Artikel 1.13

Print this page

      

 

1. Over het bedrag van de taksen, geïnd terzake van door bemiddeling van de nationale diensten verrichte handelingen, wordt aan deze diensten een percentage uitgekeerd, bestemd tot dekking van de kosten welke deze handelingen meebrengen; dit percentage wordt vastgesteld bij uitvoeringsreglement.


2. Terzake van deze handelingen kunnen door de nationale regelgevingen geen nationale taksen worden vastgesteld.