodzakelijk is. Belang Squadra dat wordt geschaad wanneer kort geding in haar nadeel wordt beslist wanneer de arbiters anders oordelen is groter dan het belang Lotto dat wordt geschaad ingeval uit het oordeel van de arbiters mocht blijken dat zij ten onrechte de overeenkomst nog enige maanden heeft moeten voortzetten, waardoor Squadra's belang prevaleert.

IEPT20150922, Hof Den Haag, SDC Verifier v Femto Engineering
SDC auteursrechthebbende op SDC-software: activa eenmanszaak [B] overgedragen aan nieuwe rechtspersoon SDC. Op grond van Lex loci protectionis Nederlands recht van toepassing. Indien veronderstellenderwijs SDC en Femto mede-auteursrechthebbende zijn, is wapperen jegens mede-auteursrechthebbende onrechtmatig nu de ene deelgenoot niet zelfstandig auteursrecht kan handhaven jegens de andere deelgenoot. Naar zowel Nederlands als Oekraïens recht mag Femto SDC niet weerhouden de software te exploiteren. Onvoldoende onderbouwd dat handelen geïntimeerde 2 en 3 onrechtmatig was. SDC heeft  nog spoedeisend belang bij rectificatie, welke in aangepaste vorm wordt toegewezen. Geen 1019h Rv proceskostenvergoeding: procedure niet ziet op de inbreuk of schending van een intellectueel eigendomsrecht.

 

IEPT20150716, HvJEU, Diageo v Simiramida
Dat in lidstaat gegeven beslissing in strijd is met Unierecht, rechtvaardigt niet weigering beslissing te erkennen op grond van strijdigheid met openbare orde aangezochte lidstaat, indien onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending van een rechtsregel van essentieel belang vormt. Onjuiste toepassing artikel 5(3) Merkenrichtlijn is geen kennelijke schending van een  rechtsregel van essentieel belang. Rechter moet bij onderzoek naar kennelijke schending openbare orde er rekening mee houden of rechtsmiddelen lidstaat van herkomst zijn uitgeput. Handhavingsrichtlijn van toepassing op proceskosten gemaakt in geding over erkenning beslissing uit andere lidstaat, waarin is vastgesteld dat beslag ter voorkoming inbreuk op IE-rechten onrechtmatig is.

IEPT20150708, Rb Den Haag, Autodesk v ZWSoft
Rechtbank bevoegd: gaat ervan uit bevoegd te zijn in bodemprocedure, door stelling Autodesk dat ZWSoft in Nederland inbreuk maakt op haar auteursrecht. Geen aanhouding beslissing over deskundigenbericht tot in Amerikaanse zaak is beslist: staat los van vraag of bodemzaak moet worden aangehouden en niet nodig voor proceseconomie. Verzoek voldoet aan eisen artikel 202 Rv: dient ertoe bewijs te verkrijgen van feiten die Autodesk in Nederlandse bodemprocedure moet bewijzen. Inzage door deskundige in broncodes ZWCAD+ toegestaan: rechtmatig belang door redelijk vermoeden van inbreuk. Dat broncode bedrijfsgeheim is geen gewichtige reden door maatregelen om vertrouwelijkheid te beschermen. Vragen aan deskundige over overname broncode van AutoCAD in broncode ZWCAD+ 2012/2014.

IEPT20150519, Rb Den Haag, Vlisco v Stella Jean
Voorzieningenrechter bevoegd. Voldoende spoedeisend belang jegens gedaagden: voortdurende inbreuk c.q. geen onthoudingsverklaring afgelegd en inbreuken bestreden. Vlisco dessins auteursrechtelijk beschermd creatieve keuzes gemaakt door ontwerpers. Geen uitputting: onvoldoende onderbouwd. Alle door Stella Jean c.s. gebruikte dessins zijn naar voorlopig oordeel verveelvoudigingen van Vlisco dessins. Gedaagden richten zich op wereldwijde verkoop en daarmee ook op Nederland. Geen inbreuk op Gemeenschapsmerken Vlisco: geregistreerde vogel en steigerende paard  niet gebruikt ter onderscheiding van waren. Geen belang bij toewijzing vorderingen op grond van Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van Stella Jean c.s.. Geen inbreuk door Saks: geen producten verkocht waarin dessins Stelle Jean zijn verwerkt. Wel inbreuk door Moda Operandi op ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten.

IEPT20150513, Rb Den Haag, Brite Strike
Prejudiciële vragen aan HvJEU over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo oud. Artikel 5(1) of 5(3) EEX-Vo oud niet van toepassing.

IEPT20150325, Rb Midden-Nederland, Corporate Web Solutions
Weens Koopverdrag van toepassing op geschil over licentieovereenkomst: kan als “koopovereenkomst betreffende roerende zaken” worden aangemerkt. Licentieovereenkomst tot stand gekomen met gedaagde 1 in plaats van met gedaagde 2: door gedaagde 1 op naam van gedaagde 2 aangegaan. Geldigheid overdrachtsverbod beoordeeld naar Nederlands auteursrecht. Auteursrecht CWS t.a.v. gedaagde 1 uitgeput: voldaan aan voorwaarden UsedSoft-arrest (IEPT20120703). Overdrachtsverbod niet geldig: richtlijnconforme uitleg artikel 12b Aw in licht UsedSoft-arrest brengt mee dat deze bepaling van dwingend recht is. Ook als software als “complex computerprogramma” in als bedoeld in Nintendo-arrest (IEPT20140123) moet worden gezien uitputting: HvJEU zou uitputtingsregeling in lijn met UsedSoft-arrest uitleggen.

IEPT20150318, Rb Den Haag, Bacardi

Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 96 GMeV: vorderingen zien niet op merkinbreuk door [A] zelf, maar op zijn aansprakelijkheid als (feitelijk) bestuurder van aantal rechtspersonen. Geen bevoegdheid jegens [A] op grond van artikel 6(1) EEX-Vo t.a.v. vorderingen gegrond op Internationale/Benelux merken en onrechtmatige daad: rechtbank niet gerecht van de woonplaats van een van de gedaagden. Rechtbank wel bevoegd jegens [A] t.a.v. vordering  gegrond op Gemeenschapsmerken, waarbij rechtbank als gerecht van de woonplaats geldt ten aanzien van Nederlandse medegedaagden. Nauwe band en eenzelfde situatie feitelijk en rechtens en gevaar voor tegenstrijdige beslissingen: zowel in procedure tegen [A] als tegen Nederlandse medegedaagden moet worden beslist of sprake is van inbreuk op BACARDI-Gemeenschapsmerken.

IEPT20150302, Rb Rotterdam, TSS v Recom
NL rechter bevoegd op grond van artikel 24 EVEX oud/artikel 31 EVEX nieuw. Vorderingen van Kingstone niet-ontvankelijk wegens onvoldoende spoedeisend belang. Geen vrijgave zonnepanelen met Recom merk: geen sprake van een tweede overeenkomst, waardoor Recom geen wanprestatie kan hebben gepleegd en de overeenkomst niet kan zijn ontbonden. Zelfs als niet inklaren door Newcorp T1 status zou opleveren, is onvoldoende onderbouwd dat goederen niet bestemd zijn voor EU c.q. Benelux, waardoor merkinbreuk onvoldoende is bestreden.

IEPT20150217, Hof Arnhem-Leeuwarden, Saudi Aramco

Geen forum contractus: ovk bepaalt niets over plaats van levering, aardappelzetmeel in Saoedi-Arabië geleverd. Geen forum delicti: gestelde onrechtmatig handelen betreft een verbintenis uit overeenkomst en niet uit onrechtmatige daad. Geen forum necessitatis: onvoldoende aannemelijk dat in Saoedi-Arabië geen behoorlijke rechtsgang bestaat. Geen forum arresti door derdenbeslag op AOC: geen verhaalmogelijkheden.

IEPT20150204, Rb Amsterdam, Charging Bull
Nederlandse rechter bevoegd: vordering ziet op nakoming overeenkomst die in Nederland moet worden uitgevoerd. Spoedeisend belang: van eiser kan niet worden verwacht dat hij voor vraag of hij beeld “Charging Bull” mag exploiteren resultaat bodemprocedure afwacht. Nederlands recht van toepassing: rechtskeuze in concept exploitatieovereenkomst. Wil gedaagde niet gericht op totstandkoming exploitatieovereenkomst: naar recht van [plaats] komt overeenkomst slecht tot stand indien over alle voorwaarden schriftelijke overeenstemming bestaat en overeenkomst door partijen is ondertekend

IEPT20150204, Rb Den Haag, GMC
Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle jegens Arca ingestelde vorderingen: in Nederland gevestigd. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onrechtmatige daadsvorderingen jegens buitenlandse gedaagden Innova en GMC: gevaar voor onverenigbare beslissingen en eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Geen bevoegdheid jegens GMC voor opeising octrooi-aanvragen: zowel op grond van protocol rechterlijke bevoegdheid Europees Octrooi als EEX-Vo Engelse rechter bevoegd

IEPT20150126, Rb Amsterdam, Herman Jansen v Di Fiorito
Voorzieningenrechter niet bevoegd om verlof te verlenen voor conservatoir beslag op merkenrechten die staan ingeschreven in het BHIM merkregister

IEPT20150122, HvJEU, Hejduk v EnergieAgentur
Rechter lidstaat waarin vermeende inbreukmakende website kan worden geraadpleegd bevoegd als rechter van plaats waar schade is ingetreden. Aangezochte rechter slechts bevoegd ten aanzien van schade in eigen lidstaat.

 

2014
 

IEPT20141217, Rb Limburg, Stone Bridge v T4 Analytics

Art. 6a sub b Rv niet van toepassing: partijen zijn niet overeengekomen waar (betalings)ver-bintenissen dienen plaats te vinden. Nederlands recht van toepassing op overeenkomst tussen partijen (art. 4 sub b Rome I): Stone Bridge heeft hoofdbestuur in Nederland. Nederlandse rechter onbevoegd: op grond van NL recht is VS land waar betalingsverbintenis uitgevoerd moet worden, zodat ook art. 6 sub a Rv niet van toepassing is.


IEPT20141216, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Of Engelse lasterrecht van voor 1 januari 2014 of na 1 januari 2014 van toepassing is op gewraakte publicaties kan in het midden blijven: leidt tot zelfde uitkomst. Onrechtmatige publicaties waarin Dahabshiil o.a. van steunen van terrorisme, (aanzetten tot) moord en strafbare feiten wordt beschuldigd: juistheid daarvan onvoldoende onderbouwd. Artikelen dienen geen publiek belang.

IEPT20141003, Rb Den Haag, Mooreast v Vryhof
Rechtbank Den Haag bevoegd 102 Rv: schadebrengend feit doet zich mede voor in arrondissement Den Haag. Nederlands recht van toepassing: schade doet zich voor / dreigt zich voor te doen in Nederland. Vryhof heeft onrechtmatig gewapperd: voldoende aannemelijk dat mededelingen over IE-rechten op ankers onjuist zijn en Vryhof schade heeft geleden / dreigt te gaan lijden.

IEPT20141022, Rb Den Haag, Brite Strike

Rb overweegt vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten

IEPT20140730, Rb Den Haag, FKP v Spirits

De Rb overweegt prejudiciële vragen te stellen over of BVIE posterieur verdrag is aan EEX-Vo en stelt partijen in gelegenheid zich hierover uit te laten.
 

IEPT20140715, Rb Oost-Brabant, Google

Geen dwangsommen verbeurd: vonnis niet conform de wet aan Google betekend, want moest plaatsvinden bij parket woonplaats gedaagde. Omdat Google geen woonplaats in Nederland heeft moest conform Haags Betekeningsverdrag 1965 ook betekening in VS plaatsvinden. Reconventie: geen belang bij verwijdering blogs op niet Nederlandse TLD’s, want in beginsel slechts bereikbaar in land desbetreffende TLD. Google moet binnen een maand reageren op verwijderingsverzoek.

IEPT20140708, Rb Overijssel, Masol
Gedaagden (behalve Masol i.G.) gebonden aan concurrentiebeding uit koopovereenkomst: geen toerekenbare tekortkoming eiser. Inbreuk op IE-rechten geen tekortkoming nakoming verplichtingen uit koopovereenkomst: geen verplichtingen m.b.t. inbreuken opgenomen. Geen beroep op forum- en rechtskeuze partijen t.a.v. gestelde (dreigend) onrechtmatig handelen: ambtshalve toetsing EEX-vo en schadebrengende feit niet in Nederland, waardoor NL rechter onbevoegd is.

IEPT20140618, Rb Midden-Nederland, Curator v Flore

Rb Midden-Nederland bevoegd, verwevenheid tussen vorderingen voldoende aangetoond: vorderingen tegen de drie gedaagden zijn gelijkluidend, gebaseerd zijn op zelfde feiten complex, [A] is (middelijk) bestuurder geweest bij de failliete vennootschappen en de vorderingen jegens de Flore vennootschappen gebaseerd zijn op misbruik maken van het handelen van A. Onvoldoende aanleiding tot benoeming deskundige in dit stadium van procedure.


IEPT20140611, Rb Zeeland-West-Brabant, Dreamgirl v Petshop Insulinde
Nederlandse rechter bevoegd: gedaagde woonachtig in Nederland en gestelde onrechtmatige daad in Nederland voorgedaan. Ingevolge Rome II Nederlands recht van toepassing op inbreuk op IE-rechten . Winstafdracht kan in schadestaatprocedure worden beoordeeld. 

IEPT20140605, HvJEU, Coty v First Note Perfumes
Geen bevoegdheid op grond van lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden t.a.v. oorspronkelijke verkoper inbreukmakend product die zelf niet heeft gehandeld in lidstaat aangezochte rechter. Geen bevoegdheid tot kennisneming vorderingen ongeoorloofde vergelijkende reclame of slaafse nabootsing op grond van plaats schadebrengende feit, wanneer veronderstelde inbreukmaker niet in lidstaat aangezochte rechter heeft gehandeld. Bevoegdheid in een dergelijk geval wel mogelijk op grond van plaats waar de schade is ingetreden.
 

IEPT20140521, Rb Amsterdam, RTS

Nederlandse rechter bevoegd: website waarop beschuldigende uitzendingen staan toegankelijk in Nederland. Zwitsers recht van toepassing, gezien nauwere band met Zwitserland, in gelijke zin Nederlands recht uitgelegd. Uitlatingen waarin eiser wordt beschuldigd van uitbuiting beoefenaars massage methode en seksueel misbruik niet onrechtmatig: misstanden, beschuldigingen niet onaannemelijk, voldoende afstand genomen en wederhoor geboden. Voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht t.a.v. uitlatingen seksueel misbruik eiser.

 

IEPT20140520, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Engels recht van toepassing in plaats van recht van Verenigd Koninkrijk: centrum van belangen ligt in Engeland. Hof beoordeelt deel van gewraakte publicaties aan de hand van na 1 januari 2014 geldende Engelse lasterrecht, wegens (toekomstige) inbreuken na die datum. Deel publicaties blijkt na ambtshalve onderzoek hof d.m.v. Google nog steeds op internet staan. Partijen moeten zich bij akte uitlaten over toepasselijkheid van na 1 januari 2014 geldende lasterrecht op de vorderingen en eventueel over de resultaten van het Google onderzoek van het hof.

 

IEPT20140514, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Geen nietige dagvaarding: eis en gronden zijn vermeld. Rb bevoegd inzake overdracht merken: geen sprake van exclusieve bevoegdheid ex artikel 22(4) EEX-Vo, nu geldigheid van merken niet in geschil is tussen partijen. Rechtbank bevoegd ter zake van Spirits International, Spirits Products en Spirits Cyprus terzake van dezelfde inbreuken in verschillende samenhangende inbreukvorderingen (artikel 6(1) EEX-Vo); niet bevoegd ter zake Zao nu niet wordt gesteld dat Zao zich schuldig zou maken aan identieke inbreuken. Partijen worden in gelegenheid gesteld zich uit te laten over arrest van Hof Den Haag in H&M/G-Star zaak inzake relatieve bevoegdheid. Verweer dat deel van eisers geen merkhouder en derhalve niet-ontvankelijk zijn dient in hoofdzaak te worden opgeworpen en niet in incident

 

IEPT20140408, Hof Den Haag, Playgo v Trends2Com

Kantonrechter onbevoegd tot benoeming bewindvoerder gemeenschap: geen inbreuk- of geldigheidsprocedure, maar om procedure ex artikel 94 (1) GMV of artikel 79 (1) GModV procedure, waardoor EEX-Vo van toepassing is in plaats van nationale bevoegdheidsregels. Kantonrechter had – als hij bevoegd was geweest – geen bewindsvoerder mogen benoemen: stond niet vast dat merken en modellen aan partijen gezamenlijk toebehoorden. Kantonrechter had volgens artikel 16 (1) GMV en artikel 27 GModV Belgisch recht moeten toepassen: geen rechtskeuze toegestaan. Benoeming bewindvoerder berust op kennelijke misslagen.


IEPT20140403, HvJEU, Hi Hotel v Spoering
Rechter van plaats van schadebrengende feit waar schadeveroorzaker niet heeft gehandeld is alleen bevoegd ter zake van in zijn rechtsgebied ingetreden schade.

 

IEPT20140319, Rb Den Haag, JWare v VandenBerg

Rechtbank onbevoegd inzake vervallenverklaring c.q. nietigverklaring Gemeenschapsmerken: dient te geschieden bij BHIM of op reconventionele vordering in inbreukprocedure. Nederlandse rechter op grond van art. 22(4) EEX-Vo bevoegd inzake vervallenverklaring c.q. nietigverklaring Beneluxmerken; Rb Den Haag echter niet relatief bevoegd, verwijzing naar Rb Rotterdam.

 

IEPT20140318, Hof Arnhem-Leeuwarden, Waarschip

Analoge toepassing van artikel 16 GMeV brengt mee dat overdracht van Benelux merk wordt beheerst door Nederlands recht. Vermoeden dat appellant als ingeschreven merkhouder c.q. bezitter ook rechthebbende is voldoende weerlegd: niet beschikkingsbevoegd, niet geheeld door bekrachtiging. Geen overdracht auteursrechten op scheepsmodellen aan appellant: schriftelijke akte ontbreekt. Vermeend inbreukmakend handelen in Duitsland op grond van artikel 8(1) Rome II beoordeelt naar Duits recht.

IEPT20140213, HvJEU, Gautzsch v Joseph Duna

Distributie van afbeeldingen van een model onder handelaars in betrokken sector in Unie kan voldoende zijn voor kennisname van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel door ingewijden. Mogelijk geen kennisname door ingewijden in betrokken sector, wanneer model beschikbaar is gesteld aan slechts één onderneming of louter is voorgesteld in tentoonstellingsruimte van onderneming buiten Unie. Bewijslast ter zake van namaak van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel rust op modelhouder. Nationaal recht van toepassing op bewijslevering, Verjarings- en verval van rechtsverweren tegen verbodsvordering op grond van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, alsmede vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende modellen (lex loci protectionis). Vorderingen met betrekking schadevergoeding vallen onder nationaal recht van de rechtbank waarbij zaak is ingeleid (lex fori).

IEPT20140212, Rb Den Haag, DuPont v Dapro
Exclusieve bevoegdheid van artikel 22(4) EEX-Vo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Geen uitputting: inbreuk door kleding (i) die geen NOMEX-vezels bevatte maar wel was voorzien van merken NOMEX en DUPONT en (ii) wel NOMEX-vezels bevatten, maar geen toestemming voor import in EER. Ook inbreuk op merkrechten in India en VAE. Merkinbreuk in Benelux door aanbieden van inbreukmakende producten via website en gebruik van teken Dupont als metatag. Geen wereldwijd inbreukverbod: beperkt tot de Benelux, de Gemeenschap, VAE en India. Geen goede trouw van Damet ten aanzien van aanwezigheid van NOMEX vezels in door haar bestelde producten: (veel) actievere houding vereist ten aanzien van haar toeleveranciers. Inzage inbeslaggenomen documenten over (mogelijke) verhandeling van inbreukmakende producten door Damet in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar. Reconventie: onvoldoende onderbouwd dat merk NOMEX een soortnaam is geworden en niet onderbouwd dat merken NOMEX en DUPONT niet normaal zijn gebruikt voor kleding: gebruik door licentienemer voldoende.

 

IEPT20140115, Rb Den Haag, Royal T-Stick

Nederlandse rechter bevoegd inzake vraag wie merkhouder is: artikel 22(4) EVEX II moet restrictief worden uitgelegd en niet van toepassing op geschillen inzake rechthebbende. Toezegging van aandeelhouder [Z] tot overdracht van (twee) ROYAL T-STICK merken; geen meer om-vattende afspraak inzake alle bestaande en toekomstige ROYAL T-STICK merken. Deskundigenbericht inzake echtheid handtekening van [Z] op overdrachtsakte. Nederlandstalige overeenkomst niet vernietigbaar wegens dwaling: indien [Z] overeenkomst niet goed begreep, had het op zijn weg gelegen om nadere info of vertaling te vragen, nu uit stukken blijkt dat partijen communiceerden in Nederlandse taal. Indien sprake is van rechtsgeldige overdracht van merken aan [X] en [Y], maken bij [Z] in beslag genomen theestaafjes voorzien van teken ROYAL T-STICK inbreuk door invoeren en in voorraad hebben ervan in Gemeenschap.

 

2013
 

IEPT20131231, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Inbreuk op foto-management-octrooi aangenomen. Hof dient arrest in kortgeding af te stemmen op reeds gewezen bodemvonnis en op oordeel van nietigheidsafdeling van OHIM. Tussenarrest in kortgeding: Partijen kunnen zich uitlaten over grensoverschrijdende bevoegdheid kortgeding rechter inzake ingeroepen octrooirecht en eventuele prejudiciële vragen aan HvJEU. Apple kan reageren op door Samsung gestelde staking van verkoop van Galaxy Ace Plus en haar bereidheid een onthoudingsverklaring te tekenen. Nieuw verweer Samsung over afwijzen vorderingen jegens drie gedaagden omdat ze geen voorbehouden handelingen verrichten te laat gevoerd.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star

Internationale jurisdictie. Bevoegdheidsregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen vanauteursrechtelijke vorderingen (tot schadevergoeding) tegen H&M AB. Rb Dordrecht ook bevoegd kennis te nemen van verbodsvorderingen inzake auteursrecht en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo).

 

IEPT20131220, HR, Diageo v Simiramida
Prejudiciële vragen – Kan de openbare orde exceptie van art. 34 sub 1 EEX-Vo worden ingeroepen om de erkenning van een buitenlands vonnis dat evident in strijd is met het Unierecht te weigeren?

 

IEPT20131220, HR, Spirits v FKP
Enkel gedogen geen ‘kwade trouw’ opheffende en te verlenen toestemming.Geen daadwerkelijke positieve wetenschap vereist voor het aannemen van kwade trouw: onder omstandigheden kan ook van kwade trouw sprake zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk ge-rechtigd is. De BMW sloot t.a.v. vordering tot wijziging van de tenaamstelling depot de toepassing van nationaal recht niet uit. Aanmerken van FKP als (voorzettende) "houder van eerdere inschrijving" getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en verweven met waarderingen van feitelijke aard.

 

IEPT20131206, HR, Makro v Diesel
Geen uitputting merkrechten. Handelen in strijd met bepaling inzake kwaliteit van de waren (artikel 8(2) Merkenrichtlijn). Licentie tot proefpartijen, waarvan resultaten moesten worden voorgelegd, zodat Diesel de kwaliteit kon controleren. Waardering bewijskracht Spaanse uitspraken is voorbehouden aan feitenrechter.

 

IEPT20131204, Rb Midden-Nederland, Out of the Blue v Rubik
Bevoegdheid op grond van plaats van inbreuk (artikel 5 EEX-Vo) steeds alternatief voor bevoegdheid op grond van woonplaats (artikel 2 EEX-Vo) beschikbaar. Schade geleden in arrondissement Midden-Nederland wegens stilleggen verkoop in Utrecht.

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, H&M v G-Star
Internationale jurisdictie. Bevoegdheidregels EEX-Vo prevaleren boven BVIE: BVIE heeft te gelden als posterieur verdrag. Rb Dordrecht ex artikel 5(3) EEX-Vo niet-grensoverschrijdend bevoegd inzake auteursrechtelijke vorderingen en inzake en slaafse nabootsing tegen H&M AB. Iedere rechter lidstaat waar beweerde schade kan intreden niet-grensoverschrijdend bevoegd om kennis te nemen van merkenrechtelijke vorderingen met betrekking op (dreigende) inbreuk via internet (artikel 5(3) EEX-Vo). Nederlandse rechter bevoegd met betrekking tot merkenrechtelijke vorderingen tegen H&M B.V. (artikel 2 EEX-Vo). 

 

IEPT20131126, Hof Den Bosch, Australian Gold
Nederlandse rechter kan aan art. 5(3) EEX-Vo geen bevoegdheid ontlenen inzake schade die niet is beperkt tot en gespecificeerd voor Nederland. Geen bevoegdheid op grond van artikel 6(1) EEX-Vo: geen gevaar voor onverenigbare beslissing gezien verschillende grondslagen vorderingen.

 

IEPT20131113, Rb Den Haag, Raab v Eyeworks
Geen overeenstemmende totaalindrukken tussen TV formats Turmspringen en Sterren Springen: duidelijk andere keuzes gemaakt. Inbreuk auteursrecht: lex loci protectionis.

 

IEPT20131021, Rb Den Haag, Jumbo v Ravensburger
Nederlandse rechter bevoegd ten aanzien van buitenlandse Ravensburger-vennootschappen (artikel 6(1) EEX-Vo). WASGIJ-spelformat tezeer geabstraheerd voor auteursrechtelijke bescherming.

 

IEPT20131009, Rb Amsterdam, Ignite v Amazon
Nederlandse rechter niet-grensoverschrijdend bevoegd tegenover Amerikaanse gedaagden op grond van in Nederland gepleegde inbreuken op auteursrecht

 

IEPT20131003, HvJEU, Pinckney v Mediatech
Rechter van plaats waar schade door auteursrechtinbreuk intreedt enkel bevoegd voor schade op grondgebied van zijn lidstaatveroorzaakte schade vast te stellen.

 

IEPT20130918, Rb Den Haag, Fluoron v DORC
Nederlandse rechter bevoegd, ook t.a.v. grensoverschrijdende provisionele vorderingen: reële band met Nederland.
Geen inbreuk op octrooi voor “Farbstofflösung”: onduidelijkheid in octrooi m.b.t. relevante temperatuur voor dichtheid van samenstelling komt voor risico van octrooihouder.

 

IEPT20130917, Hof Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting: niet gebleken dat Harechair met schikkingsovereenkomst afstand van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot haar onbekende verkopen in Nederland heeft gedaan. Geen toestemming van Harechair om litigieuze stoelen in de EER op de markt te brengen. Directe verkoop stoelen door IGAP aan STR in Italië in strijd schikkingsovereenkomst. Niet redelijk en evenredig om – naast de opslag voor kantoorkosten – een uur honorarium in rekening te brengen voor wekelijks raadplegen roljournaal.

 

IEPT20130910, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spectranetics
Overdracht octrooien niet aangenomen: een reële en daadwerkelijk uitgevoerde transactie in plaats van een schijntransactie onvoldoende gebleken; recht van de Bahamas of de Staat Virgina van toepassing.Rechtsverwerking beroep op overdracht wegens misleiding betreffende partijen

 

IEPT20130806, Hof Amsterdam, ST v Nokia
Nederlandse rechter bevoegd inzake voorlopige voorzieningen (art. 31 EEX-Vo): niet mogelijk in arbitrage en reële band met Nederland.Grensoverschrijdende bevoegdheid bij gebod tot nakoming van contractuele verplichtingen. Recall als voorlopige maatregel mogelijk op grond van lex fori; Fins recht niet van belang. Hoofdelijke aansprakelijkheid St naast International na contractsovername door International wegens opstelling na aanschrijving.

 

IEPT20130723, Hof Den Haag, Zumba Fitness
Nederlandse rechter bevoegd ter zake inbreukvorderingen ondanks forumkeuze in overeenkomst.

 

IEPT20130723, Hof Den Bosch, Dahabshiil v ASOJ
Recht van Verenigd Koninkrijk van toepassing op wereldwijde publicatie als recht van het land waar het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt

 

IEPT20130612, Rb Den Haag, Thuiskopie
Nederlandse rechter grensoverschrijdend bevoegd: Nederland plaats van schadebrengende feit wegens import in Nederland 
 

IEPT20130709, Hof Den Bosch, Betsoft v Bubble
Nederlandse rechter bevoegd wegens dreigend onrechtmatig handelen in Nederland (wapperverbod). Geen auteursrechtinbreuk: verschillende totaalindrukken voor concrete uitwerking van expandicon-effect. Geen bewijs inbreuk auteursrecht broncodes: door decompilatie verkjregen broncode gebruikt als vergelijkingsmateriaal, waardoor gelijkenissen niet verbazingwekkend zijn.


IEPT20130703, Rb Noord-Nederland, Saudi Aramco
Nederlandse rechter niet bevoegd. Geen forum contractus: geen rechtstreektse contractuele band met Saudi Aramco. Geen forum delicti: omdat er geen overeenkomst is kan deze ook niet onrechtmatig zijn opgezegd. Geen forum necessitatis: onvoldoende onderbouwd. Geen forum arresti door derdenbeslag op AOC: geen verhaalmogelijkheden.
 

IEPT20130619, Rb Den Haag, Kalida v Nexco Pharma
Incidentele conclusie tot internationale onbevoegd verklaring inzake verklaring voor recht van niet-inbreuk octrooi-, Gemeenschapsmerken, Benelux merken en auteursrechten tegen Amerikaanse gedaagden afgewezen

 

IEPT20130516, HvJEU, Melzer v MF Global
Geen bevoegdheid op grond van plaats van handeling van een veronderstelde mede-veroorzaker schade ten aanzien van andere veronderstelde veroorzakers schade

 

IEPT20130507, Rb Den Haag, Blue Gentian v Tell Sell
XHose v Flex-Able Hose: Technisch kenmerk dat slang een geplooide buitenkant heeft dient bij vergelijking buiten beschouwing te blijven.Model niet uitsluitend bepaald door technische eisen: groene kleur en grof geweven katoentextuur. Modelrecht monopoliseert niet kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen. Grensoverschrijdend verbod inbreuk Gemeenschapsmodelrecht: geen andere algemene indruk en Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken

 

IEPT20130423, Hof Den Haag, APE v PTC
Grensoverschrijdende bevoegdheid tegen Nederlandse gedaagde conform Yellow Pages v Yell-arrest Hof Den Haag. Meest voor de hand uitleg conclusie 1, gelet op tekst en tekeningen, zonder contra-indicaties in de beschrijving, geïndiceerd vanuit het oogpunt van de redelijke rechtszekerheid van derden

 

IEPT20130319, Accountantskamer, Converse v Registeraccountant
Gegeven assurance dat de ingekochte en verkochte schoenen origineel zijn en/of dat het gaat om goederen die afkomstig zijn van leveranciers die gevestigd zijn in de EER mist deugdelijke grondslag omdat niet de gehele invoerroute van de schoenen naar bedrijfS is onderzocht

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, G-Star v Race & Win
(verstekvonnis) Bevoegdheid inbreukvorderingen Gemeenschapsmerk beperkt tot Nederland

 

IEPT20130301, Rb Den Haag, Gillette v Gillette Bat
Vestiging te Alkmaar van Russische Gillette Bat Company. Dreigende merkinbreuk in EER door verkoop Gillette batterijen. Inbreuk handelsnaam in Nederland door brochure, niet door website of aanwezigheid op beurs in Moskou

 

IEPT20130130, Rb Den Haag, Converse v Alpi
Provisionele verboden en opgave wegens onrechtmatig faciliteren merkinbreuk door Alpi Internationaal wegens verwijderen dollar-prijs-stickers en bekendheid met achterhalen echtheidskenmerken. Internationale bevoegdheid inzake onrechtmatig handelen: eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken beperkt tot Nederland: onvoldoende dat dreigende inbreuken handelingen van gedaagden gezamenlijk is. Expeditiediensten Alpi International geen merkinbreuk: toe te rekenen aan opdrachtgevers. Vrijwaring afgewezen: verhaalsvordering van Alpi onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette
Rechter waarvoor gedaagde verschijnt is grensoverschrijdend bevoegd inzake voorlopig inbreukverbod: Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening. Misleidende claim “scheert BETER dan MACH 3’: geen controleerbare vergelijking wezenlijke kenmerken. merkinbreuk

 

IEPT20130122, Hof Den Haag, Simba v Hasbro
My Little Pony in Nederland als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk beschermd. My Little Pony ook als werk van toegepaste kunst in de Verenigde Staten beschermd, zodat voldaan is aan reprociteitstoets van art. 2(7) Berner Conventie. Hasbro originair rechthebbende van My Little Pony uit hoofde van art 7 en/of 8 Aw (lex loci protectionis). Simba Pony II inbreukmakend op My Little Pony: dezelfde karakteristieke uiterlijke kenmerken. Simba Pony II ook onrechtmatig op grond van slaafse nabootsing: verwarringsgevaar

 

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip. Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: andere algemene indruk door niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple
Rechtbank moet in beginsel oordeel van de Britse Gemeenschapsmodelrechter volgen. Oordeel Britse rechter over Gemeenschapsmodelrecht betreft niet dezelfde Samsung-partij: geen onbevoegdheid Nederlandse rechter. Geen verzoek gedaan tot verwijzing naar Britse rechter wegens samenhangende vorderingen. Nederlandse rechter dient dezelfde vraag te beantwoorden.

 

IEPT20130115, Hof Den Bosch, UHDE Fertilizer Technology v RTF
Aanhouding procedure ex artikel 28b EEX-Vo in afwachting uitspraak Belgische rechter terzake van samenhangende vorderingen [...] in het bijzonder vanwege het aanwezig geachte gevaar voor tegenstrijdige beslissingen.

 

IEPT20130109, Rb Den Haag, Blue
Lex loci protectionis bepaalt wie originair auteursrechthebbende op film is. Volmacht licentienemer om op eigen naam auteursrechten te handhaven, maar niet het recht bedongen om schade als licentienemer te vorderen. Bewijsopdracht aan eiser dat gedaagde KMI een kopie van film heeft verkocht en dat kopieën die bij gedaagden zijn gekocht illegale kopieën zijn

 

2012

 

IEPT20121219, Rb Den Haag, Nederland.fm
Openbaarmaking door embedded beluisteren radiostreams, die rechtstreeks afkomstig zijn van mediaserver radiostation: ander publiek en exploitatie muziekwerken. Buitenlandse radiostations niet mede op Nederland gericht. Belang bij snelle uitspraak krijgt voorrang boven stellen prejudiciële vragen.

 

IEPT20121214, HR, Realchemie v Bayer

Cassatieberoep verworpen. Arrest HvJEU leert (i) dat EEX-Verordening van toepassing op erkenning en tenuitvoerlegging boetebeslissing, en (ii) dat Handhavingsrichtlijn van toepassing op exequaturprocedure

 

IEPT20121207, Rb Den Haag, DeLaval v Boumatic

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter inzake verbod op rechtsmaatregelen o.g.v. artikel 31 EEX-Vo tegen Zweedse partij

 

IEPT20121207, HR, H&M v G-Star

Nederlandse rechter bevoegd inzake Zweedse H&M AB op grond van auteursrechtinbreuk in Nederland via website hm.com. Plaats waar schade intreedt art 5(3) EEX-Vo bij inbreuk auteursrecht: plaats van geschonden IE-recht en plaats van vestiging inbreukmaker. Voor verbod is dreiging inbreuk voldoende.

 

IEPT20121030, Rb Amsterdam, De Jong Photography

Nederlands recht van toepassing bij op Nederland gerichte websites. Geen toelaatbaar fotocitaat bij foto in groot formaat. € 1.020 schadevergoeding voor driemaal publiceren van foto op website

 

IEPT20121025, HvJEU, Folien Fischer v Ritrama
Negatieve declaratoire vordering tot vaststelling niet-inbreuk valt binnen werkingssfeer artikel 5(3) EEX-Verordening

 

IEPT20121024, Rb Den Haag, H&M v G-Star

Grensoverschrijdende bevoegdheid: Geen ander licht door arrest Solvay-Honeywell van HvJEU op overwegingen in eerder tussenvonnis; rechtbank is bevoegd terzake inbreuk op Gemeenschapsmerken en onrechtmatig handelen buiten Nederland

 

IEPT20120821, Hof Den Haag, Primus v Roche

Octrooi-inbreuk door Roche op basis van proefnemingen van Tompkins, die in overeenstemming met het octrooi zijn gedaan. Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen tegen Roche Nederland en Roche Diagnostic, nu onbestreden is dat Duitse deel van octrooi geldig is. Proceskosten volgens liquidatietarief bepaald: art. 1019h Rv niet van toepassing, nu appeldagvaarding uitgebracht is op 1 okt 1997 en dus voor inwerkingtreding van Handhavingsrichtlijn

 

IEPT20120815, Rb Utrecht, BI DE v Teva

Onrechtmatige betrokkenheid bij inbreuk Portugese octrooien als houdster van de vergunning om het generieke geneesmiddel in Europa, meer in het bijzonder in Portugal, in het verkeer te brengen. Voorzieningenrechter bevoegd inzake onrechtmatige betrokkenheid bij grensoverschrijdende octrooi-inbreuk ondanks nietigheidsverweer vanwege autonome draagwijdte artikel 31 EEX-Vo. Rb Utrecht bevoegd inzake onrechtmatig handelen in plaats van octrooiinbreuk. Nevirapine valt onder beschermingsomvang Portugees octrooi 919.

 

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

Horsten-tas maakt inbreuk op de Pliage-tas: totaal-indrukken verschillen te weinig. Nederlands recht van toepassing op inbreuk; Frans recht toepasselijk op overdracht van auteursrecht tussen Franse vennootschappen en op initieel makerschap (lex originis). Pliage-tas auteursrechtelijk beschermd: kenmerkende vorm door grondvorm en combinatie van elementen. Voor zover al over auteursrechtelijke verwatering gesproken kan worden: onvoldoende onderbouwd dat beschermde trekken van Pliage-tas niet verworden tot algemene stijlkenmerken. Geen rechtsverwerking door enkel tijdsverloop; ook geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20120801, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Merkinbreuk: geen uitputting. Comtek niet geslaagd in leveren (tegen)bewijs dat niet alle inbeslaggenomen producten van merken van Cisco zijn voorzien en deels van HP afkomstig zijn. Geen winstafdracht: Comtek niet te kwade trouw. Enkele afwezigheid kwade trouw staat niet in weg van recht op vergoeding volledige proceskosten van € 110.578.

 

IEPT20120727, Rb Arnhem, Europlantis

Gevorderde overdracht van merkinschrijvingen afgewezen: bedoeling van partijen was juist dat deze op naam van beide partijen moesten komen. Gedaagde kan als merkhouder niet verboden worden de merken “Pineberry White Dream” en “Framberry” te gebruiken. Nederlands recht van toepassing op vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad en gestelde overeenkomst. Bestaan van samenwerkingsovereenkomst onvoldoende duidelijk; nadere bewijslevering nodig.

 

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

Opeising Beneluxmerkrechten. Goederenrechtelijke aspecten Benelux merkrechten beheerst door Nederlands recht – analoge toepassing systeem Gemeenschapsmerken-verordening. Merkrecht geen registergoed artikel 3:10 BW. Afgiftevordering onderworpen aan Nederlands recht en niet verjaard: 20 jaar naar analogie met revindicatie of afgifte door bezitter. Geen rechtsgeldige transformatie van VVO naar Russisch recht; merkrechten niet overgegaan naar VAO en dus gebleven bij VVO. Geen rechtsverwerking bij enkel tijdsverloop; geen gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen. Misleidende reclame: Spirits onvoldoende bewezen dat wodka in Russische federatie is geproduceerd.

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, Philips v Digi Pres

Rechtbank Den Haag onbevoegd: door inbreukprocedure bij Poolse rechter aan te brengen is forum conform overeenkomst gekozen

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, Ten Cate v Fieldturf

Verwarringsgevaar merk “Evolution” en teken “Revolution” – nawerking jarenlange relatie. Merk instandhoudend gebruik door licentienemer. Grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Franse gedaagde (Artikel 6 EEX-Vo).

 

IEPT20120712, HvJEU, Solvay v Honeywell

Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen (artikel 6 EEX-Vo) indien vennootschappen ieder worden beticht van inbreuk  op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi met hetzelfde product. Exclusieve jurisdictie inzake nietigheid blokkeert niet speciale jurisdictie inzake voorlopige maatregelen

 

IEPT20120711, Rb Den Bosch, Ilay v Quality Textiles

Flockstof van Ilay geen auteursrechtelijk beschermde bewerking. Aansprakelijkheid voor lichtvaardig gelegde beslagen. Auteursrechthebbende te beoordelen naar Turks recht als land van herkomst. Inbreukvraag niet te beoordelen nu stof niet in geding is gebracht c.q. ter griffie is gedeponeerd

 

IEPT20120711, Rb Den Haag, H&M v G-Star

Aanhouding voor bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerken en onrechtmatige daad op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Verordening, in afwachting van nog uit te spreken arrest van HvJEU. Internationale bevoegdheid te onderzoek per grondslag vordering: Gemeenschaps- of Beneluxmerk en onrechtmatige daad
 

IEPT20120709, Rb Den Bosch, Bubble v Betsoft

Wapperverbod toegewezen voor auteursrecht. “Zoomeffect” in online slotgames niet auteursrechtelijk beschermd. Nederlandse rechter bevoegd: mogelijke schade in Nederland aannemelijk. Nederlands recht toepasselijk inzake onrechtmatige uitlatingen over Nederlandse ondernemer

 

IEPT20120703, HvJEU, UsedSoft v Oracle

Uitputting distributierecht bij gebruiksrecht tegen betaling voor onbepaalde tijd. Tweede en latere verkrijger die zich op uitputting kunnen beroepen is een rechtmatig verkrijger van kopie van computerprogramma. Sui generis en overdraagbaar eigendomsrecht op kopie van software

 

IEPT20120615, Rb Amsterdam, Cyberstalking

Internetpublicatie: Amerikaans recht toepasselijk omdat eiser-benadeelde daar woonachtig en werkzaam is. Cyberstalking naar Amerikaans recht; terecht afgegeven restraining orders. Toewijzing punitieve schadevergoeding op grond van Amerikaans recht niet strijdig met Nederlandse openbare orde.

 

IEPT20120613, Rb Den Haag, Allergan v Ferring

Rechtbank bevoegd inzake internationale opeising octrooi op grond van artikel 2 EEX-Vo.Gedeeltelijke opeising geoctrooieerde materie (splitsing) afgewezen: Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Proceskosten € 543.454 onvoldoende gespecificeerd; liquidatietarief.

 

IEPT20120613, Rb Breda, Converse v Piet Kerkhof

Artikel 2.20(1)(a) BVIE ook van toepassing op originele waren. Geen omkering bewijslast nu Piet Kerkhof bronnen noemt. Piet Kerkhof en curator mogen nader reageren op IFC-rapporten inzake afkomstig zijn  van Organisatie en counterfeit

 

IEPT20120606, Rb Den Bosch, Alleenverkoopovereenkomst
Nederlandse recht van toepassing: alleenverkoopovereenkomst voor Nederland. Alleenverkooprecht niet in 2003 vervallen, bij gebreke (destijds) van wilsuiting van gedaagde. Gedaagde naar redelijkheid en billijkheid niet bevoegd tot opzegging vanwege niet halen minimumomzet in 2003.

 

IEPT20120606, Rb Breda, Oishii v OGE

Nederlandse rechter onbevoegd: website niet op Nederland gericht, geen Nederlandse taal. Geen bevoegdheid op grond van “plaats waar schadebrengend feit zich heeft voorgedaan”.

 

IEPT20120530, Rb Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting door verhandeling in Nederland in strijd met schikkingsovereenkomst

 

IEPT20120516, Rb Den Haag, Nikon

Merkinbreuk door zonder toestemming in EER in het verkeer brengen. Dwangsom € 10.000 per dag verbeurd: Beoordelen onmogelijkheid om aan vonnis te voldoen voorbehouden aan rechter die bevel heeft gegeven. Misbruik van identiteitsverschillen onrechtmatige daad van zowel bestuurder als rechtspersoon

 

IEPT20120501, Hof Den Bosch, Total v Medium
Onrechtmatige uitingen inzake malafide praktijken. Uitingen over vermeende banden van eisers met de sexindustrie niet onrechtmatigKennelijk nauwe(re) band met Nederland; Nederlands recht van toepassing. Nederlandse rechter bevoegd wegens woonplaats gedaagde. Van oordeel over relatieve bevoegdheid is geen hoger beroep mogelijk

 

IEPT20120424, Hof Amsterdam, Rhodia v VAT

Vereisten voor verlof bewijsbeschermingsmaatregelen. Dreiging van octrooi-inbreuk in Duitsland aangenomen. Uitleg art 1019 Rv en IE-Handhavingsrichtlijn. Artikel 1019 ook ter ondersteuning handhaving buitenlandse Europese octrooien. Proportionaliteit bewijsbeslag. Toegang bewijsmateriaal door advocaten.

 

IEPT20120419, HvJEU, Wintersteiger v Products 4U

Bevoegde rechter (grensoverschrijdend) bij inbreuk nationaal Oostenrijks merk door gebruik trefwoord op landgebonden topniveaudomein voor Duitsland: (Google.de): (i) de rechter van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, of (ii) de rechter van de plaats waar de adverteerder is gevestigd

 

IEPT20120418, Rb Utrecht, Roucar

Frans arrest inzake rechthebbende niet onverenigbaar met Nederlands vonnis inzake bevoegdheid

 

IEPT20120404, Rb Den Haag, Van Kleef v Mekiya

Geen inbreuk Gemeenschapskwekersrecht door aanplant in Ethiopië

 

IEPT20120328, Rb Arnhem, Haier Electrical Appliances
Erkenning Chinees vonnis inzake Marketing Coorpation Agreement voor Europa? is plaats totstandkoming Marketing Cooperation Agreement internationaal algemeen aanvaarde grond voor rechtsmacht? partijen om toelichting verzocht.

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Ruma v Shell

Rechtbank gedaagde bevoegd inzake opeising octrooi en -aanvragen

 

IEPT20120208, Rb Utrecht, Spectranetics

Verbod tot beslaglegging alleen mogelijk bij misbruik van procesrecht. Toepasselijk recht; tijdstip onrechtmatig handelen voor 2009 WCOD. Plaats onrechtmatige royaltyrapportage: plaats van ontvangst rapporten. Punitive damages in strijd met Nederlandse openbare orde.

 

IEPT20120208, Rb Den Haag, UMCU

Rechtbank Den Haag bevoegd na kracht van gewijsde uitspraak Belgische rechter. In het door [X] bij het Hof van beroep te Ant-werpen tegen het vonnis van 20 maart 2008 van de Rechtbank van eerse aanleg te Antwerpen aangete-kend hoger beroep is op 18 mei 2009 arrest gewezen. Dit arrest is bekrachtigd door het Hof van Cassatie van België bij arrest van 1 oktober 2010. De Rechtbank van eerste aanleg, het Hof van beroep en het Hof van Cassatie oordelen alle dat de Belgische rechter geen bevoegdheid heeft van de vorderingen [X] kennis te nemen. Het arrest van 1 oktober 2010 heeft inmiddels kracht van gewijsde.

 

IEPT20120201, Rb Den Haag, TPI v Biobank

Bevoegdheid rechtbank voor wapperen in Nederland: Voor zover TPI c.s. aan deze vordering ten grondslag legt het in strijd met de Framework Agreement en onrechtmatig wapperen met de octrooien jegens klanten in Nederland is deze rechtbank bevoegd van de vordering kennis te nemen op grond van artikel 5 lid 1 onder a respectievelijk artikel 5 lid 3 onder a EEX-Vo. Voor het overige volgt uit de stellingen van TPI c.s. niet dat bevoegdheid op grond van artikel 5 EEX-Vo kan worden aangenomen.

 

IEPT20120124, Hof Den Bosch, Facet Europe.

Verantwoordelijkheid domeinnaamhouder voor website zoon. Bevel te verzoeken tot verwijderen en verwijderd houden domeinnaam. Nederlands recht van toepassing – overgangsrecht: Conform Rome II-Verordening na 11 januari 2009; Conform Wet Conflictenrecht Onrechtmatige daad voor 11 januari 2009

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman

Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter. Auteursrechthebbende te bepalen naar lex originis: Belgisch recht. Werkgevers model- en auteursrecht. Inbreuk Frans en Duits auteursrecht of onrechtmatigheid naar Frans of Duits recht onvoldoende  onderbouwd

 

IEPT20111201, HvJEU, Painer v Standard cs

Samenhangende vorderingen: gevaar voor onverenigbare beslissingen.

 

IEPT20111117, Rb Amsterdam, Rhodia v VAT Logistics

Opheffing bewijsbeslag voor inbreuk op buitenlandse octrooien: dat hoewel voor het leggen van het bewijsbeslag nog niet hoeft vast te staan dat er een inbreuk is gemaakt of dreigt op het octrooirecht, de in dit kort geding overgelegde stukken desondanks onvoldoende aanknopingspunten bevatten om thans voldoende aannemelijk te achten dat met de bij VAT Logistics in depot aanwezige cerium-zirconium producten een inbreuk kan zijn gemaakt of dreigt op de octrooien van Rhodia. Proceskosten: € 195.615.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Act One v Invisible

Geen auteursrecht “hand through body routine”. "Head drop routine" auteursrechtelijk beschermd: hoewel deze elementen wellicht ieder voor zich al bekend waren respectievelijk enigszins triviaal overkomen, is voorshands voldoende aannemelijk dat het totaalbeeld van de routine wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. De routine van de ‘head drop’ komt derhalve voor auteursrechtelijke be-scherming in aanmerking. Wereldwijd verbod auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt

 

IEPT20111026, Rb Amsterdam, EIG v ABN AMRO

Inbreukmakende digitale verveelvoudiging van nieuwsbrieven. Amerikaans recht toepasselijk op abonnementen: kenmerkende prestatie is opstellen en leveren nieuwsbrieven. Schadevergoeding US$ 1.197,84 op basis van abonnementen voor 12 collega’s.

 

IEPT20111026, Rb Utrecht, Roucar

Uitvoerbaarverklaring Frans vonnis: Rechtsgevolgen van bevoegdheidsvonnis Rb Utrecht en Frans vonnis dat IE-rechten aan verweerder toekomen sluiten elkaar niet uit; geen onverenigbare beslissingen

 

IEPT20111025, HvJEU, eDate Advertising en MGN

Bij aantasting persoonlijkheidsrechten door internet publicatie gerecht van (a) plaats van vestiging uitgever of (b) centrum van belangen gelaedeerde volledig bevoegd inzake volledige schade. Gerecht van plaats van toegang tot internet publicatie enkel bevoegd voor schade veroorzaakt op grondgebied lidstaat. Dienstverlening informatiemaatschappij: waarborg dat verlener niet wordt onderworpen aan strengere eisen dan in staat van vestiging.

 

IEPT20111018, HvJEU, Realchemie v Bayer

begrip „burgerlijke en handelszaken” omvat betaling geldboete tot nakoming rechterlijke beslissing. Kosten exequaturprocedure vallen onder proceskosten handhavingsrichtlijn

 

IEPT20111017, Rb Den Haag, Zumba Fitness

Nederlandse rechter bevoegd ter zake van inbreuk, ondanks in overeenkomst aangewezen bevoegde Amerikaanse rechter. Inbreukmakend gebruik handelsnaam Zumba Fitness. Merkinbreuk door gebruik teken “zumba” in domeinnaam. Verbod op inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20111013, Rb Amsterdam, Executie Fins vonnis

Verzoek tot intrekking verklaring van uitvoerbaarheid afgewezen:VVU kan slechts worden ingetrokken in geval van – samengevat – kennelijke strijd met de openbare orde, schending van betekenings- of mededelingsverplichtingen, strijd met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing of schending van rechterlijke bevoegdheidsregels. [A] heeft geen van deze omstandigheden aangevoerd. Geen aanhouding bij gebreke executievervangende zekerheden

 

IEPT20111004, Rb Den Haag, PTC v APE

Inbreuk trilinrichtingen aangenomen. Grensoverschrijdende bevoegdheid octrooi-inbreuk in kort geding aangenomen, ook bij nietigheidsverweer. Geen grensoverschrijdend verbod wegens ontbreken buitenlandse validaties

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

Nietigheidsvordering niet-ontvankelijk: Duitse beslissing over geldigheid Gemeenschapmodel heeft extra-territoriale werking: eerder onherroepelijk oordeel Duitse rechter tussen dezelfde partijen, over hetzelfde onderwerp en op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland. Prejudiciële vragen over territoriale werking Duitse inbreukbeslissing ?

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, Du Pont v Dapro

Uitputting merkenrecht niet onderbouwd. NOMEX niet gebruikelijke benaming geworden in Gemeenschap. Merkinbreuk: gebruik identieke tekens voor identieke waren. Exclusieve bevoegdheid artikel 22(4) EEXVo ziet alleen op in EU geregistreerde merken. Grensoverschrijdend verbod merkinbreuk voor Gemeenschap, India en VAE. Exhibitie: inzage in vertrouwelijke gegevens in en verkoopkanalen door onafhankelijke derde

 

IEPT20110907, Rb Den Haag, General Biscuits v Hoppe

Merkinbreuk: verwarringwekkend overeenstemmende visuele impact.
 Marktonderzoek niet concludent: ontbreken controlegroep inzake stimulus voor uitfilteren marktleiderseffect. Grensoverschrijdend inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan belang

 

IEPT20110906, Rb Amsterdam, Cassina v Superfurniture

Openbaar maken: aanbieden door Superfurniture in Nederland: De inbreukmakende modellen worden immers aangeboden in de catalogus van Super Studio (die in de showroom wordt verstrekt) en op de website superestudio.com, welke in de Nederlandse taal te bezoeken is, en waarop modellen kunnen worden besteld door te bellen naar het telefoonnummer van Superfumiture in Nederland (Amsterdam).

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Natural Products v Ojibwa
Belgisch vonnis in bodemzaak niet onvereenigbaar met andersluidende Nederlandse uitspraak in kort geding

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Playgo v Trends2Com

Nederlands recht toepasselijk bij Douanebeslag. De rechtbank stelt vast dat op grond van de artikelen 10 en 19 lid 3 van de Antipiraterijverordening de gegrondheid van het betoog van Playgo c.s. over het onrechtmatig handelen van Trends2Com moet worden getoetst aan het Nederlandse recht, aangezien de desbetreffende goederen bij het binnenbrengen in Nederland door de douanemaatregelen zijn getroffen. Belgisch recht toepasselijk op gemeenschap en bevoegdheid tot optreden als deelgenoot in gemeenschap

 

IEPT20110727, Rb Den Haag, Stichting Vrienden van de Partij voor de Vrijheid

Onvoldoende gesteld om te concluderen dat Stichting betrokken is bij gestelde inbreuk op portretrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter wegens woonplaats gedaagde inzake film op Amerikaanse website

 

IEPT20110712, Hof Den Haag, YPM v Yell

Inbreuk walking fingers beeldmerken. Niet aannemelijk dat Yellow Pages ten tijde van inschrijving merk in Verenigd Koninkrijk soortaanduiding was. Aangenomen dat GAT/LuK-regel niet geldt bij voorlopige maatregel. Gatt-LuK-regel geldt voor alle IE-rechten bedoeld in artikel 22(2) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid ex artikel 2 EEX-Vo.

 

IEPT20110705, Hof Den Haag, Boston Scientific v Orbusneich

Grensoverschrijdend verbod en bevoegdheid: Onderscheid tussen (a) bevoegdheid om kennis te nemen van vordering en (b) bevoegdheid om gedaagde te veroordelen inzake buitenlandse hande-lingen Allereerst dient te worden onderscheiden tussen de be-voegdheid om kennis te nemen van een vordering tot het opleggen van een grensoverschrijdend verbod (de rechtsmacht) en de ‘bevoegdheid’ om de gedaagde daadwerkelijk te veroordelen tot het verrichten of nala-ten van bepaalde handelingen in het buitenland (de zogenaamde Interlas-leer). In het kader van dit bevoegdheidsincident gaat het uitsluitend om de eerste vraag. Rechtsmacht ex art. 2 EEX-Vo schept territoriaal onbeperkte bevoegdheid. Territoriaal beperkte rechtsmacht ex artikel 5(3) EEX-Vo en artikel 6(e) Rv

 

IEPT20110629, Rb Amsterdam, Internationale rechtsmacht en monsterneming

Nederlandse rechtsmacht inzake maatregelen voor buitenlandse inbreuk vooralsnog aangenomen – prejudiciele vragen ? Driegende inbreuk aannemelijk. Beperkte monsterneming toegestaan, geen bewijsbeslag en beschrijving toegestaan, wel verhaalsbeslag

 

IEPT20110606, Rb Den Haag, Yellow Pages v YPM

Verbod inbreuk Walking Fingers merk in Canada. Geen verbod Yellow Pages: mogelijk beschrijvend in Canada. Canadees recht: lex loci protectionis.

 

IEPT20110519, Rb Den Haag, IBV v Liandyn

Geen wilsovereenstemming over plaatsing advertorial a € 11.000: redengevend dat IBV niet, althans niet voldoende gemotiveerd heeft bestreden dat bij Liandyn de indruk is gewekt dat het artikel tegen vergoeding van geringe kosten geplaatst zou worden. Duits recht toepasselijk recht op publicatie-overeenkomst advertorial: plaats van vestiging van de uitgever

 

IEPT20110518, Rb Assen, Converse v Scapino
Geen inbreuk: door Converse voor Europa geautoriseerde counterfeitschoenen: Converse heeft een kleine zestigduizend paar schoenen, waarvan zij wist dat het counterfeit schoenen betrof, geautoriseerd om te worden verkocht op de Europese markt. Bevel tot publicatie vonnis op website Converse

 

IEPT20110513, Rb Arnhem, Orbus v Krajska Zdravotni

Niet vlekkeloze wetenschappelijke publicatie niet onrechtmatig. Het is mede met het oog op een goede werking van het wetenschappelijk discours dat groot belang gehecht moet worden aan de mogelijkheid van ongecontroleerde publicatie van onderzoeksresultaten. Nederlands recht van toepssing en Nederlandse rechter bevoegd ter zake van in Nederland geleden of te duchten schade.

 

IEPT20110412, HvJEU, DHL Express France v Chronopost

Werking verbod strekt zich in beginsel uit tot gehele EU: Territoriale beperking vereist indien gebruik van teken geen afbreuk doet of kan doen aan functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen. Dwangsom gemeenschapsmerkrechter, dan wel equivalente nationale maatregel, sorteert rechtsgevolg in andere lid-staten.

 

IEPT20110330, Rb Den Haag, Hauni v Spikker

Bewijs wetenschap Hauni – rechtsverwerking octrooi-inbreuk: dat Spikker vervangingsonderdelen voerde die onder de beschermingsomvang zouden (gaan) vallen van (de aanvrage voor) EP 136. Conclusie dat sprake is van rechtsverwerking waar het gaat om de octrooirechtelijke aanspraken van Hauni in Nederland met betrekking tot de door Spikker geleverde PKD-schrapers. Rechtsverwerking octrooi-inbreuk: Nederlands recht in plaats van Duits recht

 

IEPT20110322, Rb Den Haag, Premier League & UFA v Myp2p Onrechtmatig: structureel faciliteren van auteurs-rechtinbreuk door derden. Geen mededeling aan het publiek; geen doorgifte van signaal door MyP2P. Toepasselijk recht: marktregel. Gelijkheidsvermoeden vreemd recht.

 

IEPT20110309, Rb Den Haag, Yell v YPM

Exclusieve jurisdictie nietigheid nationaal merk-recht: Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Aanhouding inbreukvordering

 

IEPT20110216, Rb Den Haag, Coty v Tomarco

Ontbreken afbreukrisico geen rechtvaardiging bij gebruik merk voor dezelfde waren. Uitputting: geen omkering bewijslast wegens misbruik: Tomarco slaagt daarin niet, nu zij louter stellingen poneert zonder enige onderbouwing. Van (dreigende) afscherming van nationale markten is geen sprake, aangezien dépositaires onderling vrij zijn de parfumproducten te verhandelen, ook als die handel plaatsvindt tussen dépositaires in verschillende Lidstaten.

 

IEPT20110202, Rb Rotterdam, MAN v NHG

Afbreuk aan reputatie door merkgebruik in domeinnaam: Geldige reden: slotsom dat bij de website MyLastMAN.com en de e-mails geen sprake is geweest van merkinbreuk, noch van onrechtmatige publicaties jegens MAN. Toepasselijk recht: Nederlands recht toepasselijk op website NHG Noorwegen.

 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Toyota v SCIS c.s.

Geen uitputting merkrechten Toyota: Vast staat dat de auto’s door Toyota buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, namelijk in de Verenigde Staten, en gesteld noch gebleken is dat de particulieren die de auto’s vervolgens hebben geïmporteerd in de EER, daarvoor toestemming hadden van Toyota.

 

IEPT20110131, Rb Den Bosch, Academie v Skandalon

Zwitsers recht toepasselijk op overdracht auteursrecht: Gelet op het feit dat de overdracht van de auteursrechten heeft plaatsgevonden in Zwitserland, aan een Zwitserse stichting voor een Zwitserse notaris en [A] op dat moment reeds jarenlang in Zwitserland woonde en daar uiteindelijk ook is overleden, dient de vraag of de overdracht rechtgeldig heeft plaatsgevonden te worden beoordeeld naar Zwitsers recht. Auteursrecht erven niet aannemelijk: aangenomen [A] de auteursrechten op de in het geding zijnde boeken heeft overgedragen aan de Stiftung.

 

IEPT20110126, Rb Den Haag, Mitsubishi v Lisman

Geen uitputting: geen impliciete toestemming. Dat Mitsubishi niet heeft gereageerd op de brief van de toenmalige raadsman van Lisman van 15 september 1998 maakt de eerder in de sommatiebrief expliciet geuite afwezigheid van toestemming nog niet tot een impliciete toestemming. Geen rechtsverwerking wegens gedogen: Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende.

 

2010

 

IEPT20101222, Rb Den Haag, Solvay v Honeywell

Prejudiciële vragen: Grensoverschrijdende bevoegdheid en “onverenig-bare beslissingen” art 6(1) EEX-Vo. Grensoverschrijdende bevoegdheid: gevolg exclu-sieve bevoegdheid inzake nietigheid op bevoegdheid inzake voorlopige voorziening wegens inbreuk

 

IEPT20101217, HR, GolfOne

Openbaarmaking prospectus door uitreiken aan deelnemers. Ambtshalve onderzoek toepasselijk buitenlands recht: klaagt terecht dat het hof heeft verzuimd ingevolge art. 25 Rv. ambtshalve vast te stellen wat de inhoud is van het volgens TMF c.s. toepasselijke recht van de British Virgin Islands. Het oordeel van het hof dat onvoldoende gesteld of gebleken is dat dit recht leidt tot een ander oordeel dan het Nederlandse recht, miskent dat de rechter hier een zelfstandige taak heeft.

 

IEPT20101208, Rb Den Haag, Playseats

Nederlandse rechter vanwege gestelde inbreuk in NL. Geen inbreuk in Nederland: geen voldoende gerichtheid op Nederland. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via <ebay.nl> ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website racestar.de betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website

 

IEPT20101207, HvJEU, Pammer en Hotel Alpenhof

Gericht zijn van internetsite op een lidstaat: dat, dient te worden nagegaan of uit deze internetsites en de algemene activiteit van de ondernemer blijkt dat deze van plan was om handel te drijven met consumenten die woonplaats hebben in één of meerdere lidstaten, waaronder die waar deze consument woonplaats heeft. Niet-uitputtende lijst van factoren die aanwijzingen kunnen zijn. De loutere toegankelijkheid van de internetsite van de ondernemer of de tussenpersoon in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft is daarentegen onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de vermelding van een e-mailadres en andere contactgegevens of voor het gebruik van een taal of een munteenheid wanneer deze taal en/of een munteenheid gewoonlijk worden gebruikt in de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is.

 

IEPT20101207, Hof Den Haag, Sifam v Temptations

Originair auteursrrechthebbende beheerst door lex loci protectionis: de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van de film moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 Berner Conventie (BC) juncto artikel 14bis lid 2 sub a BC wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht. Sifam enig producent? Bewijsopdracht

 

IEPT20101102, Rb Amsterdam, Mercis v Sanrio
Nijntje auteursrechtelijk beschermd: Nijntje is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Inbreuk Kathy. Ongerechtvaardigd voordeel trekken van beeldmerk Nijntje. Geen grensoverschrijdend verbod voor EU: Inbreuk criteria auteursrecht niet geharmoniseerd. Nevenvorderingen: Nu voorshands sprake is van auteurs- en merkenrechtinbreuk, liggen ook de nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing gereed.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Van Kleef v Flower en Sher
Incident van onbevoegdheid: forumkeuzeziet ook op vorderingen uit onrechtmatige daad: De ruime bewoordingen van het hierboven aangehaalde artikel, “all disputes and claims arising from the Agreement”, geven aan dat partijen het oogmerk hebben gehad alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen aan de rechter in de vestigingsplaats van Rosen Tantau voor te leggen. Uitleg naar Duits recht: Er valt niet in te zien dat de beoordeling naar Duits recht anders zou zijn dan naar Nederlands recht.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Flower en Sher
Incident van onbevoegdheid: arbitrageclausule. T.a.v. Sher afgewezen: dat zij geen partij is bij deze overeenkomst. T.a.v. Flower toegewezen: De ruime bewoording van de clausule geeft aan dat partijen beoogden alle vorderingen en elk geschil aan arbitrage te onderwerpen, uiteraard voor zover betrekking hebbend op of voortvloeiend uit de onderliggende overeenkomst. Uitleg naar Keniaans recht: Er valt echter niet in te zien dat de beoordeling naar Keniaans recht anders zou zijn dan naar Nederlands recht. Dit is door partijen ook niet gesteld.

 

IEPT20101013, Rb Den Bosch, Ortho King v Voxel
(On)bevoegdheid t.a.v. Spaanse gedaagden: Onbevoegd ingeval van een veelvoud van plaatsen bij verbintenis uit overeenkomst. Bevoegd voor vorderingen uit onrechtmatige daad vanwege plaats waar schade intreedt. Onbevoegd voor (Benelux) merk- en handelsnaam inbreuk – veelvoud van plaatsen. Onbevoegd voor Gemeenschapsmerk: rechtbank Den Haag. Onbevoegd terzake van auteursrechtinbreuk

 

IEPT20101015, HR, Makro v Diesel
Davidoff-rechtspraak geeft maatstaf voor impliciete toestemming, los van economische verbondenheid: dat die maatstaf ook geldt voor goederen die door een derde die niet economisch is verbonden met de merkhouder zonder diens expliciete toestemming voor het eerst direct binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Economische verbondenheid ten onrechte niet onderzocht.

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf

Geen grensoverschrijdend verbod auteursrechtinbreuk: gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval, de aard van de verplichting - namelijk de verplichting van een Syriër om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër - meebrengt dat op basis van artikel 3:296 BW niet een veroordeling tot naleving van die verplichting buiten Nederland kan worden uitgesproken. Merkenrecht: Heilung niet bewezen

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Technip
Grensoverschrijdende inbreuk auteursrecht kinetisch schema en computerprogramma. Ontlening aangenomen. Onderzoek buitenlands auteursrecht in 52 landen. Grensoverschrijdende verboden en sancties (lex loci delicti). Bescherming tegen (zeer) substantiële ontlening en zeker vrijwel volledige overname vormt de kern van het auteursrecht en moet daarom als een uni-verseel beginsel daarvan worden beschouwd dat in alle landen waar Spyro auteursrechtelijk is be-schermd, gelding heeft. Overdracht toekomstige auteursrechten

 

IEPT20100810, Hof Den Haag, Capres v SmartTip

Uitleg “active guarding” conform algemene vakkennis. Afwijkende betekenis 'active guarding' had in beschrijving opgenomen moeten worden. Niet tot algemene vakkennis behorende en niet in octrooi beschreven techniek valt niet onder conclusie. Tijdige betwisting rechtsmacht in reconventie. Reconventioneel wapperverbod en conventionele inbreukvordering geen vordering uit hetzelfde rechtsfeit. Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht ter zake van reconventie

 

IEPT20100805, Hof Amsterdam, 4Stroke v Roucar Gear Technologies

Ontvankelijkheid hoger beroep beschikking voorlopig getuigenverhoor: Hoger beroep ontvankelijk nu de bezwaren neerkomen op de stelling dat de rechtbank zich gelet op de bepalingen van de EEX-verordening ten onrechte bevoegd achtte. Forumkeuze expliciet van toepassing op “further agreements”, ook na beëindiging overeenkomst. Forumkeuze niet van toepassing terzake van [X] die geen contractspartij is.

 

IEPT20100804 Rb Den Haag, Willemse France v Bakker
Geen gebruik Willemse als merk: Gebruik als handelsnaam is geen gebruik als merk. ‘After sales services’: Geen gebruik voor diensten die rechtstreeks verband houden met eerder op de markt gebrachte, van de merken voorziene waren. Geen gebruik als exportmerk. Bewijslast noprmaal gebruik onder omstandigheden bij merkhouder. internationale bevoegdheid Nederlandse rechter: Geen schadebrengend feit in Nederland: Van gebruik door Willemse France van het merk WILLEMSE in de Benelux of enig ander (onrechtmatig) schadebrengend feit in Nederland is aldus niet gebleken.Geen bevoegdheid tot nietigverklaring  Gemeenschapsmerk in rconventie, nu hoofdzaak geen inbreuk betreft

 

IEPT20100708, HvJEU, Sjöberg & Gerdin

Strengere bestraffing promoten buitenlandse kansspelen niet toegestaan: Artikel 49 EG verzet zich tegen een regeling van een lid-staat die kansspelen onderwerpt aan een stelsel van exclusieve rechten en die het promoten van deze in een andere lidstaat georganiseerde spelen strenger bestraft dan het promoten van dergelijke zonder vergunning op het nationale grondgebied georganiseerde spelen. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of dit bij de nationale regeling in de hoofdgedingen het geval is. Verbod op reclame voor buitenlandse kansspelen toelaatbaar

 

IEPT20100708, Rb Den Haag, SIG v Diadora
Uitleg beëindigingsmogelijkheid licentie bij insolvabiliteit – Italiaans recht. Derdenwerking ingeschreven licentie tegenover rechtsopvolgend Gemeenschapsmerkhouder. Derdenwerking licentie Diadora Gemeenschapswoordmerk ter zake van overige Diadora-merken. Bevoegdheid voorzieningenrechter.

 

IEPT20100630, Rb Utrecht, Roucar Gear Technoglogies v Four Stroke.
Bevoegdheidsincident: Rb bevoegd terzake van [curator Four Stroke] ondanks insolventieverordening. Aanhouding bevoegdheidsoordeel inzake nakoming overeenkomst door [bestuurder Four Stroke] in afwachting van erkenning Frans vonnis, maar rechtbank is wel bevoegd ter zake van onrechtmatige daad [bestuurder Four Stroke] bestaande uit niet verrichten bedongen werkzaamheden. Franse rechter niet exclusief bevoegd inzake rechten op octrooien. Rechtbank bevoegd tot verklaring voor recht IE-rechten t.a.v. [curator Four Stroke].

 

IEPT20100616, Rb Amsterdam, Brein – The Pirate Bay
Verbod bij verstek. Grensoverschrijdend verbod afgewezen: Eiseres heeft niet met feiten en omstandigheden toegelicht dat naar de rechtsstelsels van de landen van de EER onrechtmatig inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de bij eiseres aangesloten belanghebbenden.

 

IEPT20100616, Rb Den Haag, Davidoff

Geen omkering bewijslast uitputting: dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Geen misbruik van merkrecht

 

IEPT20100609, Rb Utrecht, Fox v Spectranetics c.s.
Geen overdracht octrooien: Met inachtneming van deze verschillende door partijen ingenomen stellingen en overgelegde stukken is de rechtbank van oordeel dat de door Fox gestelde overdracht niet heeft plaatsgevonden, althans dat Fox en Coster aan de (geplande) overdracht geen gevolg hebben gegeven. Geen erkenning Amended Order District Court of Virginia: De rechtbank constateert dat de Amended Order door de District Court of Virginia is afgegeven in een procedure waarbij Fox geen partij was.

 

IEPT20100603, HvJEU, Coty v Simex
Toestemming – uitputting - niet aannemelijk bij testflacons met verkoopverbod: In omstandigheden als die van het hoofdgeding, die erin bestaan dat „parfumtestflacons” zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld van met de merkhouder contractueel gebonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt van deze tussenhandelaren, kan er, aangezien deze test-flacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen „demonstratie” en „mag niet worden verkocht” zijn aangebracht, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin – waarover de verwijzende rechter dient te oordelen – niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC
Overdracht auteursrecht beheerst door Schots recht. Geen ononderbroken keten van overdrachten: [...] nu een schriftelijk stuk ontbreekt waarmee de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ door Stayer zijn overgedragen op SMP. Dit betekent dat er geen ononderbroken reeks van schriftelijke stukken is aan te wijzen waarin telkens de rechten en verplichtingen uit de ‘working agreement’ aan rechtsopvolgers zijn overgedragen, zoals wel is vereist door Schots recht (en overigens ook door de Nederlandse Auteurswet). Meenemen software niet aannemelijk 

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, Van Kleef v Ethiopian Meadows
Forumkeuze: In beginsel is dus de Duitse rechter bevoegd, tenzij Rosen Tantau KG – of haar vertegenwoordiger Van Kleef – een andere rechter kiest. Dat laatste is in onderhavige zaak door het aanbrengen van de zaak bij deze rechtbank gebeurd. Bevoegdheid wegens plaats inbreuk: Voor zover het onder 1 gevorderde ziet op andere rassen geldt dat, nu de vorderingen gebaseerd zijn op gestelde inbreuken in Nederland op kwekersrechten van Rosen Tantau KG, de Nederlandse rechter gelet op artikel 6 aanhef en sub e Rv rechtsmacht heeft ten aanzien van die vorderingen.

 

IEPT20100324, Rb Den Haag, Vacu Products v WMF
Nederlandse rechter niet grensoverschrijdend bevoegd ter zake van Duitse gedaagde: Voor zover de vorderingen zien op octrooi-inbreuk en overige onrechtmatige handelingen en op vergoeding van de daardoor geleden schade buiten Nederland geldt evenwel de hoofdregel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo omdat bevoegdheid van deze rechtbank niet op enige bepaling van de EEX-Vo kan worden gegrond en WMF de onbevoegdheid inroept. Wel bevoegd ter zake van inbreuk Nederlands octrooi door Duitse gedaagde

 

IEPT20100303, Rb Zutphen, Freerider v E-Traction Europe
Rechthebbende gebleven wegens achterwege laten levering. Geen juridische eigendom bij Freerider. Het mag zo zijn, zoals Freerider heeft betoogd, dat de aan Freerider overgedragen rechten en bevoegdheden gelijk zijn aan de rechten van de eigenaar, maar dat maakt Freerider nog niet de eigenaar van de octrooien en octrooiaanvragen. Geen overdracht eigendom octrooi naar New Yorks recht

 

IEPT20100305, Rb Den Haag, Yell v YPM
Yellow Pages geen soortnaam - Inbreuk aangenomen: totaalbeeld. Bevoegdheid ondanks nietigheidsverweer buitenlands merkenrecht: dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht

 

IEPT20100304, Rb Alkmaar, Ultimate Nutrition v D&S
Uitputting merkenrecht aannemelijk: D&S heeft dit betwist en heeft aangevoerd dat zij de producten enkel via Nutrition Tech, de Oostenrijkse verdeler van de producten van Ultimate, en dus legaal heeft ingekocht. Gelet op dit gemotiveerde verweer van D&S ligt het op de weg van Ultimate om de juistheid van haar standpunt aannemelijk te maken. Nu zij enkel een verklaring van haar directeur heeft overgelegd die bovendien wordt betwist, is zij daar niet in geslaagd. Geen spoedeisend belang: Ultimate heeft niet betwist dat D&S zich niet langer van meergenoemde websites bedient.

 

IEPT20100303, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino

Boete voor auteursrechtinbreuk van € 1,690 miljoen gematigd tot € 140.000. Fashion Box c.s. heeft niet (voldoende gemotiveerd) weersproken dat zij van het T-shirt Matthew moet hebben geweten vanaf het moment dat het door Vingino in de handel is aangeboden en ermee heeft gewacht om verbeurde boetes te innen totdat alle exemplaren zijn uitverkocht. Rechtskeuze voor Nederlands recht ter zake van handelingen in China.

 

IEPT20100120, Rb Den Haag, Cybergun v KLM
Vervaardigingsfictie in Anti-Piraterijverordening? Aanhouding vrijgave in afwachting beantwoording prejudiciële vragen over vervaardigingsfictie Anti-Piraterijverordening

 

IEPT20100112, Hof Den Bosch, C More v MyP2P
Onrechtmatig faciliteren verspreiden Scandinavische sportcompetities: Geen auteursrechtelijke openbaarmaking door MyP2P. C More rechthebbende als omroeporganisatie, auteursrechten op commentaren en voor- en nabeschouwingen. Vastlegging sportwedstrijd is een filmwerk. Toepasselijk recht rechthebbende.

 

2009

 

IEPT20091217, Rb Rotterdam, Sanofi-Aventis v ERC
Uitputting – ompakken – gebruik woordmerk Dogmatil: Juist door gebruik van het in Nederland bekende merk wordt volgens haar verwarring en achterdocht bij de consument voorkomen en wordt recht gedaan aan de reputatie van de Dogmatil® producten. Sanofi-aventis zelf brengt immers het desbetreffende medicijn ook onder die naam in Nederland in de handel en heeft kennelijk geen reden zich te verzetten tegen verhandeling onder de naam Dogmatil® van het uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde medicijn.

 

IEPT20091208, Hof Arnhem, Lancaster

Geen omkering bewijslast uitputting – geen gevaar afscherming nationale markten: Het hof acht hetgeen [geïntimeerden] hebben aangevoerd onvoldoende concreet om met hen te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten worden afgeschermd.

 

IEPT20091113, HR, Thuiskopie v Norma Irda

Toepassingscriteria artikel 32 Wnr  inzake audio: Ten aanzien van de thuiskopievergoeding audio is van belang dat volgens de bewoordingen van art. 32 lid 1, onder c, in verbinding met lid 2, Wnr uitvoerende kunstenaars worden beschermd, niet alleen wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Rome, maar ook wanneer hun uitvoering is vastgelegd op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge de Conventie van Genève. Geen reciprociteitseis voor Amerikaanse artiesten.

 

IEPT20091111, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino
Auteursrecht: Importeren geen openbaar maken. Verkoop, levering en ten verkoop aanbieden is openbaar maken. Export en productie als inbreuk te beoordelen naar Chinees recht. Rechtskeuze voor Nederlands recht ter zake van inbreuk in China mogelijk. Matiging boete: dat bij een boetebepaling als de onderhavige van een redelijk handelend schuldeiser mag worden verlangd dat hij aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt dat er naar zijn mening sprake is van overtreding van de verbodsbepaling.

 

IEPT20091030, HR, Charlie en Chaplin

Geen beroep op formaliteitenverbod Berner Conventie nu Nederland land van oorsprong is: Dat betekent, gelet op art. 5 lid 3 BC, dat het oordeel van het hof dat art. 5 lid 2 BC toepassing mist, juist is, wat er ook zij van de daarvoor door het hof gebezigde grond. Het beroep van Montis op art. 93 en 94 Gw. berust op een onjuiste rechtsopvatting. Deze bepalingen hebben immers geen betrekking op de vraag of een eenieder verbindende verdragsbepaling in een gegeven geval van toepassing is. Het antwoord op die vraag moet worden gevonden aan de hand van het desbetreffende verdrag of de inhoud van de verdragsbepaling zelf.

  

IEPT20091016, HR, Realchemie v Bayer
Prejudiciële vragen: Valt erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing tot betaling van ördnungsgeld" van Duitse rechter onder begrip "burgerlijke en handelszaken" van EEX-Verordening. Zijn volledige proceskosten van de Handhavingsrichtlijn ook van toepassing op exequaturprocedure met betrekking tot buitenlands vonnis over een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht; (ii) een beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een inbreukverbod ; (iii) kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

 

IEPT20091015, HvJEG, Makro v Diesel
Impliciete toestemming en verhandeling door niet economisch verbonden derde: dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toe-stemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.


IEPT20091014, Rb Amsterdam, Visionvale v Playlogic

Overdracht auteursrecht Playlogic: Nederlands recht van toepassing.

 

IEPT20091007, Rb Den Haag, Go Fast v GFSB
Rechtsmacht wegens inbreuk in Nederland. Rechtsmacht ontbreekt niet omdat de Belgische zaak niet dezelfde oorzaak c.q. feiten betreft. Wel schorsing deel van de procedure wegens Belgische nietigheidsvordering, maar geen aanhouding procedure ex art. 28(3) EEX-Vo wegens mogelijke “onverenigbare beslissingen” met Belgische procedure

 

IEPT20091006, Hof Den Haag, Prodalimenta & Betinjaneh v Khalaf
Overgangsregime Heiling geldt ook voor merkdepots van voor 1993. Gebruik door een niet-ingeschreven licentiehouder is rechtshandhavend gebruik. Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter: Geen grensoverschrijdend bevel ex artikel 3:296 BW tot nakoming van de verplichting van een Syrier om zich buiten Nederland te onthouden van een inbreuk op de auteursrechten van een Jordaniër.

 

IEPT20090929, Rb Den Haag, TNT
Merkinbreuk: Verval merkrecht door non-usus niet aannemelijk. Gebruik in de Benelux via website: Uit omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Geen grensoverschijdende internationale bevoegdheid

 

IEPT20091001, Rb Amsterdam, Travelport v IATA
Geen grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter.

 

IEPT20090922, Hof Amsterdam, Dimensione v Cassina
Aanbieden in Nederland - Website onmiskenbaar mede op Nederland gericht: Vaststaat dat een Nederlandse ingezetene met zijn eigen computer, door gebruik te maken van de website en zonder nog enige handeling te behoeven verrichten die niet met de computer uitgevoerd kan worden, kan doen wat nodig is om het door Dimensione gedane aanbod te aanvaarden. Het gebod de website "ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd" is een geeigende voorziening. 

 

IEPT20090915, Rb Den Haag, Debonair v Procter & Gamble

Geen rechtsmacht jegens P&G Prestige Beauté wegens ontbreken activiteiten in Nederland

 

IEPT20090616, GHvJNAA, Abercrombie & Fitch v Von Dutch
Depot te kwader trouw: gebruik merk op website is voldoende gebruik in Aruba: de website van Abercrombie & Fitch c.s. is in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld. Overeenstemmende totaalindruk Moose-merken

 

IEPT20090619, Rb Den Haag, Daniel Hechter v Alicotex

Ex parte verbod merkinbreuk: kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zijn zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht en verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld.

 

IEPT20090513, Rb Dordrecht, Faber v Ningbo cs

Narvik Nova auteursrechtelijk beschermd: Vormgeving niet noodzakelijk voor technisch effect. Grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van Nederlandse gedaagden, niet ter zake van Duitse en Chinese gedaagde.

 

IEPT20090429, Rb Rotterdam, Einhorn v CA
Onbevoegdheid rechtbank Rotterdam inzake inbreukvordering Gemeenschapsmerk.Aanhouding wegens samenhangende vorderingen met eerder aangebrachte Engelse procedure

 

IEPT20090429, Rb Den Haag, UMCU

EOV protocol prevaleert boven EEX-Vo. Aanhouding Nederlandse procedure totdat in Belgische procedure over bevoegdheid is beslist: Aangezien de vorderingen het eerst aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank Antwerpen, de bevoegdheid van die rechtbank is betwist en thans een beroepsprocedure bij het Hof van beroep te Antwerpen aanhangig is, houdt de rechtbank de beslissing in het incident aan, totdat de rechterlijke instantie in België over zijn bevoegdheid heeft beslist.

 

IEPT20090423, HvJEG, Copad v Dior

Verbod van verkoop om prestigereden door licentienemer aan discounters mogelijk. Niet kan worden uitgesloten dat verkoop van prestigieuze waren aan niet-geautoriseerde derde afbreuk doet aan kwaliteit van de waren zelf, zodat in een dergelijk hypothese een contractuele bepaling die een dergelijke verkoop verbiedt, moet worden geacht onder artikel 8, lid 2, van de richtlijn te vallen. Geen uitputting bij van verkoop door licentienemer in strijd met licentie op een van de in artikel 8(2) Merkenrichtlijn genoemde gronden. Uitputting en wederverkoop die afbreuk doet aan reputatie 

 

IEPT20090423, HvJEG, Falco Privatstiftung en Rabitsch v Weller-Lindhorst

Licentieverlening geen dienst in de zin van artikel 5(1)(b) EEX-Vo: een overeenkomst waarbij de houder van een recht van intellectuele eigendom zijn medecontractant het recht verleent om tegen vergoeding gebruik te maken van dat recht, geen overeenkomst voor de verstrekking van diensten in de zin van deze bepaling is. Bevoegdheid art. 5(1)(a) EEX-Vo conform beginselen van artikel 5(1) EEX-Verdrag  

 

IEPT20090415, Rb Utrecht, Redcus v Giesswein

Inbreuk auteursrecht op foto strandstoel. Verbod en voorschot schadevergoeding tegen leverancier, maar niet tegen afnemers te goeder trouw, die inmiddels gestopt zijn met verkoop. Internationale rechtsmacht tegen Duitse leverancier vanwege verbondenheid met vorderingen tegen Nederlandse afnemers.

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Dolcis en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Snowflake. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoen-de tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090403, Rb Amsterdam, Reebok v Bristol en Ferro

Slaafse nabootsing Reebok Freestyle Hi Square. Geen verwarringwekkende nabootsing overige modellen. Geen auteursrechtelijke bescherming: Reebok heeft voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

 

IEPT20090330, Rb Den Haag, Ezendam v Lommers

Inbreuk octrooi: snijinrichting omvat iedere in het woord 'cut' begrepen vorm van korter maken van takken, inclusief hakken. Snijplaat aan te merken als 'snijkooi' in de zin van het octrooi. Inventiviteit aangenomen mede vanweg tijdsverloop van 49 jaar. Grensoverschrijdende voorlopige voorziening ondanks nietigheidsverweer. Spoedeisend belang bij recall inbreukmakende inrichtingen.

 

IEPT20090220, Rb Zutphen, Dejoha v Digicontrol

Rechtsgeldige overdracht auteursrecht door curator: Een verplichting tot overdracht van de auteursrechten op de bewerkte bestanden aan GFR blijkt niet uit de overeenkomst. Dat die auteursrechten zijn overgedragen aan GFR, is evenmin gebleken. Ook verbiedt de overeenkomst overdracht van de auteursrechten op de bewerkte bestanden aan een derde niet. Op de overdracht van het auteursrecht is niet Duits recht, maar Nederlands recht van toepassing.

 

IEPT20090212, Rb Amsterdam, Cassina v Dimensione

Inbreukmakende verkopen via op Nederland gerichte website: Dimensione biedt haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per email (mede) rechtstreeks te koop in Nederland. Ontoegankelijk maken website voor Nederland bevolen.

 

IEPT20090121, Rb Den Haag, Spro v Sensas

Rb Utrecht bevoegd inzake doorhaling merk: De Nederlandse rechter (heeft ingevolge artikel 22 lid 4 EEX rechtsmacht ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van een Beneluxmerk. Doorhaling merkinschrijving geen verbintenis die ten kantore van het arrondissement Den Haag gevestigde Bureau dient te worden uitgevoerd

 

2008

 

IEPT20081215, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo - Raw

Vorderingen afgewezen. Geen spoedeisend belang buiten Verenigd Koninkrijk (lex fori). Geen grensoverschrijdende maatregel in kort geding voor Verenigd Koninkrijk vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak.

 

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

Merkinbreuk - verwijdering codes: Het zou in strijd zijn met regels van het maatschappelijk verkeer indien Bacardi zou toelaten dat flessen, door haar geproduceerd en onder haar merk, zonder mogelijkheid van recall dreigen te worden verhandeld.

 

IEPT20081107, HR, Realchemie v Agrar
Tenuitvoerlegging Duitse einstweilige Verfügung en Kostenfestsetzungsbeschluss

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

Uitputting auteurs- en merkrechten niet voldoende onderbouwd. Oneigenlijk gebruik van Engelse BTW-faciliteit. Grensoverschrijdend verbod

 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken.

 

IEPT20081008, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam Mini Maglite. Merkenrecht: Mag kan nader bewijs leveren van inburgering van vorm Mini van de Maglite als identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen auteursrechtelijke bescherming: de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en de Mini Maglite wordt niet beschermd door het Amerikaanse auteursrecht

 

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

Filmproducent: Naar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent. Ongeautoriseerde kopieën.

 

IEPT20080826, Hof Amsterdam, Rivièra Maison v Hoogendam

Nederlands auteursrecht van toepassing

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk. Grensoverschrijdend bevel afgewezen omdat niet voldoende is gemotiveerd dat in lidstaten EG inbreuk gemaakt wordt.

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, ABB v ABB International

Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerk. Inbreuk Gemeenschapsmerk aangenomen. In het Italiaans opgesteld website is niet op Nederland gericht, zodat in Nederland recht niet van toepassing is op gebruik handelsnaam of misleidende reclame  

 

IEPT20080731, Rb Zwolle, Siri Marine v Amarcon en Dockwise

Misleidende folder verspreid in Texas. Nederlands recht in van toepassing nu beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Misleidende reclame vereist concurrentieverhouding. Geen rectificatie bevolen wegens onevenredigheid en tijdsverloop

 

IEPT20080716, Rb Den Haag, Bettacare v H3 Products

Verbod inbreuk Nederlands octrooi - Aanhouding zonder termijn voor grensoverschrijdende inbreuk wegens nietigheidsverweer

 

IEPT20080708, Rb Den Bosch, Brein v Euroaccess

Torrent-site in Tongo : Nederlands recht van toepassing. de site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam. Verstrekken NAW-gegegevens websitehouders

 

IEPT20080711, HR, Makro v Diesel

Beperkt gezag van gewijsde Spaans arrest geen belemmering van handel tussen de lid-staten

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Izumi v Philips

Geen aanhouding grensoverschrijdend verbod Nederlandse gedaagden ondanks nietigheidsverweer, omdat de Nederlandse rechter over de vorderingen van Izumi kan beslissen zonder te hoeven oordelen over de geldigheid van het octrooi.

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Aanhouding grensoverschrijdend verbod wegens nietigheidsverweren en aanhouding Gilette-verweren omdat beoordeling van die verweren nauw verweven is met de beoordeling van de geldigheid van het octrooi.

 

IEPT20080626, Hof Amsterdam, The Home Depot v The Home Store

Hof wil geïnformeerd worden over consequentie recente uitspraak Bundesgerichtshof voor procedures bij BHIM, Haagse rechtbank en deze zaak

 

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd Berner Conventie. Verplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteurs en is niet in strijd met formaliteitenverbod. € 30.600 zekerheid voor proceskosten en schadevergoeding

 

IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig. Daarvoor in reconventie verbod opgelegd

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation
Geen aanhouding wegens litispendentie: Imation is slechts gevoegde partij in Nederlandse procedure en daaruit volgt dat deze Nederlandse procedure niet kan leiden tot een gezag van gewijsde tussen Philips en Imation met betrekking tot de CLA en aldus is er geen kans op strijdige beslissingen tussen dezelfde partijen omtrent hetzelfde onderwerp.

 

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten

Grensoverschrijdend verbod voor Nieuw Zeelands kwekersrecht.

 

IEPT20080416, Rb Alkmaar, Falat v Syngenta
Onderhandelingen te goeder trouw over distributieoevreenkomst. Geen 'lifetime exclusivity'overeengekomen - Nederlands recht van toepassing

 

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design
Eames Lounge Chair in Nederland auteursrechtelijk beschermd als werk van toegepaste kunst onder regime van artikel 2(7) van de Berner Conventie ten tijde van toetreding van VS tot de bernerder in 1989.Inbreuk in Nederland via op Nederland c.q. Benelux gerichte website Classic Design. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ten opzichte van buitenlandse gedaagden

 

IEPT20080318, Rb Den Haag, Ford v Service Best
Grensoverschrijdend ex parte bevel merkinbreuk 

 

IEPT20080312, Rb Den Haag, Consolidated Shoe v Dolce & Gabbana
Litispendentie: Onduidelijk of in Franse procedure dezelfde onderwerpen voor dezelfde landen in geschil zijn en of de belangen van de weliswaar verschillende partijen in die procedures niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn comparitie gelast

 

IEPT20080310, Rb Den Haag, MTV v Vadobag
MTV geldt als auteursrechthebbende o.g.v. art. 45d Aw - Beëindiging merchandisingovereenkomst- grensoverschrijdend bevel tot staking inbreuk auteurs- en merkenrecht voor Europese Unie

 

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

Toepasselijkheid Mexicaans recht op etikettering fles niet inzichtelijk gemaakt.

 

IEPT20080228, Hof Den Haag, Roland v Agripa

Geen aanhouding grensoverschrijdende voorzieningen na nietigheidsverweer, nu buitenlandse nietigheidsprocedures niet aanhangig zijn gemaakt.

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Bettacare v H3 en Wedeka
Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi-inbreuk in geval van nietigheidsverweer: Rechtbank onbevoegd inzake nietigheid buitenlandse octrooien. Rechtbank wel grensoverschrijdend bevoegd inzake inbreuk, maar de rechtbank dient zich ervan te vergewissen of Bettacare de inbreukprocedure, voor zover zij een grensoverschrijdend verbod vordert, wenst aan te houden in afwachting van een door H3 en/of Wedeka uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Acco v Noble
Geen grensoverschrijdende bevoegdheid rechter van plaats van schadebrengend feit art. 6(e) Rv. Uitleg artikel 5(3) EEX-Vo wordt tot richtsnoer genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Er is dan geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze.

 

IEPT20080226, Rb Den Bosch, Realchemie v Bayer Cropscience
Erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van Duitse ex parte beslissingen: Voor Nederland is reeds uitgesproken dat een onder de EEX-Vo tot stand gekomen ex parte beslissing hier te lande kan worden erkend mits deze beschikking regelmatig en tijdig aan de verweerder werd betekend of medegedeeld en daartegen vervolgens een rechtsmiddel is of kon worden aangewend

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Bacardi v Anker Dranken
Grammaticale uItleg vaststellingsovereenkomst - Geen uitputting merkenrecht

 

IEPT20080123, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg
Auteursrecht: Nederlands recht van toepassing op website van Nederlandse onderneming die vanuit Nederland upload.

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather
Inbreuk auteursrecht tassen - voorschot schadevergoeding € 25.000 - Geen grensoverschrijdend verbod voor Belgie

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Nietigheid octrooi: delen niet nieuw wegens presentatie op conferentie en artikel en sprake van toegevoegde materie - rechtsmacht ter zake van Nederlands deel continentaal plat - proceskosten € 175.000

 

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese
Litispendentie: Zaak tussen andere partijen en inzake situatie in Frankrijk derhalve niet tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak -

 

2007

 

IEPT20071211, Rb Den Haag, Compo v EC Planet
verwarringsgevaar Compo en Compo 1 voor mest - geen paneuropees verbod Gemeenschapsmerk omdat het niet gevorderd is - nevenvorderingen afgewezen in kort geding

 

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang - wel ter zake van buitenlandse niet-EEX-gedaagden op grond van artikel 126(7) (oud) Rv. Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer Hoge Raad komt ambtshalve terug op oordeel in tussenarrest. Aangenomen dat rechter bevoegd is tot aanhouding op verzoek van eiser. In het midden blijft wat gevolg is van eventuele kwade trouw of misbruik van procesrecht door verweerder.

 

IEPT20071123, Rb Den Haag, Granuband v Granuflex
Wapperverbod ter zake van vervallenverklaard vonnis inzake modelrechtinbreuk - Rechtbank op grond van Gemeenschapsmerkenverordening onbevoegd ten opzicht van Hongaarse gedaagde en potentiële grensoverschrijdende inbreuk in Duitsland

 

IEPT20071114, Rb Den Haag, Nokia v Qualcomm

Bevoegdheid over Amerikaanse gedaagde zaak van nationaal recht van de lid-staten. Nederlandse rechter bevoegd terzake van uitputting Nederlandse octrooien, niet terzake van uitputting buitenlandse octrooien. Geen litispendentie met buitenlandse procedures die op andere octrooien betrekking hebben. Gevraagde verklaring voor recht te vaag en onbepaald. Ars Aequi-casus

 

IEPT20071107, Rb Den Haag, Scafom v Layher
Octrooi geldig - inbreuk aangenomen - schadeplichtig na brief - geen grensoverschrijdende bevoegdheid vanwege nietigheidsverweer

 

IEPT20071011, HvJEG, Freeport v Arnoldsson

Internationale bevoegdheid bij samenhangende vorderingen: dat het feit dat tegen meerdere verweerders gerichte vorderingen een verschillende rechtsgrondslag hebben, aan de toepassing van die bepaling niet in de weg staat. Niet hoeft vast te staan dat de vorderingen niet enkel zijn ingesteld om één van de verweerders te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

Onbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk - Conform lex loci delicti of marktaanknopingsregel bij ongeoorloofde mededinging is Pools en Chinees recht van toepassing - "Wapperen" met octrooi naar Pools en Chinees recht niet onrechtmatig - Geen volledige proceskosten bij gebreke van verantwoording

 

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville

Nu nietigheid octrooi exclusieve bevoegdheid is, is laatst aangezochte rechter bij uitzondering toegestaan de bevoegdheid van de eerst aangezochte rechter te onderzoeken

 

IEPT20070926, Rb Den Haag, Philips v Duplico

Zaak eerder aanhangig in Den Haag dan in Madrid gelet op tijdstip ontvangst door verantwoordelijke autoriteit

 

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

Goederenrechtelijke rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht - Overdracht en levering auteursrecht onder voorwaarden naar Nederlands en Zwitsers recht mogelijk - Kinetisch stroomschema een oorspronkelijk werk: vrucht van selectie van gegevens - Grensoverschrijdende internationale auteursrechtinbreuk: Oorspronkelijkheid en inbreuk auteursrecht te beoordelen naar nationaal recht: lex protectionis

 

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

Amerikaanse uitvoerend kunstenaars in beginsel geen aanspraken onder Wet op de naburige rechten omdat VS niet bij Verdrag van Rome zijn aangesloten - WIPO-verdrag nog niet geratificeerd, maar ook geen rechtstreekse werking

 

IEPT20070911, HvJEG, Merck 

Het staat de lidstaten vrij rechtstreekse werking aan artikel 33 TRIPs-Overeenkomst inzake de minimum beschermingsduur voor octrooien toe te kennen, bij gebreke van communautaire regelgeving inzake octrooien

 

IEPT20070829, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line
Nederlands auteursrecht toepasselijk rechtop downloads website - Geen citaatrecht doordat afzonderlijke vergoeding gevraagd wordt

 

IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat

In beginsel grensoverschrijdende jurisdictie artikel 94(1) GMeV - mogelijkheid 'spin-in-het-web-'doctrine bij Gemeenschaspmerken - verbod in kort geding beperkt tot Benelux

 

IEPT20070808, Rb Arnhem, Rijnconsult en HBDI
Rechthebbende op en overdracht auteursrecht beheerst door Amerikaans recht - Certificaat impliceert geen licentie onder auteurs- en merkenrecht

 

IEPT20070711, Rb Utrecht, Canon v Crown

Geen uitputting merkenrecht door ongeautoriseerde parallel-import van buiten EER 

 

IEPT20070629, Rb Haarlem, Veiligheidshamer

Auteursrechtelijk beschermde vormgeving - Grensoverschrijdend verbod toegewezen 

 

IEPT20070713, Rb Den Haag, Applera v Stratagene

Geen grensoverschrijdend verbod omdat buitenlandse geldigheid octrooi niet inzichtelijk is   

 

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out

Geen grensoverschrijdende verboden en nevenvorderingen

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Rijksoctrooiwet van toepassing op continentaal plat

 

IEPT20070530, Rb Haarlem, Keune Haircosmetics v Nova Kozmetik

Bevel tot overdracht Turkse merken naar Turks recht aan voormalig distributeur voor Turkije

 

IEPT20070509, Rb Den Haag, VBI v Betonson

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid nu geldigheid octrooi is betwist 

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, SBM v Bluewater

Grensoverschrijdende jurisdictie - geen inbreuk octrooi

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Rotork v Shanghai Autotork

Toewijsbaarheid nevenvorderingen en afdracht van winst onderworpen aan nationaal recht van lidstaten

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Bakker v JKB

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk octrooi vanwege nietigheidsverweer

 

IEPT20070404, Hof Leeuwarden, Lucy Locket

Auteursrecht op jurk - overdracht naar Nederlands en Engels recht - geen grensoverschrijdend verbod

 

IEPT20070315, Rb Den Haag, Sony v PsxShop

Merkenrecht: toestemming Europese import Playstation 3 niet aannemelijk

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Fleuren v Ruvo

Grensoverschrijdende bevoegdheid en provisionele voorziening 

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Garmin v TomTom

Bevoegdheidsincident GMoV: Bevoegde rechter in conventie tevens bevoegd in reconventie indien reconventie op zelfde rechstfeit gebaseerd is - Bevoegde rechter woonplaats eiser paneuropees bevoegd bij buiten EU gevestigde gedaagden

 

2006

 

IEPT20061115, Rb Den Haag, Thermostaatkranen

Grensoverschrijdend verbod octrooinbreuk

 

IEPT20061102, Rb Den Haag, Tom Tom v Garmin

Geen inbreuk modelrecht - Verschillende grensoverschrijdende bevoegdheid voor niet- EU-onderdanen en Engelse gedaagde

 

IEPT20061102, Rb Amsterdam, Diasec v Welsing
Geen verwording tot soortnaam door toedoen merkhouder - IPR: website op Benelux gericht

 

IEPT20061025, Rb Breda, Cholesterol

Misleidende vergelijking sojamelk en echte melk - rechtsmacht beperkt tot Nederlandse website

 

IEPT20061024, Rb Breda, Engelse Sweepstake

Nederlands recht van toepassing conform WCOD - Geen rechtstreekse werking Oneerlijke Handelspraktijken-richtlijn - Geen misleiding inzake aankoopverplichting

 

IEPT20061018, Rb Zutphen, Arplas Welding v AWKL Techniek

Wereldwijde mededinging - Nederlands recht van toepassing omdat in Nederland is ontwikkeld, geproduceerd en geprofiteerd van onrechtmatig handelen 

 

IEPT20061017, Rb Den Haag, Howe v Casala

Verbod auteursrecht beperkt tot NL omdat buitenlandse inbreuken niet gesteld zijn; modelrechtelijk verbod voor Gemeenschap 

 

IEPT20060921, Rb Den Haag, Bettacare v H3 Products

Nietigheidsverweer tast op artikel 2 EEX-Verordening gebaseerde grensoverschrijdende bevoegdheid voorzieningenrechter bij octrooiinbreuk na arrest GAT v LuK niet aan omdat door voorlopig oordeel niets definitiefs over geldigheid buitenlands octrooi wordt vastgesteld 

 

IEPT20060908, HR, Benneton v G-Star

Inbreuk Benetton omdat Benetton haar broek in Nederland op de markt heeft laten brengen 

 

IEPT20060906, Rb Den Haag, Basko

Nederlandse rechter bevoegd inzake aanspraak op Europese octrooiaanvraag omdat eiser werkzaam was in Nederland (artikel 4 Protocol) 

 

IEPT20060831, Hof Den Haag, ADP v Girardini

Geen rechtsmacht Nederlandse rechter bij gebreke van (dreiging van) auteursrechtelijke openbaarmaking of onrechtmatig handelen in Nederland

 

IEPT20060809, Rb Den Haag, Sisvel v Sandisk

Op octrooi-inbreuk in Nederland gebaseerde bevoegdheid Nederlandse over buitenlandse gedaagde niet grensoverschrijdend - Evenmin grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer, te beoordelen na conclusie van antwoord 

 

IEPT20060713, HvJEG, Roche v Primus

Bij inbreuk door verschillende gedaagden in meerdere landen op Europees octrooi is geen sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens: geen risico van tegenstrijdige beslissingen art. 6(1) EEX-Verdrag - Voordelen van concentratie bij één rechter wegen niet op tegen gevaren - Afwijzing 'spin in het web'-doctrine

 

IEPT20060713, HvJEG, GAT v Luk

De exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land van registratie van een octrooi inzake de geldigheid of registratie daarvan (art. 16(4) EEX-Verdrag) geldt ongeacht het procedurele kader (vordering of verweer) en in ieder stadium  van de procedure 

 

IEPT20060817, Hof Amsterdam, Makro v Diesel

Uitputting merkrecht: Davidoff-criterium ook van toepassing op binnen EER in het verkeer gebrachte goederen - Arrest Hof Valencia tussen Diesel en leverancier Makro niet bindend voor de verhouding Diesel-Makro - Toestemming Diesel niet gebleken

 

IEPT20060727, Rb Leeuwarden, Lucy Locket v Intertoys
Onthouden bescherming conform artikel 2(7) BC aan in Engeland openbaar gemaakt werk van toegepaste kunst leidt tot onder artikel 12 EG-Verdrag ongeoorloofde discriminatie - Karakteristiek uiterlijk Wild Witch jurk vanwege kleurcombinaties, materialen en vormgeving

 

IEPT20060704, Hof Arnhem, John Deere v Struijk

Geen uitputting merkrecht: Uit het enkele faciliteren van handelsite kan geen positief uitgedrukte toestemming om afstand te doen van het recht om het eerste in de handel brengen van op de site aangeboden machines in de EER te controleren

 

IEPT20060614, Rb Rotterdam, FKP v Spirtis (Moskovskaja en Stolichnaja)

 

2005

 

IEPT20051018, HvJEG, Class International

Gebruik merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap - invoer: Merkhouder kan zich niet verzetten tegen enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder regeling extern douanevervoer of douane-entrepot – van oorspronkelijke goederen en mag niet verlangen dat op dat moment al een eindbestemming in een derde land is vastgelegd
Het in het vrije verkeer

 

IEPT20050825, Rb Den Haag, Botox
Geen Nederlands recht toepasselijk: website door woord en inhoud niet onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux respectievelijk Nederland gericht

 

IEPT20050803, Hof Leeuwarden, Impag v Ravensburger

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Astée v Danziger

Bevoegdheid rechtbank inzake medelingen beperkt tot Nederland

 

IEPT20050630, HvJEG, Tod's v Heyraud
Wederkerigheidseis werken van toegepaste kunst artikel 2(7) BC: Regel dat auteursrechtelijke bescherming afhankelijk is van de aard van bescherming in land van oorsprong in strijd met non-discriminatie art. 12 EG

 

IEPT20050324, Hof Den Haag, Parteurosa v Fokker

 

IEPT20050208, Rb Den Haag, Vitra v Classic Design
IPR: Geen gebruik of aanbieden in Nederland of Benelux gebleken - Geen grensoverschrijdende bevoegdheid

 

IEPT20050119, Rb Den Haag, Stork Titan v CFS Bakel
"Wapper"-verbod voor handhaving octrooi buiten rechte in Nederland - Nederlands recht van toepassing op handhaving octrooi buiten Nederland - Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi buiten Nederland afgewezen - Aanhouding oordeel over niet-inbreuk in Nederland wegens cassatie en buiten Nederland in afwachting van HvJEG in GAT v LuK

 

2004

 

IEPT20041130, HvJEG, Peak Holding

Waren niet in de handel gebracht wanneer ze in de EER worden ingevoerd voor verkoop of  indien ze te koop zijn aangeboden maar niet verkocht - Wederverkoop verbod bij verkoop in EER staat niet in de weg aan communautaire uitputting

 

IEPT20040610, HvJEG, Kronhofer v Maier
Plaats schadebrengende feit onrechtmatige daad: dat de uitdrukking „plaats waar het schade-brengende feit zich heeft voorgedaan” niet ook de plaats omvat waar de verzoeker woont of waar zich het „centrum van zijn vermogen” bevindt op de enkele grond dat hij aldaar financiële schade heeft geleden die voortvloeit uit het in een andere verdragsluitende staat ingetreden en door hem geleden verlies van onderdelen van zijn vermogen

 

IEPT20040319, HR, Philips v Postech

Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding - fictieve vervaardiging in Nederland bij douanebeslag

 

2003

 

IEPT20031219, HR, Roche v Primus

 

IEPT20031209, HvJEG, Gasser v Misat

 

IEPT20030911, Hof Den Haag, Erven Raedecker v Congrescentrum

 

IEPT20030703, Hof Den Haag, Boston Scientific v Cordis II

 

2002

 

IEPT20020411, Hof Amsterdam, Vitra v Architects
Toepasselijk IPR-auteursrecht naar ten tijde van inbreuk geldende recht - Eames Lounge Chair in VS niet auteursrechtelijk beschermd en daarom evenmin in Nederland - Slaafse nabootsing en merkinbreuk - geen grensoverschrijdend bevel 

 

IEPT20020125, HR, Etos v Dior

Geen Europese uitputting Argentijnse Fahrenheitproducten: oordeel van het Hof dat niet aannemelijk is dat door Dior in Argentinië in de handel gebrachte Fahrenheit-producten niet geacht moeten worden met toestemming van Dior in EER te zijn gebracht getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

 

2001

 

IEPT20011214, HR, Floating Charge

 

IEPT20011120, HvJEG, Davidoff

 

IEPT20010913, HvJEG, Schieving-Niestad v Groeneveld (Route 66)

 

IEPT20010726, Hof Amsterdam, Tarzan of the Apes

 

IEPT20010629, HR, MB v Impag

 

IEPT20010511, HR, Vredestein v Ring 65

 

2000

 

IEPT20001214, HvJEG, Dior v Tuk; Assco v Layher

 

IEPT20001109, HvJEG, Ingmar
IPR - Bescherming handelsagent bij beëindiging dwingend recht - ook van toepassing ingeval overeenkomst beheerst wordt door land van niet in EU gevestigde principaal

 

IEPT20000526, HR, Cassina v Sedetti

Formaliteitenverbod Berner Conventie: Vereiste van het afleggen van instandhoudingsver-klaring bij afloop modelrecht in strijd met formaliteitenverbod Berner Conventie.

 

IEPT20000511, HvJEG, Renault v Maxicar
EEX-Verdrag: Rechter mag niet beslissing uit andere lid-staat weigeren te erkennen enkel omdat nationaal of gemeenschapsrecht onjuist is toegepast

 

1999

 

IEPT19991123, HvJEG, Portugal v Raad

 

IEPT19990929, Rb Den Haag, DSM v Orffa

 

IEPT19990901, Rb Den Haag, Rabobank v HBT en ATO
Geen derdenbescherming niet-ingeschreven pand-akte octrooi - Nederlandse rechter niet bevoegd inzake geldigheid en registratie buitenlandse octrooien ingevolge art. 16(4) EEX-Verdrag

 

IEPT19990701, HvJEG, Sebago

Uitputting merkenrecht voor producten van buiten EER is geharminseerd en geen zaak van nationaal recht lidstaten - Toestemming per exemplaar

 

1998

 

IEPT19981126, Hof Den Haag, Boston Scientific v Cordis

 

IEPT19981117, HvJEG, Van Uden v Deco-Line

 

IEPT19981027, HvJEG, Réunion
Onsplitsbaarheid geschil? dat artikel 6, sub 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een verweerder die woon-plaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, niet in een andere verdragsluitende staat kan worden opgeroepen voor het gerecht waar een vordering is aangebracht tegen een medever-weerder die woonplaats heeft buiten het grondgebied van enige verdragsluitende staat, op grond dat het geschil onsplitsbaar zou zijn en er niet enkel sprake is van samenhangende vorderingen

 

IEPT19980717, HvJEG, Silhouette v Hartlauer

 

IEPT19980519, HvJEG, Drouot Assurances v Consolidated Metallurgical Industries

Litispendentie: Artikel 21 EEX-Verdrag niet van toepassing in geval van twee procedures tussen verschillende partijen, tenzij de belangen van partijen identiek en onlosmakelijk verbonden zijn

 

IEPT19980423, Hof Den Haag, EGP v Boston Scientific

 

IEPT19980122, Hof Den Haag, Evans v Chiron

 

1997

 

IEPT19971015, Rb Den Haag, Biddle v Kampmann

 

IEPT19971001, Rb Den Haag, Epitope v Tenta
Alleen Duitse rechter bevoegd inzake opeising Europese octrooiaanvrage

 

 

IEPT19970516, HR, Hansa v Bechem

 

IEPT19970514, Rb Den Haag, Chiron v Evans 

 

1996

 

IEPT19961107, Rb Den Haag, Schellens v Velouta

 

IEPT19960711, HvJEG, Bristol-Meyers Squibb

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen

 

IEPT19960711, HvJEG, MPA Pharma v Rhône-Poulenc

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen

 

1995

IEPT19950905, Octrooiraad, Dwanglicentie

 

IEPT19950421, HR, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)
Geen uitputting: instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt.Arresten HvJEG wettigen niet de conclusie dat art 36 EEG het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft.het Hof kon zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden.

 

IEPT19950307, HvJEG, Shevill v Presse Alliance

 

IEPT19950127, HR, Bigott v Doucal

 

1994

 

IEPT19941206, HvJEG, Tatry

 

IEPT19940622, HvJEG, Ideal Standard

 

IEPT19940613, BenGH, Renault v Reynolds

 

1993

 

IEPT19931020, HvJEG, Phil Collins

 

IEPT19930402, HR, NVPI v Snelleman

 

IEPT19930326, BenGH, Barbie

 

1992

 

IEPT19920925, HR, Balenpers

 

IEPT19920220, Hof Den Haag, Epilady

 

IEPT19920224, Rb Amsterdam, O Fortuna

 

1991

 

IEPT19910627, HvJEG, Overseas Union

Internationale rechtsmacht: Aanhouding door laatst aangezochte rechter

 

IEPT19910405, HR, Elvis Presley II

 

IEPT19910104, HR, Van Dale v Romme

 

1990

 

IEPT19901017, HvJEG, Hag II

 

IEPT19900111, HvJEG, Dumez France

 

1989

 

IEPT19891124, HR, Focus Veilig v Lincoln Electric (Interlas)

 

IEPT19890316, Rb Leeuwarden, Garfield

 

IEPT19890214, HR, Elvis Presley

 

1988

 

IEPT19980927, HvJEG, Kalfelis v Schroeder

Internationale rechtsmacht - Bevoegdheid ex art. 6 EEX-Verdrag uitzondering  op hoofdbeginsel dat rechter van woonplaats bevoegd is. Verband tussen vorderingen vereist om geen afbreuk te doen aan hoofdbeginsel. Dat verband is aanwezig indien risico van onverenigbare uitspraken bestaat bij afzonderlijke berechting. Artikel 5(3) EEX-Verdrag: Verdragsautonome definitie begrip 'verbintenis uit onrechtmatige daad'.

 

IEPT19880204, HvJEG, Hoffmann
Onverenigbaarheid artikel 27(3) EEX-Verdrag indien beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten

 

1986

 

IEPT19860530, HR, Collectieve Acties

Rechtstreekse werking: naar Nederlands recht is enkel de inhoud van de bepaling beslissend

 

1985

 

IEPT19851129, HR, Screenoprints

 

1983

 

IEPT19831115, HvJEG, Duijnstee v Goderbauer
Artikel 16 EEX-Verdrag: Ambtshalve onbevoegdverklaring vereist. Autonoom begrip "geschil ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien". Geschil over Wie rechthebbende is op octrooi, is geen geschil "ten aanzien van registratie of geldigheid".

 

IEPT19830610, HR, Pfizer v Pharmon (doxycycline)

octrooihouder is (enkel) gerechtigd zich te verzetten tegen import van produkten die 'rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen' in het buitenland.

 

1982

 

IEPT19821029, HR, Duijnstee v Goderbauer

 

IEPT19820914, HvJEG, Keurkoop v Nancy Kean
Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde (i) dat de be-trokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridi-sche afhankelijkheid met hem is verbonden, (ii) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en (iii) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.

 

1981

 

IEPT19811030, HR, Kabel-TV I

 

IEPT19810120, HvJEG, Membran & K-Tel v GEMA
de auteursrechthebbende of zijn licentiehouder kan niet mer een beroep op het auteursrecht de invoer van geluidsdragers die in een andere lid-staat door de rechthebbende zelf of met diens toestemming rechtmatig in het verkeer zijn gebracht verhinderen of beperken

 

1980

 

IEPT19800521, HvJEG, Denilauler

 

1978

 

IEPT19780428, Hof Den Haag, Security interest

 

1976

 

IEPT19761130, HvJEG, Handelskwekerij Bier v Mines de Potasse d'Alsace

Plaats waar schadebrengde feit zich heeft voorgedaan in art. 5(3) EEX-Verdrag omvat plaats van schadeveroorzakende gebeurtenis als plaats waar schade intreedt

 

IEPT19760622, HvJEG, Terrapin v Terranova
Vrij verkeer van goederen: Invoerverbod wegens merkinbreuk toegestaan mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhan-kelijk van elkaar zijn ontstaan.

 

1974

 

IEPT19751031, HvJEG, Centrafarm v Sterling Drug

Uitoefening octrooirecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen 

 

IEPT19751031, HvJEG, Centrafarm v Winthrop

Uitoefening merkrecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen

 

1972

 

IEPT19720118, Hof Arnhem, DGG v Kusters

 

1968

 

IEPT19680229, HvJEG, Parke Davis

Nederlandse octrooihouder kan zich tegen invoer uit Italië, waar geen octrooibescherming mogelijk was, verzetten 

 

1966

IEPT19660513, HR, Alnati

 

1965

IEPT19651112, HR, Cascade

 

IEPT19650625, HR, Televizier

 

1964

IEPT19640103, HR, Lexington

Reclame in mede voor Nederland bestemd tijdschrift is reclame maken in Nederland

 

1960

IEPT19600413, Hof Den Haag, Teddy Scholten

 

1956

IEPT19561214, HR, Grundig I

  

 

1941

IEPT19410523, HR, Gone with the Wind

 

1940

IEPT19401119, Rb Den Haag, Kleinwort v Mannesmann

 

1936

IEPT19360626, HR, The Daughter of Fu Manchu

 

IEPT19360213, HR, Das Blaue Licht II