Protocol bij de Schikking van Madrid

Print this page

 

Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

 

Artikel 1 - Lidmaatschap van de Unie van Madrid

 

Artikel 2 - De verkrijging van bescherming door middel van internationale inschrijving

 

Artikel 3 - Internationale aanvrage

 

Artikel 3bis - Territoriale werking

 

Artikel 3ter - Verzoek om "territoriale uitstrekking"

 

Artikel 4 - Gevolgen van de internationale inschrijving

 

Artikel 4bis - Internationale inschrijving in de plaats van een nationale of een regionale inschrijving

 

Artikel 5 - Weigering en nietigverklaring van de internationale inschrijving ten aanzien van bepaalde overeenkomstsluitende Partijen

 

Artikel 5bis - Bewijsstukken van de wettigheid van het gebruik van bepaalde bestanddelen van het merk

 

Artikel 5ter - Afschriften van aantekeningen in het register; Nieuwheidsonderzoeken; Uittreksels uit het internationale register

 

Artikel 6 - Geldigheidsduur van de internationale inschrijving; Afhankelijkheid en onafhankelijkheid van de internationale inschrijving

 

Artikel 7 - Verlenging van de internationale inschrijving

 

Artikel 8 - Emolumenten voor de internationale aanvrage en inschrijving

 

Artikel 9 - Aantekening van wijzigingen in de eigendom van een internationale inschrijving

 

Artikel 9bis - Aantekening van bepaalde aangelegenheden betreffende een internationale inschrijving

 

Artikel 9ter - Taksen voor bepaalde aantekeningen

 

Artikel 9quater - Gemeenschappelijke administratie van meerdere overeenkomstsluitende Staten

 

Artikel 9quinquies - Omzetting van een internationale inschrijving in nationale of regionale aanvragen

 

Artikel 9sexies - Betrekkingen tussen Staten die Partij zijn bij zowel dit Protocol als de Schikking van Madrid (Stockholm)

 

Artikel 10 - De Algemene Vergadering

 

Artikel 11 - Het Internationale Bureau

 

Artikel 12 - Financiën

 

Artikel 13 - Wijziging van bepaalde artikelen van het Protocol

 

Artikel 14 - Partijen bij dit Protocol; Inwerkingtreding

 

Artikel 15 - Opzegging

 

Artikel 16 - Ondertekening; talen; taken van de depositaris

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 04-01-2024. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl