Hof: Een waarschuwingsbrief van Brein is de minst ingrijpende mogelijkheid

25-05-2023 Print this page
IEPT20230502, Hof Arnhem-Leeuwarden, Brein v Ziggo

Ziggo is verplicht mee te werken aan het verzoek van Brein om een waarschuwingsbrief aan de Ziggo-klant met het IP-adres via welke de Calibre-bibliotheek recent vindbaar is: aannemelijk dat er sprake is van inbreuk doordat de Ziggo-klant de toegang to de Calibre-bibliotheek mogelijk maakt. Brein heeft een reëel belang. Aannemelijk is dat geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat. Ziggo mag de persoonsgegevens van deze Ziggo-klant verwerken: bij de koppeling van de gegevens staat de positie van Brein los van de positie van Ziggo. Brein mag deze persoonsgegevens vervolgens verwerken: bij de mondelinge behandeling is geen ruimte voor de nieuwe incidentele grief,dat Brein grondslag mist voor verwerken persoonsgegevens bij speurwerk naar inbreukmakers op internet. Afwijzing vordering ten aanzien van andere Ziggo-klanten: het gaat om toekomstige gevallen waardoor het niet mogelijk is omeen belangenafweging te maken tussen de vermeende inbreuk op auteursrechten en de privacybelangen van deze Ziggo-klant

 

PRIVACY - COLLECTIEF BEHEER


Brein wil dat Ziggo een waarschuwingsbrief stuurt naar de klant met het IP-adres via welke de Calibre-bibliotheek recent vindbaar is. Brein heeft namelijk wel een IP-adres, maar niet de naam en het adres (NAW-gegevens) van deze Ziggo-klant. Ziggo wil niet meewerken aan dit verzoek. In de eerste plaats omdat zij niet overtuigd is dat de Ziggo-klant de Calibre-bibliotheek (bewust) openbaar heeft gemaakt en daarmee inbreuk maakt op de auteursrechten die rusten op de e-books uit die bibliotheek. In de tweede plaats omdat het koppelen van het IP-adres aan de NAW-gegevens van haar klant vanwege een (vermeende) auteursrechtinbreuk volgens haar een verwerking is van strafrechtelijke persoonsgegevens, die zij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)1 niet mag verwerken.

 

Op basis van IP-adres wordt bij internetserviceproviders (isp's) gevraagd om namens haar waarschuwingsbrieven te sturen. Ziggo wil daar niet aan meewerken. De voorzieningenrechter (IEPT20220202) heeft deze vordering in het kader van Frequente en Langdurige Uploaders afgewezen.

 

Het Hof oordeelde daarin eerder dat Ziggo geen waarschuwingsbrieven van BREIN door hoeft te zenden IEPT20221011. In dit geval levert de toepassing van Lycos/Pessers-arrest, toegespitst op de onderhavige zaak, de volgende criteria en beoordeling op:
a. het is voldoende aannemelijk dat de Calibre-bibliotheek die vindbaar is via het IP-adres van de Ziggo-klant inbreuk maakt op de auteursrechten van rechthebbenden die door Brein worden vertegenwoordigd;
b. Brein heeft een reëel belang om de NAW-gegevens te verkrijgen;
c. het is aannemelijk dat er in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de NAW-gegevens te achterhalen;
d. de afweging van de belangen van Brein, Ziggo en de Ziggo-klant valt in het voordeel van Brein uit.


Het hof is van oordeel dat de belangen van Brein om de openbare toegang tot de Calibre-bibliotheek, waarbij iedere internetgebruiker de daarin opgenomen e-books kan downloaden, af te doen sluiten, zwaarder wegen dan de hiervoor genoemde inbreuk op de privacy van de Ziggo-klant en het weinig concreet gemaakte risico voor Ziggo, zoals hiervoor genoemd. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat het (in eerste instantie) door Ziggo laten doorsturen van een waarschuwingsbrief van Brein de minst ingrijpende mogelijkheid is om op te treden tegen de openbare toegang van de Calibre-bibliotheek. 

 

Ook in het geval dat de Ziggo-klant zelf geen inbreukmaker zou zijn, maakt deze voorzichtige wijze van benadering dat de belangen van Brein (en de rechthebbenden) voorgaan op de belangen van de Ziggo-klant die dan de openbare toegang ongedaan kan maken zonder dat zijn NAW-gegevens aan Brein worden verstrekt. Als de waarschuwingsbrief de online toegang niet doet beëindigen vormt het verstrekken van de NAW-gegevens aan Brein, zodat zij zelf de klant kan aanspreken, de relatief minst ingrijpende vervolgstap.

 

De waarschuwingsbrief die Brein wil (laten) versturen heeft tot doel om de Ziggo-klant te informeren over de inbreuk die via de Calibre-bibliotheek wordt gemaakt op de rechten van de auteursrechthebbenden, waarbij wordt verzocht om deze inbreuk te staken. Voor het instellen of onderbouwen van een rechtsvordering zal het in beginsel altijd noodzakelijk zijn om eerst door middel van een sommatie of ingebrekestelling de wederpartij te informeren over de vordering. De eisende partij is in een civiele procedure op grond van artikel 111 lid 3 Rv ook verplicht om in de dagvaarding de door gedaagde tegen de vordering aangevoerde verweren te vermelden. De enige manier om de verweren van de wederpartij te kennen is door contact op te nemen met deze partij. Uiteraard kan het gevolg van dit contact zijn dat de wederpartij vrijwillig aan de vordering voldoet, waardoor het niet meer nodig is om verdere rechtsmaatregelen te treffen.

IEPT20230502, Hof Arnhem-Leeuwarden, Brein v Ziggo II
ECLI:NL:GHARL:2023:3598