Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom verzamelt en publiceert inlichtingen inzake de bescherming van fonogrammen. Iedere Overeenkomstsluitende Staat dient onverwijld het Internationale Bureau in kennis te stellen van alle nieuwe wetten en officiële teksten inzake dit onderwerp.


2) Het Internationale Bureau verstrekt aan elke Overeenkomstsluitende Staat op diens verzoek inlichtingen over zaken die betrekking hebben op deze Overeenkomst en voert studies uit en verleent diensten die tot doel hebben de in deze Overeenkomst voorziene bescherming te vergemakkelijken.


3) Het Internationale Bureau vervult de in het eerste en het tweede lid hierboven genoemde taken in samenwerking met de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Internationale Arbeidsorganisatie, wat betreft zaken die onder hun onderscheiden bevoegdheden vallen.

 

Engelse versie op IP-PorTal