Nr. 16 Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. (aangenomen)

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 16.

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet auteurscontractenrecht voorziet in de mogelijkheid tot het aanwijzen van een geschillencommissie door de Minister van Veiligheid en Justitie waar een geschil tussen een maker en zijn wederpartij of een derde beslecht kan worden;

van mening dat het voor makers van belang is dat zij op een laagdrempelige wijze hun recht kunnen halen;

verzoekt de regering, indien nodig, gebruik te maken van de mogelijkheid een geschillencommissie aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Oosenbrug

Van Wijngaarden

Verhoeven

STEMMING [1]
 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (33308, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

[1]Handelingen II, 2014/15, 54, item 15, Stemmingen auteurscontractenrecht