Artikel 76

Print this page

1. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van:
a) de in artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 2, vermelde bevoegdheidsregels;
b) de in artikel 65 vermelde regels ten aanzien van het in het geding roepen van een derde, en
c) de in artikel 69 vermelde overeenkomsten.

2. De Commissie stelt op basis van de door de lidstaten gegeven mededelingen als bedoeld in lid 1 de desbetreffende lijsten op.

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke daaropvolgende wijziging die in deze lijsten moet worden doorgevoerd. De Commissie wijzigt deze lijsten dienovereenkomstig.

4. De Commissie maakt de lijsten en elke daaropvolgende doorgevoerde wijziging, bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

5. De Commissie maakt alle krachtens lid 1 en lid 3 medegedeelde informatie met andere passende middelen openbaar, in het bijzonder via het Europees justitieel netwerk.