Nr. 12 Tweede nota van wijziging

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 12.

Ontvangen 10 februari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel II wordt een onderdeel C toegevoegd, luidende:

C

In artikel 9a, zesde lid, wordt «overgaan op de uitvoerende kunstenaar.» vervangen door: vervallen.

TOELICHTING

Met deze wijziging wordt een technische onvolkomenheid rechtgezet die is ontstaan bij de omzetting van de richtlijn beschermingsduur 2011/77. Uit de richtlijn vloeit rechtstreeks voort dat de rechten van de producent vervallen indien de uitvoerend kunstenaar een geslaagd beroep op de non usus regeling kan doen. De tekst van artikel 9a van de Wet op de naburige rechten wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven