2021 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20210818, Rb Amsterdam, Blcbx v Google

Google hoeft verwijderde Youtube-video van interview met Tweede Kamerlid over coronamaatregelen niet terug te plaatsen op Youtube: uitlatingen in Interviewvideo schenden verschillende bepalingen uit het Covid-beleid van Youtube en verwijdering daarvan is aldus in lijn met de Servicevoorwaarden en niet in strijd met de overeenkomst tussen partijen, beroep van eisers op vrijheid van meningsuiting kan niet leiden tot de conclusie dat het verwijderen van de Interviewvideo onaanvaardbaar of onrechtmatig is en fair balance valt uit in het voordeel van Google. Google kan niet worden veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie met betrekking tot tijdelijk verwijderde Kamervideo: Google mocht er in eerste instantie van uitgaan dat Kamervideo in strijd is met haar Covid-beleid gelet op titel video.

 

IEPT20210707, Rb Midden-Nederland, Multirisk v AVROTROS

Uitzending Opgelicht?! waarin eiser als niet bonafide grondhandelaar wordt neergezet niet onrechtmatig: een afweging van alle omstandigheden van het geval om te bepalen welk recht zwaarder weegt, het recht op vrijheid van meningsuiting Van AVROTROS en het recht op eerbiediging van eer en goede naam valt in het voordeel van AVROTROS uit, het betreft een misstand die door  AVROTROS aan de kaak wordt gesteld, de uitlatingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, gezien het zakelijk zakelijke aspect moet P zich meer kritiek laten welgevallen dan wanneer het om een hem betreffende privéaangelegenheid ging, AVROTROS heeft P gelegenheid geboden om zich te verweren, dat de opzet en de inleiding objectiever had gekund en op twee punten niet zorgvuldig is, maakt in het licht van het voorgaande niet dat de uitzending in het geheel onrechtmatig is.

 

IEPT20210625, HR, DFW v Ziggo

Dutch Filmworks krijgt geen klantgegevens van Ziggo: cassatieberoep afgewezen op grond van artikel 81 RO.

 

IEPT20210608, Hof Den Haag, Publicatie privé (adres)gegevens presentator

Jegens [T] door de voorzieningenrechter toegewezen gebod zich te onthouden van de publicatie van persoonlijke adresgegevens van [S] niet meer in duur beperkt en uitgebreid tot het onthouden van publicatie van de persoonlijke (adres)gegevens van de huisgenoten van [S]: voldoende vast komen te staan dat [T] verschillende malen is overgegaan tot publicatie adresgegevens van [S] en van diens vriendin en kinderen.

 

IEPT20210601, Hof Arnhem-Leeuwarden, Uitlatingen Facebook oudcrewlid band

Vordering tot rectificatie ook in hoger beroep afgewezen nu geen sprake is van onjuiste of onvolledige misleidende publicaties over oudcrewlid band: publicatie van [geïntimeerde3] en het AD is overname van informatie over rechtszaak tegen [geïntimeerde4] uit de openbare agenda van de rechtbank en bevat citaten van [manager], artikel is niet misleidend en wijze van verslaglegging valt onder journalistieke vrijheid, [appellant] heeft geen belang bij vordering jegens [geïntimeerde4] en [geïntimeerde1] nu uitingen van Facebook zijn verwijderd, vorderingen niet toegespitst op filmpje uit 2018 maar uitingen in filmpje zijn niet zodanig dat rectificatie aangewezen is, onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde4] en [geïntimeerde1] zich opnieuw in soortgelijke zin hebben uitgelaten of zullen uitlaten over [appellant].

 

IEPT20210521, Rb Midden-Nederland, Talpa

Uitzending 'Gestalkt' over stalkgedrag [M] na beëindiging relatie met [...] mag worden uitgezonden door Talpa: Talpa heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat van de zijde van [M] sprake is (geweest) van stalking van […], Talpa komt tegemoet aan belangen van [M] door haar gezicht te blurren, haar stem onherkenbaar te maken, andere aanwijzingen, behalve haar voornaam, die kunnen leiden tot identificatie onherkenbaar te maken en titelkaart in beeld te brengen waarin wordt vermeld dat [M] de aantijgingen ontkent, [M] heeft geen gebruik gemaakt van mogelijkheid om weerwoord te geven.

 

IEPT20210423, Rb Midden-Nederland, BREIN v Rabobank

Rabobank moet BREIN klantgegevens verstrekken van inbreukmaker. Toetsing aan de hand van Lycos-arrest. Lycos-arrest (IEPT20051125) ook van toepassing op bank: uit Coty Germany/ Stadtsparkasse (IEPT20150716) volgt dat van banken kan worden verlangd dat zij de identificerende gegevens aan een derde verstrekt: de mogelijke inbreuk is voldoende aannemelijk gebleken, BREIN heeft een reëel belang bij afgifte van de gegevens, er is geen minder ingrijpende mogelijkheid om deze gegevens te achterhalen en de belangenafweging valt in het voordeel van BREIN uit. Tot slot oordeelt de voorzieningenrechter dat de inbreuk op het auteursrecht aan BREINs zijde boven de inbreuk op de bescherming van de persoonsgegevens aan de zijde van Rabobank geldt.

 

IEPT20210416, Rb Midden-Nederland, Skyhigh

Skyhigh c.s. mag aflevering van programma ‘Gestalkt’ over stalking van [R] door [N] en [K] uitzenden onder voorwaarde dat [N] en [K] onherkenbaar worden gemaakt in beeld en stem: Skyhigh heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de in de aflevering geuite beschuldiging van stalking voldoende steun vindt in het feitenmateriaal waarover zij beschikt en in aflevering zal aan de orde komen dat [N] en [K] zich op het standpunt stellen dat juist zij slachtoffer zijn van stalking door [R], niet aannemelijk geworden dat [K] bij de confrontatie is geïntimideerd of gedwongen tot het afleggen van een verklaring, voldoende gelegenheid geweest voor wederhoor, voldoende aannemelijk dat afdoende maatregelen zijn getroffen door Skyhigh om te voorkomen dat [N] en [K] door het algemene publiek worden herkend, voldoende onderbouwing gegeven door [N] en [K] van dreiging van eerwraak waardoor aanleiding bestaat om de stem van [N] en [K] te laten vervormen.

 

IEPT20210412, Rb Amsterdam, ING v Stichting Vrouwe Justitia in Verval 

tichting Vrouwe Justitia in Verval handelt onrechtmatig jegens medewerkers ING, advocaat en notarissen door publicaties op haar website en social media kanalen en moet de onrechtmatige uitingen en foto’s verwijderen: niet aannemelijk dat sprake is van een maatschappelijke misstand nu de teksten vooral zien op persoonlijk conflict, publicaties kunnen een grote impact hebben op ING c.s. afhankelijk van het aantal bezoekers dat de pagina’s van de Stichting genereren, uitlatingen zijn onnodig grievend en publiceren namen, foto’s en e-mailadressen van medewerkers is onnodig en maakt inbreuk op persoonlijke levenssfeer, beschuldigingen vinden onvoldoende steun in de beschikbare feiten.

 

IEPT20210309, Hof Den Haag, Publicatie privé (adres)gegevens presentator

[T] handelt onrechtmatig indien hij persoonlijke adresgegevens van [S] openbaar maakt: recht op vrijheid van meningsuiting is niet ongelimiteerd en [T] heeft geen rechtens te respecteren belang bij openbaarmaking van adresgegevens [S], recht van [S] op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer prevaleert, oordeel hof dat [T] door publicatie adresgegevens onrechtmatig handelt staat los van vraag of uitlatingen gedaan door [S] in uitzending over [T] juist zijn, serieuze dreiging bestaat dat [T] daadwerkelijk tot openbaarmaking van persoonlijke adresgegevens van [S] zal overgaan, in verklaring [T] ligt besloten dat hij dit inmiddels al heeft gedaan. Behandeling geschorst in afwachting van de beslissing van de wrakingskamer van het hof: voorwaarde waaronder het wrakingsverzoek is gedaan, het niet horen van [S] als getuige, is vervuld.

 

IEPT20210309, Rb Amsterdam, Bellingcat v FAN

Artikelen van FAN over gestelde omkoping en bedreiging door Bellingcat en […] zijn onrechtmatig: verschillende aanwijzingen dat publicaties valse beschuldigingen bevatten.

 

IEPT20210113, Rb Amsterdam, MFR v AvroTros

Vorderingen MFR jegens AvroTros zijn verjaard: uitzending 1 en 2 zijn uitgezonden in respectievelijk 2004 en 2010, vijfjaarstermijn is nog niet verstreken ten aanzien van uitzending 3 maar deze uitzending verwijst voornamelijk naar uitzending 1, waarvan in vonnis 1 al terecht is geoordeeld dat deze niet onrechtmatig is jegens MFR en niet is gebleken dat MFR eigen belang heeft, geen sprake van nieuwe feiten nu van MFR een bepaalde mate van onderzoek verwacht wordt waardoor zij bekend had kunnen zijn met de gestelde feiten, MFR was in 2012 al op de hoogte van het onderzoeksrapport van TU Delft en dat MFR niet op de hoogte was van inhoud kan gedaagden niet worden verweten, daarbij is in vonnis 1 al geoordeeld dat de wijze waarop Radar de ‘onderzoeksgegevens’ aan de orde heeft gesteld niet onrechtmatig is.

 

IEPT20210105, Rb Noord-Nederland, Columns

[D] handelt onrechtmatig door op Twitter beschuldigingen te uiten van stalking jegens [L]: uitingen zijn onnodig grievend en niet voorzien van voldoende feitelijke grond, feit dat [D] columnist is maakt oordeel niet anders, gaat niet om een enkele uitlating in reactie op tweets van [L] nu [D] met enige regelmaat op eigen initiatief ruim anderhalf jaar heeft gerefereerd aan stalking door [L], [L] is, anders dan zijn vader, geen publiek figuur en niet valt in te zien hoe uitlatingen bijdragen aan debat van publiek belang. Immateriële schadevergoeding van € 1.500,00 toegewezen: [L] heeft aanspraak op schadevergoeding wegens schending van zijn eer en goede naam te meer nu sprake is van herhaaldelijke aantasting en groot aantal volgers van [D] op Twitter.