Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Deze Overeenkomst wordt ondertekend in een enkel exemplaar in de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse taal, zijnde alle vier de teksten gelijkelijk authentiek.


2) Officiële teksten worden opgesteld door de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom na overleg met de betrokken regeringen in de Arabische, de Nederlandse, de Duitse, de Italiaanse en de Portugese taal.


3) De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau in kennis van:
a) de ondertekeningen van deze Overeenkomst;
b) de nederlegging van akten van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding;
c) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst;
d) de kennisgevingen overeenkomstig artikel 11, derde lid;
e) de ontvangst van kennisgevingen van opzegging.


4) De Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom doet de Staten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, mededeling van de ingevolge het voorgaande lid ontvangen kennisgevingen en van de verklaringen krachtens artikel 7, vierde lid. Hij stelt ook de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau in kennis van die verklaringen.


5) De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet twee gewaarmerkte exemplaren van deze Overeenkomst toekomen aan de Staten, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 

Engelse versie op IP-PorTal