Nr. 11 Gewijzigd amendement van het lid Taverne

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 11.

Ontvangen 3 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 25f een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL 25FA

De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

 

II

In artikel III wordt de zinsnede «en artikel 25f Auteurswet wel van toepassing zijn» vervangen door: , artikel 25f en artikel 25fa Auteurswet wel van toepassing zijn.

STEMMING [1]

In stemming komt het gewijzigde amendement-Taverne (stuk nr. 11, I) tot het toevoegen van een artikel 25fa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Taverne (stuk nrs. 11, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen. 

 

[1] Handelingen II, 2014/15, 54, item 15, Stemmingen auteurscontractenrecht