Aanvraag te kwader trouw aangenomen

Print this page
Auteur:
Th.C.J.A. van Engelen, N.F. de Bruin

  naar IE-Beginselen   

 

 

Gerechtshoven

 

IEPT20210622, Hof Den Haag, EBB v Samsung

Depot te kwader trouw: de aanvraag is niet gedaan met het oog op gebruik volgens de wezenlijke functie van een merk. Slechts ingediend met het doel om afbreuk te doen aan belangen van derden door het gebruik van identieke of soortgelijke tekens te blokkeren. Dat er honderden merkregistraties op naam van EBB c.s. staan, acht het hof wel degelijk relevant bij de beoordeling van het subjectieve oogmerk van EBB c.s. Aan de oprechte intenties van EBB c.s. doet ook afbreuk dat [appellant 2]-bedrijven daarbij bekende merknamen deponeren zoals Tesla, Home Depot, Apple, Pan Am, en Baidu. EBB c.s. heeft ook geen plausibele verklaring gegeven met betrekking tot het oogmerk en de commerciële logica van de vele merkaanvragen en het BIBBY-Beneluxmerk in het bijzonder. Niet meer in geschil dat als peilmoment voor de beoordeling van de kwade trouw moet gelden het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van het Benelux-merk BIBBY, te weten 28 februari 2017. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

 

IEPT20131126, Hof Den Haag, Porsche
Depot Porsche-merk voor soortgelijke waren te kwader trouw wegens verwarringsgevaar en oogmerk Porsche te laten betalen. Depot andere merken relevant voor kwade trouw. Soortgelijkheid niet relevant bij nietigheid latere inschrijving wegens overeenstemming met bekend ouder merk; ongerechtvaardigd voordeel aannemelijk.

 

IEPT20130115, Hof Arnhem, NTI
Merkdepot te kwader trouw: Het in opdracht van [appellant] gedane merkdepot vond plaats op een moment waarop [appellant] wist dat [aandeelhouder 2] NT MDT als bestuurder had verlaten en bezig was met het opzetten van een concurrerende onderneming (AIST-NT), voor welke onderneming [appellant] nadien is gaan werken. Tevens wist [appellant] ten tijde van het depot dat [aandeelhouder 1] niet instemde met de aandelenoverdracht die nodig was voor de financieringsconstructie waarvoor Nanotech Holding was opgericht. [appellant] wist derhalve dat op het moment van depot toestemming daarvoor van NT-MDT ontbrak.

 

Rechtbanken

 

IEPT20221214, Rb Rotterdam, Hibaby v Interchild

Merkenrecht. Merkregistratie te kwader trouw. Er moet niet alleen worden gekeken naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik en het voorgebruik. Nu eigen medewerkers het merk niet eens kende, is er sprake van onbekend voorgebruik, dus merkregistratie is om zo op oneerlijke wijze afbreuk te doen aan de belangen van haar jonge concurrent.

 

IEPT20220907, Rb Den Haag, MSAR v Jetten

De verklaring voor recht dat Jetten inbreuk heeft gemaakt op de IE-rechten is te ruim geformuleerd. Toewijzen zou in strijd komen met eerder oordeel dat het vrijstaat de handelsnaam Jetten Yacht Support te voeren voor onderhoud en reparatie. De doorhaling van het Beneluxmerk Jetten is toewijsbaar. Registratie te kwader trouw. Registratie te kwader trouw is geen grond voor toewijzing van de overdracht van het merk. De bijzondere regeling van 2.20ter lid 1 sub b BVIE die aanspraak tot overdracht in zeer specifieke situaties mogelijk maakt, omvat niet het depot te kwader trouw. Reactie op persberichten in reactie op (onjuist) nieuws (IEPT20210126) waren onrechtmatig. Het is aannemelijk dat de persberichten hebben geleid tot grote onduidelijkheid in de markt over wie de naam Jetten mocht gebruiken. Schadevergoeding is toewijsbaar. De hoogte kan niet in deze procedure worden vastgesteld.

 

IEPT20220615, Vzgr Rb Amsterdam, HMG  v Syndon

Depot te kwader trouw merk SYNDON: verval merk was onbedoeld. Het gebruik van het merk door HMG is nooit gestaakt geweest. [H.] was bekend met het gebruik van het merk SYNDON door HMG. Handelsnaaminbreuk op ouder merk SYNDON, art. 5a Hnw: gebruik staken en statutaire naam aanpassen.

 

IEPT20200506, Rb Oost-Brabant, Gala v Xales

Xales heeft Beneluxmerken Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw gedeponeerd: Xales wist of behoorde te weten dat Gala gelijke of overeenstemmende tekens gebruikte, Gala gebruikte deze tekens ter aanduiding van een product, geen sprake van voor-voorgebruik met een substantiële omvang, Xales had met het depot het oogmerk om Gala het gebruik van de aanduidingen te verhinderen. Merken nietig verklaard voor soortgelijke waren als die waarvoor Gala de tekens gebruikte. 

 

IEPT20190724, Rb Den Haag, Riberg v BTP

Aanvraag enkel ter zekerstelling. Merkaanvraag logo Beauty Award door BTP te kwader trouw. Aanvraag enkel ter zekerstelling dat BTP alleen rechthebbende van het BA-merk was in een situatie waarin het haar op grond van (ook na faillissement nog altijd geldende) samenwerkingsovereenkomst niet vrijstond eigenmachtig het BA-logo in haar eigen naam als merk te registreren. BTP wist of moet dit in ieder geval hebben geweten.

 

IEPT20190320, Rb Amsterdam, Bylima v Sedef

Merkdepot van “BYLIMA” door Sedef te kwader trouw. Aannemelijk was dat Sedef bekend was met gebruik door eiseres en dat depot het doel had de merkinschrijving door eiseres te verhinderen.

 

IEPT20181108, Rb Amsterdam, Joris No Smell v Pet Bedding

Voorgebruik van de naam ‘Joris No Smell’ door Sunshine en de CV. Merkdepots door Pet Bedding te kwader trouw. Niet in geschil is dat Sunshine en de CV de naam Joris No Smell sinds 2016 gebruiken ter onderscheiding van hun producten en diensten, inclusief het onder 2.7 afgebeelde logo en de tekeningen van dieren. Sunshine en de CV moeten ten opzichte van [B] in privé en Pet Bedding dan ook worden aangemerkt als eerste gebruiker (de zogenaamde voorgebruiker) van de aanduidingen. [C] c.s. kunnen zich daarom beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij Pet Bedding bij het depot van het woordmerk Joris No Smell en het onder 2.14 opgenomen beeldmerk.

 

IEPT20181010, Rb Oost-Brabant, Unga v Boost

Inschrijving ‘Little Shop’ weer ongedaan gemaakt. Boost heeft het merk ‘Little Shop’ geregistreerd terwijl zij wist dat Unga dit teken gebruikte. Vaststaat ook dat Boost de inschrijving inmiddels ongedaan heeft gemaakt.

 

IEPT20170712, Rb Gelderland, Mosman

Samenwerking partijen voorafgaand aan depot. Depot van het woordmerk [handelsnaam B] is te kwader trouw verricht. [gedaagde sub 1] gebruikte al geruime tijd voor de samenwerking met Mosman [handelsnaam B] als handelsnaam en teken voor zijn product. Mosman wist of behoorde te weten van voorgebruik door gedaagden voor soortgelijke waren in het Benelux-gebied.

 

IEPT20160812, Rb Den Haag, Aliter Curari v Dr. Rath

Registratie DYOH-merken te kwader trouw. Dr. Rath was bekend met eerder handelsnaamgebruik DYOH/Discover Your Own Health en het DYOH-logo door Aliter Curari. Verwerking ECG-merk Dr. Rath in logo DYOH doet niets af aan handelsnaamrechten Aliter Curari af. Tot slot is niet doorslaggevend dat de ECG-merken in het DYOH-logo zijn verwerkt. Daargelaten dat partijen het erover eens zijn dat Aliter Curari daarvoor toestemming van Dr. Rath had, doet het aan de rechten op de handelsnaam niets af. Mogelijk is, zoals Dr. Rath heeft aangevoerd, aan Aliter Curari c.s. het gebruik van het DYOH-logo te verbieden omdat het inbreuk zou maken op de ECG-merken (zie onder 4.10), maar dat maakt Dr. Rath nog niet gerechtigd tot de handelsnaam Discover Your Own Health/DYOH.

 

IEPT20160627, Rb Gelderland, Megadump Dalen v Megadump Nunspeet

Voorhands geoordeeld dat merk te kwader trouw is ingeschreven. Indirect bestuurder van Megadump Dalen was op de hoogte van het gebruik van het teken Megadump door Megadump Nunspeet c.s..

 

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir

Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Niet in geschil is dat Desir bij het indienen van haar merkdepot op de hoogte was van het gebruik door Noosa van de aanduiding ‘Chunk’ voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor Desir haar merk heeft gedeponeerd. Het lag voor de hand dat Noosa op basis van dat gebruik bezwaar zou (kunnen) hebben tegen het depot, ook al had Noosa op dat moment zelf nog geen CHUNK merk gedeponeerd (het eerste merk is een paar weken na het depot van Desir gedeponeerd).

 

IEPT20151026, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset

Gerede kans dat merkdepots Merchandising te kwader trouw zijn. Aannemelijk dat Merchandising bekend was met het gebruik van de aanduiding Bioworld door Europe in Europa als merk, handelsnaam en onderdeel van de domeinnaam en dat gebruik heeft toegestaan en bevorderd. Niet aannemelijk dat Merchandising eerder handelsnaam met “bioworld” in Nederland (en Europa) voerde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de handelsnaam Bioworld door Europe niet los kan worden gezien van de samenwerking die partijen met elkaar hebben gevoerd. Niet aannemelijk dat Merchandising een handelsnaam met het kenmerkende bestanddeel Bioworld in Nederland (en in Europa) al rechtmatig voerde toen Europe die aanduiding voor haar onderneming als handelsnaam is gaan gebruiken.

 

IEPT20150910, Rb Den Haag, Woongilde

Onvoldoende bewijs voor eerdere gebruik. Het is niet in geschil dat dit merkrecht is aangevraagd terwijl [eiseres] wist van het gebruik van het teken “woongilde” door [gedaagde 1 c.s.] voor soortgelijke waren en/of diensten. De in dit geschil te beantwoorden vraag is derhalve wie de oudste voorgebruikrechten heeft. Ook in dat kader heeft [eiseres] evenwel onvoldoende bewijs van het door haar gestelde eerdere gebruik bijgebracht.

 

IEPT20150803, Rb Den Haag, Ventoux3 v SSH

Voorgebruik onvoldoende aannemelijk. SSH heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de eerste voorgebruiker was van het merk Ventoux3, wat maakt dat de ex-parte beschikking dient te worden herzien.

 

IEPT20150603, Rb Zeeland-West-Brabant, Roy Donders

Voorgebruik door BN’er. Depot Beneluxwoordmerken “ROY DONDERS” te kwader trouw: Donders is voorgebruiker, “ROY DONDERS” is de eigen naam van Donders en ten tijde van het depot was Donders reeds een bekende Nederlander. Verwijzing naar schadestaatprocedure ten aanzien van geleden schade.


IEPT20140625, Rb Den Haag, Guru Denim v Kaan Discounter
Merkinbreuk wegens verkoop inbreukmakende broeken. Niet onderbouwd dat enkele (betwiste) voorraadmelding van 100 inbreukmakende broeken betekent dat voorraad daadwerkelijk uit 100 broeken heeft bestaan. Omdat omvang van inbreukmakende handelingen niet kan worden vastgesteld, wordt opgave in ingekochte en verkochte aantallen en voorraad inbreukmakende broeken toegewezen. Schadevergoeding op te maken bij staat of gederfde winst omdat vaststaat dat twee inbreukmakende broeken zijn verkocht en te kwader trouw is gehandeld.

 

IEPT20140604, Rb Amsterdam, Studio 100
Geen rechtsverwerking: enkele stilzitten onvoldoende. Kabouter Plop en Piet Piraat auteursrechtelijk beschermde werken, omdat personages worden gevormd door vaste combinatie van groot aantal kenmerken (namen, stem- en taalgebruik, haardracht, kleding enz.), die persoonlijk stempel van de maker dragen en voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Vrolijke Kabouters en Pret Piraat maken inbreuk op dit auteursrecht: grote overeenstemming totaalindrukken, geen zelfstandig werk. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “PIET PIRAAT” en “PRET PIRAAT”: grote visuele en auditieve overeenstemming en soortgelijke diensten. Woordmerk “PRET PIRAAT” nietig wegens depot te kwader trouw: gedaagde was op de hoogte van gebruik woordmerk “PIET PIRAAT” in relevante periode. 

 

IEPT20130814, Rb Noord-Nederland, Baidu
Algemene bekendheid merk niet aangenomen: belangrijke indicator is algemene bekendheid in de ICT sector binnen de Benelux in 2005 en 2007. Bekendheid niet af te leiden uit bekendheid in China en succes dat volgde op Nasdaq-notering in 2005. Afwijzing nietigheidsvordering wegens depot te kwader trouw in 2007: geen belang vanwege geldigheid eerdere registraties gedaagde.

 

IEPT20130710, Rb Noord-Holland, Sweet Things v MD Pastries
Gebruik “Sweet Things” als handelsnaam door gebruik domeinnaam sweetthings.nl naast (officiële) handelsnaam; verwarringsgevaar. Merkdepot te kwader trouw na aanschrijving door oudere gebruiker: oogmerk tot benadeling Sweet Things

 

IEPT20130313, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren
[S] rechthebbende handelsnamen door gebruikt sinds oktober 2005, ondanks eerder gebruik [D B]. Depot beeldmerk te kwader trouw vanwege oudere handelsnaamrechten.


IEPT20120615, Rb Amsterdam, G-STAR v Titan

Depot Gemeenschapsmerk GSRD door Titan te kwade trouw. Onvoldoende aannemelijk dat Benelux woordmerk GSRD van G-STAR nietig is; geen verwarringsgevaar GSD en GSRD.

 

IEPT20120516, Rb Breda, CV TAN

CV TAN voert handelsnaam sinds 1 augustus 2008. Onduidelijk of er voor 2008 eerder door eiser of door gedaagden een onderneming werd gevoerd; geen gemeenschappelijke onderneming; geen maatschap. Verwarringwekkende handelsnaam TAN. Depot TAN te kwader trouw tegenover CV TAN. Afkorting TAN geen auteursrechtelijk beschermd werk.

 

IEPT20120330, Rb Den Haag, DGI v DGW

Merkdepot “Dutch Gardens” te kwader trouw; voor-voorgebruik niet aannemelijk. Onvoldoende bekendheid handelsnaam “Dutch Gardens” in Nederland.

 

IEPT20120307, Rb Amsterdam, Lufo v Belang Highway

Depot te kwader trouw; gronden niet limitatief. De rechtbank acht niet geloofwaardig dat Optimistic Thinking geen wetenschap heeft gehad van voorgebruik binnen de Benelux van het merk Lufo. Merkinbreuk. Bewijs auteursrechtelijk makerschap: langdurig gebruik en inschrijving als merk.

 

IEPT20120215, Rb Haarlem, Medec v Medicare

Depot te kwader trouw: zelfs als Medicare daadwerkelijk niet wist van het voorgebruik van het merk Medec door Medec Benelux, dan had zij dit naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval wel behoren te weten. Op het moment dat Medicare werd opgericht door één van de ex-werknemers van Medec Holland, beschikte Medec Benelux immers reeds over de – exclusieve – gebruiksrechten van het merk Medec, welk gebruik Medec Benelux op dat moment ook van het merk maakte en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij dit gebruik in België ooit heeft gestaakt.

 

IEPT20120111, Rb Den Haag, Porsche

Depot te kwader trouw Porsche-merken: voldoende aangetoond dat [X] bekend was met de PORSCHE merken, dat hij zijn depots als welbewuste aantasting van het belang van Porsche heeft verricht, namelijk met geen ander doel dan de depots tegen betaling van forse bedragen aan Porsche over te dragen.

 

IEPT20110803, Rb Haarlem, Adhestick

Benaderen afnemers door gewezen agent onrechtmatig: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het benaderen van afnemers van de door Adhestick geproduceerde (JOE’S) NO FLATSproducten met als doel die afnemers aan zichzelf te binden dat in ieder geval niet, evenmin als het (blijven) aanbieden van bij Adhestick betrokken producten onder dezelfde naam als waaronder Adhestick die producten op de markt brengt ten behoeve van de ‘doorstart’ van een eigen bedrijf (vgl. Hof Den Haag 25 mei 2007, LJN: BA6780).Merkdepot te kwader trouw door agent.

 

IEPT20110517, Rb Amsterdam, Galerie Wijdemeren

[S] rechthebbende op handelsnaam "Galerie Wijdemeren" op grond van gebruik. Voorop gesteld dat een handelsnaam wordt gevestigd door het gebruik daarvan in het handelsverkeer. Depot beeldmerk te kwader trouw wegens oudere handelsnaam.

 

IEPT20110407, Rb Alkmaar , Swiss Sense v De Ondernemer

Swiss Sense en Swiss Comfort overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren. Swiss Sense bekend merk. Depot Swiss Comfort te kwader trouw. Artikel 5a Hnw: inbreukmakende handelsnaam Swiss Comfort.
 

IEPT20110202, Rb Den Haag, Kamal

Geen misbruik van recht in plaats van depot te kwader trouw: de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

 

IEPT20110126, Rb Amsterdam, Monta v Masters

Overdracht voorgebruiksrecht merk en handelsnaamrechten: Blijkens bedoelde overeenkomst heeft [A] bij de voortzetting van het gebruik van het teken Monta zijn handelsnaamrechten en merkrechten ingebracht in Monta c.s. Onder die merkrechten valt het voorgebruik door [A] (iets anders is niet mogelijk, nu [A] nog geen depot had verricht). Depot te kwader trouw.
 

IEPT20110119, Rb Arnhem, Hei-Bike v Accell

Merkdepot te kwader trouw bij voorgebruik handelsnaam: omdat ook een rechthebbende op een oudere handelsnaam zich op artikel 2.4 (t) BVIE kan beroepen. Kwade trouw niet komen vast te staan:Hei-Bike c.s. hebben geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die aantonen dat Accell of Winona in 2004 daadwerkelijk op de hoogte waren van hun bestaan. Aanvullende bescherming handelsnaam tegen jonger merk. Geen verwarringsgevaar bij relevant publiek.

 

IEPT20100205, Rb Utrecht, Vereniging O en A v Agiel
Mogelijk depot te kwader trouw:  niet uitgesloten dat de rechtbank in een bodemprocedure het door de Vereniging "O en A" gedeponeerde woordmerk nietig zal verklaren omdat het mogelijk de bedoeling was dat ook indien de Vereniging "O en A" niet meer betrokken zou zijn bij (de totstandkoming van) het "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" het exclusieve recht om onder de titel "Tijdschrift voor Orthopedagogiek" een tijd-schrift te exploiteren zou toekomen aan de Stuurgroep en Agiel als rechtsopvolgster van de Stuurgroep kan worden aangemerkt.

 

IEPT20091209, Rb Rotterdam, Minimax v Ansul
Depot te kwader trouw:  Wegens stelselmatige bewuste misleiding rechtbank aangenomen dat (herhalings)depot te kwader trouw is verricht. Geen normaal gebruik merk Minimax: geen onderhoudswerkzaamheden verricht. Mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Minimax, acht de rechtbank het standpunt van Ansul onvoldoende gemotiveerd. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat in de periode 2003 tot en met 2007 geen normaal merkgebruik heeft plaatsgevonden door onderhoud aan draagbare blustoestellen met het merk.

 

IEPT20091104, Rb Assen, Prins Bernardhoeve
Geldige reden voor gebruik: nu de Stichting het gebruik van de naam voor het gebouw ook nadrukkelijk heeft toegestaan. Depot te kwader trouw: Prins Bernhard werd beschermheer van het complex, waarna het complex de naam Prins Bernhardhoeve kreeg. De naam is als zodanig te kwalificeren als een ouder recht van plaatselijk belang. Ook is bij verkoop van het complex het gebruik van de naam niet verboden, terwijl het voor de hand had gelegen dit eveneens als een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst/akte van levering op te nemen.  
 

IEPT20090821, Rb Breda, Takazumi v Aquadistri
Depot te kwader trouw:  Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt.

 

IEPT20090612, Rb Den Haag, VF v Masita

Geen onrechtmatige nabootsing Napapijri-concept: Hoewel niet is uitgesloten dat de nabootsing van verschillende elementen uit het NAPAPIJRI concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op rechten van VF en niet onrechtmatig zijn jegens VF, in samenhang beschouwd onrechtmatig zijn jegens VF, is daarvan in dit geval geen sprake. Geen actie ter zake van niet-ingeschreven merkaanvrage. Geen inbreuk auteursrechten op kleding, badge en folder.

 

IEPT20090527, Rb Amsterdam, Jensen v Kuperus
Merkdepot te kwader trouw: In het tussenvonnis is reeds overwogen dat sprake is geweest van voorgebruik te goeder trouw van het merk door Jensen. Inmiddels is gebleken dat Kuperus van dit voorgebruik wist op het moment dat zij haar overeenstemmende merk deponeerde. Daarmee is sprake van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW, zoals ook reeds is overwogen in r.o. 4.7 van het tussenvonnis.

 

IEPT20090319, Rb Rotterdam, Clubswing v Baja Beach Club

Merkdepot te kwader trouw: Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk "Bluetiek in" op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s .Het enkele hebben van een idee of een voorstel voor samenwerking is onvoldoende om als voor-voorgebruik in het commercieel verkeer te worden aangemerkt. Verbod wegens dreigende inbreuk.

 

IEPT20090226, Rb Amsterdam, Wijs & Van Oostveen

Inbreuk merkrecht door depot 'gedupeerden van'-merk. Geregistreerd houden domeinnaam en gebruik in Adwords is gebruik merk. Publicatie persoonlijke frustratie niet onrechtmatig.

 

 

Nederlandse Antillen

 

IEPT20090616, GHvJNAA, Abercrombie & Fitch v Von Dutch
Depot te kwader trouw: gebruik merk op website is voldoende gebruik in Aruba: de website van Abercrombie & Fitch c.s. is in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld. Overeenstemmende totaalindruk Moose-merken.