Artikel 5

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees octrooi met eenheidswerking verleent de houder ervan het recht iedere derde te verbieden handelingen te verrichten waartegen dat octrooi bescherming biedt, in het gehele grondgebied van de deelnemende lidstaten waar het eenheidswerking heeft, onder voorbehoud van toepasselijke beperkingen.

 

2. De reikwijdte van dat recht en de beperkingen daarop zijn eenvormig in alle deelnemende lidstaten waarin het octrooi eenheidswerking heeft.

 

3. Het recht dat van toepassing is op Europese octrooien met eenheidswerking in de deelnemende lidstaat waarvan het nationale recht van toepassing is op het Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen overeenkomstig artikel 7, bepaalt de in lid 1 bedoelde handelingen waartegen het octrooi bescherming biedt, en de van toepassing zijnde beperkingen.

 

4. De Commissie beoordeelt in haar verslag als bedoeld in artikel 16, lid 1, de werking van de toepasselijke beperkingen en doet in voorkomend geval passende voorstellen.