Gebruik aangenomen

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20160303, HvJEU, Daimler
Geen gebruik van een merk door derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie welke een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, in de zin van artikel 5(1)(a) en (b) Merkenrichtlijn 2008, indien (i) de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst, of (ii) wanneer de advertentie door of namens de derde is geplaatst met toestemming van de merkhouder, de derde de websitehouder nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie te verwijderen.

 

Hoge Raad

IEPT20180105, HR, Primagaz
In BGH Shell/Walhout (IEPT19931220) ligt besloten dat gebruik van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn te stellen is met aanbrengen van andermans merk op eigen waar ex artikel 2.20(2), aanhef en onder a BVIE. Vullen gastank zonder toestemming merkhouder is merkenrechtelijk gebruik in de zin van Shell/Walhout . In de onderhavige zaak is geen sprake van gasflessen, maar van een vaste gastank, die bij de afnemer is geplaatst en wordt gevuld. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat een dergelijke handeling in het licht van het arrest Shell/Walhout evenzeer dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 2.20 leden 1 en 2 BVIE.De gemerkte verpakking van Primagaz wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Arsenal/Reed, punt 40). Arresten Viking/Kosan (IEPT20110714) en Winters/Red Bull (IEPT20111215) maken dat niet anders.  In Viking/Kosan besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert (artikel 5 lid 1 aanheft en onder a en lid 3, aanhef en onder a Mrl.) Onderhavige zaak onderscheid zich van Winters/Red Bull, doordat eiseres niet slechts technische diensten heeft verleend, maar tank van Primagaz met eigen, soortgelijke waar heeft gevuld en Winters/Red Bull ziet enkel op  artikel 5(1) aanhef en onder b Mrl. Nuancering op Shell/Walhout: merkhouder kan zich alleen verzetten tegen dergelijk gebruik indien dat gebruik afbreuk doet (of kan doen) aan de functies van het merk, gezien het arrest Arsenal/Reed (IEPT20021112). Oordeel hof dat sprake is van afbreuk aan merkfunctie Primagaz niet onjuist en niet onbegrijpelijk: eiseres heeft nagevulde gastank niet voorzien van een eigen etiket waardoor het publiek kan denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz (herkomstfunctie) terwijl Primagaz noch de kwaliteit noch de veiligheid van dat gas kan waarborgen (kwaliteitsfunctie). 
 

Gerechtshoven

IEPT20160628, Hof Amsterdam, Primagaz
Ook afleveren en opslaan gas in vaste gastank is merkgebruik. Met haar stelling dat zij geen gas verhandelt met gebruik van de merken van Primagaz c.s. gaat [X] eraan voorbij dat, evenals bij het vullen van een losse gasfles die is voorzien van het merk Primagaz, zij ook bij het afleveren en opslaan van gas in een vaste gastank met het merk Primagaz gebruik maakt van dat merk.

 

Rechtbanken

IEPT20170410, Rb Den Haag, Hennessy v Top Logistics
Simizy maakt inbreuk op Hennesy-merken. Merkgebruik in aantal e-mails met verkoopaanbod. Goederen voorzien van merk DOM PERIGNON in voorraad gehouden ter verhandeling. Castillon maakt inbreuk op DOM PERIGNON merk. Voldoende aannemelijk dat zonder toestemming 250 dozen Dom Perignon zijn verkocht en geleverd aan Simizy. Exhibitie bij Castillon toegewezen. Inbreuk op Hennesy-merken door Top Logistics onvoldoende aannemelijk. Uit niets blijkt dat Top Logistics bij deze transactie voor zich zelf heeft gehandeld.


IEPT20160831, Rb Den Haag, EPAL v PHZ
PHZ maakt gebruik van het EPAL-merk bij aanbieden pallets. Reeds uit de door EPAL overgelegde uitdraai van de website van PHZ, waarop een pallet is afgebeeld voorzien van het EPAL-merk, blijkt dat PHZ het merk gebruikt bij het aanbieden van pallets.


IEPT20160711, Rb Oost-Brabant, De Vries v Bakx
Beroep op Winters/Red Bull (IEPT20131220) faalt: Bakx maakt gebruik van teken MEXICANO door verpakking te laten vervaardigen door derde en te vullen met producten uit eigen receptuur.

 

IEPT20160629, Rb Den Haag, Slemaco v VHS
VHS maakt inbreuk op Romastor-merkenrechten Slemaco. Merk gebruikt voor niet van Slemaco afkomstige vorkenborden. VHS hield Marktplaatsadvertenties met verwijzing domeinnaam romastor.nl na afloop samenwerking in de lucht, ondanks gebrek voorraad. Romator-merk wordt gebruikt voor domeinnamen verwijzende naar website VHS waarop verreikers worden verhandeld, waarvoor de Romastor juist bedoeld is.


IEPT20160629, Rb Amsterdam, Transavia v Engagers
Geen merkinbreuk t.a.v. affiliate e-mailcampagne met Transavia merken: onvoldoende onderbouwd dat Engagers zelf achter e-mailcampagne zit en verzonden e-mailberichten en doorlink-pagina’s zelf heeft geregisseerd. Engagers aansprakelijk voor toerekenbaar onrechtmatig handelen door affiliates. Uitgevoerde werkzaamheden van affiliates zijn diensten van een opdrachtnemer ter uitvoering van het bedrijf van Engagers in de zin van artikel 6:171 BW. Artikel 6:171 BW omvat een risicoaansprakelijkheid waarbij gelegenheid tot disculpatie niet bestaat.


IEPT20160601, Rb Den Haag, Leatherman
Domeinnaam www.leatherman-multitools.nl door gedaagde gebruikt als merk. Nu aan de door [gedaagde] gehouden domeinnaam leatherman-multitools.nl een actieve website verbonden is geweest, waarop [gedaagde] onder dezelfde, tevens in het handelsregister ingeschreven naam, een (web)winkelbedrijf heeft gevoerd, is sprake van het gebruik van het teken leatherman-multitools.nl ter onderscheiding van de (detailhandels)diensten van het door [gedaagde] gevoerde bedrijf, bestaande uit het aanbieden en wederverkopen van Leatherman-producten. [gedaagde] heeft het teken leatherman-multitools.nl daarmee op zodanige wijze gebruikt, dat een verband is ontstaan tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik voor ‘waren en diensten’ in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 2 UMVo, derhalve van het gebruik van deze domeinnaam als merk.


IEPT20160330, Rb Den Haag, Abercrombie & Fitch
Merkinbreuk door [B] door aanbieden inbreukmakende kleding: (impliciet) beroep op uitputting niet onderbouwd. Merkinbreuk door [A], [B], [C] en Marion door inkoop, invoer, verkoop en uitvoer namaakkleding.


IEPT20160301, Rb Rotterdam, WFL v Philip Morris
Philip Morris kan blijkens arrest HvJEU IEPT20111201 niet handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen die niet verhandeling op Europese markt bestemd zijn. Handhavend optreden tegen inbreukmakende transitgoederen wel mogelijk wanneer Merkenrichtlijn 2015 geldend recht is geworden.

 

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir
Gebruik teken “Chunks” als metatag merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is. Het gebruik van het teken ‘Chunk’ op de website van Desir waar dat wordt gebruikt voor sieraden (niet zijnde drukkers) is inbreukmakend, zoals hiervoor is geoordeeld (4.39). Gelet daarop is van de situatie als bedoeld in de artikelen 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMVo in dit geval geen sprake en kan Noosa haar merkrechten wel tegen Desir inroepen.