Executiegeschil

Print this page

Hoge Raad

 

IEPT20160708, HR, Diageo v Simiramida
Nationale rechter niet vrij om eigen oordeel in plaats van oordeel HvJEU te stellen. HvJEU heeft klaarblijkelijk geoordeeld (IEPT20150716) dat erkenning van in geding zijnde beslissing niet wegens strijd met openbare orde kan worden geweigerd. Artikel 5(3) Merkenrichtlijn inzake verbodsrecht merkhouder geen rechtsregel van essentieel belang of een fundamenteel erkend recht. Zelfs indien de schending van artikel 5(3) Merkenrichtlijn door rechtbank in Sofia een kennelijke schending openbare orde is heeft Diageo ten onrechte niet alle beschikbare rechtsmiddelen aangewend om schending ongedaan te doen maken door alle in Bulgarije beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, zoals uit het antwoord van het HvJEU voortvloeit. Klachten over uitleg Bulgaars recht falen op grond van artikel 79 (1)(b) RO.

 

Gerechtshoven

 

IEPT20220628, Hof Den Haag, HVY v FKP
Executiegeschil. Vordering van FKP tot opheffing van executoriale beslagen op merken- en auteursrechten met betrekking tot Russische wodka. De beslagen waren door (o.a.) Yukos gelegd tot verhaal van in arbitrage jegens de Russische Federatie toegewezen vorderingen. Beslagen IE-rechten hebben een andere dan een publieke bestemming. 

 

IEPT20220531, Hof Den Haag, Delicasea v Bacardi

Schorsing tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv. Tenuitvoerlegging van het bevel van de rechtbank tot opgave geschorst voor zover dit meer omvat dan de door de rechtbank specifiek vastgestelde inbreuken. Voor zover het gaat om andere dan de Cotral en E .W. transacties legt het opgavebevel op Delicasea de last om voor iedere transactie zelf te beoordelen of daarbij al dan niet van een inbreukmakend handelen sprake is. Dat is in deze zaak een probleem omdat Delicasea het standpunt inneemt dat, voor zover zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van Bacardi merken, het gaat om - samengevat - legitieme parallelhandel. Of dat verweer slaagt moet per transactie worden beoordeeld.

 

IEPT20211116, Hof Amsterdam, Plaatsing kunstwerk

De dwangsom is verbeurd en beroep op art. 611d Rv (opheffing of matiging) slaagt niet: de gemeente heeft een inspanningsverplichting om zich maximaal in te spannen om tijdige plaatsing van het kunstwerk te realiseren en de gemeente heeft aan de verplichting tot tijdige plaatsing van het kunstwerk op het plein onvoldoende invulling gegeven. Geen aanleiding voor een tweede, hogere dwangsom: gelet op de huidige planning en de daarop door de projectleider van de gemeente gegeven toelichting, ziet het hof geen aanleiding aan de gemeente een tweede, hogere dwangsom op te leggen.

 

IEPT20190730, Hof Amsterdam, Scoezh v Buma

Incidentele vordering ter verkrijging voorlopig oordeel in kort geding afgewezen: vordering die ziet op een voorlopig oordeel is niet toewijsbaar omdat een incident niet kan worden aangewend om een vooruitlopend voorlopig oordeel te verkrijgen in een kort geding hoofdzaak waarin het gaat om het verbeurd zijn van dwangsommen en gelegde beslagen. Vordering ex artikel 351 Rv (schorsing tenuitvoerlegging uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis) niet toewijsbaar voor wat betreft het vonnis van 24 mei 2016 omdat dit appel niet tegen dat vonnis is ingesteld en wat betreft het vonnis van 10 april 2017 geen inhoudelijke onderbouwing is gegeven. Vorderingen met betrekking tot beslagen eveneens niet toewijsbaar omdat X niet ontvankelijk is wanneer vordering gegrond is op artikel 438 Rv (executiegeschil) , terwijl wanneer X heeft betoogd dat de beslagen ten onrechte zijn gelegd, de beslissing pas in de hoofdzaak genomen wordt

 

IEPT20190129, Hof Amsterdam, CVmaker v Resumedia

Gevorderde schorsing tenuitvoerlegging kortgedingvonnis op grond van juridische misslag afgewezen: of voorzieningenrechter had mogen oordelen dat in geheimhoudingsbeding tevens een non-concurrentiebeding lag besloten kan niet zonder relevant feitelijk of juridisch onderzoek worden vastgesteld.

 

IEPT20180320, Hof Den Haag, Organik v Dow

Vonnis Vzgr Rb Rotterdam (IEPT20170906) bekrachtigd waarin schorsing executie arresten hof Den Haag (IEPT20160719 en IEPT20170117) werd afgewezen. Geen feitelijke of juridische misslagen. Het betoog van Organik dat de beslissing tot het opleggen van dat bevel klaarblijkelijk berust op een feitelijke misslag in het tussenarrest, is gebaseerd op een onjuiste lezing van dat arrest en moet daarom worden verworpen. Het betoog is gebaseerd op veronderstelling dat het hof bij het tussenarrest zou hebben geoordeeld dat uitsluitend e-mailboxen van bestuurders en werknemers in strikte zin, dat wil zeggen personen die een arbeidsovereenkomsten hadden of hebben met Organik Netherlands, mochten worden beslagen. Een dergelijk oordeel is niet te lezen in rechtsoverweging 5.9 van het tussenarrest, waarnaar Organik in dit verband verwijst. Ook het betoog dat de gewraakte beslissing klaarblijkelijk berust op een juridische misslag over de mogelijkheid van beslag op mailboxen op buitenlandse servers, baseert Organik op een onjuiste lezing van het tussenarrest en moel dus worden verworpen. Het hof heeft, anders dan Organik in dit verband suggereert, in het tussenarrest niet geoordeeld dat mailboxen mogen worden beslagen van alle personen die voor of ten behoeve van Organik Netherlands werkten, met inbegrip van mailboxen van externe advocaten van die vennootschap.

 

IEPT20171114, Hof Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings
Ruby heeft “voldoende belang” ex artikel 3:303 BW: om risico te vermijden dat zij een dwangsom uit hoofde van Vonnis I zal verbeuren en kosten zal maken in verband met ontwikkeling, productie en marketing van een nieuw product dat volgens Basic Holdings onder in Vonnis I (IEPT20160504) opgelegd verbod valt. Partijen staan op grond van betekening Vonnis I in door artikel 6:2 beheerste rechtsverhouding als schuldenaar en schuldeiser. Op hen rust daarom verplichting zich te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ruby mocht Basic Holdings de redelijke vraag voorleggen of alternatieve constructieve maatregelen uit Varianten 1-3 onder reikwijdte verbod uit Vonnis I vallen,     waarbij op haar de verplichting rustte voor een goede beoordeling benodigde informatie te verstrekken. Basic Holdings mocht gelet op beperkt aantal, zeer abstracte tekeningen, Ruby laten weten dat zij pas bij een concreet product de vraag kon beantwoorden. Op die tekeningen was bijvoorbeeld het aantal openingen niet zichtbaar en evenmin inzichtelijk gemaakt hoe het werkingsmechanisme van de sfeerhaarden was, in het bijzonder bij het ontbreken van een luchtstroom door de kopruimte. Dat sprake is van concrete, reële dreiging van executiemaatregelen door Basic Holdings niet aannemelijk. Basic Holdings veroordeeld in te voorkomen proceskosten van Ruby, nu zij na ontvangen prototype Variant 3, pas ter zitting heeft toegezegd geen dwangsommen te innen t.a.v. Varianten 1-3, terwijl dat eerder kon en moest.

 

IEPT20161213, Hof Den Haag, Tommy Hilfiger
Niet voldoen aan vonnis levert niet zonder meer onrechtmatige daad op, bijkomende omstandigheden nog gesteld noch gebleken: wel ziet het hof aanleiding om maximum van de dwangsom te verhogen naar € 250.000.


IEPT20161206, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Geen grond om terug te komen op tussenarrest I (IEPT20140819), waarin is beslist om NSE te bevelen effectieve NTD-procedure in te voeren: beslissing niet op ondeugdelijke grondslag genomen.


IEPT20160816, Hof Den Haag, Van Caem v Bacardi
Geen spoedeisend belang bij de door Van Caem gevorderde maatregelen tot staking of voorkoming van executie van het vonnis wegens ontbreken reële dreiging dwangsommen door Bacardi. Bacardi heeft onbetwist gesteld dat zij geen executiemaatregelen genomen heeft en ook niet gedreigd heeft verbeurde dwangsommen te executeren, waarbij zij erop heeft gewezen dat Van Caem toentertijd al twee miljoen aan dwangsommen verbeurd had en geen (aan Bacardi kenbaar) verhaal bood en dat inmiddels hoger beroep was ingesteld tegen het eerste kort geding vonnis, waarbij Van Caem juist gegriefd had tegen (de later vernietigde) opgaveverplichting II. De enkele omstandigheid dat Bacardi niet instemde met de door Van Caem voorgestelde/ gedane opgave, brengt op zichzelf nog geen reële dreiging van executie van dwangsommen met zich. Dat zich in dit geval bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan die reden zouden zijn van het bovenstaande af te wijken acht het hof voorshands niet aannemelijk. Het hof is derhalve met de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen sprake was van spoedeisend belang.

 

Rechtbanken

 

IEPT20240117, Rb Amsterdam, Leidseplein Beheer v Red Bull
Onrechtmatige executie. Betekening van later door de Hoge Raad vernietigd arrest van het Hof waarin The Bulldog werd bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Red Bull te staken is in de eerste plaats onrechtmatig jegens de partijen waaraan het arrest is betekend. Geen causaal verband met de gestelde schade omdat deze partijen geen producten hebben geproduceerd, verkocht of in voorraad hebben gehad. Eventuele schade in de zin van gederfd dividend en een lagere waarde van de aandelen is afgeleide schade en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hoewel het arrest niet is gewezen tegen en betekend aan de partij die de producten exploiteerde is ten opzichte van deze partij toch sprake geweest van dreiging met executie. De risicoaansprakelijkheid bij onrechtmatige executie is ook op deze partij van toepassing. Partijen mogen zich verder uitlaten over de omvang van de schade.

 

IEPT20231124, Rb Overijssel, Yam Yam

Verbeurde dwangsommen innen vanwege late toezending verhuistoken, is geen misbruik van executiebevoegdheid: niet valt in te zien waarom dit niet vóór 15 maart 2023 had gekund.

 

IEPT20230818, Rb Den Haag, Digital Revolution v HP
Gevorderd verbod/schorsing van verdere executie informatieverplichtingen afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat DR c.s. niet aan het opgavebevel heeft voldaan, althans dat onvoldoende zeker is dat de bodemrechter die de uiteindelijk verbeurde dwangsommen dient vast te stellen geen overtreding zal vaststellen.

 

IEPT20221222, Rb Noord-Holland, De Pastafabriek v Boeder
Procesrecht. Executie. Geen onrechtmatige executie vonnis. Tot executie verzoekende vennootschap bestaat niet. Er is betaald na bevel deurwaarder. Executie is geëindigd door betaling op kwaliteitsrekening van de gerechtsdeurwaarders. Gelden behoren tot vermogen van executant. Afwijzing vorderingen.

 

IEPT20220714, Rb Den Haag, OFM v Bestseller
Executie. OFM vordert dat Bestseller zich niet kan verzetten tegen gebruik van het teken ONLY FOR MEN al dan niet in combinatie met een figuratief element. Slechts gebruik als handelsnaam en domeinaam was toegestaan, maar OFM voldoet niet door ook winkelpanden, social media en producten te voorzien van het teken. Schorsing van tenuitvoerlegging vonnis slaagt niet.

 

IEPT20211229, Rb Amsterdam, Wendys
Het vonnis uit 2000 moet zo begrepen worden dat ook (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International het vonnis moeten respecteren; Wendy’s Netherlands B.V. en Wendy’s Netherlands Holding B.V. zijn ook gehouden aan het verbod op merk- en handelsnaamgebruik. Geen inbreuk op het merk- en handelsnaamgebruiksverbod door Wendy’s; de activiteiten van Wendy’s Netherlands B.V. en Wendy’s Netherlands Holding B.V. zijn van geheel andere aard dan die van Wendy’s International, ‘Wendy’s’ is slechts onderdeel van de statutaire bedrijfsnaam en wordt niet gebruikt in het economisch verkeer en [eiser] heeft onvoldoende onderbouwt dat bij zijn publiek sprake kan zijn van verwarring met WN en WNH als zij hem opzoeken in het handelsregister. Geen inbreuk op art. 13A BMW (thans 2.20 BVIE) door Wendy’s; [eiser] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd ter onderbouwing van het standpunt dat zijn merk algemeen bekend is in de Benelux. 

 

IEPT20210922, Rb Den Haag, Bacardi v Van Caem

€ 1,75 miljoen aan dwangsommen verbeurd wegens overtreding stakingsbevel en opgavebevel. Rechtbank kan dwangsom niet matigen (art. 611d Rv). De rechtbank is niet de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, dat was de vzgr, en Van Caem heeft geen vordering ingesteld, maar een verweer gevoerd. Aan dit verweer kan de rechtbank dan ook niet toekomen. 

 

 

IEPT20220714, Rb Den Haag, OFM v Bestseller

OFM kan Bestseller niet verbieden om uit hoofde van het Vonnis zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN: Het verbod in het vonnis kan niet zo eng worden uitgelegd dat het enkel ziet op het aanbrengen van het verboden teken op kleding en schoenen. Geen schorsing executie Vonnis: Te executeren vonnis rust niet op een juridische of feitelije misslag en niet gebleken dat bij tenuitvoerlegging van het Vonnis bij OFM een noodtoestand zal ontstaan. OFM krijgt twee maanden extra de tijd om bedrijfsvoering aan te passen: Rekening houdend met de schaarste op de aannemingsmarkt.

 

IEPT20200526, Rb Gelderland, DFT v CTV Armaturen

Vordering DFT tot schorsing van tenuitvoerlegging vonnis afgewezen nu niet aannemelijk is geworden dat vonnis voorzieningenrechter op een kennelijke misslag berust en belang CTV Armaturen bij uitvoerbaarheid bij voorraad weegt zwaarder: niet enkel de aangenomen miskenning van de onthoudingsverklaring getekend door DFT heeft geleid tot toewijzing van de vorderingen maar ook het verdere handelen van DFT in samenwerking met [naam 1], stelling dat voorzieningenrechter meer heeft toegewezen dan op basis van de onthoudingsverklaring mogelijk was kan dan ook niet worden gevolgd, met onrechtmatig handelen van DFT is het belang van CTV Armaturen bij een verbod op het gebruik van de naam/het merk CTV door DFT gegeven en niet gebleken dat DFT bij tenuitvoerlegging onherstelbare schade lijdt of niet actief kan zijn in KSA.

 

IEPT20200429, Rb Rotterdam, Executiegeschil dwangsommen

Vraag of sprake is van auteursrechtschending niet relevant nu dit niet kan leiden tot door [eiser 2] beoogde rechtsgevolg: arrest kan gezien gesloten stelsel van rechtsmiddelen niet meer ter discussie worden gesteld, niet gebleken dat verband bestaat tussen verschillen in rapport en de (dwangsom)veroordelingen, verschillen niet van invloed geweest op oordeel dat rapport onrechtmatig is jegens [gedaagde]. Dwangsommen zijn verbeurd nu [eiser 2] en de stichting niet hebben voldaan aan de veroordelingen: [eiser 2] en stichting hadden genoemde rapport moeten laten verwijderen bij de Koninklijke Bibliotheek, [eiser 2] en stichting hadden publicaties op het internet moeten verwijderen, [eiser 2] en stichting hebben geen opgave gedaan van websites waarop de naam van [gedaagde] is vermeld. Dwangsommen gemaximeerd tot € 30.000,00 in totaal waardoor dwangsommen al ruimschoots door [eiser 2] zijn voldaan: gebezigde taal in arrest is verwarringwekkend maar laat zich niet anders lezen dan dat maximaal voor € 30.000,00 aan dwangsommen verbeurd kan worden.

 

IEPT20191106, Rb Den Haag, Medical Workshop v Sharpsight
Vonnis van 16 oktober 2019 niet aangepast. Geen verzuim art 32 Rv. Op de voet van artikel 32 Rv vult de rechter het vonnis aan indien hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde. Zoals Sharpsight c.s. - om wiens vordering het in het verzoek van Medical Workshop gaat - in haar reactie ook al heeft aangegeven, is van een dergelijk verzuim geen sprake. Geen kennelijke fout omdat de door eiser aangewezen fout in r.o. 4.18 ziet op een vordering die afgewezen is vanwege ontbreken spoedeisend belang.

 

IEPT20190724, Rb Amsterdam, Pet Bedding v Joris No Smell

Geen reden voor schorsing executie van vonnissen (IEPT20181108) en (IEPT20190425): aanvullende verklaringen van onvoldoende gewicht om terug te komen op oordeel dat rectificatiebrief met bijlagen niet aan alle afnemers en leveranciers is verzonden, aanvullende documentatie niet van dien aard dat wordt geoordeeld dat de vonnissen met betrekking tot de auteursrechten klaarblijkelijk feitelijke of juridische misslagen bevatten. Inbreukverbod op auteursrecht op verpakkingen voor bodembedekking van dierenverblijven in reconventie toegewezen ondanks toezegging deze niet meer te gebruiken: voortduren inbreukmakend gedrag biedt hier aanleiding voor.

 

IEPT20191011, Rb Den Haag, VG Colours v HE Licenties

Geen verbod op executie van vonnis (IEPT20190619) over inbreuk op octrooi voor kleurinjectie planten: procesrechtelijke beslissing om aantal verweren als te laat gevoerd aan te merken is geen klaarblijkelijke misslag, stelling dat rechtbank wel gevoerde inbreukverweren buiten beschouwing heeft gelaten op zijn minst voor discussie vatbaar, twijfel of orchideeën die worden gekleurd middels snee in buitenste oppervlak steel inbreuk opleveren geen reden voor executieverbod nu VG Colours deze manier niet meer gebruikt, voorshands aangenomen dat de orchideeën die zijn gekleurd door injectie in de voet van de steel als inbreukmakend moeten worden beschouwd, niet in te zien waarom leggen derdenbeslagen en aanzeggen dwangsommen als buitenproportioneel  moet worden aangemerkt. Geen verbod op uitlatingen aan derden inhoudende dat VG Colours inbreuk maakt op octrooi: sommatie of andere waarschuwing teneinde IE-inbreuk tegen te gaan - ook indien gericht aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker - in beginsel niet onrechtmatig, onvoldoende gemotiveerd waarom tegen beter weten in is gehandhaafd. 

 

IEPT20190724, Rb Amsterdam, Pet Bedding v Joris No Smell

Geen reden voor schorsing executie van vonnissen (IEPT20181108) en (IEPT20190425). Aanvullende verklaringen van onvoldoende gewicht om terug te komen op oordeel dat rectificatiebrief met bijlagen niet aan alle afnemers en leveranciers is verzonden. Aanvullende documentatie niet van dien aard dat wordt geoordeeld dat de vonnissen met betrekking tot de auteursrechten klaarblijkelijk feitelijke of juridische misslagen bevatten

 

IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG

LG verboden dwangsommen bij verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat uit (IEPT20180516) te executeren op grond van thans bekende feiten: gesteld noch gebleken dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt, veroordeling om derden te verzoeken gewraakt reclamemateriaal terug te sturen behelst inspanningsverplichting, TPV heeft hieraan voldaan door sturen brief en overige inspanningen, aantal winkels waar het gewraakte reclamemateriaal nog is aangetroffen dermate klein dat hieruit niet de conclusie kan worden getrokken dat TPV zich onvoldoende zou hebben ingespannen.

 

IEPT20181109, Rb Noord-Holland, Nomenta v Nikki

Kennelijke rekenfout in vonnis van 5 november 2018 (IEPT20181105): verbeurde dwangsom wegens doen van afbrekende mededelingen over producten Nikki gewijzigd van € 10.000 (4x € 2.500) naar € 12.500 (5x € 2.500)

 

IEPT20181018, Rb Noord-Holland, Nomenta v Nikki

Geen misbruik van bevoegdheid door 1 week na plaatsen rectificatie bezwaren daartegen kenbaar te maken: niet aannemelijk dat is gewacht om dwangsommen te kunnen incasseren. Geplaatste rectificatie (onderaan de website in kleiner lettertype dan overige tekst) voldoet aan veroordeling: plaatsing tekst onderaan website doet niet af aan vindbaarheid rectificatie en kleiner lettertype kan juist de aandacht trekken, indien Nikki expliciete wensen had ten aanzien van de positionering, lettergrootte en kadering van de rectificatie op de website dan had zij dat expliciet in haar vordering moeten opnemen hetgeen niet is gedaan. Opnemen van e-mailadres voor vragen aan einde van rectificatie e-mail niet in strijd met doel en strekking rectificatie. € 10.000 (4x €2.500) aan dwangsommen verbeurd wegens in strijd van vonnis doen van afbrekende mededelingen over producten Nikki

 

IEPT20180925, Hof Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Jegens Samsung gevorderd executieverbod na overname printdivisie door HP afgewezen: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van reële dreiging van executie, of overdracht executierechten mogelijk is, kan in het midden blijven nu Samsung, S-Printing en HP zich op het standpunt stellen dat dit zo is en dat dat deze met de overdracht van de IE-rechten op S-Printing zijn overgegaan en zij daarnaar vervolgens ook hebben gehandeld.

 

IEPT20180807, Rb Zeeland-West-Brabant, Betsoft v Novomatic

Tenuitvoerlegging (IEPT20180627) geschorst nu het vonnis berust op een kennelijke juridische misslag: nu hoofdelijke veroordeling mede is uitgesproken ten aanzien van reeds ontbonden vennootschap valt niet uit te sluiten dat bij andere betrokkenen noodtoestand kan ontstaan, persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders onvoldoende gemotiveerd, veroordeling tot overleggen bescheiden onvoldoende gespecificeerd. Proceskosten ex artikel 1019h  aan de hand van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding begroot op € 6.000.

 

IEPT20180509, Rb Midden-Nederland, NTR

Executieverbod toegewezen, geen dwangsommen verbeurd: onvoldoende aannemelijk dat online aangetroffen en op DVD te koop aangeboden documentaire “Dossier Loverboy, aflevering 2: [M]” in strijd met kort geding vonnis uit 2011 door NTR openbaar is gemaakt. Geen volledige proceskostenveroordeling gedaagde: onvoldoende onderbouwd dat gedaagde geen belang heeft bij verrichte executiehandelingen en/of misbruik heeft gemaakt van executoriale titel.

 

IEPT20180212, Rb Den Haag, Bakermat v Koodbloe

Koodbloe heeft geen dwangsommen verbeurd . De verplichting inzage te geven kan niet los worden gezien van de verplichting om afschriften te verschaffen; Bakermat heeft het vonnis van  26 april 2017 verkeerd geïnterpreteerd. De verplichting om inzage te verschaffen kan niet los worden gezien van de verplichting om afschriften te verschaffen. Eerstgenoemde verplichting leidt er immers niet toe dat Koodbloe B.V. zou moeten toestaan dat Bakermat c.s. zelf in de systemen van Koodbloe B.V. op zoek gaan naar de in het vonnis genoemde documenten. Het is Koodbloe BV. die gehouden is om inzage aan Bakermat c.s. te verschaffen in de concreet genoemde documenten, hetgeen met zich brengt dat Koodbloe B.V. afschriften van die documenten zal moeten verzamelen. Tot het verstrekken van die afschriften is Koodbloe B.V. eveneens veroordeeld. De veroordeling kan dan ook niet anders worden begrepen dan dat de bedoelde inzage moet worden gegeven door middel van het verstrekken van afschriften daarvan.  Dit laatste is bij de beoordeling die thans voorligt doorslaggevend. Gebleken is namelijk dat Bakermat c.s. - zo hebben zij in de dagvaarding vermeld - aan Koodbloe B.V. heeft gevraagd om (enkel) inzage in de documenten te verkrijgen. Daarbij hebben zij aangegeven de kosten van kopieën van afschriften â € 0,10 per pagina te willen vergoeden, maar enkel indien zij naast inzage ook afschriften van documenten zouden wensen. Dit verzoek van Bakermat c.s. is derhalve gebaseerd op een verkeerde uitleg van het vonnis. Dit verzoek kan in alle redelijkheid niet worden aangemerkt als een verzoek zoals bedoeld in de veroordeling in het vonnis van 26 januari 2017, dat nodig is om de verplichtingen van Koodbloe BV. veertien dagen daarna te laten ingaan.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, Otazu

Ongelimiteerde verhoging van dwangsommen bij verbod uit (IEPT20170308) op gebruik teken en logo afgewezen. Vastgestelde maximum aan dwangsommen is bij lange na niet bereikt. Verbod inzake uitlatingen over eisers aangescherpt. Reeds verrichte uitlatingen dienen te worden verwijderd. Aan [gedaagde] kan worden toegegeven dat voorshands geen aanwijzingen bestaan dat hij [eisers] beschuldigt van maffiapraktijken, maar met de onder 2.9 geciteerde uiting maakt hij wel duidelijk dat zij in zijn visie namaakproducten verkopen, wat eveneens strijd met het bodemvonnis oplevert. [gedaagde] stelt deze uiting inmiddels (recentelijk) te hebben verwijderd. Wat daarvan ook zij, duidelijk is dat [gedaagde] zich van dergelijke uitingen dient te onthouden. Ook op dit punt is echter, om dezelfde redenen als genoemd onder 4.3 vooralsnog onvoldoende grond voor verhoging van de dwangsommen. Wel bestaat aanleiding de veroordeling aan te scherpen in die zin dat [gedaagde] zal worden geboden de reeds verrichte uitingen te verwijderen (en verwijderd te houden) en een dwangsom verbeurt voor iedere overtreding van de geboden op dit punt en voor iedere dag of dagdeel dat deze overtreding(en) voortduurt(voortduren).

 

IEPT20180105, Rb Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Jegens Samsung gevorderd bevel om tenuitvoerlegging van aan gesteld overgedragen octrooien en modellen verbonden executierechten te staken, afgewezen. Geen reden te twijfelen dat overdracht IE-rechten aan S-Printing heeft plaatsgevonden. Voldoende aannemelijk dat partijen hebben bedoeld ook de executierechten ten aanzien van de octrooien en modellen over te dragen. Uit niets blijkt dat Samsung tot executie zal overgaan. Standpunt dat executiebevoegdheid niet voor overgang vatbaar is verworpen: in vonnis vervatte rechten beschouwd als vorderingsrechten ex art. 3:83 lid 1 BW.

 

2017

 

IEPT20171027, Rb Oost-Brabant, Fitland v City Hotel
Fitland voldoet door wijzigen handelsnaam in Nelson City Resort Oss aan verbod om - op welke wijze dan ook - de naam City Resort Hotel Oss en City Resort Oss te gebruiken. Doel en de strekking van de veroordeling was voorkomen verwarring. Nieuwe handelsnaam voldoende onderscheidend ten opzichte van verboden namen. Niet de bedoeling om gebruik woorden City Resort en Hotel volledig te verbieden. Onvoldoende onderbouwd dat Fitland verboden domeinnamen is blijven gebruiken. City Hotel heeft ter onderbouwing van haar stelling screenprints overgelegd als productie 3. Dat het na 20 september 2017 nog mogelijk was om via de oude domeinnaam van Fitland en de google cache, zoekresultaten aan te treffen waarin de oude (en bij vonnis van 4 september 2017 verboden) domeinnamen van Fitland te zien waren, is aannemelijk en wordt ook niet weersproken door City Hotel. Dit feit levert geen inbreuk op, op het in het vonnis van 4 september onder 5.3 uitgesproken verbod. Fitland is immers niet veroordeeld om haar online geschiedenis te wissen. Dat Fitland na 20 september 2017 de verboden domeinnamen nog (actief) voerde blijkt voorshands niet uit de op de screenprints getoonde zoekresultaten.

 

IEPT20171027, Rb Den Haag, LB11 v Hennessy
Verbod executiemaatregelen te treffen m.b.t. IEPT20170707, wanneer LB11 uitvoering heeft aan executiebevel conform de werkwijze van ”Voorstel LB11”. Samengevat dient LB11 in ieder geval exhibitie te verlenen van de in 4.29 van het kortgedingvonnis genoemde bescheiden die zien op inkoop- en verkooptransacties die zijn af te leiden uit een vergelijking van de Prijslijsten 1 en 2, in de periode 1 maart tot en met 30 april 2016, voor zover het T2 Hennessy-producten betreft die voor (bij verkoop) of na (bij inkoop) die transacties door LB11 in Nederland zijn opgeslagen. Met Voorstel LB11 voldoet LB11 voorshands in veel opzichten aan de hiervoor gegeven uitleg van het bevel. Alleen ten aanzien van de te hanteren peildata zou LB11 met haar voorstel niet volledig voldoen aan het bevel. LB11 is in haar voorstel uitgegaan van de exacte data waarop de Prijslijsten 1 en 2 zijn uitgegeven, niet van de periode 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016. Voorstel LB11 lijkt daardoor niet de transacties uit de periode 1 maart tot 6 april 2016 te bestrijken. Dat leidt tot het voorlopig oordeel dat LB11 op grond van het kortgedingvonnis zou handelen overeenkomstig het exhibitiebevel indien zij bij de uitvoering daarvan uitgaat van de uit de Prijslijsten 1 en 2 af te leiden transacties in de periode 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016 en niet uitgaat van de latere ingangsdatum 6 april 2016, en met betrekking tot de overige geschilpunten Voorstel LB11 tot uitgangspunt zou nemen.
 

IEPT20170925, Rb Noord-Nederland, HTG v Abbot
Geen kennelijke misslag in vonnis IEPT20170922. Stellingen Kamstra c.s. blijkens vonnis onvoldoende onderbouwd en executiegeschil is er niet om stellingen alsnog te onderbouwen. Belangenafweging is in het vonnis van 22 september 2017 in het nadeel van Kamstra c.s. uitgevallen onder meer omdat daartoe door Kamstra c.s. onvoldoende was aangevoerd en de stelling van Abbott c.s. dat er gezondheidsrisico’s dreigen als niet voortvarend wordt opgetreden, niet was weersproken. Tot slot heeft de voorzieningenrechter overwogen dat de door Kamstra c.s. voorgestelde inzageprocedure vertraging veroorzaakt. Van hetgeen over en weer in de procedure van het bestreden vonnis door partijen is gesteld en aangevoerd moet worden uitgegaan. Een executiegeschil is er niet voor om een procespartij in de gelegenheid te stellen zijn stellingen alsnog te onderbouwen. Een executiegeschil is geen verkapt appel. Nu Kamstra c.s. haar belangen in de eerdere procedure in kort geding naar voren heeft gebracht, vormt dit een verkapt hoger beroep waaraan voorbij zal worden gegaan. Waar vaststaat dat Kamstra c.s. weet op welke stukken beslag is gelegd, ligt het in de gegeven omstandigheden naar het naar het oordeel van de voorzieningenrechter op de weg van Kamstra c.s. om heel concreet aan te geven op welke stukken volgens haar ten onrechte beslag was gelegd en op grond waarvan, zodat het debat daarover had kunnen worden gevoerd. Kamstra c.s. heeft dat nagelaten.
 

IEPT20171011, Rb Amsterdam, Rechtsmacht Internetpublicatie
Verstekvonnis waarin in Panama woonachtige journalist is veroordeeld voor online publicaties over in Israël wonend echtpaar vernietigd. Op artikel 6 sub e Rv gestoelde bevoegdheid van Nederlandse rechter is beperkt tot schade die in Nederland is ontstaan en ge- of verboden met betrekking tot Nederlands grondgebied. Vorderingen eisers in verzet alsnog afgewezen. Eisers hebben onrechtmatig gehandeld door onder verwijzing naar verstekvonnis publicaties te laten verwijderen. Verstekvonnis op onrechtmatige wijze uitgelokt door dagvaarding openbaar te betekenen terwijl eisers op de hoogte waren van contactgegevens gedaagde.
 

IEPT20170906, Rb Rotterdam, Organik v Dow

Geen schorsing executie arresten hof Den Haag (IEPT20160719 en IEPT20170117): geen juridische misslag.

 

IEPT20170831, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
Veroordeling Zoom.in om MN toegang te verlenen tot haar CMS voor beheer YouTubekanalen alsnog geschorst: e-mail YouTube aangemerkt als nieuw feit waaruit blijkt dat de kanalen van Zoom.in bij voldoening aan het vonnis door YouTube op zwart zullen worden gezet waardoor een noodtoestand ontstaat.

 

IEPT20170804, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
Vorderingen Zoom.in in nieuw executiegeschil over vonnissen (IEPT20170601) en (IEPT20170711) waarin Zoom.in is veroordeeld om MN toegang te verlenen tot haar CMS afgewezen. Eventuele schrijffouten niet aangemerkt als substantiële fouten. Enige element dat Zoom.in heeft toegevoegd aan betoog dat zij van Youtube geen "Content Owner" bevoegdheden mag toekennen aan MN zijn e-mails waaruit niet duidelijk blijkt dat YouTube relatie met Zoom.in zal verbreken of Zoom.in anderszins in een noodtoestand zal te verkeren komen bij verschaffing toegang aan MN. Dwangsommen verdubbeld: voldoende blijk van onwil om aan veroordeling te voldoen.

 

IEPT20170711, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
Gevorderde schorsing van executie kort geding vonnis (IEPT20170601) over toegang tot CMS voor beheer YouTube kanalen grotendeels afgewezen. Slechts met betrekking tot ‘rollup tool’ om nieuwe kanalen toe te voegen wordt ernstig rekening gehouden dat Zoom.in in de onmogelijkheid verkeert om aan het vonnis te voldoen. Voor de overige mogelijkheden die MN zijn onthouden is niet aan het vonnis voldaan en is ook geen sprake van de onmogelijkheid hieraan te voldoen. Geen sprake van vonnis dat klaarblijkelijk op een misslag berust: geen ‘evidente fout’ wegens door elkaar halen begrippen nu MN dit gemotiveerd heeft betwist en ook YouTube geen opheldering over de begrippen heeft gegeven.

 

IEPT20170530, Rb Rotterdam, Dwangsommen verbeurd

Dwangsommen mochten worden geëxecuteerd: voldoende aannemelijk dat gedaagden er in de bodemprocedure in zullen slagen om aan te tonen dat eisers niet volledig hebben voldaan aan het verbod om uitlatingen te doen die gedaagden in verband brengen met strafbare feiten en het aan het gebod om bepaalde publicaties te verwijderen.

 

2016


IEPT20161206, Rb Den Haag, GEV v LF
In kort geding niet vast te stellen of door GEV aan veroordeling uit vonnis IEPT20160725 is voldaan, executie geschorst: Rapportages van door partijen ingeschakelde deskundigen tegenstrijdig en meer onderzoek nodig. Onvoldoende onderbouwd door LF dat niet aan vonnis is voldaan.

 

IEPT20160826, Rb Noord-Holland, MSD v Ono
Misslag alleen voldoende voor schorsing als niet alleen feitelijke onjuistheid van aanname evident is, maar ook duidelijk is dat rechter bij bewustheid van onjuistheid van die aanname tot een redenering met een andere uitkomst zou zijn gekomen. Geen schorsing vonnis 29 juni 2016 (IEPT20160629): aan validiteit van oordeel over inventiviteit wordt door aanname rechtbank omtrent bestaan van publicatie [A] niet zodanig afbreuk gedaan dat buiten twijfel is dat rechtbank zonder die aanname niet tot zelfde oordeel was gekomen. Nadere precisering van door rechtbank bevolen opgave: aannemelijk dat rechtbank beperkingen wilde stellen aan kennisneming van concurrentiegevoelige informatie.

 

IEPT20160824, Rb Noord-Holland, Dagboek Moeder Vaatstra
Ten aanzien van vonnis van 18 december 2013 (IEPT20131218) dwangsommen verjaard vanaf 9 mei 2014
Aangezien het (op 19 december 2013 aan [gedaagde1] betekende) vonnis van 18 december 2013 op het punt van het publicatieverbod, met oplegging van een dwangsom, is bekrachtigd in het arrest van 17 maart 2015, is aan de aanvangsdatum van de verjaringstermijn, te weten het moment waarop de eerste dwangsom is verbeurd op 9 mei 2014, niets gewijzigd. Verjaring niet gestuit door instellen incidenteel appel op 12 augustus 2014: Geen aanspraak gemaakt op verbeurde dwangsommen. Stuiting van de verjaring heeft slechts doel getroffen voor 66 dwangsommen. Een deel van de verbeurde dwangsommen was op [datum] al verjaard. Teruggerekend naar de zes maanden eerder verbeurde dwangsommen (de laatste op 24 november 2014 ), betekent dit dat de stuiting slechts doel heeft getroffen voor 66 dwangsommen van telkens € 1.000,- per dag. Het voorgaande leidt ertoe dat de gevorderde verklaring voor recht onder 3.1 sub 8 kan worden toegewezen voor een bedrag van € 66.000. Dwangsommen uit hoofde van arrest 17 maart 2015 (IEPT20150317) verjaard. dwangsommen niet gestuit


IEPT20160812, Rb Den Haag, Aliter Curari v Dr. Rath
Registratie DYOH-merken te kwader trouw: Ex parte verbod en beslagen op grond van DYOH-merken opgeheven. Nu, zoals hiervoor overwogen, het verbod op inbreuk op de DYOH-merken wordt opgeheven, dienen de derdenbeslagen tot verhaal van verbeurde dwangsommen wegens overtreding van dit deel van het verbod ook te worden opgeheven


IEPT20160809, Rb Den Haag, Ruby Decor v Basic Holdings
Geen spoedeisend belang bij verbod om vonnis IEPT20160504 te executeren inzake nieuwe sfeerhaardmodellen. Aan bodemrechter om vast te stellen of sprake is van inbreuk en - in eventueel executiegeschil - of dwangsommen zijn verbeurd.Geen concrete dreiging dat Basic Holdings vonnis zal executeren in verband met niet-inbreukmakende sfeerhaarden.

 

IEPT20160630, Rb Overijssel, Abercrombie & Fitch
Geen misbruik van recht door vonnis te executeren: Eiser heeft niet aangetoond dat hij voldaan heeft aan schikkingsovereenkomst. A & F stelt en heeft met concrete voorbeelden onderbouwd dat eiser niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht uit art. 3 van de schikkingsovereenkomst tussen A & F en eiser. In art. 7 van de schikkingsovereenkomst is duidelijk bepaald dat A & F tot executie mag overgaan als eiser niet voldoet aan de informatieplicht.


IEPT20160603, Rb Gelderland, Beekman v Elka Pieterman
Tenuitvoerlegging vonnis gestaakt tot beslissing in hoger beroep. Wijzen vonnis (IEPT20160518) door andere rechter dan waar mondelinge behandeling plaatsvond in strijd met overgangsrecht HR 31 oktober 2014 (IEPT20141031). Tweede comparitie heeft na dat arrest plaatsgevonden Vonnis enkel gebaseerd op conclusiewisseling tussen partijen. Hoewel uit het vonnis zelf niet blijkt dat het tot stand is gekomen zonder enige acht te slaan op hetgeen ter zitting is besproken, moet er gelet op die brief van de griffier vanuit worden gegaan dat dit het geval is geweest. Een dergelijke gang van zaken waarbij een rechter - of dat nu de rechter is ten overstaan van wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden of een andere - vonnis wijst uitsluitend op grond van schriftelijke processtukken zonder acht te slaan op hetgeen tijdens mondelinge behandelingen (die hebben plaatsgevonden) door en namens de partijen is verklaard, zonder dat de partijen daarmee hebben ingestemd, is ernstig in strijd met fundamentele beginselen van procesrecht.


IEPT20160601, Rb Den Haag, Basil
Uit arrest HR (IEPT20160219) gebleken dat hof dwangsomveroordeling in stand mocht laten. Het gevolg daarvan is dat deze veroordeling vanaf de datum van het kort geding-vonnis onafgebroken heeft gegolden. Voor zover [A] onder dit vonnis dwangsommen heeft verbeurd zijn deze dus in beginsel verschuldigd gebleven. € 250.000 aan dwangsommen verbeurd. Het verweer van [A] wordt verworpen nu [A] niet heeft toegelicht waarom zij redelijkerwijs niet in staat was de afbeeldingen uit haar digitale catalogus te verwijderen.


IEPT20160118, Rb Noord Nederland, Dagboek moeder Vaatstra
[eiser] heeft voldoende spoedeisend (financieel) belang bij vordering inzake verjaarde dwangsommen. Verjaring niet gestuit met memorie van grieven of op grond van artikel 3:316 (1) of 3:317 (1) BW. Verjaring van 66 van 200 dagen tijdig gestuit met brief van 18 maart 2015 van advocaat [gedaagde] voor € 66.000. [gedaagde] heeft onrechtmatig gehandeld door zonder deugdelijke grondslag executiemaatregelen tegen [eiser] te treffen: moet € 128.818,23 aan verjaarde dwangsommen aan [eiser] terugbetalen.

 

2015

 

IEPT20151224, Rb Overijssel, Altrex
Geen belang bij vorderingen tot matiging dwangsommen en verbod tot handhaving verbod eerder vonnis: geen executiegevaar door toezeggingen Altrex.


IEPT20151117, Rb Den Haag, Altrex
Executiegeschil: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag onbevoegd: in executiegeschil is rechter volgens gewone regels (Zwolle) of in welk rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt bevoegd (artikel 438 Rv). Art. 611d Rv niet van tan toepassing: niet aan vordering ten grondslag gelegd dat zij in onmogelijkheid verkeert om aan hoofdveroordeling te voldoen. Artikel 102 Rv evenmin van toepassing: executie vonnis dreigt niet binnen dit arrondissement Den Haag te geschieden.


IEPT20150216, Rb Amsterdam, Nadomini v Cassina 
Geen staking executie IEPT20141224: dwangsommen juist aangezegd. Nagelaten is te vermelden met welk onderdeel (of met welke onderdelen) van 5.3 gedaagden concreet in gebreke zijn gebleven. Desalniettemin is de voorzieningenrechter van oordeel dat de dwangsommen op de juiste wijze zijn aangezegd. Onderdeel 5.3 van het dictum schept voldoende duidelijke verplichtingen en het ligt op de weg van de veroordeelden om hieraan te voldoen, zonder dat hierbij een verduidelijking van de wederpartij kan worden verlangd. Niet tijdig en volledig aan veroordeling voldaan door te laat door registeraccountant gecontroleerde opgave te doen. De dwangsommen zijn dan ook verbeurd  tot het maximum van € 50.000. Dwangsommen tijdig en niet in strijd met redelijkheid en billijkheid opgeëist.

 

IEPT20151228, Rb Den Haag, Eichholtz
Handhaven foto’s en in voorraad houden Kimberley-tafels niet in strijd met verbod: geen omstandigheden die duiden op daadwerkelijke verhandeling. Emerald-tafels niet te beschouwen als variant op Kimberley-tafels: debat mogelijk over beweerdelijke andere algemene indruk.

IEPT20151210, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset 
Bevoegdheid voorzieningenrechter in conventie niet in geschil. Voorzieningenrechter bevoegd m.b.t. reconventionele vorderingen: voldoende samenhang tussen vordering in conventie en reconventie, zodat NL rechter ook in reconventie rechtsmacht heeft. Geen dwangsom verbeurd ten aanzien van gebeurtenissen vóór betekening van kort geding vonnis. Onvoldoende aannemelijk dat mededelingen in  strijd met r.o. 6.5.  van het vonnis zijn gedaan. Geen dwangsommen verbeurd door gebruik merk-, handels- of domeinnamen met “BWI” of “BWIMERCH”: termen verschillen te veel van “Bioworld (Merchandising)”. Reconventionele vorderingen die feitelijk zelfde verboden als in kort geding vonnis vorderen c.q. verklaringen voor recht afgewezen.

IEPT20151208, Hof Den Haag, Ventraco v VWS
Executiegeschil: Voortzetting inbreuk Nederlands octrooi door via website aanbieden van RheoFalt-HP-EM op Nederlandse markt: De omstandigheId dat de pagina werd gepubliceerd onder het toplevel domain .nl en dat op de website slechts een adres en telefoonnummer van Ventraco in Nederland worden vermeld, duiden erop dat de internetpagina mede op het Nederlandse publiek was gericht.Het feit dat de pagina in het Engels is gesteld, sluit niet uit dat de pagina mede op Nederland is gericht omdat, zoals VWS als zodanig onbestreden heeft aangevoerd, het Nederlandse publiek het Engels voldoende machtig is om de inhoud van de pagina te begrijpen. Voortzetting inbreuk: niet aangegeven dat het een ‘vernieuwde versie’ betreft, productnaam is hetzelfde gebleven; begrip ‘aanbieden’ moet ruim worden uitgelegd:  aanbod kan de positie van de octrooihouder op de markt voor producten en werkwijzen die onder het octrooi vallen nadelig beïnvloeden.Voor verbeuren dwangsommen slechts vereist dat vonnis is betekend. 

IEPT20150908, Hof Den Bosch, Executie publicatievonnis
Nieuw gebleken feiten brengen mee dat gewraakte uitlatingen niet onder het verbod uit het eerdere vonnis vallen.
 

IEPT20150902, Rb Noord-Holland, PMS v Choons
Ten onrechte verstek verleend, in VS gevestigde Choon’s niet correct gedagvaard: mogelijkheid om ex art. 63(2) Rv aan een bij het beslagrekest door een partij gekozen woonplaats betekeningen en exploten te doen, geldt slechts geldt voor werkelijke executiegeschillen. Uitstel van drie maanden voor nemen conclusie van antwoord nu dit de termijn is waarop Choon’s ingevolge artikel 115(2) Rv had moeten worden gedagvaard. 

IEPT20150626, HR, Team10
Cassatieberoep niet-ontvankelijk (artikel 80a (1) RO)

IEPT20150519, Hof Amsterdam, Money4Wheels
Geen dwangsommen verbeurd: onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie gewraakte advertenties op internet zijn geplaatst. Betrokkenheid geïntimeerde bij gebruik “Money4Wheels” op www.beoordeelmijnwebsite.nl onvoldoende aannemelijk. Voldoende aannemelijk dat geïntimeerde zich heeft ingespannen om veroordeling na te komen.

IEPT20150513, Rb Rotterdam, Belcentrale v Pretium II
Dwangsom van € 100.000 verbeurd door Belcentrale door van klanten Pretium die instemmen met overstap voor alleen de gesprekskosten, gehele overeenkomsten over te zetten naar Belcentrale. Onvoldoende aannemelijk dat dwangsommen zijn verbeurd met betrekking tot het gebod om het contract van geslamde klanten weer op naam Pretium te stellen.

IEPT20150501, HR, Uitlatingen vastgoedfraude
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20150430, Rb Gelderland, Them There Koyas Koi Forum
Eiser heeft niet voldaan aan kort geding vonnis (IEPT20140123) door rectificatie niet beeldvullend te plaatsen en aanvullende tekst te plaatsen. Geen opheffing beslag: voorshands € 45.500,00 aan dwangsommen verbeurd, nu berekening dwangsommen onbesproken is gelaten.

IEPT20150320, Rb Gelderland, Starsurgical
Doel en strekking rectificatie, het voorkomen van reputatieschade van merk Starsurgical, met Engelse vertaling voldoende gewaarborgd. Rectificatie op wijze geplaatst waardoor aandacht wordt afgeleid en rectificatie niet opvalt. Geen misbruik van executiebevoegdheid: niet gewacht met uiten bezwaren tegen rectificatie om Sigma te schaden

IEPT20150216, Rb Amsterdam, Nadomini v Cassina
Geen staking executie vonnis van 24 december 2014 (IEPT20141224) : dwangsommen juist aangezegd en niet tijdig en volledig aan veroordeling voldaan door te laat door registeraccountant gecontroleerde opgave te doen. Dwangsommen tijdig opgeëist en niet in strijd met redelijkheid en billijkheid.

 

IEPT20150109, Rb Den Haag, Ventraco v VWS
Openbaar maken wervende publicatie over RheoFalt HP-EM overtreding verbod indirecte inbreuk octrooi. In het het vonnis van 5 september is geoordeeld dat Ventraco met het aanbieden van het product RheoFalt HP-EM in Nederland een indirecte inbreuk maakt op het octrooi op grond van artikel 73 ROW. Ventraco heeft daarmee dus het verbod overtreden. Aanbieden RheoFalt HP-EM via Engelstalige deel Ventraco-website overtreding inbreukverbod: mede op Nederlandstalig publiek gericht. Het aanbod is gedaan door het in Nederland gevestigde Ventraco, via haar website onder het toplevel domain ‘.nl’. In het Engelstalige deel van de website heeft Ventraco Nederlandse contactgegevens vermeld: een adres en telefoonnummer in Nederland. Dit alles duidt er op dat de website mede op het Nederlandse publiek is gericht. In Nederland gevestigde afnemers zullen de Engelse taal voldoende machtig zijn om de Engelstalige webpagina’s van Ventraco te begrijpen. Het feit dat de betreffende pagina’s in het Engels zijn opgesteld, brengt dan ook niet mee dat die pagina’s zich niet mede richten op Nederland.


2014
 

IEPT20141223, Rb Limburg, Executie publicatievonnis

Staking executie vonnis 6 december 2010  met verbod tot doen negatieve uitlatingen over gedaagde toegewezen: inmiddels vanwege uitspraak Hof van Discipline duidelijk dat er nooit een normale verhouding raadsman-cliënt is geweest

IEPT20141209, Hof Amsterdam, Pretium v Vara

Sprake geweest van voor Vara onvoorzienbaar technisch probleem, waardoor gewraakte uitzending opnieuw online is geplaatst. Pretium maakt misbruik van executiebevoegdheid door te wachten met melden overtreding vonnis en dwangsommen tot maxium van € 500.000 te vorderen. Definitief verbod tot executie dwangsommen boven bedrag van € 20.000.
 

IEPT20141202, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Dwangsom niet opgeheven: Allposters heeft niet al dat gene gedaan dat redelijkerwijs van haar verwacht kon worden om opgave te doen. 

IEPT20141121, Rb Den Haag, eBenefits v VGB
Beslag gehandhaafd: onvoldoende aannemelijk dat is voldaan aan schriftelijke opgave. Onvoldoende aannemelijk dat VGB klanten van eBenefits heeft benaderd, laat staan dat dit onrechtmatig zou zijn jegens eBenefits.

IEPT20141023, Rb Limburg, Prostelko 

Geen verbod tot executie kort geding vonnis: eiser heeft in strijd gehandeld met vonnis van 11 maart 2014. Geen buitengerechtelijke ontbinding licentieovereenkomst: niet aan in licentieovereenkomst genoemde ontbindingsgronden voldaan
 

IEPT20141006, Rb Amsterdam, TB Events v IDTV

Vonnis van 21 juli 2014 (IEPT20140721) overtreden: teken “Wie ontdekt de Mol?” niet beschrijvend en op identieke wijze gebruikt als voorheen “Wie is de Mol?”. Toevoeging “alsmede alle soortgelijke tekens” uit vonnis doelt ook op teken “Wie is de Mol?” zonder beschrijvende aanduiding.

IEPT20140708, Hof Arnhem-Leeuwarden, Fysiosupplies
Geen belang bij opheffing schorsing executie dwangsommen: titel voor invordering dwangsommen met terugwerkende kracht komen te vervallen door vernietiging vonnis waarbij de dwangsommen zijn opgelegd.

IEPT20140502, Rb Zeeland-West-Brabant, Het Anker v Montis
Winstafdracht op inbreukmakende stoelen moet worden berekend per model stoel en niet op basis van stoelen gezamenlijk: zou neerkomen op een voordeel wanneer een inbreukmaker het verlies dat hij op een aantal modellen maakt zou mogen compenseren met de verkoop van andere winstgevende inbreukmakende modellen. Verlies mag wel per model in mindering worden gebracht. Executieverbod voor zover de executie de bij opgave van de registeraccountant van Het Anker vastgestelde winst van € 42.839,92 te boven gaat.

IEPT20140408, Hof Den Bosch, Executiegeschil uitlatingen

Vermeende uitlatingen dat appellant een vuile lasteraar was niet gedaan in context van bij opgelegde verbod inzake mogelijke (dubbel)rol als kroongetuige.

IEPT20140218, Hof Amsterdam, Philarmonisch Orkest v NL Symfonieorkest
Geen schorsing executie verbod: NedSym heeft eventuele noodtoestand aan zichzelf te wijten. Starten bodemprocedure na arrest Hof geen nieuw feit. Geen misbruik van bevoegdheid NedPho door ten uitvoer leggen arrest.

 

IEPT20140217, Rb Den Haag, Ajinomoto v GBT
Verhoging van dwangsom tot €1000 per kilo inbreukmakende L-lysine of €100.000 per inbreukmakende handeling of dag, wegens niet naleven van opgelegd inbreukverbod. Geen controle van toekomstige zendingen door GBT: geen causaal verband tussen kosten van controles en in verleden gepleegde inbreuken. Voldoende spoedeisend belang bij opgave van gegevens over gepleegde inbreuken, inclusief de daarmee gerealiseerde winst. Recall en passende maatregelen tot verspreiding van informatie over dit vonnis (artikel 70(12) Row): persberichten op website GBT en vakwebsite, advertentie in vakblad.

 

IEPT20140203, Rb Amsterdam, Belfabriek v MTTM

Korte tijd op Flickr-account zichtbare misleidende mededelingen over MTTM, geen overtreding verbod: experimenteel gebruik niet gericht op klantenwerving.


IEPT20140131, Rb Amsterdam, Vara v Pretium
Executiegeschil. Vara mocht volstaan met ontoegankelijk maken van onrechtmatige uitzending voor publiek; bij verwijdering van uitzending van server heeft Pretium immers geen belang. Vara heeft echter onvoldoende inspanning en zorgvuldigheid betracht om dit te bewerkstelligen: had op haar weg gelegen om na upload van her-montage te controleren of oorspronkelijke uitzending daadwerkelijk verwijderd was. Verbeurde dwangsom beperkt tot € 20.000, nu Pretium misbruik van executiebevoegdheid heeft gemaakt door te wachten met melden van overtreding vonnis aan Vara na constatering hiervan.

IEPT20140129, Rb Amsterdam, NL Symfonieorkest v NL Philharmonisch Orkest
Schorsing executie arrest Hof Amsterdam 25 juni 2013: Gedwongen naamswijziging kort voor uitspraak bodemrechter gaat te ver.Status arrest in kort geding: geen gezag van gewijsde, toetsing verbod executie conform criterium executiegeschil. Overeenkomst geen onopzegbare vaststellingsovereenkomst: Enkele onzekerheid over toelaatbaar zijn naam niet voldoende: beogen rechtstoestand vast te stelen is vereist.

IEPT20140128, Hof Amsterdam, Uitlatingen Vastgoedfraude
Onvoldoende weersproken dat bij kort geding vonnis verboden artikel als gevolg van technische fout kon worden geraadpleegd. Geen dwangsommen verbeurd: geen publicatie door Y, maar slechts niet beoogd neveneffect van andere, volstrekt geoorloofde handeling (migratie website).

 

2013

 

IEPT20131231, Rb Rotterdam, P&G v Unilever
Geen schorsing van executie van verbod op Ariel Pods. Geen sprake van juridische en/of feitelijke misslag, doordat vonnis onvoldoende (volledig) gemotiveerd is of doordat voorzieningenrechter aan bepaalde passages in pleitnotities van P&G zou zijn voorbijgegaan. Executiegeschil mag niet gaan werken als verkapt appel.
 

IEPT20131105, Hof Den Haag, AD Inkoop v Action
Executie vonnis gebaseerd op naderhand nietig verklaard model geen misbruik van bevoegdheid, hoewel voor die stelling het nodige te zeggen valt. Staking executie dwangsommen; geen bewijs overtreding verbod.

 

IEPT20131105, Rb Gelderland, Executie schadevergoeding
Geen schorsing executie van veroordeling tot betaling van schadevergoeding: geen beroep op verrekening met vordering uit hoofde van auteursrechtinbreuk dan wel in verband met licentievergoeding voor gebruik van foto's op website. Tegenvordering is onvoldoende aannemelijk geworden, gelet op afspraken dat kosten van foto's voor website in totaalprijs voor bouwen van website waren inbegrepen en nu gebruik van foto's overeenkomstig doel is waarvoor eiser foto's ter beschikking heeft gesteld.

 

IEPT20131002, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi
Geen spoedeisend belang Van Caem wegens ontbreken verhaalsmogelijkheden van Caem. Spoedeisend belang Bacardi bij verhoging dwangsommen tot € 1.500.000.

 

IEPT20130807, Rb Amsterdam, Emryss
Herstelvonnis. Kennelijke fout. Emryss was bevoegd werken die zij op 30 maart 2010 in voorraad had te verkopen, zodat verkoop van die werken geen inbreuk op auteursrecht van eiser oplevert en Emryss niet is verboden.

 

IEPT20130802, Rb Amsterdam, Kunsthandel v Pictoright
Executiegeschil. Geen schorsing executie van verstekvonnis, inhoudende bevel tot opgave van aan- en/of verkopen van volgrechtplichtig werk: niet verschijnen komt voor eigen rekening, geen sprake van kennelijk feitelijke of juridische misslag (er heeft namelijk geen beoordeling van aangevoerde feiten of inhoudelijke beoordeling van geschil plaatsgevonden) en onvoldoende aannemelijk gemaakt dat eiser niet in staat is aan verstekvonnis te voldoen.

 

IEPT20130705, Rb Amsterdam, PostNL
Lijfsdwang gedeeltelijk toegewezen. Bevelen om valse postzegels en apparaten waarmee die gemaakt zijn te overhandigen aan PostNL versterkt met lijfsdwang, nu voldoende vast staat dat gedaagden op die punten bodemvonnis niet zijn nagekomen en zij onvoldoende hebben toegelicht waarom zij niet in staat zijn geweest aan die bevelen te voldoen.

 

IEPT20130617, Rb Den Haag, Apple v Samsung
Voortzetten cassatieprocedure geen overtreding van bevel tot gehengen en gedogen van de Galaxy tablets.

 

IEPT20130524, Rb Noord-Nederland, Fysiosupplies
Executiegeschil: gebruik “fysiosupplies” als beschrijvende term voor producten die All4Fysio verkoopt is geen gebruik als handelsnaam

 

IEPT20130508, Rb Amsterdam, Nokia v ST
Geen staking executie: geen nieuw feit dat pas na vonnis aan het licht is gekomen.

 

IEPT20130501, Rb Den Haag, Total Systems v Potveer
Criterium verbeuren dwangsommen vaststellingsovereenkomst conform criterium voor verbeuren dwangsommen vonnis. Verbeuren dwangsommen onvoldoende aannemelijk


IEPT20130416, Hof Den Bosch, Allposters v Pictoright
Vragen aan deskundige of een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave nog aansluit bij huidige praktijk in die branche
 

IEPT20130305, Hof Arnhem-Leeuwarden, Januskachels
Onvoldoende onderbouwd dat gebruik merk in webadres is te beschouwen als gebruik voor waren of diensten. Betwijfeld of niet instrueren Google overtreding van verbod oplevert. Schermafbeelding geen bewijs dat inbreukmakende website nog toegankelijk was en deze bevat geen verwijzingen naar teken JACOBUS. Gebruik merk op factuur ’t Stokertje voor door De Jong in het verkeer gebrachte kachel geen overtreding: uitputting merkrecht

 

IEPT20130215, Rb Noord-Nederland, S&S v Esschert
Geen staking executie: verbeuren dwangsommen staat voldoende vast

 

IEPT20130122, Rb Oost-Nederland, Privatescan v Prescan

Geen dwangsommen verbeurd: overtreding door openbaar toegankelijk persoonlijk LinkedIn-profiel is van ondergeschikte aard

 

IEPT20130121, Rb Rotterdam, Tegeldump.nl v M.R. Tegels

Geen dwangsommen verbeurd door Tegeldump.nl: geen gehoudenheid handelsnaam op websites van derden te doen verwijderen, zelfs niet als dat mogelijk is


2012

 

IEPT20121206, Rb Amsterdam, Quote v Bouwhuis

Geen dwangsommen verbeurd doordat artikel na 3 jaar enige tijd opvraagbaar was wegens technische fout; geen schade Bouwhuis
 

IEPT20121112, Rb Arnhem, Nedac Sorbo v De Bever

Executiegeschil: Geen dwangsommen verbeurd inzake opgave: Nedac Sorbo heeft opgegeven op welke soorten Blue Wonderproducten de actiesticker is aangebracht en in welke media de promotieactie is geuit conform oordeel van voorzieningenrechter; Nedac Sorbo hoefde geen opgave te doen van het aantal gedane uitingen. Dwangsommen verbeurd inzake recall: niet maximaal ingespannen om inbreukmakende producten terug te roepen
 

IEPT20121108, Rb Breda, Beckers v JMQ

Schorsing tenuitvoerlegging vonnis van rechtbank Den Haag van 22 augustus 2012 wegens verhaalsrisico JMQ in geval van vernietiging in hoger beroep. Achterwege blijven proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv is geen juridische misslag, omdat rechtbank stellingen omtrent octrooi-inbreuk van ondergeschikte betekenis heeft geoordeeld
 

IEPT20121031, Rb Breda, Beckers v JMQ

JMQ dient zich te houden aan toezegging geen beslagen uit te winnen totdat een inhoudelijk vonnis over rechtmatigheid van de executie is gewezen:
 

IEPT20121023, Hof Den Bosch, TAN v Pontifix

Geen dwangsommen verbeurd: het actief schonen van websites zoals google valt niet onder (een redelijke uitleg van) het algemene verbod om ‘het gebruik van de TAN-handelsnamen door Pontifix voort te zetten’; geen gebod
 

IEPT20121023, Rb Den Haag, Beckers v JMQ

Rechtbank geëxecuteerd vonnis onbevoegd: rechtbank woonplaats bevoegd inzake executiegeschil
 

IEPT20121009, Hof Den Bosch, Dreamgirl v Benstout

Dwangsommen verbeurd: In ernst kan niet worden betwijfeld dat het aanwezig hebben van deze foto's op de server verbeurte van dwangsommen meebrengt.
 

IEPT20120914, Rb Amsterdam, Emryss

Vordering tot betaling 79.448 aan dwangsommen in kort geding toegewezen, nu bodemrechter reeds heeft geoordeeld dat dwangsommen zijn verbeurd: verrekening met royalty-vordering van [V]. Beslag wordt opgeheven: ten grondslag liggende royalty-vordering [V] door verrekening teniet gegaan
 

IEPT201020816, Rb Arnhem, Lusaro

Gebod tot voortzetting samenwerkingsovereenkomst: onvoldoende zekerheid dat dwangsommen zijn verbeurd
 

IEPT20120810, Rb Den Haag, Kao

Opheffing dwangsom: staat het voldoende vast dat het voor X onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel tot opgave van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhl-producten heeft betrokken.
 

IEPT20120726, Rb Arnhem, Angro v Bonnie Doon

Schorsing executie: Angro voldoende aannemelijk gemaakt dat onderkant van leggings tijdig heeft laten afknippen en bevel tot afgifte van inbreukmakende leggings niet heeft overtreden
 

IEPT20120618, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Geen dwangsommen verbeurd: noemen van tweede voornaam in strijd met verbod berust op vergissing
 

IEPT20120615, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi

Executiegeschil: Onvoldoende bewijs uitputting. Geen schorsing executie ondanks mogelijk faillissement. Reconventie: voortdurende inbreuk: aanvullende opgave, geen verhoging dwangsom
 

IEPT20120529, Rb Den Haag, Consumentenbond v Matrix

Dwangsom verbeurd; niet opvolgen instructies door Aldipress komt voor rekening en risico van Consumentbond. Halvering dwangsom tot € 25.000 omdat overtreding slechts 2.100 exemplaren van oplage van 65.000 exemplaren betreft
 

IEPT20120418, Rb Utrecht, Roucar

Frans arrest inzake rechthebbende niet onverenigbaar met Nederlands vonnis inzake bevoegdheid
 

IEPT20120413, HR, Happy Point v JB

Beroep in cassatie afgewezen; gezien art. 81 RO, geen nadere motivering. De onderdelen 1 t/m 3 [...] gaan over 's hofs uitleg van de veroordeling tot een 'door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave', waaronder het hof in casu een verklaring van een accountantadministratieconsulent begrepen heeft geacht. Onderdeel 4 [...] gaat over 's hofs uitleg van de veroordeling tot afgifte van litigieuze opblaaspoppen. Onderdeel 5 gaat over de kostenveroordeling: volgens dat onderdeel heeft het hof ten onrechte art. 1019h Rv. toegepast.
 

IEPT20120404, Rb Breda, Pontifix v TAN

Executiegeschil: gedaagden voldoen niet stelplicht inzake verboden “voortzetting”
 

IEPT20120315, Rb Leeuwarden, Januskachels
Dwangsommen verbeurd door gebruik JANUS, JACOBUS en J PLUS. Volledige proceskosten bij executiegeschil inzake overtreding inbreukverbod
 

IEPT20120301, Rb Leeuwarden, Action v AD Inkoop
Primair taalkundige uitleg overeenkomst via advocaten. Action voert aan dat tussen advocaten besproken is dat met "onherroepelijk vonnis" een bodemprocedure is bedoeld. AD Inkoop heeft deze enkele stelling van Action betwist. Gelet op die betwisting is nader feitenonderzoek nodig om vast te kunnen stellen of Action gelijk heeft, of AD Inkoop. 
 

IEPT20120313, Hof Den Haag, Prae v Artiestenverloningen

Veroordeling in niet gevorderde volledige proceskosten juridische misslag
 

IEPT20120229, Rb Utrecht, Miec Marketing v Buurt & Co

Geen geringe overtreding: niet per vergissing niet vermelden van 1 overeenkomst. Geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv bij executiegeschil inzake opgave
 

IEPT20120228, Hof Amsterdam, Alpi v Converse
Staking executie uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis vereist misbruik van bevoegdheid c.q. kennelijke misslag
 

IEPT20120206, Rb Arnhem, SVT v TD Neder-Veluwe

Overtreding vonnis door ongeoorloofde vergelijkende reclame: geen representatieve steekproef: De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het aantal bevraagde patiënten, circa 300 op een landelijke groep van circa 375.000 trombose-patiënten, te klein is om verantwoord de mededelin-gen in het onderzoek te kunnen doen.


2011
 

IEPT20111213, Rb Den Haag, Van Caem v Bacardi

Geen schorsing executie - Geen kennelijke misslagen bij bewijslastverdeling, waardering van bewijs en omvang opgaveverplichting 
 

IEPT20111206, Hof Den Bosch, Xterior v Windscreen

Geen dwangsommen verbeurd; geen letterlijke uitleg veroordeling. Geen inbreuk op auteursrecht Windscreen, geen verwarringsgevaar en geen onrechtmatig profiteren bedrijfsdebiet 
 

IEPT20111124 Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

Geen overtreding vonnis: uit het vonnis volgt niet dat [M]  gehouden was meer te doen dan de openbaarmaking van de website te staken en met het opzeggen en de opheffing van de website lijkt daar vooralsnog aan te zijn voldaan
 

IEPT20111115, Rb Den Haag, Multi Tasking v Informa

€ 1 miljoen aan dwangsommen verbeurd. Geen matiging: daarvoor zijn de overtredingen van met name de opgaveplicht te ernstig en te verwijtbaar.
 

IEPT20111111, Rb Den Haag, C&A v G-Star

Gebruik “Dstr” valt niet onder verbod “D STR”. Gebruik “D str” valt onder verbod “D STR”. Het gebod betreft het staken van de aanbieding van kledingstukken voorzien van het teken ‘DSTR’, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter ‘D’ enerzijds en de letters ‘STR’ anderzijds.
 

IEPT20111104, Rb Amsterdam, NSE v Brein

Geen schorsing executie vonnis 28 september 2011 op basis van Premier League-arrest: andere feitelijke situatie. Vonnis geen juridische misslag wegens L'Oréal/eBay-arrest
 

IEPT20111028, Rb Amsterdam, Tros v Pretium
Tros niet tijdig voldaan aan vonnis door niet tijdig deponeren fragment opnames. Executie vonnis geen misbruik van recht omdat Tros niet de bedoeling had het vonnis te overtreden
 

IEPT20111021, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck
Executiegeschil: geen herziening bevelen. Enkele feitelijke of onjuistheid leidt niet tot misbruik van bevoegdheid executant; Geen verkapt appèl
 

IEPT20110901, Rb Breda, Benstout v Dreamgirl

Geen overtreding vonnis: Naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter kan het opgeslagen houden van de foto’s op een server die niet zonder meer voor het publiek toegankelijk is, niet worden aangemerkt als een overtreding van het vonnis van 27 juni 2011.

 

IEPT20110720, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic
Reikwijdte verbod niet beperkt tot herhalingen eerdere handelingen: Online orders geen verhandeling door Vetus  andere rechtspersoon. Geen overtreding veroordeling wijziging tenaamstelling octrooi: voldoende inspanningen

 

IEPT20110615, Rb Utrecht, Persoonsdomeinnaam

Staking executie : domeinnaam is mogelijk niet hetzelfde als website. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat [H] c.s. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de begrippen website en domeinnaam, zowel feitelijk als juridisch, een andere betekenis toekomen. Nu het dictum van het vonnis van 23 juni 2010 (zie 2.5) spreekt over de website [K].nl, is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter-in tegenstelling tot hetgeen [K] stelt- (voor [H] c.s.) ruimte voor redelijke twijfel of daarmee (ook) de domeinnaam [K].nl is bedoeld.

 

IEPT20110531, Rb Rotterdam, PBH v Golden Dream
Geen schorsing executie vonnis 29 november 2010 Rb Den Haag: Voorshands is aannemelijk geworden dat er een kans bestaat dat deze stelling in het hoger beroep tussen PBH en Golden Dream c.s. gehonoreerd wordt dan wel dat het vonnis van 1 februari 2011 in een tussen Golden Dream c.s. en Lion mogelijk te voeren hoger beroepprocedure op dat punt vernietigd wordt. In lijn hiermee dient in het kader van dit kort geding vooralsnog van de juistheid van het vonnis van 29 november 2010 te worden uitgegaan.

 

IEPT20110420, Rb Amsterdam, SVA v De Jong

Normale zorgvuldigheid te betrachten bij uitvoering vonnis : € 10.000 aan dwangsommen verbeurd.De voorzieningenrechter is van oordeel dat de uitnodiging om de gemaakte lijsten te controleren niet betekent dat fouten die met betrachting van de redelijkerwijs te venvachten zorgvuldigheid niet gemaakt behoeven te worden niet meer aan SVA kunnen worden tegengeworpen.

 

IEPT20110225, Rb Den Haag, Tros v Pretium

Executiegeschil: Kennelijke juridische misslag: Afgifte journalistiek bronnenmateriaal. Achterwege blijven zichtbare toetsing aan tweede lid artikel 10 EVRM is kennelijke juridische misslag

 

IEPT20110224, Rb Zwolle, TéDé v Tetra

Opgave over punten waarover partij informatie kan verschaffen: Dat Tetra er belang bij heeft om twee rapporten kunnen vergelijken, betekent niet dat het dictum op een andere wijze moet worden uitgelegd. Het doel van de veroordeling is immers dat Tetra wordt geïn-formeerd over de inrichtingen en de wrongelproductie en niet de mogelijkheid om twee rapporten te vergelijken

 

IEPT20110216, Rb Breda, Appletree v Promotion Design

Overtreding vonnis – geen misbruik: Tegenover de door Appletree gestelde omstandigheid dat Promotion Design haar eerder dan 18 januari 2011 had kunnen mededelen dat de twee genoemde afbeeldingen zich nog op de website bevonden, staat het feit dat Appletree op grond van het vonnis in kort geding zelf actie had moeten ondernemen en zo had kunnen voorkomen dat de dwangsommen zouden oplopen.

 

IEPT20110210, Rb Amsterdam, Geen Stijl v X

Vindbaarheid na zeer gerichte zoekactie op basis van specifieke niet voor het publiek toegankelijke gegevens leidt niet tot overtreding vonnis. Als enkele afbeeldingen na een zeer gerichte zoekactie op basis van specifieke niet voor het publiek toegankelijke gegevens, daarna toch nog ergens op een plek op internet te vinden zijn, mogelijkerwijs via gegevens afkomstig van een aan GS Media gelieerde server, kan het niet verwijderd hebben daarvan, onder de hiervoor geschetste omstandigheden, in redelijkheid niet als een overtreding van het vonnis worden aangemerkt. Geen tijdige betaling griffierecht in kort geding vereist


2010

 

IEPT20101202, Rb Den Bosch, CWS v BOCO

Gebod tot staking executie: Geen overtreding door Google-zoekresultaten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het enkele feit dat men via in google ingevoerde zoektermen met het woord 'boco' resultaten krijgt die (indirect) in verband zijn te brengen met CWS, niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik waardoor verwarring te vrezen valt in de zin van artikel 5 Huw. Geen overtreding door vermelding van de naam cws-boco door werknemers van CWS op Linked-In.

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Middenweg v Multispike

Nieuwe nietigheidsgrond geen grond staking executie: geen juridische misslag in eerder vonnis. Proceskosten € 18.708

 

IEPT20101018, Rb Den Haag, Safeway v Kedge.

Indirecte inbreuk – bewijslast: Het betoog van Safeway dat het enkele bijsluiten van montage-instructies waarin staat dat de Horb Plus en de Horb Twin Plus moeten worden vastgeschroefd aan het dak, uitsluit dat die zekeringsinrichtingen bestemd zijn voor toepassing van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding, treft geen doel. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is of en in welke mate de gebruikers de instructies van Safeway zullen opvolgen.

 

IEPT20100928, Hof Den Haag, Sandoz v Leo Pharma
Incidentele vordering tot schorsing executie vonnis afgewezen: het hof is van oordeel dat er geen sprake is van een kennelijke misslag.

 

IEPT20100921, Hof Den Bosch, Techcomlight v Bik

Executieverbod wegens vernietiging vonnis in hoger beroep: Nu aan de dwangsommen waarop Techcomlight aanspraak maakt de grondslag is komen te ontvallen, is de vordering van Bik in dit executiegeschil toewijsbaar. Compensatie proceskosten

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, Danziger v BI

Incident tot schorsing KG-vonnis niet-ontvankelijk: Een rechterlijke uitspraak kan slechts worden aangetast door aanwending van een van de door de wet gegeven rechtsmiddelen. De in kort geding voorlopig vastgestelde rechtsverhouding kan slechts gewijzigd worden bij arrest in hoger beroep, of bij uitspraak in de bodemprocedure. Dit incident is derhalve niet het juiste rechtsmiddel om de voorlopig vastgestelde rechtsverhouding tussen partijen te wijzigen.

 

IEPT20100615, Rb Rotterdam, Hans Textiel v Bonnie Doon
Geen misbruik recht – invordering dwangsommen: Naar voorlopig oordeel maakt Bonnie Doon dan ook geen misbruik van recht, dan wel is er sprake van onrechtmatig handelen zijdens Bonnie Doon jegens Hans Textiel, indien zij gelet op 5.2 juncto 5.4 van het vonnis - overgaat tot het innen van de dwangsommen. Het doel en de strekking van de onder 5.2 gegeven veroordeling is er immers mede op gericht om een dispuut tussen partijen over het al dan niet volledig verstrekken door Hans Textiel aan Bonnie Doon van de onder 5.2 genoemde bescheiden te voorkomen.

 

IEPT20100603 Rb Alkmaar, Verwijderen Cache

Eisers hadden separaat verzoek moeten doen aan Google om cache-bestanden te verwijderen: dat [eisers] wel de juiste eerste stap hebben gezet om aan hun verplichtingen uit het vonnis te voldoen door de verschillende beheerders van sites en zoekmachines (onder wie Google) aan te schrijven met het verzoek (de inhoud van) de artikelen te verwijderen, maar dat zij daarnaast nog een separaat verzoek hadden moeten doen aan Google om de bewuste URL's te verwijderen.

 

IEPT20100512, Rb Utrecht, Club Wear
Gebruik domeinnaam door derde in strijd met vonnis: De voorzieningenrechter overweegt dat het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl op de wijze als hierboven vermeld is aan te merken als een gebruik, zoals bedoeld in het dictum van het vonnis van 13 mei 2009. Aangezien vonnissen in beginsel van rechtswege werken [...], gold deze verplichting voor [eiseres] reeds op 13 mei 2009 en niet pas na de betekening van het vonnis.

 

IEPT20100428, Rb Zwolle, Dannijs v Zodiac
Geen merkinbreuk: geen ten verkoop aanbieden boten bij showroom. Het enkele feit dat de boten zich naast de ingang van de showroom bevonden wil niet zeggen dat Dannijs ze daar heeft opgesteld om daarvoor een afzet te vinden of te behouden.

 

IEPT20100422, Rb Breda, JB v Happy Point
Dwangsom verbeurd wegens niet verstrekken register-accountants rapport: Het betreffende gebod is zeer concreet in de aanwijzing van de hoedanigheid van de rapporteur: een registeraccountant. Van algemene bekendheid is dat dit een specifiek omschreven beroepsgroep is. Geen dwangsom wegens aanbieden poppen in verminkte toestand

 

IEPT20100329, Rb Leeuwarden, Koraalvaas
Beperkte uitleg ex parte bevel auteursrechtinbreuk: ex partebevel ondanks dat het ruim is geformuleerd (beperkt) uitgelegd dat het alleen ziet op inbreuk op de auteursrechten van [X] op de koraalvaas, en niet ook op inbreuken op de auteursrechten van [X] op andere ontwerpen van [X]. Inbreuk aangenomen. Geen matiging dwangsom.

 

IEPT20100325, Rb Amsterdam, UPC v KPN
Vonnis in beginsel overtreden, onduidelijk of dwangsommen zijn verbeurd.Tevens misleidende commercials UPC:  Voorshands wordt geoordeeld dat de mededeling aan het eind van de commercials (zowel in beeld als van de voice-over) "Al vanaf € 4,- extra per maand"  misleidend is, Ook hier geldt immers dat het pro-duct digitale televisie alleen kan worden afgenomen in combinatie met het Standaardpakket Radio/TV van € 16,80 en dat de werkelijke kosten derhalve € 20,80 bedragen. De kleine lettertjes onderaan in beeld die hier melding van maken zijn nagenoeg on-leesbaar en bijzonder kort in beeld.

 

IEPT20100303, Rb Amsterdam, NIvRA v SWA
Geen overeenstemming NIVRA/NOVAA – OvRAN: Zo dit een begripsmatige overeenstemming met zich brengt, kan dit - gelet op het ontbreken van visuele en auditieve overeenstemming en het beschrijvende karakter van de woorden - niet leiden tot het oordeel dat sprake is van een voldoende mate van overeenstemming. Geen overeenstemming RA, RFA en AA – RMA en IAA. Dwangsommen verbeurd: op de nieuw in gebruik genomen website is nog veelvuldig de handelsnaam NOvRA is te vinden

 

IEPT20100302, Hof Den Haag, MAN
Overtreding vonnis: “middellijk of onmiddellijk belang of zeggenschap" aldus worden uitgelegd dat het gaat om een zodanig belang of een zodanige mate van zeggenschap dat [appellant] het in zijn macht heeft overtreding van de getroffen voorzieningen te bewerkstelligen of te voorkomen. [...] niet bestreden dat hij (als enig aandeelhouder en bestuurder) ten tijde van het openen van de gewraakte website wél een doorslaggevend belang en/of doorslaggevende zeggenschap had in NHG Trans International B.V.

 

2009 


IEPT20091211, Rb Utrecht, Romex v Rom-x

Inbreuk - overtreding: De voorzieningenrechter is met Romex van oordeel dat de visuele en auditieve gelijkenis van de tekens ROM-X en ROMEX zodanig is dat Rom-x in redelijkheid niet geacht kan worden te zijn opgehouden met het gebruik van het merk ROMEX en de naam ROMEX BENELUX. Internationale rechtsmacht in kort geding: De omstandigheid dat partijen in artikel 7 van de Vereinbarung (zie 2.2.) een Duits gerecht bevoegd hebben verklaard, doet hieraan niet af

 

IEPT20090702, Rb Amsterdam, Trendylaarzen v 2dehands.nl

Staking executie vonnis: Hetgeen is conventie en reconventie is overwogen rechtvaardigt het door gedaagden gevorderde verbod op de verdere executie van het vonnis van 12 maart 2009. eschuldiging van oplichting gerechtvaardigd. Gezien de feiten zoals deze thans zijn komen vast te staan dan wel aannemelijk geworden, is de conclusie dat de moderators hiertoe te snel zijn overgegaan niet langer gerechtvaardigd

 

IEPT20090625, Rb Dordrecht, Vloerconsulting v Vloertechniek

Executiegeschil: dwangsommen verbeurd wegens registreren en geregistreerd houd van handelsnaam – gebruik handelsnaam in de zin van het vonnis

 

IEPT20090528, Rb Alkmaar, KS Verlichting v Tierlantijn

Executiegeschil: verkoop op website buiten macht van KS. onvoldoende aannemelijk geworden dat KS het in haar juridische en/of feitelijke macht heeft om het te koop aanbieden door de vof op meergenoemde website te staken. Nieuwe ontwerpen Viena 1, 2 en 3 geen ongeoorloofde nabootsingen

 

IEPT20090520, Rb Zwolle, Örnell v ABK
Executie vonnis - geen dwangsommen verbeurd: ABK kan namelijk niet worden gevolgd in haar stelling dat Örnell op die punten niet aan het vonnis heeft voldaan

 

IEPT20090428, Hof Den Haag, Noack v Radder
Dwangsommen verbeurd wegens begeleidende brief bij rectificatie maar gematigd wegens vernietiging vonnis. Hoewel dit niet wegneemt dat Radder c.s. niet behoorlijk uitvoering hebben gegeven aan het vonnis van de voorzieningenrechter, is de omstandigheid dat de inhoud van de begeleidende brief, achteraf bezien, als juist moet worden beschouwd, aanleiding de boete te matigen.

 

IEPT20090416, Rb Den Haag, Van Zanten v Vletter & De Haan

55.000 euro aan verbeurde dwangsommen. Export teeltmateriaal in strijd met gebod. Gebod ziet niet behandeling bollen op het veld of voorraad voor verkoop

 

IEPT20090409, Rb Arnhem, De Rooy v De Roode Roos

Geen dwangsommen verbeurd: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet uitgesloten worden geacht dat De Rooy er tot 5 februari 2009 inderdaad niet van op de hoogte was dat Energetica Natura afbeeldingen van De Roode Roos op haar CDrom had geplaatst.

 

IEPT20090304, Rb Haarlem, Fatboy v Qdesign

Invorderen dwangsommen misbruik van recht: Grondslag aan vonnissen en onthoudingsverklaring ontvallen: Uit het Bossche kortgedingvonnis van 17 juni 2008 blijkt dat [A] zijn schetstekening van de Fatboy the Original heeft vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van de Airbag van [B] in het Finse tijdschrift FRAME van december 1997. Het ontwerp van [A] mist derhalve originaliteit,

 

IEPT20090220, Rb Arnhem, The Bubbles Factory

Geen dwangsommen verbeurd door enkele registratie domeinnaam: enkele registratie van domeinnaam als digitaal internetadres kan niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik. Daarvoor is méér vereist, te weten dat [eiser] zijn onderneming en bedrijfsactiviteiten op de onder die naam te vinden website aan het publiek presenteert

 

2008

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Eyston v Boxford - rookmelders

€ 201.000 boete wegen niet-nakoming opgave verplichting uit vaststellingsovereenkomst. Geen grond tot matiging van al gematigde boete. Geen dwangsommen verbeurd

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia

Geen overtreding vonnis door vervanging van "is aan te bevelen voor alle baby's" door "is geschikt voor".

 

IEPT20080716, Rb Breda, Riho v Sealskin

€ 158.000 aan winstderving voor ten onrechte handhaven onthoudingsverklaring over vormgeving baden. Sprake van "duidelijke verschillen" in de zin van onthoudingsverklaring

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

Geen schorsing tenuitvoerlegging proceskostenveroordeling art 351 Rv

 

IEPT20080325, Rb Middelburg, Frodo-dressoir
Bewijs overtreding verbod. Ook proceskosten executiegeschil vallen onder artikel 1019h Rv

 

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

Executiegeschil: Geen juridische misslag rechtbank door aan te nemen dat recht op handelsnaam door akte dient te worden geleverd. Akten van oprichting en inbreng onderneming kunnen dienen als akte waaruit levering handelsnaam blijkt. Het verzuim die akten over te leggen kan niet worden hersteld in executiegeschil. Geen verbod executie.

 

IEPT20080220, Rb Arnhem, Smeba Brandbeveiliging v Life Safety Products
Executiegeschil: meerdere dwangsommen verbeurd - verhoging dwangsommen in reconventie

 

IEPT20080110, Rb Dordrecht, Simac v ONS
Merkenrecht en vaststellingsovereenkomst: Retourneren aan leverancier in China is een vorm van door overeenkomst verboden wederverkoop - recall bevolen

 

2007

 

IEPT20071030, Rb Arnhem, Astellas Pharma v Synthon
Uitleg gebod: Vonnis moet zo begrepen worden dat Astellas aan Synthon een opgave dient te verstrekken van de namenen adressen van alle personen die daadwerkelijk kennis hebben genomen van de inhoud van de documenten/gegevensdragers, althans van wie redelijkerwijs valt aan te nemen dat zij daarvan kennis hebben genomen, en wel zodanig dat zij van daaruit verkregen informatie gebruik zouden kunnen maken ten nadele van Synthon - Geen dwangsommen verbeurd bij ontbreken rechtsgeldige betekening

 

IEPT20070810, Rb Den Haag, Sky-Lite v Audipack

Geen overtreding algemeen verbod inbreuk auteursrechten nu op een aantal punten die de voorzieningenrechter voor de inbreukvraag van belang achtte onmiskenbaar veranderingen zijn aangebracht.

 

IEPT20070611, Rb Den Haag, LG v Philips - executiegeschil

Ruime uitleg disclosureverplichting JPEG-committee - schorsing provisioneel verbod

 

IEPT20070525, Rb Haarlem, Beemsterkaas-commercial executiegeschil

Verbod ziet op het maken van een kopie van eerdere reclamecampagne van Melkunie

 

IEPT20070524, Rb Amsterdam, Market4Care v TBlox - executiegeschil

Dictum noemt geen specifieke website voor rectificatie en geen dwangsommen verbeurd vanwege verouderde links op internet

 

IEPT20070305, Rb Den Haag, Van den Heuvel Bouw

Executiegeschil - Gebruik domeinnaam is voeren handelsnaam - Geen dwangsommen verbeurd nu tijdig om opheffing website is verzocht

 

IEPT20070222, Hof Den Haag, Casa Musica

Veroordeling tot staking inbreuk beperkt tot gedaagde zelf - Vermelding op 'cache-pagina' geen overtreding

 

2006

 

IEPT20061229, Rb Den Haag, Familia
Executiegeschil: geen overtreding bevel - gebruik teken geen gebruik als merk: niet gericht op vinden afzet

 

2005

 

IEPT20051216, Rb Haarlem, Pretium v KPN
Geen dwangsommen verbeurd wegens rectificatie in krant, rectificatie op website en nieuwe uiting inzake kosten

 

2000

 

IEPT20000511, HvJEG, Renault v Maxicar
EEX-Verdrag: Rechter mag niet beslissing uit andere lid-staat weigeren te erkennen enkel omdat nationaal of gemeenschapsrecht onjuist is toegepast

 

1998

 

IEPT19980515, Hoge Raad, CTAV

Verbod in kort geding niet vervallen door overeenstemmende uitspraak in bodemgeding, waarin dat verbod niet is opgeheven of vervangen

 

1996

 

IEPT19660218, HR, Petit en Fritsen v Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
Grievende insinuaties over persoonlijk