Nr. 17 Gewijzigde motie lid Verhoeven (aangenomen)

Print this page

Kamerstukken II, 2014/15, 33308, nr. 17.

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts een beperkt aantal makers is vertegenwoordigd binnen de afspraak die is gemaakt tussen Portal Audiovisuele Makers (PAM) en RODAP over een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie-exploitaties en dat ook bij de wetsconsultatie slechts een beperkt aantal beroeps- en belangenorganisaties is betrokken;

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

STEMMING [1]
 

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven (33308, nr. 17, was nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

[1] Handelingen II, 2014/15, 54, item 15, Stemmingen auteurscontractenrecht.