Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht

Print this page

Bijlage I. Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 

(Bijlage I bij de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht)

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied van het statuut

 

Hoofdstuk I - Rechters
 

Artikel 2 - Selectiecriteria voor rechters

 

Artikel 3 - Benoeming van rechters

 

Artikel 4 - Ambtstermijn van de rechters

 

Artikel 5 - Benoeming van de leden van het Raadgevend Comité

 

Artikel 6 - Eed

 

Artikel 7 - Onpartijdigheid

 

Artikel 8 - Immuniteit van de rechters

 

Artikel 9 - Beëindiging van de ambtsuitoefening

 

Artikel 10 - Ontheffing uit het ambt

 

Artikel 11 - Opleiding

 

Artikel 12 - Bezoldiging

 

 

Hoofdstuk II - Organisatorische bepalingen

 

Afdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 13 - De president van het Hof van Beroep

 

Artikel 14 - De president van het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 15 - Presidium

 

Artikel 16 - Personeel

 

Artikel 17 - Reces

Artikel 18 - Oprichting en opheffing van een lokale of regionale divisie

 

Afdeling 2 - Het Gerecht van Eerste Aanleg

 

Artikel 19 - Panels

 

Artikel 20 - Pool van rechters

 

Afdeling 3 - Het Hof van Beroep

Artikel 21 - Panels

 

Afdeling 4 - De griffie
 

Artikel 22 - Benoeming en ontzetting uit het ambt van griffier

 

Artikel 23 - Taken van de griffier

 

Artikel 24 - Bijhouden van het register

 

Artikel 25 - Subgriffies en plaatsvervangend griffier

 

 

Hoofdstuk III - Financiële bepalingen
 

Artikel 26 - Begroting

 

Artikel 27 - Machtiging tot uitgaven

 

Artikel 28 - Reserveringen voor onvoorziene uitgaven

 

Artikel 29 - Begrotingsjaar

 

Artikel 30 - Opstelling van de begroting

 

Artikel 31 - Voorlopige begroting

 

Artikel 32 - Accountantscontrole

 

Artikel 33 - Financieel reglement


 

Hoofdstuk IV - Procedurevoorschriften

 

Artikel 34 - Geheimhouding van de beraadslagingen

 

Artikel 35 - Beslissingen

 

Artikel 36 - Afwijkende meningen

 

Artikel 37 - Beslissing bij verstek

 

Artikel 38 - Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl