Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

De uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot handelingen met betrekking tot een door dat octrooi gedekt product, die worden uitgevoerd in de deelnemende lidstaten waar het octrooi eenheidswerking heeft, nadat dat product door de octrooihouder of met diens toestemming in de Unie in de handel is gebracht, tenzij er gegronde redenen zijn die rechtvaardigen dat de octrooihouder zich tegen de latere verhandeling van het product verzet.