2021 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20210416, Rb Midden-Nederland, Skyhigh

Skyhigh c.s. mag aflevering van programma ‘Gestalkt’ over stalking van [R] door [N] en [K] uitzenden onder voorwaarde dat [N] en [K] onherkenbaar worden gemaakt in beeld en stem: Skyhigh heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de in de aflevering geuite beschuldiging van stalking voldoende steun vindt in het feitenmateriaal waarover zij beschikt en in aflevering zal aan de orde komen dat [N] en [K] zich op het standpunt stellen dat juist zij slachtoffer zijn van stalking door [R], niet aannemelijk geworden dat [K] bij de confrontatie is geïntimideerd of gedwongen tot het afleggen van een verklaring, voldoende gelegenheid geweest voor wederhoor, voldoende aannemelijk dat afdoende maatregelen zijn getroffen door Skyhigh om te voorkomen dat [N] en [K] door het algemene publiek worden herkend, voldoende onderbouwing gegeven door [N] en [K] van dreiging van eerwraak waardoor aanleiding bestaat om de stem van [N] en [K] te laten vervormen.

 

IEPT20210412, Rb Amsterdam, ING v Stichting Vrouwe Justitia in Verval 

tichting Vrouwe Justitia in Verval handelt onrechtmatig jegens medewerkers ING, advocaat en notarissen door publicaties op haar website en social media kanalen en moet de onrechtmatige uitingen en foto’s verwijderen: niet aannemelijk dat sprake is van een maatschappelijke misstand nu de teksten vooral zien op persoonlijk conflict, publicaties kunnen een grote impact hebben op ING c.s. afhankelijk van het aantal bezoekers dat de pagina’s van de Stichting genereren, uitlatingen zijn onnodig grievend en publiceren namen, foto’s en e-mailadressen van medewerkers is onnodig en maakt inbreuk op persoonlijke levenssfeer, beschuldigingen vinden onvoldoende steun in de beschikbare feiten.

 

IEPT20210309, Rb Amsterdam, Bellingcat v FAN

Artikelen van FAN over gestelde omkoping en bedreiging door Bellingcat en […] zijn onrechtmatig: verschillende aanwijzingen dat publicaties valse beschuldigingen bevatten.

 

IEPT20210113, Rb Amsterdam, MFR v AvroTros

Vorderingen MFR jegens AvroTros zijn verjaard: uitzending 1 en 2 zijn uitgezonden in respectievelijk 2004 en 2010, vijfjaarstermijn is nog niet verstreken ten aanzien van uitzending 3 maar deze uitzending verwijst voornamelijk naar uitzending 1, waarvan in vonnis 1 al terecht is geoordeeld dat deze niet onrechtmatig is jegens MFR en niet is gebleken dat MFR eigen belang heeft, geen sprake van nieuwe feiten nu van MFR een bepaalde mate van onderzoek verwacht wordt waardoor zij bekend had kunnen zijn met de gestelde feiten, MFR was in 2012 al op de hoogte van het onderzoeksrapport van TU Delft en dat MFR niet op de hoogte was van inhoud kan gedaagden niet worden verweten, daarbij is in vonnis 1 al geoordeeld dat de wijze waarop Radar de ‘onderzoeksgegevens’ aan de orde heeft gesteld niet onrechtmatig is.

 

IEPT20210105, Rb Noord-Nederland, Columns

[D] handelt onrechtmatig door op Twitter beschuldigingen te uiten van stalking jegens [L]: uitingen zijn onnodig grievend en niet voorzien van voldoende feitelijke grond, feit dat [D] columnist is maakt oordeel niet anders, gaat niet om een enkele uitlating in reactie op tweets van [L] nu [D] met enige regelmaat op eigen initiatief ruim anderhalf jaar heeft gerefereerd aan stalking door [L], [L] is, anders dan zijn vader, geen publiek figuur en niet valt in te zien hoe uitlatingen bijdragen aan debat van publiek belang. Immateriële schadevergoeding van € 1.500,00 toegewezen: [L] heeft aanspraak op schadevergoeding wegens schending van zijn eer en goede naam te meer nu sprake is van herhaaldelijke aantasting en groot aantal volgers van [D] op Twitter.