Artikel 8

Print this page

1. De duur van de bescherming van het volgrecht komt overeen met die van artikel 1 van Richtlijn 93/98/EEG.

 

2. In afwijking van lid 1 behoeven de lidstaten die op [de in artikel 13 bedoelde datum van inwerkingtreding] het volgrecht niet toepassen, gedurende een termijn die uiterlijk verstrijkt op 1 januari 2010, het volgrecht niet toe te passen ten behoeve van rechtsopvolgers van een kunstenaar na diens overlijden.

 

3. Een lidstaat als bedoeld in lid 2 beschikt over een extra termijn van ten hoogste twee jaar alvorens hij het volgrecht ten behoeve van rechtsopvolgers van een kunstenaar na diens overlijden moet toepassen indien zulks nodig is om de economische actoren in die lidstaat in staat te stellen zich geleidelijk aan het volgrechtstelsel aan te passen en hun economische levensvatbaarheid toch in stand te houden. Ten minste 12 maanden voor het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn, deelt de lidstaat de Commissie onder opgave van redenen mede dat hij van de extra termijn gebruik wil maken, zodat de Commissie na passend overleg binnen drie maanden na ontvangst van die mededeling advies kan uitbrengen. Indien de lidstaat het advies van de Commissie niet volgt, stelt hij de Commissie daarvan onder opgave van redenen in kennis. De kennisgeving en de motivering van de lidstaat en het advies van de Commissie worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en aan het Europees Parlement toegezonden.

 

4. Worden binnen de in artikel 8, leden 2 en 3, bedoelde termijnen internationale onderhandelingen over de internationale uitbreiding van het volgrecht met succes afgerond, dan dient de Commissie passende voorstellen in.