Nr. 15 Motie van Jasper van Dijk (aangenomen)

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 15.

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet auteurscontractenrecht voorziet in een vast te stellen hoogte van de billijke vergoeding van een specifieke branche na een gezamenlijk verzoek van een vereniging van makers en een exploitant;

van mening dat het vaststellen van deze tarieven de rechten en de bestaanszekerheid van makers zal versterken;

verzoekt de regering, te stimuleren dat exploitanten en makers in de verschillende sectoren zo spoedig mogelijk met elkaar in onderhandeling treden ter vaststelling van tarieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper  van  Dijk

STEMMING [1]

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33308, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

[1] Handelingen II, 2014/15, 54, item 15, Stemmingen auteurscontractenrecht