Nr. 13 Motie van het lid Helder (verworpen)

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 13. `

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel auteurscontractenrecht (33 308) een grondslag biedt voor het instellen van een geschillencommissie;
constaterende dat het doel van de geschillencommissie is dat er een laagdrempelige voorziening is voor het beslechten van geschillen tussen makers en exploitanten;
spreekt uit dat een dergelijke geschillencommissie er dan ook daadwerkelijk moet komen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze geschillencommissie er daadwerkelijk komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

STEMMING [1]

In stemming komt de motie-Helder (33308, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 
 

[1] Handelingen II, 2014/15, 54, item 15, Stemmingen auteurscontractenrecht