Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Deze Overeenkomst treedt in werking drie maanden na de nederlegging van de vijfde akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding.


2) Voor iedere Staat die deze Overeenkomst bekrachtigt, aanvaardt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de vijfde akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding, wordt deze Overeenkomst van kracht drie maanden na de datum waarop de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendommen de Staten overeenkomstig artikel 13, vierde lid, in kennis stelt van de nederlegging van zijn akte.

 

3) Iedere Staat kan, op het tijdstip van zijn bekrachtiging, aanvaarding of toetreding of op een later tijdstip, door middel van een aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving, verklaren dat deze Overeenkomst van toepassing is op alle of een of meer van de gebieden voor welker internationale betrekkingen deze Staat verantwoordelijk is. Deze kennisgeving treedt in werking drie maanden na de datum waarop zij is ontvangen.


4) Het voorgaande lid mag echter in geen geval zodanig worden uitgelegd dat het de erkenning of stilzwijgende aanvaarding door een Overeenkomstsluitende Staat zou inhouden van de feitelijke toestand van een grondgebied waarop deze Overeenkomst krachtens het genoemde lid van toepassing is verklaard door een andere Overeenkomstsluitende Staat.

 

Engelse versie op IP-PorTal