Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Vanaf de datum van inschrijving of aantekening overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3 en 3ter, is de bescherming van het merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende Partijen dezelfde alsof het merk rechtstreeks bij de Administratie van die overeenkomstsluitende Partij was gedeponeerd. Indien aan het Internationale Bureau geen weigering ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 5, eerste en tweede lid, of indien een overeenkomstig genoemd artikel ter kennis gebrachte weigering later is ingetrokken, is de bescherming van het merk in de betrokken overeenkomstsluitende Partij vanaf genoemde datum dezelfde alsof het merk was ingeschreven door de Administratie van die overeenkomstsluitende Partij.

b) De in artikel 3 bedoelde klasse-indeling van waren en diensten bindt de overeenkomstsluitende Partij niet wat betreft de vaststelling van de omvang van de bescherming van het merk.

 

2.Elke internationale inschrijving geniet het recht van voorrang, vastgesteld bij artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zonder dat het nodig is de formaliteiten voorgeschreven onder letter D van dat artikel te vervullen.