Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) De aan de bijzondere Unie toevallende administratieve taken worden verricht door het Internationale Bureau.

b) Het Internationale Bureau bereidt in het bijzonder de bijeenkomsten voor en voorziet in het Secretariaat van de Algemene Vergadering, van de Commissie van deskundigen en van alle andere door de Algemene Vergadering of de Commissie van deskundigen in te stellen commissies of werkgroepen.

c) De Directeur-Generaal is de hoogste functionaris van de bijzondere Unie en tevens haar vertegenwoordiger.

 

2. De Directeur-Generaal en elk door hem aangewezen lid van het personeel nemen zonder stemrecht deel aan alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, van de Commissie van deskundigen en van alle andere door de Algemene Vergadering of de Commissie van deskundigen in te stellen commissies en werkgroepen. De Directeur-Generaal of een door hem aangewezen lid van het personeel is ambtshalve secretaris van die organen.

 

3.

a) Het Internationale Bureau bereidt volgens de aanwijzingen van de Algemene Vergadering de herzieningsconferenties voor.

b) Het Internationale Bureau kan bij de voorbereiding van de herzieningsconferenties het advies inwinnen van intergouvernementele en internationale niet-gouvernementele organisaties.

c) De Directeur-Generaal en de door hem aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen tijdens de herzieningsconferenties.

 

4. Het Internationale Bureau voert alle overige aan hem opgedragen taken uit.