Artikel 25

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een plaatsvervangend griffier wordt door het presidium benoemd voor een termijn van zes jaar. De plaatsvervangend griffier kan worden herbenoemd.


2. Het tweede tot en met zesde lid van artikel 22 zijn van overeenkomstige toepassing.


3. De plaatsvervangend griffier is verantwoordelijk voor de organisatie en de werkzaamheden van de subgriffies onder het gezag van de griffier en de president van het Gerecht van Eerste Aanleg. De plaatsvervangend griffier heeft met name tot taak:
a) het bijhouden van het register van alle zaken voor het Gerecht van Eerste Aanleg;
b) kennisgeving aan de Griffie van elke zaak voor het Gerecht van Eerste Aanleg.

 

4. De plaatsvervangend griffier verleent ook administratieve en secretariële ondersteuning aan de divisies van het Gerecht van Eerste Aanleg.