Artikel 2.20ter

Print this page

      

1. Wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, is de houder gerechtigd een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:

a.   zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger;

b.   de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.

 

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.