2022 - 2e half jaar merkenrecht

Print this page

IEPT20221117, HvJEU, Ompakking geneesmiddelen

De houder van een Uniemerk heeft niet het recht om zich ertegen te verzetten dat een parallelimporteur een geneesmiddel verhandelt dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop dat merk is aangebracht: onder de voorwaarde dat het vervangen van het middel tegen knoeien van de oorspronkelijke buitenverpakking van dat geneesmiddel zichtbare sporen van opening op die verpakking achterlaat en die sporen op de markt van de lidstaat van invoer of op een belangrijk deel daarvan bij een beduidend percentage van de consumenten een dermate grote weerstand tegen de aldus omgepakte geneesmiddelen oproepen dat de effectieve toegang tot die markt wordt belemmerd. De streepjescode die een uniek identificatiekenmerk bevat mag door middel van een zelfklevend etiket op de buitenverpakking van een geneesmiddel worden aangebracht: onder de voorwaarde dat dit etiket niet kan worden verwijderd zonder het te beschadigen en dat de streepjescode in de hele distributieketen en gedurende de volledige in artikel 6 van die gedelegeerde verordening bedoelde periode nauwkeurig leesbaar is. 

 

IEPT20221222, HvJEU, Louboutin v Amazon

Marktplaats: uitleg artikel 9, lid 2, onder a) verordening 2017/1001. Een beheerder van een onlinemarktplaats maakt zélf gebruik van een merk van een ander dat door een retailer op het betrokken platform wordt gebruikt, wanneer de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker van die website een verband legt tussen de diensten van deze beheerder en het betrokken teken, doordat het merkgebruik deel uitmaakt van de commerciële communicatie van de beheerder. Een verkoopaanbieding van een derde partij maakt onderdeel uit van de commerciële communicatie van de beheerder, wanneer door de presentatie van de verkoopaanbieding de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker geen of moeilijk onderscheid kan maken tussen aanbiedingen van de beheerder en die van derde verkopers. En wanneer door de aard en omvang van de door de websitebeheerder verleende diensten bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de beheerder en de merken in de verkoopaanbiedingen.

 

IEPT20221216, Rb Rotterdam, Infra Verkeersdiensten v JK-logo

Niet aannemelijk dat [eiser01] is aan te merken als de maker van het B-logo en het D-logo: niet is gebleken dat auteursrecht via daartoe bestemde akte is overdragen. Onvoldoende overeenstemming tussen JK-logo en D- en B-logo voor verwarringsgevaar: JK-logo wijkt voldoende af: vinkje bevat geen schaduwtinten, letters ‘JK’ in het geel tussen het vinkje geplaatst. Beroep op slaafse nabootsing slaagt niet: [eisers] hebben niet gesteld en bewezen dat de logo’s een eigen gezicht op de markt hebben.

 

IEPT20221215, BenGH, Arseni v Swinkels Family Brewers

Toegewezen oppositie houdt stand. Verwarringsgewaar aangenomen; er wordt niet betwist dat de tekens voor een deel van het relevatne publiek begripsmatig, visueel en auditief overeenstemmen. Het Bureau heeft terecht aangenomen dat er enig emate van overeenstemming is tussen de betrokken waren. 

 

IEPT20221214, Rb Rotterdam, Hibaby v Interchild

Het voor-voorgebruik door Interchild van het [naam VOF] merk, leidt niet tot een recht om die naam te laten registreren; er moet niet alleen worden gekeken naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik. Interchild heeft de [naam VOF] merken te kwader trouw gedeponeerd; ze wist van het voorgebruik door [naam VOF] en Interchild streefde geen legitiem doel na met de merkaanvraag. [naam VOF] heeft schade geleden door het handelen van Interchild; aannemelijk is dat de merkregistraties door Interchild negatief effect hebben gehad op de bedrijfsvoering van [naam VOF]. 

 

IEPT20220817, Rb Den Haag, CS24 v Betty Blue

Betty Blue heeft geen gegronde reden om zicht te verzetten tegen het gebruik van haar merk Elisabetta Franchi voor uitgeputte waren (artikel 15 lid 2 UMVo), door eiser: merk wordt niet zo gebruikt dat een niet bestaande band met de merkhouder wordt gesuggereerd of dat het de reputatie van het merk ernstig schaadt. Geen inbreuk artikel 5 Hnw: eiser voert met het gebruik van domeinnaam geen handelsnaam. Eiser handelt niet anderszins onrechtmatig met het gebruik van de domeinnaam: het via de website, gekoppeld aan de domeinnaam, op rechtmatig wijze kleding van het merk verkopen, levert geen onrechtmatigheid op. Geen noodzaak om Betty Blue te veroordelen tot het intrekken van het verzoek tot wijziging domeinnaamhouder.SIDN zal niet meewerken aan een verzoek tot wijziging van de domeinnaamhouder, totdat de rechter op de vordering van de domeinnaamhouder uitspraak heeft gedaan.

 

IEPT20220907, Rb Den Haag, MSAR v Jetten

De verklaring voor recht dat Jetten inbreuk heeft gemaakt op de IE-rechten is te ruim geformuleerd. Toewijzen zou in strijd komen met eerder oordeel dat het vrijstaat de handelsnaam Jetten Yacht Support te voeren voor onderhoud en reparatie. De doorhaling van het Beneluxmerk Jetten is toewijsbaar. Registratie te kwader trouw. Registratie te kwader trouw is geen grond voor toewijzing van de overdracht van het merk. De bijzondere regeling van 2.20ter lid 1 sub b BVIE die aanspraak tot overdracht in zeer specifieke situaties mogelijk maakt, omvat niet het depot te kwader trouw. Reactie op persberichten in reactie op (onjuist) nieuws (IEPT20210126) waren onrechtmatig. Het is aannemelijk dat de persberichten hebben geleid tot grote onduidelijkheid in de markt over wie de naam Jetten mocht gebruiken. Schadevergoeding is toewijsbaar. De hoogte kan niet in deze procedure worden vastgesteld.

 

IEPT20221223, HR, Sporttrading v Converse

Geen omkering bewijslast: de verwijzing in de bijzondere bewijsregel uit het arrest Van Doren/Lifestyle naar een exclusief distributiesysteem brengt niet mee dat in het geval dat de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, steeds een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. Het hof heeft miskend dat de veroordeling van twee of meer partijen tot betaling van de proceskosten hoofdelijk is: zonder voldoende motivering valt niet in te zien waarom de omstandigheid dat Converse c.s. de procedure tegen Sporttrading c.s. bij één dagvaarding zijn begonnen en dat Sporttrading c.s. gezamenlijk verweer hebben gevoerd, een afwijking van het genoemde uitgangspunt kan rechtvaardigen. De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden: geen nadere motivatie door de Hoge Raad vereist. Curator wordt verwezen in de proceskosten: de hoogte van het bedrag zal dienovereenkomstig de Indicatietarieven worden beslist.

 

IEPT20221214, Rb Rotterdam, Hibaby v Interchild

Merkenrecht. Merkregistratie te kwader trouw. Er moet niet alleen worden gekeken naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik en het voorgebruik. Nu eigen medewerkers het merk niet eens kende, is er sprake van onbekend voorgebruik, dus merkregistratie is om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent.

 

IEPT20221130, Rb Den Haag, Abbott v HTG
Authentieke teststrips (niet voor VS markt) omgepakt in nagemaakte VS-verpakkingen. Daarbij zijn lotnummer en exp. datum verwijderd. Verhandeling in EU is inbreuk op Uniemerken Abbott. Faciliteren handel door logistiek dienstverlener is een onrechtmatige daad.

 

IEPT20221228, Rb Den Haag, I4F v Reflin

3L Triplelock-merken geldig: het 3L Triplelock-Uniemerk is niet vervallen op grond van non usus voor de in 4.11 beschreven waren, en het Beneluxmerk is niet te kwader trouw gedeponeerd, en  Benelux-woordmerk is niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van waren. Reflin maakt met 3G Triplelock-merk inbreuk op merkenrechten I4Fop 3L Triplelock: mate van overeenstemming wordt onvoldoende gecompenseerd door de verschillen tussen de 3L en de 3G merken.

 

IEPT20221117, HvJEU, Harman v AB
Het Unierecht verzet zich niet tegen een rechterlijke praktijk die erin bestaat het dictum van de beslissing waarbij een inbreukvordering op een Uniemerk wordt toegewezen op te stellen in algemene bewoordingen. Mits de verweerder beschikt over daadwerkelijke rechtsbescherming van de rechten waar hij krachtens de artikelen 34 en 36 VWEU en artikel 15, lid 1, van verordening 2017/1001 aanspraak op maakt. 

 

IEPT20221111, HR, Diesel v Calvin Klein

De Hoge Raad verwerpt het beroep (artikel 81 RO): de Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom de klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest.

 

IEPT20221102, Rb Den Haag, Casa cs v Interstyle

Merkenrecht. CASA is een dienstmerk: CASA kan als ongeregistreerd ouder dienstmerk tegengeworpen worden aan een jonger recht (protocol 1983 wijziging BNL merkenwet). CASA onderscheidend vermogen: het onderscheidend vermogen ontbreekt alleen voor het Spaanse, Italiaanse en Portugese deel van de Europese markt. Definitie 'huis' afgeleid van Casa, is niet beschrijvend voor het assortiment van Casa. Geen inbreuk sub b, c en d op de merkenrechten Casa door Interstyle door gebruik teken CASA (WONEN) BVIE: sub b en c: onvoldoende verband tussen het teken en de waren die Interstyle in de handel brengt of diensten die zij vericht. Sub d: onvoldoende onderbouwd dat inderdaad sprake is van enig ongerechtvaardigd voordeel trekken uit. Handelsnaamrecht. Handelsnaaminbreuk Interstyle: gelijkende handelsnaam voor gelijke waren en diensten. Verawrring doet zich daadwerkelijk voor. Geen overdracht domeinnamen: juridische grondslag ontbreekt.

 

IEPT20221027, HvJEU, SodaStream v MySoda

Geen uitputting van het aan het merk verbonden recht. Flessen die kooldioxide bevatten. Door de merkhouder in de handel brengen in een lidstaat. Activiteit van een wederverkoper bestaande in het afvullen en heretiketteren van de flessen. 

 

IEPT20221021, Rb Den Haag, Djoko v J.K.

Spoedeisend belang aanwezig: de gestelde inbreuk duurt voort en leidt in toenemende mate tot verwarring, niet meer alleen online, maar nu ook offline. Uniemerk Djoko niet te kwader trouw gedeponeerd: Djoko heeft oudere rechten. Inbreuk op Uniemerk Djoko: grote mate van visuele, auditieve en begriptsmatige overeenstemming. Verwarringsgevaar valt te duchten. 

 

IEPT20221019, Rb Den Haag, MB Trading v De Ridder

Sprake van merkenrechtinbreuk door de Ridder op merkenrechten MB Trading, na ontbinden overeenkomst. Geen sprake van mede-eigendom.  Geen uitputting.Geen rechtsverwerking. Geen afdracht netto winst. Geen sprake van bewust inbreukmakend handelen door de Ridder.

 

IEPT20221012, Rb Den Haag, Puma

Handelaar maakt inbreuk op merkenrecht Puma door 8 trainingspakken waarop tekens zijn aangebracht die gelijk zijn aan de Puma-merken aan te bieden en in de handel te brengen: gedaagde onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij de trainingspakken niet in het economische verkeer heeft gebracht.

 

IEPT20221011, Hof Den Haag, Ferrari v Kitcar

Door een te koop aangeboden zelfbouwauto of Kitcar wordt inbreuk gemaakt op merk- en auteursrechten van Ferrari met betrekking tot haar Daytona Spyder. Het hof beveelt de staking van deze inbreuken en de gedeeltelijke vernietiging van de "Kitcar".

 

IEPT20221011, Rb Den Haag, Puma en Calvin Klein v Sporttrading
Eerdere grote partij Pumas-sokken bij Kruidvat die waren geleverd door groothandel Sporttrading. Nu ook namaak-boxershorts in Noorse winkelketen. Uit kostenoverweging is gekozen niet de volledige voorraad te inspecteren. Gedetailleerd verklaring van Stitchd dat sprake is van namaak. Afgifte van kopieën die verband houden met de handel, uitgezonderd de communicatie met advocaat.

 

IEPT20220901, Rb Den Haag, O2 v Vodafone

Algemeen verbod Vodafone/Ziggo om gebruik te maken van term ‘priority’ kan niet aan O2 worden toegewezen: het woord ‘priority’ is in ieder geval deels beschrijvend. Geen sprake van een ‘teken dat gelijk is aan’ het merk van O2 Worldwide: niet gesteld of gebleken is dat Vodafone/Ziggo één van de beeldende elementen van het Uniebeeldmerk van O2 Worldwide heeft gebruikt.

 

IEPT20220831, Rb Den Haag, Texaid v Texned

Merken TEXAID hebben onderscheidend vermogen: het merk TEXAID is een niet bestaand woord zonder zelfstandige betekenis. Texned maakt met de TEXNED tekens inbreuk op de merken van TEXAID: het Woordmerk en het Teken stemmen visueel en auditief in grote mate overeen. Verwarringsgevaar te duchten: zelfde markt en grote mate van overeenstemming tussen merk en teken.

 

IEPT20220829, Rb Noord-Holland, DGP Race v Premium Sport Travel

Geen sprake van ‘verdere verspreiding’ door PST, vorderingen staken ongeautoriseerde verkoop en verspreiding van toegangskaarten afgewezen: PST hanteert gesloten verkoopsysteem. Geen sprake van merkinbreuk: onvoldoende onderbouwd dat PST de woordmerken van DGP gebruikt. Geen inbreuk op handelsnaamrecht: PST gebruikt ‘Dutch Grand Prix’ niet als naam waaronder zij haar onderneming(en) voert. Inzage en afgifte klantgegevens afgewezen: niet is uitgesloten dat DGP de gegevens zal gebruiken om zich rechtstreeks tot de afnemers van de hospitality arrangementen van PST te wenden met waarschuwingen.

 

IEPT20220727, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot

Vermoeden dat in de decodeerfaciliteit van Pure Handling producten zijn gedecodeerd is niet ontkracht: de productie waarop Pure Handling wijst is geen volledige weergave van de arrival notice en de inspection details en in de (wel) overgelegde delen zijn allerlei gegevens weggelakt. Geen grond voor toewijzing van gevorderde opgave voor zover deze betrekking heeft op ‘door of in opdracht van gedaagden’ gedecodeerde producten: in het tussenvonnis is vastgesteld dat Pure Handling niet zelf decodeert en daar ook geen opdracht toe geeft. Stakingsbevel Loendersloot wordt aangescherpt: Loendersloot moet haar logistieke dienstverlening voor derden met betrekking tot gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose en Martini staken en gestaakt houden als deze producten douanestatus T2/AGD hebben of krijgen.

 

IEPT20220714, Rb Den Haag, OFM v Bestseller

OFM kan Bestseller niet verbieden om uit hoofde van het Vonnis zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN: Het verbod in het vonnis kan niet zo eng worden uitgelegd dat het enkel ziet op het aanbrengen van het verboden teken op kleding en schoenen. Geen schorsing executie Vonnis: Te executeren vonnis rust niet op een juridische of feitelije misslag en niet gebleken dat bij tenuitvoerlegging van het Vonnis bij OFM een noodtoestand zal ontstaan. OFM krijgt twee maanden extra de tijd om bedrijfsvoering aan te passen: Rekening houdend met de schaarste op de aannemingsmarkt.

 

IEPT20220713, Rb Den Haag ITT USA v ITT-Controls

Geen sprake van rechtsverwerking: enkel tijdsverloop voor het aannemen van rechtsverwerking, onvoldoende. Sprake van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en artikel 9 lid 2 sub b UMVo: het gebruik van het teken ITT sec door ITT Controls c.s. en de tekens CONOFLOW, DIA-FLO en NEO-DYN zijn gelijk aan de ITT merken voor gelijke waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. De tekens ITT B.V., ITT Controls (BV.) en ITT Holding (B.V.) stemmen auditief en visueel sterk overeen waardoor er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Er is sprake van misleidende reclame ex artikel 6:194 lid 1 (sub i) BW: de websites van ITT Controls bevatten onjuiste en misleidende teksten waarmee wordt gesuggereerd dat ITT Controls is gelieerd aan het huidige Amerikaanse ITT concern. Dwangsommen verbeurd: ITT Controls heeft niet tijdig de vereiste medewerking verleend aan het conservatoire bewijsbeslag.