2024 Publicatie-Privacy

Print this page

IEPT20240409, Hof Amsterdam, Dutch Solar Systems
Schending eer en goede naam van voormalig directeur/werknemer en ex-partner onder meer door het sturen van berichten aan de pers vergezeld van e-mails afkomstig uit door betrokkene op het werk aangehouden (zakelijke) e-mailaccounts en aldaar in kasten bewaarde gegevens. Verbod tot het doen van een aantal specifieke uitlatingen en het zichzelf of derden toegang te verschaffen tot de e-mailaccounts in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd te achten. Verhoogde dwangsommenmaximum tot €750.000.

 

IEPT20240403, Rb Overijssel, UGO c.s. v Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta

Nederlandse rechter onbevoegd wat betreft vorderingen tegen TIC en Meta ex artt. 7 sub 2 en 8 sub 1 Brussel I bis-Vo: [eisers c.s.] heeft haar centrum van belangen niet in Nederland en Versio, Realtime Register, Facebook NL en Twitter NL zijn geen ankergedaagden. Versio alles gedaan wat in haar macht lag en mocht worden verwacht om publicatie te stoppen: na eerste melding direct actie ondernomen en de website in 2022 al offline gehaald. Twitter NL beheert en controleert de Twitter-dienst niet: gemotiveerd verweer dat Twitter NL geen verantwoordelijkheid draagt niet weersproken. Ook Facebook NL beheert, controleert of host geen inhoud beschikbaar op Facebook: niet weersproken dat Facebook NL op geen enkele manier betrokken is bij de gewraakte uitlatingen. 

 

IEPT20240326, Hof Amsterdam, Kelder v Google

Google Display Network-diensten kwalificeren als hostingdiensten in de zin van art. 6:196c lid 4 BW: Google vervult met betrekking tot haar GDN-diensten geen actieve rol ten aanzien van de door de adverteerders aangeleverde en door Google opgeslagen en vertoonde inhoud van de advertenties. Vrijstelling van aansprakelijkheid (art. 6:196c lid 4 BW) gaat niet op voor 9 bitcoin-advertenties verschenen in periode maart-augustus 2020: Google heeft niet onrechtmatig gehandeld op enkele basis dat via GDN advertenties zijn verschenen met portret en naam [appellant]. Google heeft onvoldoende uitleg gegeven waarom met specifieke wetenschap die zij had vanaf januari/februari 2020 het tonen van deze advertenties via het GDN niet kon worden voorkomen. Schade toewijsbaar, verwijzing naar schadestaatprocedure: voldoende aannemelijk dat [appellant] enige reputatieschade heeft geleden.

 

IEPT20240322, Rb Noord-Nederland, tattooshop v shock-vlogger

Vorderingen worden bij verstek toegewezen; Vorderingen komen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor; Spoedeisend belang omdat eiser naar aanleiding van de video’s dagelijks wordt bedreigd; Vordering tot verwijdering van álle video’s onvoldoende gespecificeerd. Gebod tot verwijdering vlogs/video’s op social media en verbod tot het plaatsen van nieuwe video’s waarin 'shockvlogger-gedaagde' eiser beschuldigd van strafbare feiten.

 

IEPT20240314, Rb Oost-Brabant, eiser v Ouderen Appél Eindhoven
Eiser is lid en bestuurslid van de lokale politieke partij OAE. Reden om eiser uit zijn lidmaatschap te ontzetten is dat hij buiten medeweten om beroep heeft ingesteld bij de RvS tegen besluit voor de waterschapsverkiezingen waarbij nr. 10 van de OAE-lijst is geschrapt. Het bestuursbesluit is nietig verklaard, maar nog niet intern en extern gecommuniceerd. Geen rectificatie, omdat het besluit niet is hersteld noch nietig verklaard. Feitelijk karakter is juist.

 

IEPT20240312, Hof Arnhem-Leeuwarden, Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland v Stichting Stop Online Shaming

SOS is op grond van art. 3:305a BW volledig rechtsbevoegd: het voeren van een collectieve actie op grond van artikel 3:305a BW (in kort geding) is ook mogelijk als individuele partijen ook een vordering hadden kunnen instellen maar dat niet hebben gedaan. Eerbiediging van eer en goede naam bij SOS aangesloten artsen weegt zwaarder dan vrijheid van meningsuiting SIN: zwarte lijsten zijn afgeleid van het BIG-register en vinden daarin voor een deel hun feitelijke verankering. Echter, wijze waarop zwarte lijsten zijn ingekleed, daarop vermelde termen, foto’s en annotaties en de term “zwarte lijst” als zodanig rechtvaardigen verbod.

 

IEPT20240306, Rb Midden-Nederland, Hollandse Energie Maatschappij v AvroTros
Avrotros heeft in haar programma Radar meermaals aandacht besteed aan HEM. HEM meent dat Avrotros zich op onjuiste en schadelijke wijze over haar dienstverlening heeft uitgelaten. De bezwaren richten zich op drie artikelen en twee uitzendingen. Meer dan 200 klanten van HEM hebben klachten geuit.

 

IEPT20240301, Rb Den Haag, X v Maxime Meiland en Osjato Uitgeverij

Vorderingen eiser afgewezen. Boek van gedaagde met uitlatingen over verkrachting niet onrechtmatig: naam eiser wordt niet genoemd en is alleen bekend in kring van vrienden en kennissen van gedaagde. Zelfs indien het boek wel onrechtmatig zou zijn, gaat standpunt eiser niet op: eiser heeft zijn kant van het verhaal in interviews ook buiten de (beperkte) kring van vrienden en kennissen naar voren gebracht. Daarmee lijkt een soort van evenwicht te zijn bereikt. 

 

IEPT20240130, Rb Midden-Nederland, eisers v gedaagde 

Vordering tot verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen op de website wordt toegewezen: Voldoende aannemelijk dat Bericht onrechtmatig is tegenover eiser. Certificaat Europese executoriale titel geldt alleen voor de proceskostenveroordeling: Voor de dwangsom kan het waarmerk slechts gelden wanneer het bedrag definitief is bepaald. De vordering tot het plaatsen van een rectificatie (op website en in diverse tijdschriften) wordt afgewezen: Niet proportioneel. Vorderingen in reconventie afgewezen: Geen strijd met de distributieovereenkomst; Geen sprake van een handelsnaam die bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanig dat daardoor verwarring is te duchten) geniet.

 

IEPT20240124, Rb Amsterdam, eiser v FD

Aan het FD komt een grote mate van vrijheid van meningsuiting toe: [eiser] is een publiek figuur en samen met B&S ten tijde van de publicatie van de artikelen onderdeel van het publiek debat. 2 november artikel FD niet onrechtmatig jegens [eiser]: uitingen vinden voldoende steun in de feiten. FD is zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie. Sprake van hoor en wederhoor. Portretrecht [eiser] niet geschonden. 3 november artikel FD deels onrechtmatig jegens [eiser], rectificatie toegewezen: citaat [naam 13] vindt onvoldoende steun in de feiten. Verwijzing naar schadestaat voor materiële schade van [eiser] toegewezen: [eiser] heeft gesteld dat hij inkomsten is misgelopen en extra kosten heeft moeten maken als gevolg van de publicaties. Overige vorderingen afgewezen: rectificatie van het onrechtmatige onderdeel van de publicatie zal voldoende tegemoetkomen aan de belangen van [eiser].

 

IEPT20240123, Hof Den Haag, Aachboun v Diekstra

Gevorderde rectificatie door [appellant] niet toewijsbaar, vonnis voorzieningenrechter bekrachtigd: de uitlating dat ‘[appellant] zich (…) schuldig [maakt] aan valsheid in geschrifte’ betreft geen citaat, maar een interpretatie en kan dus niet aan [verweerder] worden toegeschreven.

 

IEPT20240122, Rb Midden-Nederland, Bob Solar v AvroTros

Radar-aflevering over situatie rondom aanbetalingen zonnepanelen is niet onrechtmatig tegenover [eiseres c.s.]: uitlatingen geuit in de aflevering vinden voldoende steun in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal. Beeld bij de kijker is niet gewekt door eenzijdige of misleidende berichtgeving. Gevorderde inzage in en afgifte van alle gegevens en documenten die verband houden met de aflevering afgewezen: aan de 843a Rv-vordering hoeft niet te worden voldaan, omdat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gegevens is gewaarborgd. 

 

IEPT20240109, Hof Arnhem-Leeuwarden, sterrenkundige v Stichting Astron

Uitingen [appellant] met de kwalificatie ‘pseudo-wetenschap’ niet onrechtmatig jegens [geïntimeerde]: [appellant] stond het vrij om zijn mening te uiten en daarbij deze kwalificatie te gebruiken, temeer gelet op zijn achtergrond als sterrenkundige. Beschuldigingen van plagiaat, bedrog, fraude en seksisme onrechtmatig jegens [geïntimeerde]: beschuldigingen ontberen een voldoende feitelijke basis. Beschuldigingen vormen, gelet op de gevolgen daarvan en de wijze waarop en stelselmatigheid waarin deze zijn gepresenteerd, een ernstige aantasting van de reputatie van [geïntimeerde]. Verbod om beschuldigingen te uiten en gebod om gepubliceerde teksten te verwijderen toegewezen: veroordeling beperkt tot teksten inhoudende beschuldigingen van plagiaat, fraude, bedrog en seksisme.