Artikel 26

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag blijft voor onbepaalde tijd van kracht.


2. Elk land kan deze Akte opzeggen door een aan de Directeur-Generaal te richten schriftelijke kennisgeving. Deze opzegging houdt tevens in opzegging van alle vroegere Akten en werkt slechts voor het land dat haar heeft gedaan; het Verdrag blijft van kracht en van toepassing ten aanzien van de andere Unie-landen.


3. De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal  de kennisgeving heeft ontvangen.


4. De bevoegdheid tot opzegging, bedoeld in dit artikel, kan door een land slechts worden uitgeoefend na afloop van een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum waarop dat land lid is geworden van de Unie.