Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Deze Overeenkomst dient op geen enkele wijze te worden uitgelegd als een beperking van of een inbreuk op de bescherming die wordt verleend aan auteurs, vertolkers of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of omroeporganisaties krachtens een nationale wet of een internationale overeenkomst.

 

2) De nationale wetgeving van iedere Overeenkomstsluitende Staat bepaalt of en in welke mate vertolkers of uitvoerende kunstenaars, wier uitvoeringen op een fonogram zijn vastgelegd, recht hebben bescherming te genieten en onder welke voorwaarden zij die bescherming genieten.

 

3) Een Overeenkomstsluitende Staat is niet gehouden de bepalingen van deze Overeenkomst toe te passen op een fonogram dat reeds werd vastgelegd voordat deze Overeenkomst voor die Staat in werking trad.

 

4) Iedere Overeenkomstsluitende Staat die op grond van zijn op 29 oktober 1971 van kracht zijnde nationale wetgeving bescherming verleent aan producenten van fonogrammen uitsluitend op basis van de plaats van eerste vastlegging kan, door middel van een bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom nedergelegde kennisgeving verklaren dat hij deze maatstaf aanlegt in plaats van die van de nationaliteit van de producent.

 

Engelse versie op IP-PorTal