2022 Publicatie-Privacy

Print this page

IEPT20221213, Hof Amsterdam, Roddelpraat

Uitzending Roddelpraat maakt inbreuk op auteursrechten [A] door openbaarmaking diss track [A]: Roddelpraat heeft geen licentie of toestemming gekregen van [A]. Geen beroep op citaatrecht van art. 15a Aw: de diss track is volledig uitgezonden door Roddelpraat, onvoldoende toegelicht waarom dit noodzakelijk zou zijn. Geen beroep op parodie-exceptie van art. 18b Aw: niet valt in te zien in welk opzicht de uitzending een parodie vormt. Geen sprake van ‘actuele gebeurtenis’: gebeurtenis was wel actueel, maar rechtvaardigde niet om de diss track in zijn geheel uit te zenden terwijl die geen feitelijke informatie bevatte over het genoemde gedrag. Beroep op artikel 21 Rv baat Roddelpraat niet: ook als het bedoelde optreden zou moeten worden gezien als een openbaarmaking komt aan de omstandigheid dat [A] daarover heeft gezwegen niet de gestelde betekenis toe. Recht op privacy van [A] prevaleert boven vrijheid van meningsuiting van Roddelpraat: het gaat louter om speculatie en niet om een feit dat wordt bevestigd. Dat [A] nadeel zou ondervinden van de uitzending is voorzienbaar.

 

IEPT20221118, Rb Amsterdam, Taxeco v NRC
NRC hoeft een artikel over twee fiscaal/juridisch adviseurs en hun onderneming niet te rectificeren. NRC publiceert een artikel over een adviseur in mediagenieke zaken die nu zelf wordt vervolgd. Het artikel gaat over activiteiten van eisers, die als adviseurs/belangenbehartigers betrokken zijn bij kwesties die in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals MeToo-achtige beschuldigingen aan het adres van prominente personen. Eisers zijn publieke figuren en worden negatief afgeschilderd, nu beschuldigingen volgende steun vinden in feiten is dat niet onrechtmatig. Er is wederhoor toegepast, maar daarop is niet ingegaan. Dat NRC niet de uitkomst van een kort geding heeft afgewacht voor publicatie, maar is daartoe ook niet gehouden. 

 

IEPT20221118, HR, Springfield

Onbegrijpelijk oordeel van het hof dat [advocaat B1] [advocaat A] van valsheid van geschrifte beschuldigt: het gaat om uitlatingen in een reeks van aan [advocaat B2] doorgestuurde berichten van een derde. Hof heeft onvoldoende kenbaar in zijn beoordeling betrokken dat de uitlatingen extra aanwijzing waren dat de geldleningsovereenkomst mogelijk vals was en dat de uitlatingen naar voren zijn gebracht in verband met een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor.

 

IEPT20221116, Rb Amsterdam, RISP v Avodah

Geheimhoudingsbedingen. Vordering verbod om met journalisten te spreken afgewezen. Partijen hebben al concrete afspraken gemaakt over verplichting geheimhouding tot concreet bepaalde vertrouwelijke informatie.

 

IEPT20221109, Rb Limburg, Autobekrassing
Rectificatie. Vordering tot rectificatie van onrechtmatige beschuldigingen van vernieling ondersteund met onduidelijke camerabeelden op plaatselijke sociale media en facebook toegewezen.

 

IEPT20221020, Rb Overijssel, Moeder v gedaagde

Verbod om uitlatingen te doen op sociale media over de overleden dochter van eiseres. Verstek verleend tegen niet verschenen gedaagde. Vordering toegewezen nu deze de voorzieningenrechter niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt.

 

IEPT20221018, Hof Amsterdam, MFR v AvroTros

De vorderingen tot schadevergoeding vanwege onrechtmatige uitzendingen in 2004, 2010 en 2016 over het product de BioStabil worden afgewezen: er is sprake van een vijfjarige verjaringstermijn (3:310 BW). Er is geen sprake van verkeerde toepassing van verjaring ex artikel 3:310: MFR heeft onvoldoende toegelicht waarom anders zou moeten worden geoordeeld. 


IEPT20221012, Rb Oost-Brabant, Directeur Prijsvrij vakanties
Freelance journalist plaatst artikel over sloop en plaatsing nieuwbouwwoning van de directeur Prijsvrij Vakanties. Deze stelt dat er onjuistheden in het artikel staan, stelt zijn privacy op prijs. Aangezien eiser door regelmatig actief in de landelijke, op breed publiek gerichte media is te zien, is hij zeker een publiek figuur. Afwijzing rectificatie.

IEPT20221011, Hof Den Bosch, weduwe Endstra v Uitgeverij Nieuw Amsterdam
Geen onrechtmatige uitingen in boek “De Club van Dollars”. Belangenafweging in het voordeel van de uitgever op grond van Wet bescherming persoonsgegeven, portretrecht en de journalistieke uitzondering. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het noemen van de namen van weduwe Endstra in het boek, het gebruik van haar portretfoto op de kaft zijn niet onrechtmatig en niet in strijd met de AVG, het EU-Handvest noch het EVRM. Het Hof bekrachtigt dit vonnis.

 

IEPT20221011, Hof Arnhem-Leeuwarden, Brein v Ziggo

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van BREIN door te sturen aan klanten: stelling dat waar Ziggo gehouden zou zijn tot afgifte van NAW-gegevens, Ziggo ook gehouden is tot het doorsturen van waarschuwingen gaat niet op. BREIN heeft onvoldoende reëel belang bij het doorsturen van waarschuwingsbrieven. Belangen van BREIN bij het versturen van waarschuwingsbrieven wegen niet zwaarder dan die van Ziggo om daar niet aan mee te willen werken. Voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens is geen grondslag: Ziggo heeft vereiste vergunning niet aangevraagd.

 

IEPT20221004, Rb Den Haag, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk v Twitter

Vorderingen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk om het 'verhaal Bodegraven' te weren van Twitter worden afgewezen. Twitter heeft voldoende gedaan om onrechtmatige content te verwijderen. Een goed filter valt niet te maken. Zij dient wel prompt reageren op concrete verwijderingsverzoeken van de Gemeente.

 

IEPT20220906, Rb Midden-Nederland, AVROTROS
Geen sprake van onrechtmatige uitlatingen in een reportage. Zij vinden voldoende steun in het ten tijde van de uitzending van de reportage beschikbare feitenmateriaal. Overige relevante omstandigheden leggen onvoldoende gewicht in de schaal voor het belang van eiser. Het is niet aannemelijk geworden dat de uitlatingen onrechtmatig zijn jegens in de reportage genoemde eiser-schilder.

 

IEPT20220831, Rb Den Haag, Graniet Import v Zembla

Zembla heeft door uitzenden van de onrechtmatige uitlatingen van oud OvJ Biezeveld onrechtmatig gehandeld tegenover GIB. Het door Zembla aan Biezeveld voorgelegde feitencomplex gaf een veel te eenzijdig beeld en Zembla heeft vervolgens Biezeveld verzocht dit feitencomplex te kwalificeren. Geen onrechtmatige daad Zembla door niet op eerste verzoek tot rectificatie over te gaan. Rechtbank ziet niet in waarom het enkele feit dat Zembla de hierboven omschreven beschuldigingen niet op eerste verzoek heeft gerectificeerd (omdat zij zich op het standpunt stelde dat zij niet onrechtmatig had gehandeld), maakt dat zij daarmee een zelfstandige onrechtmatige daad tegenover GIB heeft gepleegd. Rectificatie bevolen. Zembla dient op al haar webpagina’s over de Eerste Uitzending en in de montage van die eerste uitzending permanent een rectificatietekst te plaatsen. Overige vorderingen GIB afgewezen.

 

IEPT20220726, Rb Amsterdam, Cape Cru v sommelier
Een sommelier met ruim 50.000 volgers moet op zijn Instagram een rectificatie plaatsen, omdat hij de organisatie van een wijnproeverij van Zuid-Afrikaanse wijnen ten onrechte heeft beschuldigd van racisme.

 

IEPT20220621, Rb Gelderland, Crime nieuws
Gedaagde is houder van een website en heeft alle daarop over eiser gepubliceerde ‘nep-nieuws, feitelijke onwaar- en onjuistheden’ geplaatst te verwijderen en verwijderd te houden en alle ‘onware publicaties’ te verwijderen en verwijderd te houden. Gevorderde rectificatie wordt afgewezen, omdat gedaagde dan moet rectificeren dat eiser schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar het is niet aannemelijk geworden dat die veroordelingen onjuist zijn.


IEPT20220520, Rb Amsterdam, CEG v Investico

Geen verbod vooraf of een gebod tot onthouding van bepaalde uitlatingen of suggesties in een publicatie over de online gokbusiness te Curaçao: De voorzieningenrechter oordeelt dat zonder de publicatie niet vast te stellen is of de publicatie mogelijk onrechtmatig jegens CEG zal zijn.

 

IEPT20220511, Rb Noord-Nederland, Hitlers Diamanten

Uitlating(en) gedaagde dat boek eiser antisemitisch is niet onrechtmatig: waardeoordeel en gedaagde mocht in redelijkheid de weergegeven passages opvatten als negatieve vooroordelen ten aanzien van Joodse mensen en aanmerken als antisemitisch. Reactie CIDI weegt mee. Eiser heeft over zich afgeroepen dat een journalist kritiek op boek zou kunnen leveren en daarbij het woord ‘antisemitisch’ zou kunnen gebruiken: precair onderwerp verpakt in gespierde taal.

 

IEPT20220510, Hof Amsterdam, Stichting Vrouwe Justitia in Verval v ING
Vrouwe Justitia in Verval heeft op haar website uitlatingen gedaan over ING-medewerkers, notarissen en een advocaat. Voorzitter van de Stichting heeft al jarenlang een conflict en gebruikt op haar website termen als 'misdrijfsplegers', bedriegers en machtsmisbruikers. Dit is onrechtmatig jegens de betrokkenen en vindt onvoldoende steun in de feiten. Slechts bepaalde uitingen en vertoningen zijn ingeperkt, deze beperking is bij wet voorzien in 6:162 BW. Dat de Stichting c.s. overtuigd zijn dat de beslissingen en uitspraken onjuist zijn, kan niet afdoen aan het oordeel dat de wijze waarop hieraan uiting is gegeven onnodig grievend en onrechtmatig is. Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

 

IEPT20220503, Rb Noord-Nederland, Noordkaap

Uitzending Stegeman op de Bres niet onrechtmatig jegens eiser: het belang van Noordkaap bij bescherming van haar recht op vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven het belang van eiser bij bescherming van zijn recht op privacy en zijn eer en goede naam. Er is sprake van een misstand die Noordkaap aan de orde stelt en de beschuldigingen worden voldoende gesteund door het beschikbare feitenmateriaal. Privacy van eiser is voldoende gewaarborgd: gezicht is vervaagd en opname in huis met verborgen camera is functioneel vanwege de aanwezigheid van dezelfde (bananen-)dozen als de dozen die de gedupeerden hebben.

 

IEPT20220429, Rb Amsterdam, Juicekanaal

De vlogger van een juicekanaal moet een publicatie waarin zij een zangeres beschuldigt van het stiekeme gebruik van illegale en gevaarlijke afslankpillen rectificeren: gedaagde heeft de beschuldigingen gebracht als feiten, terwijl ze daar een dunne onderbouwing voor had. De vlogger heeft zich terecht beroepen op recht op bronbescherming: de activiteiten van de vlogger vallen onder het begrip journalistiek en in dit geval is er geen sprake van een ‘an overriding requirement in the public interest’.Voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen: de vlogger heeft de publicatie direct verwijderd nadat haar daarom werd gevraagd, zodat de schade beperkt is. 

 

IEPT20220428, Rb Midden-Nederland, Huisman v Mammoet

Persbericht Mammoet waarin gezegd wordt dat Huisman inbreuk maakt op octrooien van Mammoet, onrechtmatig: geen misstand, geen ondersteuning in beschikbaar feitenmateriaal, aangezien Mammoet marktleider is wordt een dergelijk persbericht serieus genomen, Mammoet had ook op andere manieren haar doel (vragen uit de markt beantwoorden) kunnen bereiken. Rectificatie toegewezen: voor vakmedia en andere personen en wie het bericht is gezonden. Rectificatie ook op website Mammoet ondanks dat het persbericht nooit op de website heeft gestaan: het gaat erom dat de lezers van het oorspronkelijk persbericht worden bereikt.

 

IEPT20220415, Rb Amsterdam, De Volkskrant

De Volkskrant mag beschuldigingen dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie en machtsmisbruik niet openbaar maken. Belangenafweging valt in voordeel van eiser uit, want de beschuldigingen vinden geen steun in het beschikbare feitenmateriaal. Aannemelijk is immers dat de conclusie in de vertrouwelijke bijlage in lijn is met de conclusie in het openbare rapport en dat er dus geen sprake is geweest van seksuele intimidatie dan wel machtsmisbruik. Het belang van eiser om niet te worden blootgesteld aan de beweringen van seksuele intimidatie en machtsmisbreuk weegt zwaarder dan het belang van de Volkskrant om zich kritisch en opiniërend over machtsmisbruik uit te laten.

 

IEPT20220413, Rb Amsterdam, Automattic

Nederlandse rechter bevoegd. Rechtsmacht in zaken van verbintenissen uit onrechtmatige daad indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan (artikel 6 Rv). Automattic moet blog in geheel verwijderen. De haatwebsite betreft evident onrechtmatige uitlatingen  waarvan eiser schade ondervindt. Het voeren van een Amerikaanse procedure kan vanwege grote spoedeisend belang niet van eiser worden gevergd. Automattic moet NAW-gegevens afgeven. Beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het achterhalen wie verantwoordelijk is voor het toegankelijk zijn van de Blog via de Website, zodat eiser deze persoon in rechte kan aanspreken.

 

IEPT20220324, Rb Oost-Brabant, Noordkaap

Het uitzenden van de beelden die [gedaagde sub 2 en 3] op 25 oktober 2018 hebben gemaakt tijdens het confronteren van [eiser] en het binnentreden van de woning van [eiser] door politie, is niet onrechtmatig: [eiser] heeft onvoldoende uiteengezet waarom het uitzenden van de beelden in dit geval onrechtmatig zou zijn, eiser is onherkenbaar in beeld gebracht en er wordt door middel van voice-over bij de beelden melding gemaakt dat de politie van mening is dat zij niet naar binnen had mogen treden.

 

IEPT20220316, Rb Amsterdam, Roddelpraat

Aflevering roddelpraat, waarin gedaagden na een analyse van een diss track van eiseres concluderen dat eiseres misbruikt is door een bekende Nederlandse rapper moet in het geheel offline gehaald worden: gedaagden maken inbreuk op auteursrechten eiseres door de geheime track openbaar te maken. De uitzending is tevens onrechtmatig jegens eiseres: haar recht op bescherming van het recht op persoonlijke integriteit weegt zwaarder dan persvrijheid van gedaagden, beweringen vinden onvoldoende steun in beschikbare feitenmateriaal. Beroep gedaagden op citaatrecht slaagt niet: geen sprake van eerder rechtmatig openbaar gemaakt werk. Beroep op de actuele reportage-exceptie en de persexceptie faalt: geen sprake van een actuele gebeurtenis, maar van een door gedaagden opgevoerde niet bestaande misstand. De term ' achterlijk wijf' in de omschrijving van de uitzending in de aanloop van dit kort geding, moet verwijderd worden: het recht van eiseres om op te komen tegen de beschuldigingen van misbruik moet worden gerespecteerd, daarbij blijkt het aanspannen van een kort geding helemaal niet “achterlijk” te zijn. Gedaagden moeten rectificatie plaatsen. Dwangsommen van 10.000 iedere dag, met een maximum van 100.000.

 

IEPT20220315, HvJEU, AMF

Informatie over de ophanden zijnde publicatie van een persartikel waarin aandacht wordt besteed aan een marktgerucht over een emittent van financiële instrumenten kan als voorkennis artikel 1, punt 1, van richtlijn 2003/6 (Marktmisbruikrichtlijn) worden aangemerkt, wanneer de informatie concreet is. Bij de beoordeling van het concrete karakter van de informatie, artikel 1, lid 1, van richtlijn 2003/124 (Uitvoeringsrichtlijn marktmisbruik), weegt mee: prijs waartegen de effecten worden verkocht, identiteit van de journalist en de daadwerkelijke invloed van de publicatie op de koers van de effecten. Bij een beoordeling of de publicatie van een markgerucht valt binnen het kader van de persvrijheid, artikel 21 Marktmisbruikverordening, weegt mee of de mededeling ten behoeve van journalistieke doeleinden is gedaan. Begrip ‘journalistieke doeleinden’ ziet ook op de openbaarmaking van informatie die deel uitmaakt van het proces dat tot die publicatie leidt.  De mededeling van voorwetenschap door een journalist is niet wederrechtelijk, wanneer: die mededeling werd gedaan in het kader van de normale uitoefening van het beroep van journalist, de mededeling noodzakelijk is, de mededeling voldoet aan het evenredigheidsbeginsel, de journalist de gedragscodes in acht heeft genomen en de journalist rekening heeft gehouden met de negatieve gevolgen van het openbaar maken van de mededeling van voorkennis.  

 

IEPT20220301, Rb Midden-Nederland, Solarstudio

Klokkenluidermail, waarvan aangenomen mag worden dat gedaagde, ex-werknemer, nauw betrokken was bij versturen, is onrechtmatig jegens Solarstudio o.g.v 6:166 BW: gedane uitlatingen vinden geen steun in het beschikbare bewijsmateriaal. Verbod op verdere onrechtmatige uitlatingen toegewezen: gevolgen van de uitlatingen zijn aanzienlijk voor Solarstudio. Vordering rectificatie is toewijsbaar: gedaagde kan zicht niet verschuilen achter de onbekendheid van de geadresseerden van de klokkenluidermail. Gedaagde heeft geen dwangsommen verbeurd in het licht van het vonnis van 15 oktober 2021: handhavingsverbod in dat vonnis ziet niet op communicatie met derden. 

 

IEPT20220217, Rb Amsterdam, Hearst

Publicatie in Quote over [eiser 2] onrechtmatig, rectificatie toegewezen: de suggestie dat [eiser 2] mogelijk slechts een handvol motorfietsen heeft laten produceren, blijkt op niet meer gebaseerd dan summier onderzoek naar het bestaan van zakelijke banden tussen [eiser 2] en Suzuki. Aan een enkele e-mail kan redelijkerwijs niet de conclusie worden verbonden dat “ze bij Unitar” nog nooit van [eiser 1] hebben gehoord. Uitingen waarin [eiser 1] weggezet zou worden als charlatan niet onrechtmatig: [eiser] moet worden aangemerkt als een publiek figuur. Het gaat om een waardeoordeel dat als zodanig maar zeer beperkt vatbaar is voor feitelijke onderbouwing.

 

IEPT20220216, Rb Amsterdam, Stichtingen v Vagina.nl
Massaclaim toegewezen van de Stichting Stop Online Shaming en de Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik tegen de exploitant van de website vagina.nl.

 

IEPT20220208, Rb Oost-Brabant, kandidaat CDA

Vordering tot verbod onrechtmatige uitingen afgewezen: uitlatingen over kandidaat voor het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn berust op feiten en niet onrechtmatig. Geen aanleiding om aan te nemen dat gedaagde zich in de toekomst negatief over eiser zal uitlaten. 

 

IEPT20220111, EHRM, Freitas Rangel v Portugal

Portugees journalist gaf in een parlementaire commissie zijn getuigenis over het onderwerp van vrijheid van meningsuiting en de media. Daarbij gaf hij aan dat de beroepsvereniging van rechters en openbare aanklagers documenten en informatie delen met journalisten om politiek te beïnvloeden. De twee beroepsverenigingen hebben hem civielrechtelijk en strafrechtelijk gedagvaard en veroordeeld voor belediging van een rechtspersoon. Schadevergoeding van 50.000 euro aan elke eiser en een boete van 6.000 euro. Het EHRM merk op dat de redenering van het hof van beroep uitsluitend was gebaseerd op de rechten van de beroepsverenigingen, en niet op een afweging van hun rechten met die van de verzoeker. De boete en de schadevergoeding zijn geheel onevenredig en hebben een chilling effect op de politieke discussie. Zulke inmenging is niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Schending van artikel 10 EVRM.