Auteursrechtrichtlijn DSM

Print this page

Richtlijn 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9EG en 2001/29EG (DSM)


Considerans

 

Titel I – Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied

 

Artikel 2 – Definities

 

Titel II – Maatregelen om uitzonderingen en beperkingen aan te passen aan de digitale en grensoverschrijdende omgeving

 

Artikel 3 – Tekst- en datamining met het oog op wetenschappelijk onderzoek

 

Artikel 4 – Uitzondering of beperking voor tekst- en datamining

 

Artikel 5 – Gebruik van werken en andere materialen in digitale en grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten

 

Artikel 6 – Behoud van het cultureel erfgoed

 

Artikel 7 – Gemeenschappelijke bepalingen

 

Titel III – Maatregelen om de licentieverlening te verbeteren en een ruimere toegang tot content te verzekeren

Hoofdstuk 1 – Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen

 

Artikel 8 – Gebruik van niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen door instellingen voor cultureel erfgoed

 

Artikel 9 – Grensoverschrijdend gebruik

 

Artikel 10 – Publiciteitsmaatregelen

 

Artikel 11 – Dialoog van belanghebbenden

 

Hoofdstuk 2 – Maatregelen om collectieve licentieverlening te vergemakkelijken

 

Artikel 12 – Collectieve licentieverlening met een verruimd effect

 

Hoofdstuk 3 – Toegang tot en beschikbaarheid van audiovisuele werken op video-on-demandplatforms

 

Artikel 13 – Onderhandelingsmechanisme

 

Hoofdstuk 4 – Werken van beeldende kunst in het publieke domein

 

Artikel 14 – Werken van beeldende kunst in het publieke domein

 

Titel IV – Maatregelen om de goede werking van de markt voor auteursrechten te verzekeren

 

Hoofdstuk 1 – Rechten op publicaties

 

Artikel 15 – Bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik

 

Artikel 16 – Recht op billijke vergoeding

 

Hoofdstuk 2 – Bepaalde vormen van gebruik van beschermde content door onlinediensten

 

Artikel 17 – Gebruik van beschermde content door aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content

 

Hoofdstuk 3 Billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten

 

Artikel 18 – Beginsel van passende en evenredige vergoeding

 

Artikel 19 – Transparantieverplichting

 

Artikel 20 – Mechanisme voor aanpassing van contracten

 

Artikel 21 – Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting

 

Artikel 22 – Herroepingsrecht

 

Artikel 23 – Gemeenschappelijke bepalingen

 

Titel V – Slotbepalingen

 

Artikel 24 – Wijzigingen van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG

 

Artikel 25 – Verband met in andere richtlijnen bepaalde uitzonderingen en beperkingen

 

Artikel 26 – Toepassing in de tijd

 

Artikel 27 – Overgangsbepaling

 

Artikel 28 – Bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 29 – Omzetting

 

Artikel 30 - Evaluatie

 

Artikel 31 - Inwerkingtreding

 

Artikel 32 - Adressaten

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-12-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op Eur-Lex.europa.eu