Artikel 1.8

Print this page

      

 

1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit door de Hoge Verdragsluitende Partijen aangewezen leden en wel één bestuurder en twee plaatsvervangende bestuurders per land.


2. Hij besluit met algemene stemmen.


3. Hij stelt zijn intern reglement vast.