Benelux Verdrag IE

Print this page

      

 

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

 

Titel I - Algemene en institutionele bepalingen

 

Artikel 1.1 - Afkortingen

 

Artikel 1.2 - Organisatie

 

Artikel 1.3 - Doelstellingen

 

Artikel 1.4 - Rechtspersoonlijkheid
 

Artikel 1.5 - Zetel

 

Artikel 1.6 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 1.7 - Bevoegdheden Comité van Ministers


Artikel 1.8 - Samenstelling en werkwijze Raad van Bestuur

  

Artikel 1.9 - Bevoegdheden Raad van Bestuur

 

Artikel 1.10 - Directeur-Generaal

 

Artikel 1.11 - Bevoegdheden Directeur-Generaal

 

Artikel 1.12 - Financiën Organisatie

 

Artikel 1.13 - Bemiddeling nationale diensten

 

Artikel 1.14 - Erkenning rechterlijke beslissingen

 

Artikel 1.15 - Benelux-Gerechtshof

 

Artikel 1.15bis - Beroep
 

Artikel 1.16 - Toepassing

 


Titel II - Merken

 

Hoofdstuk 1 - Geldigheid van een merk

 

Artikel 2.1 - Tekens die een merk kunnen vormen

 

Artikel 2.2 - Verkrijging van het recht

 

Artikel 2.2bis - Absolute gronden voor weigering of nietigheid

 

Artikel 2.2ter - Relatieve gronden voor weigering of nietigheid

 

Artikel 2.2quater - Gronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten


Artikel 2.3 - Rangorde van het depot

 

Artikel 2.4 - Restricties
 

 

Hoofdstuk 2 - Aanvraag, inschrijving en vernieuwing
 

Artikel 2.5 - Aanvraag

 

Artikel 2.5bis - Aanduiding en classificatie van waren en diensten

 

Artikel 2.6 - Beroep op voorrang

 

Artikel 2.7 - Onderzoek
 

Artikel 2.8 - Inschrijving

 

Artikel 2.9 - Geldigheidsduur en vernieuwing
 

Artikel 2.10 - Internationale aanvraag
 

 

Hoofdstuk 3 - Toetsing op absolute gronden
 

Artikel 2.11 - Weigering op absolute gronden

Artikel 2.12 - Beroep tegen de weigering

 

Artikel 2.13 - Weigering op absolute gronden van internationale aanvragen
 

 

Hoofdstuk 4 - Oppositie

 

Artikel 2.14 - Instellen van de procedure


Artikel 2.15 - Vertegenwoordiging bij oppositie
 

Artikel 2.16 - Verloop van de procedure

 

Artikel 2.16bis - Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure

  

Artikel 2.17 - Beroep
 

Artikel 2.18 - Oppositie tegen internationale aanvragen 
 

 

Hoofdstuk 5 - Rechten van de houder
 

Artikel 2.19 - Registratieplicht

 

Artikel 2.20 - Rechten verbonden aan het merk 

 

Artikel 2.20bis - Weergave van merken in woordenboeken

 

Artikel 2.20ter - Verbod op het gebruik van een merk dat op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven

 

Artikel 2.21 - Schadevergoeding en andere vorderingen 

 

Artikel 2.22 - Nevenvorderingen 

 

Artikel 2.23 - Beperking van het uitsluitend recht 

 

Artikel 2.23bis - Normaal gebruik van het merk

 

Artikel 2.23ter - Niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure

 

Artikel 2.23quater - Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure 

 

Artikel 2.24 - Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik
 

 

Hoofdstuk 6 - Beëindiging van het recht
 

Artikel 2.25 - Doorhaling op verzoek

 

Artikel 2.26 - Verval van het recht

 

Artikel 2.27 - Vervallenverklaring van het recht

 

 

Hoofdstuk 6bis - Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij de rechter

 

Artikel 2.28 - Inroepen van nietigheid of verval bij de rechter

 

Artikel 2.29 - Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid
 

Artikel 2.30 - Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en vrijwillige doorhaling

 

 

Hoofdstuk 6ter - Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau

Artikel 2.30bis - Instellen van de vordering

 

Artikel 2.30ter - Verloop van de procedure

 

Artikel 2.30quater - Vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van internationale aanvragen

 

 

Hoofdstuk 6quater - Verweermiddelen en reikwijdte van nietigheid en verval

Artikel 2.30quinquies - Niet-gebruik als verweer in een procedure tot nietigverklaring

 

Artikel 2.30sexies - Ontbreken van onderscheidend vermogen of van bekendheid van een ouder merk waardoor nietigverklaring van een ingeschreven merk is uitgesloten

 

Artikel 2.30septies - Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

 

Artikel 2.30octies - Inroepen van de nietigheid of het verval van een merk waarop anciënniteit voor een Uniemerk is gebaseerd

 

Artikel 2.30nonies - Reikwijdte van nietigheid en verval

 

 

Hoofdstuk 7 - Merken als onderdeel van het vermogen
 

Artikel 2.31 - Overgang

 

Artikel 2.32 - Licentie

 

Artikel 2.32bis - Zakelijke rechten en gedwongen tenuitvoerlegging

 

Artikel 2.33 - Derdenwerking

 

Artikel 2.33bis - Aanvragen om een merk als vermogensbestanddeel
 

 

Hoofdstuk 8 - Collectieve merken
 

Artikel 2.34bis - Collectieve merken

 

Artikel 2.34ter - Reglement inzake gebruik van een collectief merk

 

Artikel 2.34quater - Afwijzing van een aanvraag

 

Artikel 2.34quinquies - Gebruik van collectieve merken

 

Artikel 2.34sexies - Wijzigingen van het reglement inzake het gebruik van het collectieve merk

 

Artikel 2.34septies - Personen die bevoegd zijn een vordering wegens inbreuk in te stellen

 

Artikel 2.34octies - Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

 

Artikel 2.34nonies - Aanvullende gronden voor nietigverklaring

 

 

Hoofdstuk 8bis - Certificeringsmerken

Artikel 2.35bis - Certificeringsmerken

 

Artikel 2.35ter - Reglement voor het gebruik van het certificeringsmerk

 

Artikel 2.35quater - Afwijzing van de aanvraag

 

Artikel 2.35quinquies - Gebruik van het certificeringsmerk

 

Artikel 2.35sexies - Wijziging van het reglement voor gebruik van het merk

 

Artikel 2.35septies - Overgang

 

Artikel 2.35octies - Personen die een vordering wegens inbreuk kunnen instellen

 

Artikel 2.35nonies - Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

 

Artikel 2.35decies - Aanvullende gronden voor nietigverklaring

 


Titel III - Tekeningen en modellen

 

Hoofdstuk 1 - Tekeningen of modellen

 

Artikel 3.1 - Tekeningen of modellen

 

Artikel 3.2 - Uitzonderingen 

 

Artikel 3.3 - Nieuwheid en eigen karakter 

 

Artikel 3.4 - Onderdelen van samengestelde voortbrengselen

 

Artikel 3.5 - Verkrijging van het recht

 

Artikel 3.6 - Restricties 

 

Artikel 3.7 - Opeising van een depot

 

Artikel 3.8 - Rechten van werk- en opdrachtgevers


 

Hoofdstuk 2 - Depot, inschrijving en vernieuwing
 

Artikel 3.9 - Depot

 

Artikel 3.10 - Beroep op voorrang

 

Artikel 3.11 - Inschrijving

 

Artikel 3.12 - Opschorting publicatie op verzoek

 

Artikel 3.13 - Strijd met openbare orde en goede zeden

 

Artikel 3.14 - Geldigheidsduur en vernieuwing

 

Artikel 3.15 - Internationale depots
 

 

Hoofdstuk 3 - Rechten van de houder

 

Artikel 3.16 - Beschermingsomvang
 

Artikel 3.17 - Schadevergoeding en andere vorderingen

 

Artikel 3.18 - Nevenvorderingen 

 

Artikel 3.19 - Beperking van het uitsluitend recht 

 

Artikel 3.20 - Recht van voorgebruik
 

 

Hoofdstuk 4 - Doorhaling, verval en nietigheid
 

Artikel 3.21 -  Doorhaling op verzoek

 

Artikel 3.22 - Verval van het recht

 

Artikel 3.23 - Inroepen van de nietigheid 

 

Artikel 3.24 - Reikwijdte van de nietig- en vervallenverklaring en de vrijwillige doorhaling
 

 

Hoofdstuk 5 - Overgang, licentie en andere rechten

 

Artikel 3.25 - Overgang

 

Artikel 3.26 - Licentie

 

Artikel 3.27 - Derdenwerking
 

 

Hoofdstuk 6 - Samenloop met het auteursrecht

 

Artikel 3.28 - Samenloop

 
Artikel 3.29 - Auteursrecht van werk- en opdrachtgevers

 

 

Titel IV - Overige Bepalingen

 

Hoofdstuk 1 - [Vervallen per 01-10-2013]

  

Artikel 4.1. - [Vervallen per 01-10-2013]

Artikel 4.2. - [Vervallen per 01-10-2013]
 

Artikel 4.3. - [Vervallen per 01-10-2013]
 

 

Hoofdstuk 2 - Overige taken van het bureau

Artikel 4.4 - Taken

Artikel 4.4bis - i-DEPOT
 

 

Hoofdstuk 3 - Rechterlijke bevoegdheid

 

Artikel 4.5 - Geschillenbeslechting

 

Artikel 4.6 - Territoriale bevoegdheid
 

 

Hoofdstuk 4 - Overige bepalingen

 

Artikel 4.7 - Rechtstreekse werking

 

Artikel 4.8 - Ander toepasselijk recht

 

Artikel 4.8bis - Toepasselijk recht op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel

 

Artikel 4.9 - Taksen en termijnen

 

 

Titel V - Overgangsbepalingen

 

Artikel 5.1 - De Organisatie rechtsopvolger van de Bureaus

 

Artikel 5.2 - Beëindiging van de Benelux-verdragen inzake merken, tekeningen of modellen

 

Artikel 5.3 - Eerbiediging van de bestaande rechten

 

Artikel 5.4 - Openstelling per klasse van de oppositieprocedure

 

Artikel 5.5 - Eerste uitvoeringsreglement

 

 

Titel VI - Slotbepalingen

 

Artikel 6.1 - Bekrachtiging

 

Artikel 6.2 - Inwerkingtreding

 

Artikel 6.3 - Duur van het verdrag

 

Artikel 6.4 - Protocol inzake voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 6.5 - Uitvoeringsreglement

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-08-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl