Artikel 1.9

Print this page

      

 

1.  De Raad van Bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan het Comité van Ministers inzake wijzigingen van dit verdrag die noodzakelijk zijn om de conformiteit van dit verdrag met een internationaal verdrag of met regelgeving van de Europese Unie te verzekeren en inzake andere wijzigingen van dit verdrag die hij wenselijk acht.


2.  Hij stelt het uitvoeringsreglement vast.


3.  Hij stelt het huishoudelijke en het financiële reglement van het Bureau vast.


4.  Hij wijst aanvullende taken, als bedoeld in artikel 1.3 onder c, op andere gebieden

van het recht inzake de intellectuele eigendom aan.


5.  Hij besluit over het vestigen van bijkantoren van het Bureau.


6.  Hij benoemt de Directeur-Generaal en, de Directeur-Generaal gehoord, de Adjunct-Directeuren-Generaal en oefent te hunnen aanzien de disciplinaire bevoegdheden uit.


7.  Hij stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en van uitgaven vast, alsmede zonodig de wijzigingen of aanvullingen daarvan, en regelt in het financiële reglement de wijze waarop het toezicht op de begrotingen en op de uitvoering daarvan zal worden uitgeoefend. Hij stelt de door de Directeur-Generaal opgestelde jaarrekening vast.