Artikel 111

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar

 

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

 

2. Aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel kunnen vanaf de datum die door de Raad van Bestuur op advies van de voorzitter van het Bureau is vastgesteld bij het Bureau worden ingediend.

 

3. Aanvragen om een ingeschreven Gemeenschapsmodel die binnen drie maanden vóór de in lid 2 bedoelde datum zijn ingediend, worden geacht op die datum te zijn ingediend.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

 

( 1 ) PB C 29 van 31.1.1994, blz. 20 en PB C 248 van 29.8.2000, blz. 3.
( 2 ) PB C 67 van 1.3.2001, blz. 318.
( 3 ) PB C 110 van 2.5.1995 en PB C 75 van 15.3.2000, blz. 35.
( 4 ) PB L 289 van 28.10.1998, blz. 28.
( 5 ) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
( 6 ) PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3288/94 (PB L 349 van 31.12.1994, blz. 83).
( 7 ) PB L 299 van 31.12.1972, blz. 32. Verdrag gewijzigd bij de Verdragen houdende toetreding tot dat Verdrag van de tot de Europese Gemeenschappen toetredende landen.