Artikel 106 quinquies

Print this page

  weegschaal.png

 

 

1.  Een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, heeft vanaf de datum van de inschrijving bedoeld in artikel 10, lid 2, van de Akte van Genève, dezelfde rechtsgevolgen als een aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel.


2.  Indien er geen kennisgeving van weigering heeft plaatsgevonden of indien een dergelijke weigering is ingetrokken, heeft de internationale inschrijving van een model waarin de Gemeenschap wordt aangewezen, vanaf de in lid 1 genoemde datum dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een model als ingeschreven Gemeenschapsmodel.


3.  Het Bureau verschaft informatie over internationale inschrijvingen als bedoeld in lid 2, overeenkomstig de in de uitvoeringsverordening vastgelegde voorwaarden.