Handhavingsrichtlijn

Print this page

 

RICHTLIJN 2004/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 

 

Considerans

Hoofdstuk I - Doel en toepassingsgebied

 

Artikel 1 - Doel

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

 

Hoofdstuk II - Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen


Artikel 3 - Algemene verplichting

 

Artikel 4 - Personen bevoegd tot het verzoeken van de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen

 

Artikel 5 - Vermoeden van auteursschap of houderschap van rechten

 
 

Afdeling 2 - Bewijsmateriaal
 

Artikel 6 - Bewijsmateriaal

 

Artikel 7 - Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal

 
 

Afdeling 3 - Recht op informatie


Artikel 8 

 
 

Afdeling 4 - Voorlopige en conservatoire maatregelen


Artikel 9

 
 

Afdeling 5 - Maatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak


Artikel 10 - Corrigerende maatregelen

 

Artikel 11 - Rechterlijk bevel

 

Artikel 12 - Alternatieve maatregelen

 

 

Afdeling 6 - Schadevergoeding en aan de procedure verbonden kosten
 

Artikel 13 - Schadevergoeding

 

Artikel 14 - Aan de procedure verbonden kosten

 

 

Afdeling 7 - Maatregelen houdende openbaarmaking


Artikel 15 - Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken

 

 

Hoofdstuk III - Door de lidstaten opgelegde sancties

 

Artikel 16 - Door de lidstaten opgelegde sancties

 

 

Hoofdstuk IV - Gedragscodes en administratieve samenwerking

 

Artikel 17 - Gedragscodes

 

Artikel 18 - Evaluatie

 

Artikel 19 - Informatie-uitwisseling en correspondenten

 

 

Hoofdstuk V - Slotbepalingen

 

Artikel 20 - Omzetting

 

Artikel 21 - Inwerkingtreding

 

Artikel 22 - Adressaten

  

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu