Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

De Verdragsluitende Staten zijn niet gehouden octrooi te verlenen voor:

(a) uitvindingen waarvan de openbaarmaking of de toepassing strijdig zou zijn met de openbare orde of de goede zeden, met dien verstande dat niet als strijdig in deze zin zal worden beschouwd het enkele feit, dat de toepassing van een uitvinding door een wettelijke of reglementaire bepaling wordt verboden;

(b) plantaardige variëteiten en dierenrassen, alsmede werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren; deze bepaling is niet van toepassing op microbiologische werkwijzen en hierdoor verkregen voortbrengselen.