Artikel 1.11

Print this page

      

 

1.  De Directeur-Generaal doet voorstellen aan de Raad van Bestuur tot wijziging van het uitvoeringsreglement.


2.  Hij neemt alle maatregelen, administratieve daaronder begrepen, om te zorgen voor een juiste uitvoering van de taken van het Bureau.


3.  Hij voert het huishoudelijk en het financieel reglement van het Bureau uit en doet voorstellen aan de Raad van Bestuur tot wijziging hiervan.


4.  Hij benoemt de personeelsleden en oefent de hiërarchische en disciplinaire bevoegdheden over hen uit.


5.  Hij bereidt de begroting voor, voert deze uit en stelt de jaarrekeningen op.


6.  Hij neemt alle andere maatregelen die hij wenselijk acht in het belang van het functioneren van het Bureau.