Benelux Verdrag IE

Print this page

      

 

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Titel I - Algemene en institutionele bepalingen

 

Artikel 1.1 - Afkortingen

 

Artikel 1.2 - Organisatie

 

Artikel 1.3 - Doelstellingen

 

Artikel 1.4 - Rechtspersoonlijkheid
 

Artikel 1.5 - Zetel

 

Artikel 1.6 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 1.7 - Bevoegdheden Comité van Ministers


Artikel 1.8 - Samenstelling en werkwijze Raad van Bestuur

  

Artikel 1.9 - Bevoegdheden Raad van Bestuur

 

Artikel 1.10 - Directeur-Generaal

 

Artikel 1.11 - Bevoegdheden Directeur-Generaal

 

Artikel 1.12 - Financiën Organisatie

 

Artikel 1.13 - Bemiddeling nationale diensten

 

Artikel 1.14 - Erkenning rechterlijke beslissingen

 

Artikel 1.15 - Benelux-Gerechtshof

 

Artikel 1.15bis - Beroep
 

Artikel 1.16 - Toepassing

 


Titel II - Merken

 

Hoofdstuk 1 - Individuele merken

 

Artikel 2.1 - Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

 

Artikel 2.2 - Verkrijging van het recht


Artikel 2.3 - Rangorde van het depot

 

Artikel 2.4 - Restricties
 

 

Hoofdstuk 2 - Depot, inschrijving en vernieuwing
 

Artikel 2.5 - Depot

 

Artikel 2.6 - Beroep op voorrang

 

Artikel 2.7 - Onderzoek
 

Artikel 2.8 - Inschrijving

 

Artikel 2.9 - Geldigheidsduur en vernieuwing
 

Artikel 2.10 - Internationaal depot
 

 

Hoofdstuk 3 - Toetsing op absolute gronden
 

Artikel 2.11 - Weigering op absolute gronden

Artikel 2.12 - Beroep tegen de weigering

 

Artikel 2.13 - Weigering op absolute gronden van internationale depots
 

 

Hoofdstuk 4 - Oppositie

 

Artikel 2.14 - Instellen van de procedure


Artikel 2.15 - Vertegenwoordiging bij oppositie
 

Artikel 2.16 - Verloop van de procedure

  

Artikel 2.17 - Beroep
 

Artikel 2.18 - Oppositie tegen internationale depots
 

 

Hoofdstuk 5 - Rechten van de houder
 

Artikel 2.19 - Registratieplicht

 

Artikel 2.20 - Beschermingsomvang 

 

Artikel 2.21 - Schadevergoeding en andere vorderingen 

 

Artikel 2.22 - Nevenvorderingen 

 

Artikel 2.23 - Beperking van het uitsluitend recht 

 

Artikel 2.24 - Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik
 

 

Hoofdstuk 6 - Doorhaling, verval en nietigheid
 

Artikel 2.25 - Doorhaling op verzoek

 

Artikel 2.26 - Verval van het recht

 

Artikel 2.27 - Inroepen van het verval bij de rechter

 

Artikel 2.28 - Inroepen van de nietigheid bij de rechter

 

Artikel 2.29 - Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid
 

Artikel 2.30 - Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en vrijwillige doorhaling
 

 

Hoofdstuk 6bis - Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het bureau

 

Artikel 2.30bis - Instellen van de vordering

 

Artikel 2.30ter - Verloop van de procedure

 

Artikel 2.30quater - Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale depots

 

 

Hoofdstuk 7 - Overgang, licentie en andere rechten
 

Artikel 2.31 - Overgang

 

Artikel 2.32 - Licentie

 

Artikel 2.33 - Derdenwerking
 

 

Hoofdstuk 8 - Collectieve merken
 

Artikel 2.34 - Collectieve merken

 

Artikel 2.35 - Overeenkomstige toepassing

 

Artikel 2.36 - Depot

 

Artikel 2.37 - Reglement op het gebruik en toezicht

 

Artikel 2.38 - Uitzondering

 

Artikel 2.39 - Weigering van de inschrijving

 

Artikel 2.40 - Wijziging reglement op het gebruik en toezicht

 

Artikel 2.41 - Personen die het merkrecht kunnen inroepen

 

Artikel 2.42 - Inroepen van verval door belanghebbenden

 

Artikel 2.43 - Inroepen van de nietigheid door het Openbaar Ministerie

 

Artikel 2.44 - Gebruiksverbod
 

 

Hoofdstuk 9 - Bepalingen inzake gemeenschapsmerken
 

Artikel 2.45 - Rangorde

 

Artikel 2.46 - Anciënniteit
 

Artikel 2.47 - Inroepen van de nietigheid of het verval van het oudere recht

 


Titel III - Tekeningen en modellen

 

Hoofdstuk 1 - Tekeningen of modellen

 

Artikel 3.1 - Tekeningen of modellen

 

Artikel 3.2 - Uitzonderingen 

 

Artikel 3.3 - Nieuwheid en eigen karakter 

 

Artikel 3.4 - Onderdelen van samengestelde voortbrengselen

 

Artikel 3.5 - Verkrijging van het recht

 

Artikel 3.6 - Restricties 

 

Artikel 3.7 - Opeising van een depot

 

Artikel 3.8 - Rechten van werk- en opdrachtgevers


 

Hoofdstuk 2 - Depot, inschrijving en vernieuwing
 

Artikel 3.9 - Depot

 

Artikel 3.10 - Beroep op voorrang

 

Artikel 3.11 - Inschrijving

 

Artikel 3.12 - Opschorting publicatie op verzoek

 

Artikel 3.13 - Strijd met openbare orde en goede zeden

 

Artikel 3.14 - Geldigheidsduur en vernieuwing

 

Artikel 3.15 - Internationale depots
 

 

Hoofdstuk 3 - Rechten van de houder

 

Artikel 3.16 - Beschermingsomvang
 

Artikel 3.17 - Schadevergoeding en andere vorderingen

 

Artikel 3.18 - Nevenvorderingen 

 

Artikel 3.19 - Beperking van het uitsluitend recht 

 

Artikel 3.20 - Recht van voorgebruik
 

 

Hoofdstuk 4 - Doorhaling, verval en nietigheid
 

Artikel 3.21 -  Doorhaling op verzoek

 

Artikel 3.22 - Verval van het recht

 

Artikel 3.23 - Inroepen van de nietigheid 

 

Artikel 3.24 - Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en de vrijwillige doorhaling
 

 

Hoofdstuk 5 - Overgang, licentie en andere rechten

 

Artikel 3.25. Overgang

 

Artikel 3.26. Licentie

 

Artikel 3.27. Derdenwerking
 

 

Hoofdstuk 6 - Samenloop met het auteursrecht

 

Artikel 3.28 - Samenloop

 
Artikel 3.29 - Auteursrecht van werk- en opdrachtgevers

 

 

Titel IV - Overige Bepalingen

 

Hoofdstuk 1 - [Vervallen per 01-10-2013]

  

Artikel 4.1. - [Vervallen per 01-10-2013]

Artikel 4.2. - [Vervallen per 01-10-2013]
 

Artikel 4.3. - [Vervallen per 01-10-2013]
 

 

Hoofdstuk 2 - Overige taken van het bureau

Artikel 4.4 - Taken

Artikel 4.4bis - i-DEPOT
 

 

Hoofdstuk 3 - Rechterlijke bevoegdheid

 

Artikel 4.5 - Geschillenbeslechting

 

Artikel 4.6 - Territoriale bevoegdheid
 

 

Hoofdstuk 4 - Overige bepalingen

 

Artikel 4.7 - Rechtstreekse werking

 

Artikel 4.8 - Ander toepasselijk recht

 

Artikel 4.9 - Rechten en termijnen

 

 

Titel V - Overgangsbepalingen

 

Artikel 5.1 - De Organisatie rechtsopvolger van de Bureaus

 

Artikel 5.2 - Beeindiging van de Benelux-verdragen inzake merken, tekeningen of modellen

 

Artikel 5.3 - Eerbiediging van bestaande rechten

 

Artikel 5.4 - Openstelling per klasse van de oppositieprocedure

 

Artikel 5.5 - Eerste uitvoeringsreglement

 

 

Titel VI - Slotbepalingen

 

Artikel 6.1 - Bekrachtiging

 

Artikel 6.2 - Inwerkingtreding

 

Artikel 6.3 - Duur van het verdrag

 

Artikel 6.4 - Protocol inzake voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 6.5 - Uitvoeringsreglement

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl