Gemeenschapsmodellenverordening

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen ("GMoV")

 

Considerans

  

Titel I - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Gemeenschapsmodellen

 

Artikel 2 - Bureau 

 

Titel II - Het recht inzake modellen

 

Afdeling 1 - Voorwaarden voor bescherming

Artikel 3 - Definities 

 

Artikel 4 - Beschermingsvoorwaarden 

 

Artikel 5 - Nieuwheid 

 

Artikel 6 - Eigen karakter 

 

Artikel 7 - Openbaarmaking 

 

Artikel 8 - Modellen die bepaald zijn door hun technische functie en modellen van verbindingen 

 

Artikel 9 - Met de openbare orde of de goede zeden strijdige modellen 

 

 

Afdeling 2 - Draagwijdte en duur van de bescherming
 

Artikel 10 - Draagwijdte van de bescherming 

 

Artikel 11 - Aanvang en duur van de bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 12 - Aanvang en duur van de bescherming van het ingeschreven Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 13 - Vernieuwing 

 

 

Afdeling 3 - Recht op het Gemeenschapsmodel
 

Artikel 14 - Recht op het Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 15 - Vorderingen met betrekking tot de aanspraak op het Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 16 - Gevolgen van de rechterlijke uitspraak inzake de aanspraak op het ingeschreven Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 17 - Vermoeden ten gunste van de ingeschreven houder van het model 

 

Artikel 18 - Recht van de ontwerper om te worden vermeld 

 

 

Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van het Gemeenschapsmodel
 

Artikel 19 - Aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten 

 

Artikel 20 - Beperking van de aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten 

 

Artikel 21 - Uitputting van rechten 

 

Artikel 22 - Recht van voorgebruik met betrekking tot een ingeschreven Gemeenschapsmodel 

 

Artikel 23 - Gebruik door de overheid 


 

Afdeling 5 - Nietigheid

 

Artikel 24 - Nietigverklaring 

 

Artikel 25 - Nietigheidsgronden

  

Artikel 26 - Rechtsgevolgen van nietigheid

 

  

Titel III - Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddelen

 

Artikel 27 - Behandeling van Gemeenschapsmodellen als nationale modelrechten

 

Artikel 28 - Overgang van het ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

Artikel 29 - Zakelijke rechten op het ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

Artikel 30 - Gedwongen tenuitvoerlegging

 

Artikel 31 - Insolventieprocedure

 

Artikel 32 - Licentie

 

Artikel 33 - Werking jegens derden

  

Artikel 34 - De aanvrage om een ingeschreven Gemeenschapsmodel als deel van het vermogen

 

 

Titel IV - De aanvrage om een ingeschreven gemeenschapsmodel

 

Afdeling 1 - Indiening van de aanvrage en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen 

 

Artikel 35 - Indiening en doorzending van de aanvrage

  

Artikel 36 - Voorschriften waaraan de aanvrage moet voldoen

  

Artikel 37 - Meervoudige aanvrage

 

Artikel 38 - Datum van indiening 

  

Artikel 39 - Gelijkwaardigheid van de aanvrage met een nationale aanvrage

  

Artikel 40 - Classificatie
 

 

Afdeling 2 - Voorrang


Artikel 41 - Recht van voorrang

  

Artikel 42 - Beroep op voorrang

  

Artikel 43 - Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

 

Artikel 44 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

  

Titel V - Inschrijvingsprocedure

 

Artikel 45 - Onderzoek of de aanvrage aan de vormvereisten voldoet

  

Artikel 46 - Herstelbare gebreken

  

Artikel 47 - Gronden voor niet-inschrijving

  

Artikel 48 - Inschrijving

 

Artikel 49 - Publicatie

 

Artikel 50 - Opschorting van de publicatie


 

Titel VI - Afstand en nietigheid van het ingeschreven gemeenschapsmodel

 

Artikel 51 - Afstand 

  

Artikel 52 - Vordering tot nietigverklaring  

 

Artikel 53 - Onderzoek van de vordering  

 

Artikel 54 - Deelneming aan de procedure door de beweerde inbreukmaker 

 

 

Titel VII - Beroepsprocedure

 

Artikel 55 - Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

  

Artikel 56 - Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure

  

Artikel 57 - Termijn en vorm

 

Artikel 58 - Prejudiciële herziening  

 

Artikel 59 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 60 - Beslissing over het beroep

  

Artikel 61 - Beroep bij het Hof van Justitie


   

Titel VIII - Procedure voor het bureau

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 62 - Gronden van de beslissing  

 

Artikel 63 - Ambtshalve onderzoek van de feiten  

 

Artikel 64 - Mondelinge procedure 

  

Artikel 65 - Bewijsvoering 

  

Artikel 66 - Kennisgeving 

  

Artikel 67 - Herstel in de vorige toestand  

  

Artikel 68 - Verwijzing naar algemene beginselen

 

Artikel 69 - Einde van de financiële verplichtingen

 

 

Afdeling 2 - Kosten
 

Artikel 70 - Verdeling van de kosten 

  

Artikel 71 - Tenuitvoerlegging van beslissingen tot vaststelling van de kosten

 

 

Afdeling 3 - Voorlichting van het publiek en van de instanties der lidstaten
 

Artikel 72 - Register van Gemeenschapsmodellen 

  

Artikel 73 - Regelmatig verschijnende publicaties 

  

Artikel 74 - Openbare inzage 

  

Artikel 75 - Administratieve samenwerking 

  

Artikel 76 - Uitwisseling van publicaties   

 

Afdeling 4 - Vertegenwoordiging
 

Artikel 77 - Algemene beginselen betreffende de vertegenwoordiging 

  

Artikel 78 - Beroepsmatige vertegenwoordiging

 

 

Titel IX - Bevoegdheid en procedure inzake rechtvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen

 

Afdeling 1 - Bevoegdheid en executie

 

Artikel 79 - Toepassing van het Bevoegdheids- en Executieverdrag

 

 

Afdeling 2 - Geschillen terzake van inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsmodellen

Artikel 80 - Rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel

 

Artikel 81 - Bevoegdheid terzake van inbreuk en geldigheid

 

Artikel 82 - Internationale bevoegdheid

 

Artikel 83 - Omvang van de bevoegdheid terzake van inbreuken

 

Artikel 84 - Vordering of reconventionele vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel 

  

Artikel 85 - Vermoeden van geldigheid - Verweer ten gronde

 

Artikel 86 - Uitspraken betreffende de rechtsgeldigheid

 

Artikel 87 - Gevolgen van de uitspraak inzake geldigheid

 

Artikel 88 - Toepasselijk recht

 

Artikel 89 - Sancties terzake van inbreuken

 

Artikel 90 - Voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen

 

Artikel 91 - Bijzondere bepalingen inzake verknochtheid

 

Artikel 92 - Bevoegdheid van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van tweede aanleg - Beroep in cassatie

 

 

Afdeling 3 - Andere geschillen betreffende Gemeenschapsmodellen

Artikel 93 - Aanvullende bepalingen inzake de bevoegdheid van andere nationale rechterlijke instanties dan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel

 

Artikel 94 - Verplichting van de nationale rechterlijke instantie

 

 

Titel X - Gevolgen voor het recht van de lidstaten

 

Artikel 95 - Parallelle rechtsvorderingen op grond van Gemeenschapsmodellen en nationale modellenrechten

   

Artikel 96 - Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht

 

 

Titel XI - Aanvullende bepalingen betreffende het bureau

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 97 - Algemene bepaling

 

Artikel 98 - Proceduretaal

 

Artikel 99 - Publicatie en inschrijving in het register

 

Artikel 100 - Aanvullende bevoegdheden van de voorzitter

 

Artikel 101 - Aanvullende bevoegdheden van de Raad van Bestuur

 

 

Afdeling 2 - Toepassing van de procedures
 

Artikel 102 - Bevoegdheid

 

Artikel 103 - Onderzoekers

 

Artikel 104 - Afdeling merken-, tekeningen- en modellenadministratie en juridische aangelegenheden

 

Artikel 105 - Nietigheidsafdelingen  

 

Artikel 106 - Kamers van beroep

 

Artikel 106 bis - Toepassing van de bepalingen

 

Artikel 106 ter - Procedure voor indiening van de internationale aanvraag

 

Artikel 106 quater - Aanwijzingstaksen

 

Artikel 106 quinquies - Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen

 

Artikel 106 sexies - Weigering

 

Artikel 106 septies - Nietigverklaring van de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving

 

Titel XII - Slotbepalingen


Artikel 107 - Uitvoeringsverordening

 

Artikel 108 - Reglement van de kamers van beroep

  

Artikel 109 - Comité

  

Artikel 110 - Overgangsbepaling

 

Artikel 111 - Inwerkingtreding 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu