Artikel 22

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Gronden voor vervallenverklaring]
a) Elke Verdragsluitende Partij kan een door haar verleend kwekersrecht vervallen verklaren indien wordt vastgesteld dat niet meer wordt voldaan aan de in de artikelen 8 en 9 neergelegde voorwaarden.
b) Voorts kan elke Verdragsluitende Partij een door haar verleend kwekersrecht vervallen verklaren indien, na daartoe te zijn aangemaand en binnen een voorgeschreven termijn:
    i) de kweker niet aan de dienst de inlichtingen, de bescheiden of het materiaal verstrekt die noodzakelijk worden geacht voor de controle op de instandhouding van het ras,

    ii) de kweker niet de rechten betaalt die eventueel verschuldigd zijn voor de handhaving van zijn recht, of

    iii) de kweker niet een andere geschikte benaming voorstelt, ingeval de benaming van het ras na de verlening van het recht wordt doorgehaald.


2. [Geen andere gronden] Het kwekersrecht kan niet worden vervallen verklaard op andere gronden dan de in het eerste lid genoemde.