Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

a) „fonogram”: elke uitsluitende voor het gehoor bestemde vastlegging van geluiden van een uitvoering of van andere geluiden;
b) „producent van fonogrammen”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als eerste de geluiden van een uitvoering of andere geluiden vastlegt;
c) „kopie”: het materiaal dat geluiden bevat, die al dan niet rechtstreeks zijn overgenomen van een fonogram en waarop al het geluid of een wezenlijk gedeelte van de geluiden die op dat fonogram zijn vastgelegd, is opgenomen;
d) „levering aan het publiek”: elke handeling waarbij kopieën van een fonogram al dan niet rechtstreeks aan het publiek of een deel daarvan worden aangeboden.

 

Engelse versie op IP-PorTal