Artikel 18

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie stelt uiterlijk 9 juni 2021, in het kader van de activiteiten van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, een eerste verslag op over de tendensen inzake de procesvoering betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen krachtens de toepassing van deze richtlijn.

2. De Commissie stelt uiterlijk 9 juni 2022 een tussentijds verslag op over de toepassing van deze richtlijn en dient dit verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt naar behoren rekening gehouden met het in lid 1 bedoelde verslag.
Met name wordt in dit tussentijds verslag nagegaan wat de mogelijke gevolgen van de toepassing van deze richtlijn zijn voor onderzoek en innovatie, voor de mobiliteit van werknemers en voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie.

3. Uiterlijk 9 juni 2026 beoordeelt de Commissie de effecten van deze richtlijn en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement en bij de Raad.