Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Toegestane voorwaarden]

a. Behoudens het in onderdeel b en het tweede lid bepaalde, merkt een Verdragsluitende Partij als datum van het depot van een aanvrage aan de datum waarop het bureau de onderstaande gegevens en bestanddelen heeft ontvangen in de krachtens artikel 8, tweede lid, vereiste taal:

i. een expliciete of impliciete vermelding dat wordt verzocht om de inschrijving van een merk;

ii. gegevens aan de hand waarvan de identiteit van de deposant kan worden vastgesteld;

iii. gegevens aan de hand waarvan het bureau zich in verbinding kan stellen met de deposant of zijn eventuele gemachtigde;

iv. een voldoende duidelijke afbeelding van het merk om inschrijving waarvan wordt verzocht;

v. de lijst van waren en/of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht;

vi. wanneer artikel 3, eerste lid, onderdeel a, punt xvi of onderdeel b van toepassing is, de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, punt xvi, bedoelde verklaring, dan wel de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde verklaring en bewijsstukken, zoals voorgeschreven door de wetgeving van de Verdragsluitende Partij.

b. Elke Verdragsluitende Partij kan als datum van het depot van de aanvrage aanmerken de datum waarop het bureau slechts enkele, in plaats van alle in onderdeel a bedoelde gegevens en bestanddelen heeft ontvangen of deze heeft ontvangen in een andere taal dan de krachtens artikel 8, tweede lid, vereiste taal.


2. [Toegestane bijkomende voorwaarde]

a. Een Verdragsluitende Partij kan bepalen dat er geen datum als datum van het depot wordt aangemerkt zolang de vereiste rechten niet zijn betaald.

b. Een Verdragsluitende Partij kan de in onderdeel a bedoelde voorwaarde slechts stellen indien zij deze stelde op het tijdstip waarop zij Partij bij dit Verdrag werd.

 

3. [Correcties en termijnen] De voorwaarden voor het aanbrengen van correcties in verband met het eerste en tweede lid, alsmede de termijnen daarvoor, worden vastgesteld in het Reglement.


4. [Verbod van andere voorwaarden] Geen enkele Verdragsluitende Partij mag eisen dat aan andere dan de in het eerste en tweede lid bedoelde voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot de datum van het depot.