Regel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Wijze van aanduiding] Wanneer wordt verlangd dat een aanvrage met haar nummer wordt aangeduid, maar indien daaraan nog geen nummer is gegeven of indien dit nummer de deposant of diens gemachtigde niet bekend is, wordt de aanvrage geacht voldoende te zijn aangeduid indien het onderstaande wordt verstrekt:

i. het eventuele voorlopige nummer dat door het bureau aan de aanvrage is toegekend, of

ii. een kopie van de aanvrage, of

iii. een afbeelding van het merk, onder vermelding van de datum waarop de aanvrage door het bureau is ontvangen, voor zover de deposant of diens gemachtigde daarvan op de hoogte is, alsmede van een referentienummer dat de deposant of diens gemachtigde aan de aanvrage heeft toegekend.


2. [Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden wordt voldaan ter aanduiding van een aanvrage wanneer daaraan nog geen nummer is gegeven of wanneer dit de deposant of diens gemachtigde niet bekend is.