Artikel 27

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Taken en leiding van het Bureau] Het Bureau van de Unie voert alle door de Raad aan hem toevertrouwde taken uit. Het wordt geleid door de Secretaris-Generaal.


2. [Taken van de Secretaris-Generaal] De Secretaris-Generaal is de Raad verantwoording schuldig; hij draagt zorg voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad. Hij legt de begroting van de Unie ter goedkeuring voor aan de Raad en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Hij brengt aan de Raad verslagen uit over zijn beleid en over de werkzaamheden en de financiële positie van de Unie.


3. [Personeel] Behoudens de bepalingen van artikel 26, vijfde lid, punt iii, worden de voorwaarden voor de benoeming en het dienstverband van het personeel, benodigd voor de doeltreffende uitvoering van de taken van het Bureau van de Unie, geregeld in het administratief en financieel reglement.