Regel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Vermeldingen die de handtekening op berichten op papier vergezellen] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat de handtekening van de natuurlijke persoon die ondertekent vergezeld gaat van

i. een vermelding in letters van de geslachtsnaam of de eerste naam en de voornaam c.q. voornamen of de tweede naam van die persoon, dan wel, indien de betrokkene daaraan de voorkeur geeft, de naam of namen die gewoonlijk door hem worden gebruikt;

ii. een vermelding van de hoedanigheid waarin deze persoon heeft ondertekend, wanneer een dergelijke hoedanigheid niet uit het bericht blijkt.


2. [Datum van ondertekening] Elke Verdragsluitende Partij kan verlangen dat een handtekening vergezeld gaat van een vermelding van de datum waarop de ondertekening plaatsvond. Wanneer deze vermelding vereist is maar ontbreekt, is de datum waarop de ondertekening geacht wordt plaats te hebben gevonden de datum waarop het bericht met de handtekening door het bureau werd ontvangen, of, indien de Verdragsluitend Partij dit toestaat, een datum voorafgaand aan deze laatstgenoemde datum.


3. [Ondertekening van berichten op papier] Wanneer aan het kantoor van een Verdragsluitende Partij een bericht op papier wordt toegezonden en een handtekening vereist is,

i. accepteert de Verdragsluitende Partij, met inachtneming van het in punt iii bepaalde, een handgeschreven handtekening;

ii. kan de Verdragsluitende Partij, in plaats van een handgeschreven handtekening, een andere vorm van ondertekening toestaan, zoals een gedrukte of met een stempel aangebrachte handtekening, of het gebruik van een zegel of van een etiket met streepjescode;

iii. kan de Verdragsluitende Partij, wanneer de natuurlijke persoon die het bericht ondertekent haar onderdaan is en deze zijn adres op haar grondgebied heeft, of wanneer de rechtspersoon namens welke de mededeling wordt ondertekend is opgericht naar haar recht en hetzij een woonplaats of een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft op haar grondgebied, verlangen dat een zegel wordt gebruikt in plaats van een handgeschreven handtekening.


4. [Ondertekening van berichten op papier ingediend langs elektronische weg] Een Verdragsluitende Partij die toestaat dat berichten op papier langs elektronische weg worden ingediend, beschouwt een dergelijk bericht als ondertekend indien een grafische weergave van een ingevolge het derde lid door die Verdragsluitende Partij aanvaarde handtekening op dit bericht, zoals ontvangen, voorkomt.


5. [Origineel van een bericht op papier ingediend langs elektronische weg] Een Verdragsluitende Partij die toestaat dat berichten op papier langs elektronische weg worden ingediend, kan verlangen dat het origineel van een dergelijk bericht wordt ingediend

i. bij het bureau vergezeld van een brief waarin de eerdere verzending wordt aangeduid en

ii. binnen een termijn van ten minste een maand te rekenen vanaf de datum waarop het bureau het bericht langs elektronische weg ontving.


6. [Waarmerking van berichten in elektronische vorm] Een Verdragsluitende Partij die toestaat dat berichten in elektronische vorm worden ingediend, kan verlangen dat een dergelijk bericht wordt gewaarmerkt door middel van een systeem van elektronische waarmerking zoals vereist door deze Verdragsluitende Partij.


7. [Datum van ontvangst] Het staat elke Verdragsluitende Partij vrij de omstandigheden vast te stellen onder welke de ontvangst van een document of de betaling van een recht geacht wordt de ontvangst door of betaling aan het bureau te vormen in gevallen waarin het document feitelijk werd ontvangen door of de betaling feitelijk werd gedaan aan

i. een vestiging of bijkantoor van het bureau,

ii. een nationaal bureau namens het bureau van de Verdragsluitende Partij wanneer de Verdragsluitende Partij een intergouvernementele organisatie is bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel ii,

iii. een officiële postdienst,

iv. een door de Verdragsluitende Partij aangewezen bezorgdienst of een agentschap,

v. een adres anders dan de aangewezen adressen van het bureau.


8. [Indiening langs elektronische weg] Met inachtneming van het bepaalde in het zevende lid, wanneer een Verdragsluitende Partij toestaat dat een bericht in elektronische vorm of langs elektronische weg wordt ingediend en het bericht op deze wijze wordt ingediend, is de datum waarop het bureau van deze Verdragsluitende Partij het bericht in deze vorm of langs deze weg ontvangt de datum van ontvangst van het bericht.