Artikel 16

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Uiterlijk drie jaar na de datum waarop het eerste Europees octrooi met eenheidswerking van kracht wordt, en vervolgens om de vijf jaar, legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de werking van deze verordening en doet zij indien nodig passende wijzigingsvoorstellen.

 

2. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad regelmatig verslagen in over de werking van de in artikel 11 bedoelde jaartaksen, met bijzondere nadruk op de naleving van artikel 12.